Tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 108 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
16.10.2018Dodatok č. 4 k Zmluve o výkone činnosti núteného správcu uzatvorenej dňa 13.10.2014
Z dôvodu novelizácie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bolo upravené označenie odsekov § 19 tohto zákona citovaných v čl. V bode 2. písm. a) a c) Zmluvy o výkone činnosti núteného správcu zo dňa 13.10.2014 a taktiež bola upravená doba platnosti Zmluvy o výkone činnosti núteného správcu zo dňa 13.10.2014.
Dátum uzatvorenia: 16.10.2018
Dátum zverejnenia: 16.10.2018
Dátum účinnosti: 17.10.2018
Dátum platnosti do: 31.10.2019
11.7.2018Zmluva predajný automat MsP/18/00022 [PDF, 2,9 MB]
Zmluva o bezodplatnom poskytnutí priestoru na prevádzkovanie predajného a nápojového automatu uzatvorená medzi zákazníkom Hlavným mestom SR Bratislavou a operátorom Dallmayr Vending, Prístavná 10, Bratislava.
Zverejnená: 11.7.2018.
19.6.2018Kúpna zmluva
Číslo zmluvy: MAGSP1800057
Názov: Kúpna zmluva MAGSP1800057
Predmet zmluvy: Zvislé dopravné značenie označujúce kultúrne a turistické ciele
Suma: 1,20 € s DPH

Dátum uzatvorenia: 29.5.2018
Dátum zverejnenia: 19.6.2018
29.11.2017Kúpna zmluva č. MAGTS1700233
Predmetom zmluvy je predaj osobných motorových vozidiel, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve predávajúceho.
Dátum uzatvorenia: 29.11.2017
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
19.10.2017Dodatok č. 3 k Zmluve o výkone činnosti núteného správcu uzatvorenej dňa 13.10.2014
Predmet: Z dôvodu novelizácie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bolo upravené označenie odsekov § 19 tohto zákona citované v Zmluve o výkone činnosti núteného správcu zo dňa 13.10.2014 a taktiež bola upravená doba platnosti Zmluvy o výkone činnosti núteného správcu zo dňa 13.10.2014.
Dátum uzatvorenia: 18.10.2017
Dátum zverejnenia: 19.10.2017
Dátum účinnosti: 20.10.2017
Dátum platnosti do: 31.10.2018
Nútený správca: JUDr. Jozef Tuhovčák
Názov sekcie: Sekcia právnych činností
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
30.5.2017Dodatok č. 1 k Zmluve č. MAG 404497/2016 o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom NS MHD
Predmetom zmluvy ktorej sa týka uvedený dodatok, je prenechanie majetku Hlavného mesta spoločnosti Dopravný podnik, a. s. za účelom zabezpečenia prevádzky mestskej hromadnej dopravy v Hlavnom meste, zabezpečenia služieb mestskej hromadnej dopravy v Hlavnom meste a zabezpečovanie ďalších doplnkových činností vyplývajúcich z predmetu činnosti dopravného podniku, a.s. zapísaných v obchodnom registri, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy.
Dátum uzatvorenia : 29.05.2017
Dátum zverejnenia : 30.05.2017
Dátum účinnosti : 31.05.2017
Nakoľko po uzatvorení zmluvy o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom NS MHD 1 č. MAG 404497/2016 došlo k úprave hodnoty objektov - pozemkov, stavieb a budov vrátane ich príslušenstva a súvisiacich hnuteľných vecí uvedených v článku 2 bod 1 zmluvy, je nevyhnutné uzatvoriť dodatok k Zmluve zohľadňujúci uvedené zmeny.
26.6.2017Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb
Právne služby a právnu pomoc v súvislosti s projektom realizácie výstavby náhradných nájomných bytov na ulici Pri Kríži v Bratislave, mestskej časti Dúbravka, a to v rozsahu zastupovania klienta v konaní pred štátnymi a inými orgánmi, najmä pred súdmi, notármi, orgánmi verejnej moci, štátnej správy, miestnej samosprávy ako aj inými právnymi subjektmi, ako aj pri úkonoch a rokovaniach u klienta a medzi klientom a inými právnymi subjektmi.
Dátum uzatvorenia: 26.06.2017
Dátum zverejnenia: 26.06.2017
19.5.2017Zmluva na dodávku kvetinovej výzdoby a starostlivosti o ňu
Číslo zmluvy: MAGS1700128

Názov: Dodávka kvetinovej výzdoby, montáž a demontáž samozavlažovacích kvetináčov a samozavlažovacích pyramíd kvetinovej výzdoby a zabezpečenie starostlivosti o kvetinovú výzdobu počas jej vegetačného obdobia

Predmet zmluvy:

Predmetom zmluvy je dodanie kvetinovej výzdoby vysadenej do 228 ks samozavlažovacích kvetináčov a 6 samozavlažovacích kvetinových pyramíd a zabezpečenie starostlivosti o ňu počas jej vegetačného obdobia

Dátum uzatvorenia: 16.05.2017

Dátum zverejnenia: 19.05.2017

Zhotoviteľ: KULLA SK, s.r.o., Trnavská cesta 110/B 43, 821 01 Bratislava

IČO: 31 321 003

Dátum účinnosti: 20.05.2017 (po dni zverejnenia)
17.5.2017Zmluva o spolupráci č. MAGTS1700089
Zabezpečenie výroby televíznych programov a ich odvysielanie
Predmet zmluvy: výroba televíznych programov
Cena: 180 000€ bez DPH
Dátum uzatvorenia: 15.05.2017
Dátum zverejnenia: 17.05.2020
Dodávateľ: TVR a RE, s.r.o.
Ulica, číslo: Mierová 21
Mesto: 827 05 Bratislava
IČO: 35728213
4.1.2017Reklamné a propagačné služby v súvislosti s podujatím Silvester 2016 a Nový rok 2017
Predmet: reklamné a propagačné služby v súvislosti s podujatím Silvester 2016 a Nový rok 2017
Cena 10.000 €
Účinnosť 6.1.2017
4.1.2017Reklamné a propagačné služby v súvislosti s podujatím Silvester 2016 a Nový rok 2017
Predmet: reklamné a propagačné služby v súvislosti s podujatím Silvester 2016 a Nový rok 2017
Cena 10.000 €
Účinnosť 6.1.2017
24.11.2016Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb systému ONI č. ONI/1/2011/oz502
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb systému ONI č. ONI/1/2011/oz502 (N02 144/05281)
Zmena článku IV. Zmluvy - SPÔSOB NADOBUDNUTIA ZARIADENIA PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB

Dátum zverejnenia: 24.11.2016
26.10.2016Dodatok č. 2 k Zmluve o výkone činnosti núteného správcu uzatvorenej dňa 13.10.2014
uprava doby platnosti Zmluvy o výkone činnosti núteného správcu zo dňa 13.10.2014
Dátum zverejnenia: 26.10.2016
14.1.2016ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ REKLAMNÝCH A PROPAGAČNÝCH SLUŽIEB Č. MAGTS1500217
Záväzok hlavného mesta poskytnúť objednávateľovi reklamné a propagačné služby v súvislosti s podujatím Silvester 2015 a Nový rok 2016.
Dátum zverejnenia: 13.1.2016
14.1.2016ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ REKLAMNÝCH A PROPAGAČNÝCH SLUŽIEB Č. OST/461/2015/BVS
Záväzok hlavného mesta poskytnúť objednávateľovi reklamné a propagačné služby v súvislosti s podujatím Silvester 2015 a Nový rok 2016.
Dátum zverejnenia: 13.1.2016
14.1.2016ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ REKLAMNÝCH A PROPAGAČNÝCH SLUŽIEB Č. MAGTS1500245
Záväzok hlavného mesta poskytnúť objednávateľovi reklamné a propagačné služby v súvislosti s podujatím Silvester 2015 a Nový rok 2016.
Dátum zverejnenia: 13.1.2016
20.10.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone činnosti núteného správcu uzatvorenej dňa 13.10.2014.
úprava doby platnosti Zmluvy o výkone činnosti núteného správcu zo dňa 13.10.2014.
Zverejnené dňa: 20.10.2015
23.12.2014Zmluva o zabezpečení reklamných služieb
Predmetom zmluvy je zabezpečenie reklamných služieb v spojení s projektom „Silvester 2014 a Nový rok 2015“ (ďalej len „podujatie“) pre objednávateľa hlavné mesto počas trvania tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve.
5.12.2014Zmluva o zabezpečení reklamných služieb
Predmetom zmluvy je zabezpečenie reklamných služieb v spojení s projektom „Silvester 2014 a Nový rok 2015“ (ďalej len „podujatie“) pre objednávateľa hlavné mesto počas trvania tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve.
31.10.2014Zmluva o postúpení práv a povinností - Milan Klein
Predmetom zmluvy je postúpenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení prevádzky informačného parkovacieho systému v Bratislave. Zmluva bola podpísaná dňa 30.10.2014 a účinnosť nadobudne dňa 1.11.2014.
Zverejnené dňa: 31.10.2014
31.10.2014Zmluva o postúpení práv a povinností - VINCI Park Slovakia, s.r.o.
Predmetom zmluvy je postúpenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení prevádzky informačného parkovacieho systému v Bratislave. Zmluva bola podpísaná dňa 30.10.2014 a účinnosť nadobudne dňa 1.11.2014.
Zverejnené dňa: 31.10.2014
31.10.2014Zmluva o postúpení práv a povinností - Carlton Property, s.r.o.
Predmetom zmluvy je postúpenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení prevádzky informačného parkovacieho systému v Bratislave. Zmluva bola podpísaná dňa 30.10.2014 a účinnosť nadobudne dňa 1.11.2014.
Zverejnené dňa: 31.10.2014
31.10.2014Zmluva o postúpení práv a povinností - MP Real Invest a.s.
Predmetom zmluvy je postúpenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení prevádzky informačného parkovacieho systému v Bratislave. Zmluva bola podpísaná dňa 30.10.2014 a účinnosť nadobudne dňa 1.11.2014.
Zverejnené dňa: 31.10.2014
31.10.2014Zmluva o postúpení práv a povinností - PHC Garáže s.r.o.
Predmetom zmluvy je postúpenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení prevádzky informačného parkovacieho systému v Bratislave. Zmluva bola podpísaná dňa 30.10.2014 a účinnosť nadobudne dňa 1.11.2014.
Zverejnené dňa: 31.10.2014
31.10.2014Zmluva o postúpení práv a povinností - Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s.
Predmetom zmluvy je postúpenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení prevádzky informačného parkovacieho systému v Bratislave. Zmluva bola podpísaná dňa 30.10.2014 a účinnosť nadobudne dňa 1.11.2014.
Zverejnené dňa: 31.10.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 108 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 29.12.2014
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.