Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1350 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 54  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
13.1.2020Kúpna zmluva č. 343/2019
Kúpna zmluva č. 343/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra C KN parc. č. 1642/10 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 12. 12. 2019
Zverejnená dňa: 13. 01. 2020
13.1.2020Kúpna zmluva č. 368/2019
Kúpna zmluva č. 368/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra C KN parc. č. 1937/2 - ostatná plocha o výmere 18 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 05. 12. 2019
Zverejnená dňa: 13. 01. 2020
8.1.2020Kúpna zmluva č. 0488 0812 1900
Kúpna zmluva č. 0488 0812 1900, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 573/21 - zastavané plochy a nádvorie vo výmere 5 m2, parc. č. 573/23 - zastavené plochy a nádvorie vo výmere 12 m2, parc. č. 565/11 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m2 a parc. č. 565/12 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 32 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 08. 01. 2020
Zverejnená dňa: 08. 01. 2020
8.1.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0835 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0835 19 00, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 5018/333 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 17 m2 a parc. č. 5018/334 - záhrady vo výmere 38 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 07. 01. 2019
Zverejnená dňa: 08. 01. 2019
7.1.2020Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 05 88 0872 19 00
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 05 88 0872 19 00, ktorej predmetom bude prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam registra C KN parc. č. 1866/85 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2 a parc. č. 1866/86 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 386 m2 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 02. 01. 2020
Zverejnená dňa: 07. 01. 12020
19.12.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0890 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0890 19 00, ktorej predmetom je kúpa pozemku registra "C" KN parc. č. 1815/2 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7 m2 v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorená dňa: 18. 12. 2019
Zverejnená dňa: 19. 12. 2019
17.12.2019Kúpna zmluva č. 05 88 0654 19 00
Kúpna zmluva č. 05 88 0654 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 1866/84 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 57 m2 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 16. 12. 2019
Zverejnená dňa: 17. 12. 2019
16.12.2019Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 409 0131 19
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 409 0131 19, ktorého predmetom je zrušenie a nahradenie článku I bod 1.,2. a 3. Zmluvy.

Uzatvorený dňa: 21. 10. 2019
Zverejnený dňa: 16. 12. 2019
16.12.2019Dohoda o zrušení prekupného práva č. 24 88 0836 19 00
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 24 88 0836 19 00, predmetom ktorej je zrušenie predkupného práva viaznuceho na nehnuteľnostiach a to na pozemkoch registra "C" KN parc. č. 3379/6, 3379/10 v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 13. 12. 2019
Zverejnená dňa: 16. 12. 2019
4.12.2019Dodatok ku Kúpnej zmluve č. 77/2019
Dodatok ku Kúpnej zmluve č. 77/2019, ktorej predmetom je zmena názvu predávajúceho.

Uzatvorený dňa: 02. 10. 2019
Zverejnený dňa: 04. 12. 2019
4.12.2019Kúpna zmluva č. 413 0002 19
Kúpna zmluva č. 413 0002 19, ktorej predmetom je kúpa pozemkov registra "C" KN parc. č. 2436/8 - záhrada o výmere 14 m2, parc. č. 2437/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2 a parc. č. 2437/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 09. 10. 2019
Zverejnená dňa: 04. 12. 2019
4.12.2019Kúpna zmluva č. 413 0005 19
Kúpna zmluva č. 413 0005 19, ktorej predmetom je kúpa pozemkov registra "C" KN parc. č. 3868/410 - záhrada o výmere 158 m2 a parc. č. 3868/411 - záhrada o výmere 18 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 10. 10. 2019
Zverejnená dňa: 04. 12. 2019
28.11.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0782 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0782 19 00, ktorej predmetom je kúpa novovytvorených pozemkov registra "C" KN parc. č. 2669/5 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 118 m2 a parc. č. 2669/22 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 143 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 28. 11. 2019
Zverejnená dňa: 28. 11. 2019
26.11.2019Kúpna zmluva č. 77/2019
Kúpna zmluva č. 77/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 459 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 40 m2 v k. ú. Jarovce.

Uzatvorená dňa: 07. 08. 2019
Zverejnená dňa: 26. 11. 2019
26.11.2019Kúpna zmluva č. KP/015/2019
Kúpna zmluva č. KP/015/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 965/41 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11 m2 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 14. 11. 2019
Zverejnená dňa: 26. 11. 2019
25.11.2019Kúpna zmluva č. Z201935168_Z
Kúpna zmluva č. Z201935168_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorej predmetom je nákup skríň na mapy a plány.

Dátum uzatvorenia: 21.11.2019
Dátum zverejnenia: 25.11.2019
22.11.2019Kúpna zmluva č. 048807881900
Kúpna zmluva č. 048807881900, predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti v k. ú. Nivy, obec: BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, pozemky registra „C“ parc. č. parc. č. 22198/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 61 m², parc. č. 22198/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 440 m², zapísané na LV č. 797.


Dátum uzatvorenia : 22.11.2019
Dátum zverejnenia : 22.11.2019
6.11.2019Kúpna zmluva č. KP/012/2019
Kúpna zmluva č. KP/012/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 1142/10 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 663 m2 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 23. 10. 2019
Zverejnená dňa: 06. 11. 2019
4.11.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0635 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0635 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 5409/18 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 166 m2 v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 04. 11. 2019
Zverejnená dňa: 04. 11. 2019
31.10.2019Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. KZ-01/2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. KZ-01/2019, ktorým sa mení pôvodné znenie Kúpnej zmluvy a nahrádza sa novým textom.

Uzatvorený dňa: 22. 10. 2019
Zverejnený dňa: 31. 10. 2019
24.10.2019Dodatok č. 2/301/2019 ku Kúpnej zmluve č. 97/2019 zo dňa 20.05.2019 [PDF, 80 kB]
Dodatok č. 2/301/2019 ku Kúpnej zmluve č. 97/2019 zo dňa 20.05.2019, uzatvorený za účelom odstránenia nedostatkov zmluvy.

Uzatvorený dňa: 30. 09. 2019
Zverejnený dňa: 24. 10. 2019
24.10.2019Dodatok č. 1/252/2019 ku Kúpnej zmluve č. 97/2019 zo dňa 20.05.2019 [PDF, 80 kB]
Dodatok č. 1/252/2019 ku Kúpnej zmluve č. 97/2019 zo dňa 20.05.2019, ktorého predmetom je odstránenie nedostatkov zmluvy.

Uzatvorený dňa: 06. 09. 2019
Zverejnený dňa: 24. 10. 2019
24.10.2019Kúpna zmluva č. KZ-01/2019
Kúpna zmluva č. KZ-01/2019, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku registra "C" KN parc. č. 698/322 - zastavaná plocha o výmere 1 m2 v k. ú. Čunovo.

Uzatvorená dňa: 16. 09. 2019
Zverejnená dňa: 24. 10. 2019
21.10.2019Kúpna zmluva č. ÚEZ 246/2019
Kúpna zmluva č. ÚEZ 246/2019, ktorej predmetom je odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra "C" parc. č. 6675/3 - ostatné plochy o výmere 9 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 15. 10. 2019
Zverejnená dňa: 21. 10. 2019
11.10.2019Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 23/2019/SMI zo dňa 10. 07. 2019
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 23/2019/SMI zo dňa 10. 07. 2019, ktorým sa dopĺňa kúpna zmluva o prílohu č. 1a - Notárska zápisnica č. N 312/2019, Nz 28173/2019 zo dňa 04. 09. 2019.

Uzatvorený dňa: 10. 09. 2019
Zverejnený dňa: 11. 10. 2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1350 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 54  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.