Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 558 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 23  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
11.5.2022Protokol o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby: "Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2. etapa, rekonštrukcia fasády"
Protokol o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby: "Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 2. etapa, rekonštrukcia fasády"
Číslo zmluvy: 2/2022
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Cena: 47882,70 eur
Dátum uzatvorenia: 30.07.2021
Sekcia správy nehnuteľností
10.5.2022Protokol o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby: "Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 1. etapa, rekonštrukcia zázemia"
Protokol o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby: "Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 1. etapa, rekonštrukcia zázemia"
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Cena: 41975,70 eur
Dátum uzatvorenia: 30.07.2021
Sekcia správy nehnuteľností
9.5.2022Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov číslo: 11 88 0225 22 00
Číslo zmluvy: 11 88 0225 22 00
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1, 841 06 Bratislava
Cena: 0
Dátum uzavretia: 06.05.2022
6.5.2022Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov číslo: 11 88 0018 22 00
Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov číslo: 11 88 0018 22 00, ktorého predmetom je je zverenie stavby „Inštalácia hracieho prvku v Parku SNP, Líščie údolie“ umiestneného na časti pozemku reg. „E“, parc. č. 3757/105, k. ú. Karlova Ves, do správy Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, IČO: 00603520.
Číslo zmluvy: 11 88 0018 22 00
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 20.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
6.5.2022Zmluva č. 05 88 0546 20 00
Zmluva č. 05 88 0546 20 00 o bezodplatnom prevode stavebných objektov, ktorej predmetom sú SO 087 Rekonštrukcia verejného osvetlenia Bajkalská ul. a nasl. v k. ú. Nové Mesto.
Číslo zmluvy: 05 88 0546 20 00
Dodávateľ: NFŠ, a.s., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 05.05.2022
Oddelenie geodetických činností
3.5.2022Zmluva č. 05 88 0171 22 00
Zmluva č. 05 88 0171 22 00 o bezodplatnom prevode, ktorej predmetom sú SO 03 Komunikácia a spevnené plochy a SO 05 Kanalizácia s merným objektom v k. ú. Petržalka.
Číslo zmluvy: 05 88 0171 22 00
Dodávateľ: Billa Reality Slovensko, spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava
Cena: 0.- eur
Dátum uzatvorenia: 29.04.2022
Oddelenie geodetických činností
19.4.2022Zmluva č. 05 88 0770 21 00
Zmluva č. 05 88 0770 21 00 o bezodplatnom prevode pozemkov a stavebných objektov, ktorej predmetom sú SO 601.1, SO 601.2 a SO 701 Úprava stožiaru VO v k.´ú. Devín.
Číslo zmluvy: Zmluva č. 05 88 0770 21 00
Dodávateľ: KPRHT 4, s.r.o., Dvořákovo nábr. 10, 811 02 Bratislava
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 13.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
11.4.2022PROTOKOL č. 11 88 0193 22 00
Protokol č. 11 88 0193 22 00 o odňatí nehnuteľného majetku Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo správy Mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorého predmetom sú pozemky C KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 3110/56, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 146 m2, LV č. 2466, a parc. č. 4921/31, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 492 m2, LV č. 1748.
Číslo zmluvy: 11 88 0193 22 00
Odberateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
IČO: 00 603 481
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17,852 12 Bratislava
IČO: 00 603 201
Cena: 3 176,66 Eur
Dátum uzatvorenia: 6.4.2022
Dátum zverejnenia: 11.4.2022
31.3.2022Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov číslo: 11 88 0017 22 00
Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov číslo: 11 88 0017 22 00, ktorého predmetom je zverenie stavby workoutového ihriska „Fitpark Žitavská“ umiestneného v areáli ZŠ Žitavská na časti pozemku reg. „C“ parc. č. 3609/2, k. ú. Vrakuňa, do správy Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Dátum uzatvorenia: 29.03.2022
Dátum zverejnenia: 31.03.2022
Dátum účinnosti: 01.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
31.3.2022Protokol č. číslo: 11 88 0019 22 00
Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov číslo: 11 88 0017 22 00
Dátum uzatvorenia: 29.03.2022
Dátum zverejnenia: 31.03.2022
Dátum účinnosti: 01.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Protokol č. 11 88 0577 20 00
Protokol č. 11 88 0577 20 00 k o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy MČ Lamač, ktorého predmetom, sú pozemky parc.č. 111, 599, 607 a nasl. v k.ú. Lmaač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie geodetických činností
29.3.2022Dodatok č. 11 84 0522 98 01
Dodatok č. 11 84 0522 98 01 k Protokolu č. 11 84 0522 98 01 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy MČ Lamač, ktorého predmetom sú pozemky parc. č. 550/4,6 v k.ú.Lamač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie geodetických činností
29.3.2022Dodatok č. 11 88 0152 09 01
Dodatok č. 11 88 0152 09 01 k Protokolu č. 11 88 0152 09 00 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv do správy MČ Lamač, ktorého predmetom sú pozemky parc.č. 488/1,2,3 v k.ú. Lamač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie geodetických činností
29.3.2022Dodatok č. 1
Dodatok č. 1k Protokolu č. 48/92 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv do správy MČ Lamač, ktorého predmetom je strážny domček súp. č. 6618 na pozemku parc.č. 481/5v k.ú. Lamač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie geodetických činností
29.3.2022Dodatok č. 1
Dodatok č. 1k Protokolu č. 59/92 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv do správy MČ Lamač, ktorého predmetom je objekt bývalej pošty na Vrančovičovej ul. súp. č. 1243 v k.ú. Lamač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie geodetických činností
29.3.2022Dodatok č. 1
Dodatok č. 1k Protokolu č. 45/92 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv do správy MČ Lamač, ktorého predmetom sú parc.č.487, 573, 598 a nasl. v k.ú. Lamač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie geodetických činností
28.3.2022Dodatok č. 11 84 01254 02 01
Dodatok č. 11 84 1254 02 01 k Protokolu č. 11 84 1254 02 01 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy MČ Lamač, ktorého predmetom sú parc. č. 1836/1,2,3 a nasl. v k. ú. Lamač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie geodetických činností
28.3.2022Dodatok č. 11 84 0956 02 01
Dodatok č. 11 84 0956 02 01 k Protokolu č. 11 84 0956 02 00 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy MČ Lamač, ktorého predmetom sú parc. č. 559, 599/4 v k. ú. Lamač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie geodetických činností
28.3.2022Dodatok č. 11 84 0174 98 01
Dodatok č. 11 84 0174 98 01 k Protokolu č. 11 84 0174 98 00 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy MČ Lamač, ktorého predmetom sú parc. č. 553/1,3,19 a nasl. v k. ú. Lamač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie geodetických činností
28.3.2022Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k Protokolu č. 25/94 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy MČ Lamač, ktorého predmetom sú parc. č. 450, 451, 466 a nasl. v k. ú. Lamač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie geodetických činností
28.3.2022Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k Protokolu č. 104/98 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy MČ Lamač, ktorého predmetom sú parc. č. 493/1,2,537, 568/2 v k. ú. Lamač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie geodetických činností
28.3.2022Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k Protokolu č. 14/93 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy MČ Lamač, ktorého predmetom je parc. č. 500/3,4, v k. ú. Lamač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie geodetických činností
28.3.2022Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k Protokolu č. 29/96 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy MČ Lamač, ktorého predmetom je parc. č. 438, 599/25, 1826/7 v k. ú. Lamač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie geodetických činností
28.3.2022Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k Protokolu č. 60/92 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy MČ Lamač, ktorého predmetom je parc. č. 599/84 v k. ú. Lamač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie geodetických činností
28.3.2022Dodatok č. 2
Dodatok č. 2 k Protokolu č. 25/94 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv do správy MČ Lamač, ktorého predmetom sú pozemky parc. č. 452, 453, 454 a nasl. v k. ú. Lamač.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie geodetických činností

Zobrazených je 25 z celkového počtu 558 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 23  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 17.2.2016
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Prevod majetku > Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.