Zmluvy o dielo

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 269 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 11  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
7.11.2016„Štúdia odvádzania zrážkových vôd zo svahov Malých Karpát“
Štúdia má analyzovať súčasný stav z hľadiska zrážkovo-odtokového
procesu, definovať množstvá a odtokové cesty zrážkových vôd a návrh nakladania so zrážkovými vodami. Štúdia bude podkladom pri spracovaní
„UŠ prechodu karpatského masívu do urbanizovaného územia mesta“
a nového „ÚPN hl. m. SR Bratislavy“.
Zverejnené dňa: 7.11.2016
29.10.2014Čiastková zmluva o dielo č. 3 por. č.MsP/14/00031 [PDF, 990 kB]
Čiastková zmluva o dielo č. 3, por. č. MsP/14/00031 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00020 uzatvorená 27.10.2014 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Staré mesto.
Cena predmetu zmluvy spolu s DPH je 15.937,86 eura.
Zverejnená 29.10.2014.
29.10.2014Čiastková zmluva o dielo č. 4, por. č. MsP/14/00032 [PDF, 854 kB]
Čiastková zmluva o dielo č. 4, por. č. MsP/14/00032 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00020 uzatvorená dňa 27.10.2014 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Nové Mesto.
Cena predmetu zmluvy spolu s DPH je 17.556,24 eura.
Zverejnená 29.10.2014.
29.10.2014Čiastková zmluva o dielo č. 5, por.č. MsP/14/00033 [PDF, 865 kB]
Čiastková zmluva o dielo č. 5, por. č. MsP/14/00033 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00020 uzatvorená dňa 27.10.2014 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Petržalka.
Cena predmetu zmluvy spolu s DPH je 18.149,47 eura.
Zverejnená 29.10.2014.
24.10.2014Čiastková zmluva o dielo MsP/14/00027 [PDF, 6,2 MB]
Čiastková zmluva o dielo MsP/14/00027 (k rámcovej dohode MsP/14/00020) uzatvorená 23.10.2014 medzi objednávateľom Hl. m. SR Bratislavou a zhotoviteľom MOREZ GROUP a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hl. m. SR Bratislavu.
Cena predmetu zmluvy je 20 826 eur s DPH.
Zverejnená 24.10.2014.
24.10.2014Čiastková zmluva o dielo MsP/14/00028 [PDF, 4,2 MB]
Čiastková zmluva o dielo MsP/14/00028 ( k rámcovej dohode MsP/14/00020) uzatvorená 23.10.2014 medzi objednávateľom Hl. m. SR Bratislavou a zhotoviteľom MOREZ GROUP a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hl. m. SR Bratislavou MČ Ružinov.
Cena predmetu zmluvy je 4 956,77 eura s DPH.
Zverejnená 24.10.2014.
20.11.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1800010 k dielu „Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek: Rusovská cesta - Dolnozemská cesta“
Číslo zmluvy: MAGSP1800010
Gestor: Oddelenie stratégie a projektov
Druhá zmluvná strana: MBM-Group, a.s., Hviezdoslavovo nám. 2013, 029 01 Námestovo
Predmet zmluvy: zmena časového harmonogramu realizácie stavebných prác
Objem finančných prostriedkov: 0 Eur (cena s DPH)
Dátum skončenia platnosti zmluvy: 31.05.2019
Dátum účinnosti zmluvy: 21.11.2018
Číslo záznamu, pod ktorým predkladateľ zmluvy doručil zmluvu oddeleniu: MAGS OSAP 33104/2018, MAG 462148/2018
1.12.2017Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 152/0/1470/2016
Stručný popis: Predĺženie lehoty na vykonanie Diela
Dátum uzatvorenia: 30.11.2017
Dátum zverejnenia: 1.12.2017
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO: 47 144 190
Dátum platnosti: 2.12.2017
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie stavebných činností
Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Baláž
10.10.2014Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 21/2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 21/2012 na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „Nájomné byty na Čapajevovej ulici MČ Bratislava - Petržalka“
Zverejnené dňa: 10.10.2014
15.11.2017DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 02.10.2017
Predmet dodatku: úprava Článku 2. bod 2.3. Zmluvy o dielo
Cena: 0,00 €
Dátum uzatvorenia: 14.11.2017
Dátum zverejnenia: 15.11.2017
Dátum platnosti: 16.11.2017.
Zhotoviteľ: Peter Martiny, s.r.o.
Sídlo: Kaštieľska 14, 821 05 Bratislava
IČO: 44723024
Zhotoviteľ: STAVTEES, s.r.o.
Sídlo: Geologická 21, 821 07 Bratislava
IČO: 35791187
Zhotoviteľ: MAJES výťahy a eskalátory, a.s.
Sídlo: Bojnická 18, 831 04 Bratislava
IČO: 35770732
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie stavebných činností
Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Baláž
29.11.2019Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. MAGSP1800010
Číslo dodatku: MAGSP1900019
Predmetom dodatku je zmena časového harmonogramu realizácie stavebných prác a dohoda o prácach naviac.
Zmluvná strana: MBM-GROUP, a.s.
Dátum uzatvorenia: 29.11.2019
Dátum zverejnenia: 29.11.2019
Dátum účinnosti: 30.11.2019
13.12.2019Dodatok č.5 k zmluve o dielo
MAGTS1900183
Dátum uzatvorenia: 13.12.2019
Dátum zverejnenia: 13.12.2019
Dátum účinnosti: 14.12.2019
10.9.2019Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 152/0/1470/2016 [PDF, 110 kB]
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 152/0/1470/2016 a úprave súvisiacich práv a povinností, predmetom ktorej je dohoda zmluvných strán ukončiť zmluvu o dielo č. 152/0/1470/2016 v znení dodatku č. 1 zo dňa 18. 1. 2017 a dodatku č. 2 zo dňa 30.11.2017
Dátum uzatvorenia : 10.09.2019
Dátum zverejnenia : 10.09.2019
21.11.2019Realizácia dodatočného osvetlenia vybraných priechodov pre chodcov a inštalácia výstražných LED dopravných gombíkov na priechodoch pre chodcov.
Číslo zmluvy: MAGSP 1900014
Dátum uzatvorenia: 08.11.2019
Dátum zverejnenia: 21.11.2019
Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
18.11.2016Stanovenie dopravných údajov pre výpočet hluku z cestnej dopravy
Predmetom tejto Zmluvy je vykonanie diela “Stanovenie dopravných údajov ako podkladu pre výpočet hluku z cestnej dopravy na území bratislavskej aglomerácie pre rok 2016.
Zverejnené dňa: 18.11.2016
18.11.2016Štúdia demografického potenciálu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do roku 2050
Štúdia demografického potenciálu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do roku 2050
Zverejnene dňa: 18.11.2016
12.6.2014Vypovedanie zmluvy č. MsP/14/00008 [PDF, 29 kB]
Zmluva o diele č. MsP/14/00008 bola zo strany zhotoviteľa Dušana Nagya-Peagas Farrier vypovedaná s platnosťou od 3.6.2014.
Vypovedanie zmluvy zverejnené 12.6.2014.
20.9.2019Vypracovanie projektovej dokumentácie výmeny rozvodov verejného osvetlenia
Číslo zmluvy: MAGTS1900104
Dátum uzatvorenia: 19.09.2019
Dátum zverejnenia: 20.09.2019
Dodávateľ: LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 35 796 332
Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
19.12.2016Výstavba cestnej svetelnej signalizácie
Výstavba cestnej svetelnej signalizácie
Zverejnené dňa: 19.12.2016
8.10.2019Zmluva na revitalizáciu Parčíka Záhradnícka - Karadžičova
Číslo zmluvy: MAGSP 1900013
Dátum uzatvorenia: 7.10.2019
Dátum zverejnenia: 8.10.2019
Dátum účinnosti: 8.10.2019
21.3.2014Zmluva na servis ústrední magistrátu
Zmluva o servise a údržbe komunikačných zariadení Siemens Hicom 330 E (jedno zariadenie) a Siemens HiPath 3000 (dve zariadenia), ktoré sú umiestnené v budovách Hlavného mesta SR Bratislavy
28.5.2014Zmluva o diele - podkúvanie č. MsP/14/00008 [PDF, 275 kB]
Zmluva o diele č. MsP/14/00008 uzatvorená 23.5.2014 na dobu 4 rokov odo dňa jej podpísania medzi objednávateľom Hl. m. SR Bratislavou a zhotoviteľom Dušanom Nagyom - Raegas, Mánesovo nám. 1, Bratislava.
Predmetom zmluvy je podkúvanie služobných koní mestskej polície Hl. m. Sr Bratislavy.
Cena je 355,95 eura.
Zverejnené 28.5.2014.
13.12.2013Zmluva o diele č. MsP/13/00034 [PDF, 3 MB]
Predmetom zmluvy je dodávka a montáž IP kamier na Primaciálnom a Hlavnom námestí. Zmluva je uzatvorená medzi objednávateľom Hl. m. SR a zhotviteľom NOPE a.s.na dobu dvoch týždňov odo dňa podpísania zmluvy.
Cena diela je 23.259,71 eura s DPH.
Zverejnené dňa 13.12.2013
30.4.2014Zmluva o diele č. MsP/14/00005 [PDF, 2,4 MB]
Predmetom zmluvy o diele č. MsP/14/00005 je výroba a oprava imobilizérov pre Mestsku políciu Hl. m. SR Bratislava. Zhotoviteľom je Markon s.r.o., Nad Dunajom 6, Bratislava. Celková cena je 928,80 eura s DPH.
Zverejnená 30.4.2014.
30.4.2014Zmluva o diele č.MsP/14/00004 [PDF, 3,7 MB]
Predmetom zmluvy o diele č. MsP/14/00004 je údržba a oprava kopírovacích strojov SHARP Mestskej polície Hl. m. SR Bratislavy. Údržbu a opravu bude vykonávať zhotoviteľ a to Trend Slovakia s.r.o., Rumančekova 28 Bratislava. Cena za hodinovú servisnú službu je 5,76 eura s DPH.
Zverejnená 30.4.2014.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 269 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 11  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.