Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1271 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 51  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
28.3.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0107 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0107 19 00, ktorej predmetom je predaj nehnuteľnosti v k. ú. Nivy, pozemok registra "E" parc. č. 4015/23 evidovaný na liste vlastníctva č. 4288.

Uzatvorená dňa: 27. 03. 2019
Zverejnená dňa: 28. 03. 2019
26.3.2019Kúpna zmluva č. 412 000119
Kúpna zmluva č. 412 000119, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 2007/3, druh pozemku: záhrady o výmere 95 m2, v k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorená dňa: 04.03.2019
Zverejnená dňa: 26.03.2019
26.3.2019KÚPNA ZMLUVA č. KP/004/2019
KÚPNA ZMLUVA č. KP/004/2019, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 1103/4 - záhrada vo výmere 345 m2 a parc. č. 1103/11 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 94 m2, katastrálne územie Rusovce.

Uzatvorená dňa: 14.02.2019
Zverejnená dňa: 26.03.2019
26.3.2019KÚPNA ZMLUVA č. KP/003/2019
KÚPNA ZMLUVA č. KP/003/2019, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 1103/2 - záhrada vo výmere 408 m2 a parc. č. 1103/17 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 143 m2, katastrálne územie Rusovce.

Uzatvorená dňa: 11.02.2019
Zverejnená dňa: 26.03.2019
25.3.2019KÚPNA ZMLUVA č. KP/002/2019
KÚPNA ZMLUVA č. KP/002/2019, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 1103/3 - záhrada vo výmere 387 m2 a parc. č. 1103/16 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 159 m2, katastrálne územie Rusovce.

Uzatvorená dňa: 07.02.2019
Zverejnená dňa: 25.03.2019
14.3.2019KÚPNA ZMLUVA č. KP/001/2019
KÚPNA ZMLUVA č. KP/001/2019, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 615/38 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 114 m2, parc. č. 615/39 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2, parc. č. 615/46 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 108 m2 a parc. č. 615/47 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2, k.ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 07.02.2019
Zverejnená dňa: 14.03.2019
7.3.2019Kúpna zmluva č. 412 000219
Kúpna zmluva č. 412 000219, ktorej predmetom je predaj novovzniknutých pozemkov registra C KN parc. č. 1671/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 a parc.č. 1671/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorená dňa: 25.02.2019
Zverejnená dňa: 07.03.2019
19.2.2019Dodatok č. 1/14/2019 ku Kúpnej zmluve č.523/2018
Dodatok č. 1/14/2019 ku Kúpnej zmluve č.523/2018, ktorý bol uzatvorený z dôvodu úpravy výmery pozemku, za účelom zosúladenia výmery uvedenej v zmluve s výmerou podľa výpisu z listu vlastníctva sa mení čl.1 bod 1 tak, že slová: o výmere 262 m2, sa nahrádzajú slovami: o výmere 258 m2.

Uzatvorené dňa: 14.02.2019
Zverejnené dňa: 19.02.2019
8.1.2019Kúpna zmluva č. 413 0003 18
Kúpna zmluva č. 413 0003 18, ktorej predmetom je prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch registra "C" parc. č. 3868/300, 299, 298, 296 a 294 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 23. 11. 2018
Zverejnená dňa: 08. 01. 2019
21.12.2018Kúpna zmluva Roomster MsP/18/00045 [PDF, 1,7 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená medzi kupujúcim Michalom Kišom a predávajúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.
Predmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho a predmetom kúpy je motorové vozidlo Škoda Roomster.
Cena predmetu kúpy je 520,85 €.

Zverejnená: 21.12.2018
19.12.2018Kúpna zmluva č. 413 0003 18
Kúpna zmluva č. 413 0003 18, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 2164/90,91, 2165/10,9 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 11. 10. 2018
Zverejnená dňa: 19. 12. 2018
13.12.2018Kúpna zmluva č. 536/2018
Kúpna zmluva č. 536/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 3491/8 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 28. 11. 2018
Zverejnená dňa: 13. 12. 2018
13.12.2018Kúpna zmluva č. 284/2018MČ BA NM [PDF, 381 kB]
Kúpna zmluva č. 284/2018MČ BA NM, ktorej predmetom je prevod pozemku registra C KN parc. č. 7244/2, zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 9. 11. 2018
Zverejnená dňa: 13. 12. 2018
13.12.2018Kúpna zmluva č. 76/2018/SMI [PDF, 143 kB]
Kúpna zmluva č. 76/2018/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 976/2,6 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 26. 11. 2018
Zverejnená dňa: 13. 12. 2018
13.12.2018Kúpna zmluva č. 413 0001 18 [PDF, 1,3 MB]
Kúpna zmluva č. 413 0001 18, ktorej predmetom je odplatný prevod pozemkov registra C katastra nehnuteľností parc. č. 3868/177,182,146,178,179 a 180 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 15. 10. 2018
Zverejnená dňa. 13. 12. 2018
4.12.2018KÚPNA ZMLUVA č. KP/002/2018
KÚPNA ZMLUVA č. KP/002/2018, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN par. č. 1088/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 314 m2, par. č. 1088/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 98 m2 a par. č. 1088/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2, v k.ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 15.11.2018
Zverejnená dňa: 04.12.2018
4.12.2018Kúpna zmluva č. 04 88 1069 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 1069 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 3157/12, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m², a parc. č. 3157/13, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m², v k.ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 26.11.2018
Zverejnená dňa: 04.12.2018
29.11.2018Kúpna zmluva č. 048810121800
Kúpna zmluva č. 048810121800, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 513/129 – ostatná plocha vo výmere 10 m2, v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 20.11.2018
Zverejnená dňa: 29.11.2018
27.11.2018Kúpna zmluva č. 4 03 0207 18
Kúpna zmluva č. 4 03 0207 18, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1791/5 vo výmere 8 m2, zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Vrakuňa.

Uzatvorená dňa: 31.10.2018
Zverejnená dňa: 27.11.2018
27.11.2018Kúpna zmluva č. 4 02 0005 18
Kúpna zmluva č. 4 02 0005 18, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 15675/100 vo výmere 18 m², zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 29.10.2018
Zverejnená dňa: 27.11.2018
27.11.2018Kúpna zmluva č. 4 02 0003 18
Kúpna zmluva č. 4 02 0003 18, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 15675/84 vo výmere 18 m², zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 23.10.2018
Zverejnená dňa: 27.11.2018
22.11.2018Kúpna zmluva č. 520/2018
Kúpna zmluva č. 520/2018, ktorej predmetom je predaj novovytvorených pozemkov registra C KN parc. č. 4339/3, ostatné plochy o výmere 2 m2 a parc.č. 4344/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 19.11.2018
Zverejnená dňa: 22.11.2018
22.11.2018Kúpna zmluva č. 523/2018
Kúpna zmluva č. 523/2018, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku registra C KN č. 4344/7 o výmere 35 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 14.11.2018
Zverejnená dňa: 22.11.2018
22.11.2018Kúpna zmluva č. 522/2018
Kúpna zmluva č. 522/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN č. 8641/3 o výmere 14 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 14.11.2018
Zverejnená dňa: 22.11.2018
22.11.2018Kúpna zmluva č. 521/2018
Kúpna zmluva č. 521/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN č. 3491/6 o výmere 17 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 13.11.2018
Zverejnená dňa: 22.11.2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1271 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 51  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.