Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1253 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 51  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
30.11.2017Kúpna zmluva č. 61/2017
Kúpna zmluva č. 61/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 17374/14 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² a spoluvlastníckeho podielu v podiele 1/24 k pozemku registra „C“ parc. č. 17374/112 - ostatné plochy vo výmere: 400 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 29.09.2017
Zverejnené dňa: 30.11.2017
30.11.2017Kúpna zmluva č. 04 88 09 64 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 09 64 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 126/10 – záhrady vo výmere 71 m² v k. ú. Jarovce.

Uzatvorené dňa: 27.11.2017
Zverejnené dňa: 30.11.2017
30.11.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0001 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0001 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15263/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa 25.10.2017
Zverejnené dňa: 30.11.2017
27.11.2017Kúpna zmluva č. 60/2017
Kúpna zmluva č. 60/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 17374/95 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 v k.ú. Rača a spoluvlastníckeho podielu v podiele 1/24 k pozemku registra „C“ parc. č. 17374/108 - ostatné plochy vo výmere 402 m2 v k.ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 29.09.2017
Zverejnené dňa: 27.11.2017
27.11.2017Kúpna zmluva č. 59/2017
Kúpna zmluva č. 59/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 17374/8 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 v k.ú. Rača a spoluvlastníckeho podielu v podiele 1/24 k pozemku registra „C“ parc. č. 17374/112 - ostatné plochy vo výmere 400 m2 v k.ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 25.09.2017
Zverejnené dňa: 27.11.2017
27.11.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0024 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0024 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15281/67 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 25.10.2017
Zverejnené dňa: 27.11.2017
27.11.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0021 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0021 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15281/34 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 17.10.2017
Zverejnené dňa: 27.11.2017
27.11.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0018 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0018 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15281/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 25.10.2017
Zverejnené dňa: 27.11.2017
27.11.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0014 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0014 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15278/44 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 25.10.2017
Zverejnené dňa: 27.11.2017
27.11.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0017 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0017 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15278/75 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa 24.10.2017
Zverejnené dňa: 27.11.2017
27.11.2017Kúpna zmluva č. 4 03 0237 17
Kúpna zmluva č. 4 03 0237 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 737/123, druh pozemku záhrady vo výmere 20 m² v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorené dňa: 20.10.2017
Zverejnené dňa: 27.11.2017
22.11.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0878 17 00
Kúpna zmluva č. 048808781700, predmetom ktorej je predaj pozemkov parc. č. 1035/2 a parc. č. 1035/4, k. ú. Dúbravka, vzniknuté GP č. 20/2016. Geometrickým plánom č. 20/2016 úradne overeným dňa 2. 12. 2016 pod. č. 2607/2016 vznikli tri nové pozemky, parc. č. 1035/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 137 m2, odčlenením dielu č. 1 z pozemku reg. „E“ parc. č. 411, LV č. 5920, parc. č. 1035/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 45 m2, odčlenením dielu č. 2 z pozemku reg. „E“ parc. č. 411, LV č. 5920 a parc. č. 1035/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 62 m2, odčlenením dielu č. 3 z pozemku reg. „E“ parc. č. 411, LV č. 5920.

Dátum uzatvorenia : 16.11.2017
Dátum zverejnenia : 22.11.2017
22.11.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0879 17 00
Kúpna zmluva č. 048808791700, predmetom ktorej je predaj pozemku parc. č. 1035/3, k. ú. Dúbravka, vzniknutý GP č. 20/2016. Geometrickým plánom č. 20/2016 úradne overeným dňa 2. 12. 2016 pod. č. 2607/2016 vznikli tri nové pozemky, parc. č. 1035/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 137 m2, odčlenením dielu č. 1 z pozemku reg. „E“ parc. č. 411, LV č. 5920, parc. č. 1035/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 45 m2, odčlenením dielu č. 2 z pozemku reg. „E“ parc. č. 411, LV č. 5920 a parc. č. 1035/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 62 m2, odčlenením dielu č. 3 z pozemku reg. „E“ parc. č. 411, LV č. 5920

Dátum uzatvorenia : 16.11.2017
Dátum zverejnenia : 22.11.2017
10.11.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0863 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0863 17 00, predmetom ktorej je predaj nehnuteľností v okrese Bratislava II, obec BA-mč Ružinov k. ú. Trnávka, a to pozemkov registra „C“ katastrálnej mapy parc. č. 22225/24 - ostatné plochy vo výmere 112 m2 a novovytvoreného pozemku parc. č. 22225/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1400 m2 v celosti

Dátum uzatvorenia : 9.11.2017
Dátum zverejnenia : 10.11.2017
7.11.2017Kúpna zmluva č. 409 0620 17
Kúpna zmluva č. 409 0620 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ par. č. 737/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 88 m2 v k.ú. Dúbravka.

Uzatvorené dňa: 20.07.2017
Zverejnené dňa: 07.11.2017
6.11.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0732 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0732 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 22198/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 206 m² v k. ú. Nivy.

Uzatvorené dňa: 03.11.2017
Zverejnené dňa: 06.11.2017
6.11.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0737 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0737 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2436/67 – záhrady vo výmere 1 738 m², parc. č. 2436/68 – záhrady vo výmere 391 m², parc. č. 2436/69 – záhrady vo výmere 163 m² v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorené dňa: 03.11.2017
Zverejnené dňa: 06.11.2017
6.11.2017Kúpna zmluva č. 1 10 002 17
Kúpna zmluva č. 1 10 002 17, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1503/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m² a parc. č. 1503/6 – záhrady o výmere 25 m² v k. ú. Devín.

Uzatvorené dňa: 23.10.2017
Zverejnené dňa: 06.11.20147
3.11.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0847 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0847 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 15470/11 – ostatné plochy vo výmere 106 m² v k. ú. Nivy.

Uzatvorená dňa: 30.10.2017
Zverejnená dňa: 03.11.2017
26.9.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0004 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0004 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15263/20, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 31.08.2017
Zverejnené dňa: 26.9.2017
25.10.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0005 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0005 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15263/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m² v k.ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 09.10.2017
Zverejnené dňa: 25.10.2017
25.10.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0025 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0025 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15281/72, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k.ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa 05.10.2017
Zverejnené dňa: 25.10.2017
25.10.2017Kúpna zmluva č. 048807431700
Kúpna zmluva č. 048807431700, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 1669/19 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1404 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 25.10.2017
Zverejnené dňa: 25.10.2017
18.10.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0026 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0026 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15281/73, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 05.10.2017
Zverejnené dňa: 18.10.2017
18.10.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0015 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0015 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15278/46, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 05.10.2017
Zverejnené dňa: 18.10.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1253 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 51  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.