Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 514 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 -20- 21  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
27.6.2012Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku spísaný podľa ust. § 2d ods. 1 a ust. § 14d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ObU-BA-OO3-2012/13262/GZ14/BUH [PDF, 77 kB]
Delimitačný protokol spísaný medzi SR - Obvodným úradom Bratislava a hlavným mestom SR Bratislava, ktorého predmetom je delimitácia pozemku určeného operátu parc. č. 5404 - cesta o výmere 37960 m2, k.ú. Petržalka.
Dátum zverejnenia: 27.6.2012
26.6.2012Protokol č. 24/03/2012 o odovzdaní [PDF, 37 kB]
Predmetom protokolu je bezodplatné odovzdanie pozemku registra "C" v k.ú. Lamač, parc. č. 1942/4, zapísaného na LV č. 1.
Dátum zverejnenia: 26.6.2012
30.5.2012Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku spísaný podľa ust. § 2d ods. 1 a ust. § 14d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ObU-BA-OO3-2012/11246/GZ14/SEH
Delimitačný protokol spísaný medzi SR - Obvodným úradom Bratislava a hlavným mestom SR Bratislava, ktorého predmetom je delimitácia pozemkov registra C KN v k.ú. Nivy, parc. č. 15308 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 450 m2 a parc. č. 15331/24 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 821 m2.
Dátum zverejnenia: 30.5.2012
30.4.2012Protokol č. 118803051200 [PDF, 608 kB]
Predmetom odňatia správy nehnuteľného majetku hl. mesta SR Bratislavy zo správy STARZ-u sú nehnuteľnosti: pozemky registra C parc. č. 15288/55, 15288/56, 15288/63 a stavba na pozemku parc. č. 15288/55 súp. č. 380, stavby na pozemku parc. č. 15288/63 súp. č. 5909, a multifunkčné ihrisko na pozemku parc. č. 15288/56, k. ú. Ružinov.
Zverejnené dňa: 30.4.2012
30.4.2012Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku štátu, ktorý slúži pre školstvo, na vzdelávanie a výskum č. OO3-2012/09368/GM14/CVE [PDF, 506 kB]
Delimitačný protokol spísaný medzi SR - Obvodným úradom Bratislava a hlavným mestom SR Bratislava, ktorého predmetom je delimitácia spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 7572/10000 k pozemku registra C KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 8263/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 564 m2, z dôvodu prechodu zriaďovateľskej funkcie voči Materskej škole - 29. augusta 6, Bratislava
Dátum zverejnenia: 30.4.2012
19.4.2012Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku štátu č. OO3-2012/00986/CVE [PDF, 436 kB]
Delimitačný protokol spísaný medzi SR - Obvodným úradom Bratislava a hlavným mestom SR Bratislava, ktorého predmetom je delimitácia pozemkov registra C KN v k.ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2572/1 - vinica o výmere 171 m2, parc. č. 2584/1 - vinica o výmere 340 m2 a parc. č. 2581/6 - záhrada o výmere 86 m2, vzniknutých podľa geometrického plánu č. 11/2011 z pozemkovioknižnej parcely č. 6292 zapísanej v pozemkovoknižnej vložke č. 2.
Dátum zverejnenia: 19.4.2012
18.4.2012Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku štátu č. OO3-2012/05889/CVE [PDF, 649 kB]
Delimitačný protokol spísaný medzi SR - Obvodným úradom Bratislava a hlavným mestom SR Bratislava, ktorého predmetom je delimitácia pozemkov registra C KN v k.ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 975/4, 2678/2, 981/5, 983/2, 997/1, 998/3, 1001/11, 1004/6, 2671/6, 2669/69, 3872/93, 2669/70, 2669/71, 2669/12, 2669/72, 2669/146, 2669/159, 2663/36, 2663/42, 2660/105, 2660/109, 2659/507, 2660/107, 2660/112, 2663/94, 2661/48, 2662/4, 2663/84, 2663/92, 2663/28, 2663/44, 2663/45, 2663/46, 2669/132, 2662/9, 2663/93, vzniknutých podľa geometrického plánu č. 123/2011 z pozemkovioknižnej parcely č. 5851/1 zapísanej v pozemkovoknižnej vložke č. 2.
Dátum zverejnenia: 18.4.2012
13.4.2012Zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí stavebných objektov
Bezodplatné odovzdanie a prevzatie upravených stavebných objektov pri výstavbe diaľnice D 2 Bratislava, Lamačská cesta - Staré Grunty
Dátum zverejnenia: 13.4.2012
5.4.2012Delimitačný protokol č. 248802671200 [PDF, 396 kB]
Delimitačný protokol spísaný medzi SR - Obvodným úradom Bratislava a hlavným mestom SR Bratislava, ktorého predmetom je delimitácia pozemkov registra C KN, parc. č. 15286/15 - ostatné plochy o výmere 3284 m2, parc. č. 15286/6 - ostatné plochy o výmere 1136 m2, parc. č. 15288/62 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 95 m2, k. ú. Ružinov.
Dátum zverejnenia: 5.4.2012
5.4.2012Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku štátu, podľa ustanovenia §2 ods. 1, v nadväznosti na ustanovenie §14 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov č. OO3-2012/07114/GM14/CVE [PDF, 1 MB]
Delimitačný protokol spísaný medzi SR - Obvodným úradom Bratislava a hlavným mestom SR Bratislava, ktorého predmetom je delimitácia pozemkov "C" KN parc. č. 1000/7 - ostatné plochy o výmere 138 m2, parc. č. 1000/8 - ostatné plochy o výmere 113 m2 a parc. č. 1000/10 - ostatné plochy o výmere 156 m2, LV č. 8597, k.ú. Staré Mesto, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.
Zverejnené dňa: 5.4.2012
30.3.2012Delimitačný protokol č. 20/2012 o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov [PDF, 561 kB]
Delimitačný protokol spísaný medzi SR - Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a hlavným mestom SR Bratislava, ktorého predmetom je delimitácia pozemkov registra C KN, parc. č. 15286/21, 15288/72, 15607/3, 15637/27, 22213/15, 22213/16, 22850/2, 22850/4, 874/11, 4075/83, 15532/13, 15537/113, 15537/114, 15556/34, 15559/17, 15559/18, k. ú. Ružinov.
Dátum zverejnenia: 30.3.2012
30.3.2012Delimitačný protokol č. 19/2012 o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov [PDF, 488 kB]
Delimitačný protokol spísaný medzi SR - Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a hlavným mestom SR Bratislava, ktorého predmetom je delimitácia pozemku registra C KN, parc. č. 22190/13 - zast. pl. a nádvoria o výmere 11817 m2 , k. ú. Nivy.
Dátum zverejnenia: 30.3.2012
30.3.2012Delimitačný protokol č. 18/2012 o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov [PDF, 547 kB]
Delimitačný protokol spísaný medzi SR - Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a hlavným mestom SR Bratislava, ktorého predmetom je delimitácia pozemku registra E KN, parc. č. 19779 - zast. pl. a nádvoria o výmere 1631 m2 a pozemkov registra C KN, parc. č. 2053/5 - ost. pl. o výmere 41 m2, parc. č. 9134/69 - zast. pl. a nádvoria o výmere 2833 m2, parc. č. 9134/70 - zast. pl. a nádvoria o výmere 17 m2, parc. č. 9134/8 - zast. pl. a nádvoria o výmere 629 m2 a parc. č. 9134/109 - zast. pl. o výmere 574 m2, k. ú. Staré Mesto.
Dátum zverejnenia: 30.3.2012
30.3.2012Delimitačný protokol č. 14/2012 o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov [PDF, 466 kB]
Delimitačný protokol spísaný medzi SR - Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a hlavným mestom SR Bratislava, ktorého predmetom je delimitácia dielov č. 2,3,4,5,14 z pozemku registra C KN parc. č. 15288/70 - ostatné plochy o výmere 5264 m2 podľa GP č. 81/2010, k. ú. Ružinov.
Dátum zverejnenia: 30.3.2012
30.3.2012Delimitačný protokol č. 15/2012 o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov [PDF, 431 kB]
Delimitačný protokol spísaný medzi SR - Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a hlavným mestom SR Bratislava, ktorého predmetom je delimitácia dielov č. 1,9,10,11 z PK parcely č. 7054/2 - kameňolom o výmere 36100 m2 zapísanej v PK vložke č. 3528, podľa GP č. 53/2006, k. ú. Záhorská Bystrica.
Dátum zverejnenia: 30.3.2012
5.3.2012Zmluva č. 058810161100 o bezodplatnom prevode stavebného objektu [PDF, 1,2 MB]
Zmluvou o bezodplatnom prevode nadobudne hlavné mesto SR Bratislava stavby parkovacích miest postavených na časti pozemku registra C KN parc. č. 1512/10 a na pozemkoch parc. č. 1512/12, 1512/13, ktoré boli oddelené z pozemku parc. č. 1512/10 podľa GP č. 02-42/2011, k.ú. Rača.
Zverejnené: dňa 5.03.2012
24.2.2012Zmluva č. 1/2011 o bezodplatnom prevode stavebných objektov a pozemkov č. hl. mesta 248807091100 [PDF, 1,2 MB]
Zmluvou o bezodplatnom prevode zo dňa 24.02.2012 nadobudne hlavné mesto SR Bratislava stavebné objekty a pozemky v k. ú. Čunovo, lokalita Konopiská do svojho výlučného vlastníctva.
Zverejnené: dňa 24.02.2012
13.2.2012Dodatok č. 248804651101 k Zmluve o bezodplatnom prevode nehnuteľností do vlastníctva mestských častí v zmysle ust. § 31b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov č. 248804651100 [PDF, 1 MB]
Predmetom Dodatku č. 248804651101 k Zmluve o bezodplatnom prevode nehnuteľností do vlastníctva mestských častí v zmysle ust. § 31b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov č. 248804651100 je zmena článku I. zmluvy.
Zverejnené dňa: 13.2.2012
12.1.2012Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku štátu, podľa ustanovenia §2d, ods. 1, v nadväznosti na ustanovenie §14d, ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov [PDF, 1 MB]
Delimitačný protokol spísaný medzi SR - Obvodným úradom Bratislava a hlavným mestom SR Bratislava, ktorého predmetom je delimitácia pozemku "C" KN parc. č. 171/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 545 m2, v spoluvlastníckom podiele 706/10000, LV č. 5606, k.ú. Staré Mesto, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.
Zverejnené dňa: 12.1.2012
22.12.2011Protokol č. 118810041100 [PDF, 292 kB]
Predmetom zverenia majetku hl. mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava - Karlova Ves je pozemok registra C parc. č. 1669/361 v k. ú. Karlova Ves.
Zverejnené dňa: 22.12.2011
21.12.2011Zmluva o bezodplatnom prevode nehnuteľností do vlastníctva mestských častí v zmysle ust. § 31b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov č. 248804621100 [PDF, 1,9 MB]
Bezodplatný prevod nehnuteľnosti v k.ú.Ružinov, Nivy, Trnávka do vlastníctva Mestskej časti Bratislava - Ružinov.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
21.12.2011Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku štátu, ktorý tvorí budova so súpisným číslom - budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum č. OO3-2011/14076/CVE [PDF, 462 kB]
Delimitačný protokol spísaný medzi SR - Obvodným úradom Bratislava a hlavným mestom SR Bratislava, ktorého predmetom je delimitácia nehnuteľností, a to nebytového priestoru č.12-3 nachádzajúceho sa na 2.poschodí stavby so súp. č. 102203, stojacej na pozemku registra C KN s parc. č. 8263/3, v spoluvlasstníckom podiele 1/1, LV č. 5741, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2176/10000,v spoluvlastníckom podiele 1/1, LV č. 5741, spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku registra C KN s parc. č. 8263/3 o výmere 572 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria, o veľkosti 2176/10000, LV č. 7729, a pozemku registra C KN s parc. č. 8263/4 o výmere 564 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria, o veľkosti 2176/10000, k.ú. Staré Mesto, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
15.12.2011Delimitačný protokol o odvzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku štátu, ktorý slúži pre potreby školstva, na vzdelávanie a výskum [PDF, 747 kB]
Delimitačný protokol spísaný medzi SR - Obvodným úradom Bratislava a hlavným mestom SR Bratislava, ktorého predmetom je delimitácia pozemku registra C KN parc. č. 2510/1 - ostatné plochy o výmere 2309 m2, k.ú. Staré Mesto, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.
Zverejnené dňa: 15.12.2011
6.12.2011Zmluva č. 05 88 0109 11 00 [PDF, 1,4 MB]
Zmluva č. 05 88 0109 11 00 o bezodlatnom prevode stavebného objektu SO 03 Terénne a sadové úpravy a SO 10 Verejné osvetlenie - 2. časť, k. ú. Petržalka. Ide o nadobudnutie uvedených stavebných objektov od spoločnosti VODOTIKA - MG spol. s.r.o. IČO: 35 761 806
Zverejnené: 06.12.2011
10.10.2011Dodatok č. 8 k Zmluve o spravovaní majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 30/94 [PDF, 40 kB]
Vyňatie majetku zo zmluvy.
Dátum zverejnenia: 10.10.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 514 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 -20- 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 17.2.2016
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Prevod majetku > Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.