Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1322 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 53  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
10.8.2011Dodatok č. 048800190801 ku Kúpnej zmluve č. 048800190800 [PDF, 475 kB]
Dodatok č. 048800190801 ku Kúpnej zmluve č. 048800190800 na predaj novovytvorených pozemkov v k.ú. Staré Meesto, parc. č. 21759/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 a parc. č. 21759/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2.
Zverejnené dňa: 10.8.2011
21.12.2011Dodatok č. 048807701101 ku Kúpnej zmluve č. 048807701100 [PDF, 548 kB]
Dodatok č. 048807701101 ku Kúpnej zmluve č. 048807701100 uzatvorený dňa 20.12.2011.Predmetom dodatku je doplnenie rodného čísla kupujúcej.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
5.10.2012Dodatok č. 068804531201 ku Kúpnej zmluve č. 068804531200 [PDF, 2 MB]
Predmetom dodatku je zrušenie Kúpnej zmluvy č. 068804531200 v časti týkajúcej sa prevodu spoluvlastníckeho podielu 1465/100000 na nehnuteľnosti v k. ú. Vrakuňa, stavba súp. č. 14127 - hydr. stanica na parc. č. 3599, LV č. 1095, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Augustína Vilema a Márie Vilemovej.
Zverejnené dňa: 5.10.2012
11.4.2014Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení predkupného práva č. 068806311300
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení predkupného práva č. 068806311300, ktorej predmetom sú nehnutel'nosti na Osuského ulici č.10 v Bratislave. Uzatvorené dňa: 10.4.2014.
Zverejnené dňa: 11.4.2014
1.3.2012Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena č. 40409111 [PDF, 712 kB]
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena na predaj pozemku registra C zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 4711/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 133 m2 vytvorený geometrickým plánom č. 4/2011, na ktorom sa zriaďuje vecné bremeno v prospech hl. m. SR Bratislavy spočívajúce v práve prechodu a prejazdu.
Zverejnené dňa: 1.3.2012
28.3.2014Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve c. OZP/01/2013/RF zo dna 19.12.2013
Oprava článku IV ods. 4 zmluvy, upravujúceho náležitosti faktúry.
Dátum zverejnenia: 28.03.2014
2.8.2016Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 048800801600
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 048800801600, č. NDS 30201/KZ-5964/2015/Nivy/1818/SimJa, ktorého predmetom je zrušenie čl. III bod 3.1 Kúpnej zmluvy a jeho nahradenie bodom 3.1 v zmysle špecifikácie uvedenej v Čl. I. Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 048800801600. Uzatvorené dňa: 1.8.2016
Zverejnené dňa: 2.8.2016
23.10.2013Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 048802571300
Dodatok ku Kúpnej zmluve, ktorého predmetom je zmena ustanovenia uvedeného v čl. 2 ods. 2 kúpnej zmluvy. Uzatvorené dňa: 18.10.2013
Zverejnené dňa: 23.10.2013
16.4.2014Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 048804891300
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 048804891300, v ktorom sa upresňujú údaje zmluvných strán v časti kupujúcich fyzických osôb. Uzatvorené dňa: 15.4.2014.
Zverejnené dňa: 16.4.2014
4.8.2016Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 12002163
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 12002163, ktorého predmetom sú zmeny v Kúpnej zmluve č. 12002163, a to: v Čl. I. Úvodné ustanovenia ods.1 a v Čl. II. Predmet zmluvy - v zmysle špecifikácie uvedenej v Čl. 1 tohto Dodatku. Uzatvorené dňa: 21.7.2016
Zverejnené dňa: 4.8.2016
11.10.2019Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 23/2019/SMI zo dňa 10. 07. 2019
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 23/2019/SMI zo dňa 10. 07. 2019, ktorým sa dopĺňa kúpna zmluva o prílohu č. 1a - Notárska zápisnica č. N 312/2019, Nz 28173/2019 zo dňa 04. 09. 2019.

Uzatvorený dňa: 10. 09. 2019
Zverejnený dňa: 11. 10. 2019
6.10.2017Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor číslo 048806261600
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor číslo 048806261600, ktorý bol uzatvorený z dôvodu, že nesúlad stavu nehnuteľností podrobne špecifikovaných v čl. III bod 3.1 Kúpnej zmluvy s údajmi vedenými v katastri nehnuteľností si vyžaduje konsolidáciu. Konsolidácia nesúladného stavu nehnuteľností bola vykonaná identifikáciou parciel, prevod ktorých bol predmetom Kúpnej zmluvy a Geometrickým plánom č. 1502/a/2016 (zapísaný v evidencii KN pred povolením vkladu vlastníckeho práva do KN vyplývajúci z Kúpnej zmluvy) vyhotovený spoločnosťou GEOMAP2 s.r.o. dňa 31. 08. 2016

Dátum uzatvorenia : 6.10.2017
Dátum zverejnenia : 6.10.2017
14.7.2017Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor číslo mestskej časti Bratislava-Ružinov 4 02 0007 16
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor číslo mestskej časti Bratislava-Ružinov 4 02 0007 16, ktorý bol uzatvorený z dôvodu, že nesúlad stavu nehnuteľností podrobne špecifikovaných v čl. III bod 3.2 Kúpnej zmluvy č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor číslo mestskej časti Bratislava-Ružinov 4 02 0007 16, s údajmi vedenými v katastri nehnuteľností si vyžaduje konsolidáciu. Konsolidácia nesúladného stavu nehnuteľností bola vykonaná identifikáciou parciel, prevod ktorých bol predmetom Kúpnej zmluvy a Geometrickým plánom č. 1502/a/2016 (zapísaný v evidencii KN pred povolením vkladu vlastníckeho práva do KN vyplývajúci z Kúpnej zmluvy) vyhotovený spoločnosťou GEOMAP2 s.r.o. dňa 31. 08. 2016 úradne overeného dňa 23. 09. 2016.

Dátum uzatvorenia : 20.6.2017
Dátum zverejnenia : 14.7.2017
31.5.2016Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 38/2015/SMI
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 38/2015/SMI, ktorého predmetom je zmena bodov 3.1, 3.2, 3.3, 3.3.1 a 3.3.2 Kúpnej zmluvy č. 38/2015/SMI v zmysle špecifikácie uvedenej v Čl. 2 tohto Dodatku. Uzatvorené dňa: 30.12.2015
Zverejnené MČ Bratislava - Rača dňa: 9.1.2016
21.8.2018Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 40/2018/SMI [PDF, 137 kB]
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 40/2018/SMI, ktorým sa mení a dopĺňa predmet Kúpnej zmluvy č. 40/2018/SMI, pozemok registra "C" KN parc. č. 475/170 - ostatné plochy vo výmere 1370 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorený dňa: 02.08.2018
Zverejnený dňa: 21.08.2018
2.10.2018Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 409 0072 18
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 409 0072 18, ktorého predmetom je zmena bodu 2.1 a zmena článkov I až VII pôvodnej Kúpnej zmluvy č. 409 0072 18.

Uzatvorený dňa: 24.05.2018
Zverejnený dňa: 02.10.2018
16.12.2019Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 409 0131 19
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 409 0131 19, ktorého predmetom je zrušenie a nahradenie článku I bod 1.,2. a 3. Zmluvy.

Uzatvorený dňa: 21. 10. 2019
Zverejnený dňa: 16. 12. 2019
14.8.2013Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 413000213
Dodatok ku kúpnej zmluve, ktorého predmetom je doplnenie údajov na strane kupujúcich a to ich rodných mien a ich rodných čísel. Uzatvorené dňa: 8.8.2013
Zverejnené dňa: 14.8.2013
16.6.2016Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 50/2015/SMI
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 50/2015/SMI, ktorého predmetom je zmena Čl. 1. bod 2 a zmena Čl. 2. bod 7 Kúpnej zmluvy č. 50/2015/SMI v zmysle špecifikácie uvedenej v Čl. 2 tohto Dodatku. Uzatvorené dňa: 22.12.2015
Zverejnené MČ Bratislava - Rača dňa: 9.1.2016
16.6.2016Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 51/2015/SMI
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 51/2015/SMI, ktorého predmetom je zmena Čl. 1. bod 2 a zmena Čl. 2. bod 7 Kúpnej zmluvy č. 51/2015/SMI v zmysle špecifikácie uvedenej v Čl. 2 tohto Dodatku. Uzatvorené dňa: 22.12.2015
Zverejnené MČ Bratislava - Rača dňa: 9.1.2016
21.5.2015Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 58/2014
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 58/2014, ktorého predmetom sú zmeny v záhlaví Zmluvy v časti o kupujúcom, v článku I. Zmluvy (Predmet zmluvy) v časti špecifikácie nehnuteľnosti a v článku IV. Zmluvy (Vyhlásenie zmluvných strán) sa v bode 2. dopĺňa písmeno k. Uzatvorené dňa: 11.5.2015
Zverejnené MČ Bratislava-Rača dňa: 12.5.2015
28.6.2011Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 601005911 [PDF, 261 kB]
Dodatok ku kúpnej zmluve vo veci prevodu pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3874/9.
Zverejnené dňa: 28.6.2011
31.10.2019Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. KZ-01/2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. KZ-01/2019, ktorým sa mení pôvodné znenie Kúpnej zmluvy a nahrádza sa novým textom.

Uzatvorený dňa: 22. 10. 2019
Zverejnený dňa: 31. 10. 2019
28.6.2011Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 18.2.2009 č. OO/2009/1998/TAP [PDF, 903 kB]
Dodatok ku kúpnej zmluve vo veci kúpy pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8590/33.
Zverejnené dňa: 28.6.2011
19.2.2019Dodatok č. 1/14/2019 ku Kúpnej zmluve č.523/2018
Dodatok č. 1/14/2019 ku Kúpnej zmluve č.523/2018, ktorý bol uzatvorený z dôvodu úpravy výmery pozemku, za účelom zosúladenia výmery uvedenej v zmluve s výmerou podľa výpisu z listu vlastníctva sa mení čl.1 bod 1 tak, že slová: o výmere 262 m2, sa nahrádzajú slovami: o výmere 258 m2.

Uzatvorené dňa: 14.02.2019
Zverejnené dňa: 19.02.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1322 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 53  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.