Zmluvy o vzájomnom plnení

 
 

Zobrazených je 18 z celkového počtu 43 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
6.2.2014Zmluva o budúcej zmluve o odplatnom prevode vlastníckeho práva č. 056500571400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o odplatnom prevode vlastníckeho práva č. 056500571400/0099 uzatvorená dňa 06.02.2014 za účelom odplatného prevodu časti nehnuteľností - pozemkov registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Karlova Ves ako parcela č. 2616/31, 2620/16, 2621/3, 2625/9, 2625/10, 2627/11, 2627/10, 2627/22, 2627/24, 2627/23, zapísaných na liste vlastníctva č. 2592 dotknutých stavbou "Rekonštrukcia Cesty na Červený most úsek Lamačská-Dúbravská" v rozsahu podľa geometrického plánu vyhotoveného po geometrickom zameraní skutočného realizovania predmetnej stavby. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 6.2.2014
23.10.2013Zámenná zmluva č. 038803661300
Zámenná zmluva, ktorej predmetom zámena nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 9110/40 – ostatné plochy o výmere 234 m2, vzniknutého podľa geometrického plánu č. 19/2010 oddelením od pozemkov registra „C“ parc. č. 9110/40 – ostatné plochy o výmere 101 m2 a parc. č. 9110/41– ostatné plochy o výmere 677 m2, evidovaných na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za nehnuteľnosť, a to novovytvorený pozemok parc. č. 21788/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 234 m2, oddelený geometrickým plánom č. 19/2010 od pozemku registra „C“ parc. č. 21788/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1008 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 7076, vo vlastníctve spoločnosti Twin City a.s. Uzatvorená dňa: 22.10.2013
Zverejnená dňa: 23.10.2013
18.7.2013Zámenná zmluva č. 038801851300
Zámenná zmluva, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností, a to pozemku registra „C“, parc. č. 21283/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 95 m2, ako aj dielu 8 o výmere 93 m2, dielu 9 o výmere 505 m2, dielu 10 o výmere 551 m2, dielu 11 o výmere 86 m2, dielu 12 o výmere 26 m2, dielu 13 o výmere 69 m2 a dielu 14 o výmere 92 m2, odčlenených GP č. 4/2012 od pozemku registra „C“, parc. č. 21290/4, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za diel 1 o výmere 765 m2, odčlenený GP č. 4/2012 od pozemku registra „C“, parc. č. 21294, a za diel 3 o výmere 752 m2, odčlenený GP č. 4/2012 od pozemku registra „C“, parc. č. 21283/20. Uzatvorené dňa: 17.7.2013
Zverejnené dňa: 18.7.2013
18.7.2013Zmluva o vzájomnom prevode pozemkov č. 038802161300
Zmluva o vzájomnom prevode pozemkov, ktorou Hlavné mesto SR Bratislava prevádza na spoločnosť Kráľova hora, s.r.o. pozemky reg. "C" KN v k.ú. Petržalka parc. č. 5206/16, 5208/4, 5209/5, 5210/4, 5359/9, 5359/37, 5359/52, 5359/54, 1067/2, 1067/8 a v k.ú. Trnávka parc. č. 15850/268 a 15850/269, a ktorou spoločnosť Kráľova hora, s.r.o. prevádza na Hlavné mesto SR Bratislavu pozemky reg. "C" KN v k.ú. Devín parc. č. 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2402, 2403, 2446, 2447. Uzatvorené dňa: 16.7.2013
Zverejnené dňa: 18.7.2013
18.12.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28807331200/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28807331200/0099 zo dňa 17.12.2012, ktorej predmetom je dohoda o uzavretí zmluvy o zriadení vecného bremena, týkajúcej sa vybudovania objektu SO 02 napájacie vedenie a trolejbusová trať Trenčianska.
Zverejnené dňa: 18.12.2012
9.10.2012Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 2/2010 [PDF, 1,4 MB]
Dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 2/2010 boli postúpené práva a povinnosti pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám." na hlavné mesto SR Bratislavu.
Zverejnené dňa: 9.10.2012
2.10.2012Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 277/2011-Ba [PDF, 89 kB]
Dodatkom č. 1 k nájomnej zmluve č. 277/2011-Ba boli postúpené práva a povinnosti pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám." na hlavné mesto SR Bratislavu.
Zverejnené dňa: 2.10.2012
2.10.2012Dodatok č. 1 k Zmluve č. 297/2011-Ba o podmienkach realizácie stavby a ďalšieho jej prevádzkovania [PDF, 89 kB]
Dodatkom č. 1 k Zmluve č. 297/2011-Ba o podmienkach realizácie stavby a ďlšieho jej prevádzkovania boli postúpené práva a povinnosti pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám." na hlavné mesto SR Bratislavu.
Zverejnené dňa: 2.10.2012
20.9.2012Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 804959 174-8-2011 [PDF, 117 kB]
Dodatkom č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena boli postúpené práva a povinnosti pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám." na hlavné mesto SR Bratislavu.
Zverejnené dňa: 20.09.2012
24.8.2012Dohoda o urovnaní č. 248804551200 [PDF, 910 kB]
Predmetom dohody o urovnaní č. 248804551200 je majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemku registra "E" parc. č. 3265/2 - záhrady o výmere 7303 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 2113.
Zverejnené dňa: 24.08.2012
6.7.2012Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. BP 6/1010/2012 [PDF, 827 kB]
Zmluvou o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. BP 6/1010/2012 BVS boli postúpené práva pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám."
Zverejnené dňa: 06.07.2012
6.7.2012Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvyo uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. BP 5/1010/2012 BVS [PDF, 801 kB]
Zmluvou o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. BP 5/1010/2012 BVS boli postúpené práva pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám."
Zverejnené dňa: 06.07.2012
3.7.2012Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonaní preložky lelektroenergetického zariadenia č. 1222100007-ZoVP [PDF, 765 kB]
Zmluvou o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 1222100007-ZoVP boli postúpené práva pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám."
Zverejnené dňa: 03.07.2012
3.7.2012Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 1222100006-ZoVP [PDF, 753 kB]
Zmluvou o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 1222100006-ZoVP boli postúpené práva pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám."
Zverejnené dňa: 03.07.2012
3.7.2012Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí dlhodobého hmotného majetku na určených dráhových zariadeniach [PDF, 856 kB]
Zmluvou o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí dlhodobého hmotného majetku na určených dráhových zariadeniach boli postúpené práva pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám."
Zverejnené dňa: 03.07.2012
11.5.2012Dodatok č. 4 k Zmluve zo dňa 08.07.1998 [PDF, 278 kB]
Predmetom Dodatku č. 4 je úprava vzájomných práv a povinností medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou METRO Bratislava, a.s. vyplývajúcich z prípravy, realizácie a prípravy prevádzky nosného systému mestskej hromadnej dopravy Bratislava.
15.2.2012Dohoda o urovnaní č. 248800701200 [PDF, 1,6 MB]
Predmetom dohody o urovnaní je vzájomné usporiadanie práv a povinností vzniknutých z kúpnej zmluvy č. 06160002/2012, týkajúcej sa skladového priestoru so súp. č. 1118, nachádzajúceho sa na pozemku registra "C" parc. č. 904 k. ú. Rusovce.
Zverejnené dňa: 15.02.2012
16.3.2011Zmluva o vzájomnom plnení č. 248800861100
Predmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva k pozemku parc. č. 2555/232- ostatná plocha vo výmere 72 m2, k. ú. Lamač.
Zverejnené dňa: 16.3.2011

Zobrazených je 18 z celkového počtu 43 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.