Sociálne služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 293 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 -11- 12  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
21.3.2013Zmluva o poskytnutí dotácie č. OSV/06/2013
Poskytnutie dotácie v celkovej výške 16 000 eurOZ VAGUS na podporu poskytovania nízkoprahových sociálnych služieb formou terénnej sociálnej práce ľuďom bez domova.
Datum zverejnenia: 22.3.2013
19.3.2013Dodatok č. 1 k zmluve č. OSV/12/2012 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku Strediska osobnej hygieny.
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku Strediska osobnej hygieny Domovu pre každého - občianskemu združeniu na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova SR na rok 2013. MAGTS1300047
Dátum zverejnenia: 19.3.2013
19.3.2013Zmluva č.22/OVOSOD/2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku uzatvorená podľa § 89 ods. 10 zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi hlavným mestom a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.
Dátum zverejnenia: 19.3.2013
31.1.2013Zmluva č. OSV/05/2013 o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť neverejnému poskytovateľovi finančný príspevok za účelom finančnej podpory poskytovaných sociálnych služieb v nocľahárni - DEPAUL SLOVENSKO, n. o., Kapitulská 18, 814 14 Bratislava v sume 216 000,- Eur na rok 2013 z prostriedkov MPSVaR SR , MAGTS 1300020.
Dátum zverejnenia: 31.1.2013
31.1.2013Zmluva č. OSV/04/2013 o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť neverejnému poskytovateľovi finančný príspevok za účelom finančnej podpory poskytovaných sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby - Nezisková organizácia opatrovateľka, Tatranská 34, 841 06 Bratislava v sume 34 560,- Eur na rok 2013 z prostriedkov MPSVaR SR, MAGTS 1300019.
Dátum zverejnenia: 31.1.2013
29.1.2013Zmluva č. OSV/03/2013 o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť neverejnému poskytovateľovi finančný príspevok za účelom finančnej podpory poskytovaných sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby - Bratislavská arcidiecézna charita, Heydukova 14, 811 08 Bratislava v sume 19 200,- Eur na rok 2013 z prostriedkov MPSVaR SR , MAGTS 1300018.
Dátum zverejnenia: 29.1.2013
29.1.2013Zmluva č. OSV/02/2013 o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť neverejnému poskytovateľovi finančný príspevok za účelom finančnej podpory poskytovaných sociálnych služieb v zariadení pre seniorov - HESTIA, n.o., Čachtická 17, 831 06 Bratislava v sume 7 680,- Eur na rok 2013 z prostriedkov MPSVaR SR , MAGTS 1300017.
Dátum zverejnenia: 29.1.2013
23.1.2013Zmluva č. OSV/01/2013 o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť neverejnému poskytovateľovi finančný príspevok za účelom finančnej podpory poskytovaných sociálnych služieb v nocľahárni - Domov pre každého - občianskemu združeniu na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR, Stará Vajnorská 92, 831 04 Bratislava v sume 57 600,- Eur na rok 2013 z prostriedkov MPSVaR SR , MAGTS 1300014.
Dátum zverejnenia: 23.1.2013
18.1.2013Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Reg. číslo: 1821/2013-M_ORF. Poskytnutie finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v sume 335 040,- Eur na rok 2013.
Dátum zverejnenia: 18.1.2013
18.1.2013Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Reg. číslo: 2226/2013-M_ORF. Poskytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnych služieb v sume 4 466 400,- Eur na rok 2013.
Dátum zverejnenia: 18.1.2013
27.12.2012Zmluva č. OSV/12/2012 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku Strediska osobnej hygieny
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzkuStrediska osobnej hygieny Domovu pre každého - občianskemu združeniu na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova SR v sume 4000,- Eur formou preddávku na rok 2013. MAGTS1200178
11.9.2012Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
Úrad vlády Slovenskej republiky a Hlavné mesto Slovenskej republiky uzatvorili zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2012 č. NMCD 2012/10/61 v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1.
Dátum zverejnenia: 11.9.2012
4.9.2012Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 40/3/2012 podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. [PDF, 140 kB]
otácia na podporu rozvoja sociálnych služieb v zariadení pre seniorov GERIUM v sume 2100,- Eur.
Dátum zverejnenia: 4.9.2012
19.7.2012Zmluva o spolupráci [PDF, 40 kB]
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení vzdelávacieho projektu Letná Bratislavská univerzita seniorov II.ročník medzi hlavným mestom a Univerzitou Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava.
Dátum zverejnenia: 19.7.2012
17.7.2012Zmluvy ubytovne Kopčany a ubytovne Fortuna
Popis: Zmluvy uzavreté medzi Hlavným mestom SR Bratislava a objednávateľmi ubytovania v ubytovni Kopčany a v ubytovni Fortuna za obdobie od 01.01.2012 do 30.06.2012.
Dátum zverejnenia: 17.7.2012
14.6.2012Zmluva č. OSV/11/2012 o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby [PDF, 55 kB]
Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť neverejnému poskytovateľovi finančný príspevok za účelom finančnej podpory poskytovaných sociálnych služieb v nocľahárni – Depaul Slovensko, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, MAGTS 1200085.
Dátum zverejnenia: 14.6.2012
14.6.2012Zmluva č. OSV/10/2012 o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby [PDF, 55 kB]
Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť neverejnému poskytovateľovi finančný príspevok za účelom finančnej podpory poskytovaných sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby – Nezisková organizácia opatrovateľka, Tatranská 34, 841 06 Bratislava, MAGTS 1200083.
Dátum zverejnenia: 14.6.2012
14.6.2012Zmluva č. OSV/09/2012 o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby [PDF, 55 kB]
Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť neverejnému poskytovateľovi finančný príspevok za účelom finančnej podpory poskytovaných sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby – Bratislavská arcidiecézna charita, Heyduková 14, 811 08 Bratislava, MAGTS 1200082.
Dátum zverejnenia: 14.6.2012
8.6.2012Zmluva č. OSV/08/2012 o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby [PDF, 54 kB]
Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť neverejnému poskytovateľovi finančný príspevok za účelom finančnej podpory poskytovaných sociálnych služieb v zariadení pre seniorov – HESTIA, n.o., Čachtická 17, 831 06 Bratislava, MAGTS1200081
Dátum zverejnenia: 8.6.2012
4.6.2012Zluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb [PDF, 230 kB]
Poskytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby podľa §78 ods. 4 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Dátum zverejnenia: 04.06.2012
4.6.2012Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby [PDF, 229 kB]
Poskytnutie finančných prostriedkov obci na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa §78b ods. 4 zákona 448/2008 z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákons č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Dátum zverejnenia: 04.06.2012
26.3.2012Dodatok č. 1 k zmluve č. OSV/06/2012 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a poskytovaní finančného príspevku [PDF, 134 kB]
Predmetom dodatku zmluvy je doobjednanie sociálnej služby - zabezpečenie základnej hygienickej osobnej hygieny pre osoby s trvalým pobytom v Bratislave v Stredisku osobnej hygieny v areáli na Hradskej ulici v Bratislave v počte 7 zákldných osobných hygien za 1 deň, na obdobie od 13. apríla do 2012 do 31. decembra 2012 v celkovej výške 17 993 eur. Táto zmluva bola podpísaná 21. marca 2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 26.3.2012
29.2.2012Dodatok č.1 k Zmluve č.OSV/04/2012 [PDF, 37 kB]
Dodatok č.1 k Zmluve č.OSV/04/2012 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Dátum zverejnenia: 29.2.2012
29.2.2012Dodatok č.1 k Zmluve č.OSV/03/2012 [PDF, 37 kB]
Dodatok č.1 k Zmluve č.OSV/03/2012 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Dátum zverejnenia: 29.2.2012
29.2.2012Dodatok č.1 k Zmluve č.OSV/02/2012 [PDF, 37 kB]
Dodatok č.1 k Zmluve č.OSV/02/2012 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Dátum zverejnenia: 29.2.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 293 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 -11- 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 25.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Sociálne služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.