Zmluvy o vzájomnom plnení

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 43 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
21.12.2017Dodatok č. 03 88 0187 14 01 k Zámennej zmluve č. 03 88 0187 14 00
Dodatok č. 03 88 0187 14 01 k Zámennej zmluve č. 03 88 0187 14 00 uzatvorený dňa 21.12.2017 medzi hlavným mestom SR Bratislavou a STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, ktorej predmetom je zmena poslednej vety Článku V ods. 1 Zámennej zmluvy č. 03 88 0187 14 00.

Uzatvorené dňa: 21.12.2017
Zverejnené dňa: 21.12.2017
2.5.2018Dodatok č. 1 k Dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam č. 24 88 08 90 17 00
Dodatok č. 1 k Dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam č. 24 88 08 90 17 00, ktorého predmetom je pozemok registra “C” KN parc. č. 1115/167 a pozemok parc. č. 1115/169 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorený dňa: 27.04.2018
Zverejnený dňa: 02.05.2018
2.10.2012Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 277/2011-Ba [PDF, 89 kB]
Dodatkom č. 1 k nájomnej zmluve č. 277/2011-Ba boli postúpené práva a povinnosti pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám." na hlavné mesto SR Bratislavu.
Zverejnené dňa: 2.10.2012
4.9.2014Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve č. 038804231400
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve č. 038804231400, ktorého predmetom je doplnenie Čl. 1 Zámennej zmluvy o nový ods. 4.
Uzatvorené dňa: 4.9.2014
Zverejnené dňa: 4.9.2014
2.10.2012Dodatok č. 1 k Zmluve č. 297/2011-Ba o podmienkach realizácie stavby a ďalšieho jej prevádzkovania [PDF, 89 kB]
Dodatkom č. 1 k Zmluve č. 297/2011-Ba o podmienkach realizácie stavby a ďlšieho jej prevádzkovania boli postúpené práva a povinnosti pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám." na hlavné mesto SR Bratislavu.
Zverejnené dňa: 2.10.2012
20.9.2012Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 804959 174-8-2011 [PDF, 117 kB]
Dodatkom č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena boli postúpené práva a povinnosti pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám." na hlavné mesto SR Bratislavu.
Zverejnené dňa: 20.09.2012
9.10.2012Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 2/2010 [PDF, 1,4 MB]
Dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 2/2010 boli postúpené práva a povinnosti pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám." na hlavné mesto SR Bratislavu.
Zverejnené dňa: 9.10.2012
11.5.2012Dodatok č. 4 k Zmluve zo dňa 08.07.1998 [PDF, 278 kB]
Predmetom Dodatku č. 4 je úprava vzájomných práv a povinností medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou METRO Bratislava, a.s. vyplývajúcich z prípravy, realizácie a prípravy prevádzky nosného systému mestskej hromadnej dopravy Bratislava.
15.2.2012Dohoda o urovnaní č. 248800701200 [PDF, 1,6 MB]
Predmetom dohody o urovnaní je vzájomné usporiadanie práv a povinností vzniknutých z kúpnej zmluvy č. 06160002/2012, týkajúcej sa skladového priestoru so súp. č. 1118, nachádzajúceho sa na pozemku registra "C" parc. č. 904 k. ú. Rusovce.
Zverejnené dňa: 15.02.2012
24.8.2012Dohoda o urovnaní č. 248804551200 [PDF, 910 kB]
Predmetom dohody o urovnaní č. 248804551200 je majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemku registra "E" parc. č. 3265/2 - záhrady o výmere 7303 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 2113.
Zverejnené dňa: 24.08.2012
15.5.2015Zámenná zmluva
Zámenná zmluva, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností v k.ú. Rača, a to pozemkov registra „C“ KN: parc. č. 17342/203, vytvorená podľa GP č. 41/2015, pozemok parc. č. 17351/1, parc. č. 17353/2, parc. č. 4963/290, vytvorená podľa GP č.37/2015 a stavby súp. č. 9767 na parc. č. 17353/2 a parc. č. 17353/8. Uzatvorené dňa: 14.5.2015
Zverejnené dňa: 15.5.2015
11.2.2020Zámenná zmluva č. 03 88 0003 20 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0003 20 00, ktorej predmetom je vzájomná zámena nehnuteľností pozemkov registra C KN parc. č. 2841/1-6 v k. ú. Záhorská Bystrica za pozemky registra C KN parc. č. 1947, 1948v k. ú. Rača a pozemky registra E KN parc. č. 17548, 17549 a 17553 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 10. 02. 2020
Zverejnená dňa: 11. 02. 2020
17.4.2014Zámenná zmluva č. 03 88 0187 14 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0187 14 00, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností, a to pozemku registra „C“ v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 7855/1 o výmere 3 413 m², LV č. 4296, vo vlastníctve spoločnosti ZIPP BRATISLAVA, za pozemok registra „C“ v k.ú Staré Mesto parc. č. 4433/71 o výmere 2 699 m², LV č. 1656, a za pozemky v k.ú. Dúbravka, novovytvorený pozemok parc. č. 882/1 o výmere 5 200 m2 vzniknutý GP č. 004-M8/2014 oddelením od pozemku registra „C“ parc. č. 882/1, LV č. 847, pozemok registra „C“ parc. č. 882/2 o výmere 3 805 m², LV č. 847, pozemok registra „C“ parc. č. 882/17 o výmere 2 396 m², LV č. 1381, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy. Uzatvorené dňa: 17.4.2014.
Zverejnené dňa: 17.4.2014
30.7.2019Zámenná zmluva č. 03 88 03 12 19 00
Zámenná zmluva č. 03 88 03 12 19 00, ktorej predmetom je zámena pozemku registra "C" parc. č. 1866/11 - ostatné plochy vo výmere 24 m2 v k. ú. Staré Mesto za pozemky registra "C" parc. č. 1772/26 - záhrady vo výmere 14 m2 a 21505/22 - ostatné plochy vo výmere 11 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 30. 07. 2019
Zverejnená dňa: 30. 07. 2019
31.5.2018Zámenná zmluva č. 03 88 0393 18 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0393 18 00, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností v k.ú. Vrakuňa, a to pozemku registra „C“ parc. č. 3964/6 trvalé trávne porasty vo výmere 471 m2 vo vlastníctve hlavného mesta za pozemok registra „C“ parc. č. 3964/7- trvalé trávne porasty vo výmere 541 m2.

Uzatvorená dňa: 29.05.2018
Zverejnená dňa: 31.05.2018
1.6.2018Zámenná zmluva č. 03 88 0406 18 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0406 18 00, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností, a to pozemku registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3400/160 – ostatné plochy o výmere 11 457 m², za pozemky registra „C“ v k. ú Dúbravka parc. č. 882/1 – ostatné plochy o výmere 2 003 m², parc. č. 882/2 – ostatné plochy o výmere 2 385 m², parc. č. 882/17 – ostatné plochy o výmere 1 927 m², parc. č. 882/91 – ostatné plochy o výmere 3 197 m², parc. č. 882/92 – ostatné plochy o výmere 1 416 m² a parc. č. 882/93 – ostatné plochy o výmere 473 m².

Uzatvorená dňa: 31. 05. 2018
Zverejnená dňa: 01. 06. 2018
5.8.2014Zámenná zmluva č. 03 88 0410 14 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0410 14 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov registra „C“ v k. ú. Dúbravka pozemku parc. č. 213/26 – trvalé trávne porasty o výmere 48 m2 za pozemky parc. č. 213/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m² a parc. č. 213/28 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m² vytvorené GP č. 42/2013. Uzatvorené dňa: 4.8.2014
Zverejnené dňa: 5.8.2014
26.6.2017Zámenná zmluva č. 03 88 0450 17 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0450 17 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov registra „C“ parc. č. 1168/6 za pozemok parc. č. 1183/9 v k. ú. Devín.
Uzatvorené dňa: 22.06.2017
Zverejnené dňa: 26.06.2017
18.9.2019Zámenná zmluva č. 03 88 0469 19 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0469 19 00, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností pozemkov parc. č. 15294/1,13,19, 23 a nasl. v k. ú. Ružinov, parc. č. 2845/21, 2846, 2848/1 a nasl. v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 11. 09. 2019
Zverejnená dňa: 18. 09. 2019
23.11.2015Zámenná zmluva č. 03 88 0490 15 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0490 15 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov v k. ú. Vajnory takto: novovytvorený pozemok registra „C“ vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy parc. č. 2761/4 vo výmere 75 m2, k.ú. Vajnory sa zamieňa za novovytvorené pozemky registra „C“ vo vlastníctve Ing.Pavla Nemčeka parc. č. 2126/7 – vo výmere 61 m2, parc. č. 2127/3 vo výmere 13 m2, parc. č. 2128/3 vo výmere 1 m2, k.ú.Vajnory.
Uzatvorené dňa: 23.11.2015
Zverejnené dňa: 23.11.2015
19.7.2017Zámenná zmluva č. 03 88 0501 17 00
Zámenná zmluva č. 0388 0501 1700, ktorou sa zamieňajú pozemky v k.ú. Staré Mesto registra "C" KN parc. č. 21739/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 854 m², parc. č. 21739/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 278 m², parc. č. 21739/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1330 m², zapísaných na LV č. 8925 za pozemok v k.ú. Karlova Ves registra „C“ KN parc. č. 2981/72 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2564 m² zapísaného na liste vlastníctva č. 1425.
Uzatvorená dňa : 18.7.2017
Zverejnená dňa : 19.7.2017
18.7.2013Zámenná zmluva č. 038801851300
Zámenná zmluva, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností, a to pozemku registra „C“, parc. č. 21283/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 95 m2, ako aj dielu 8 o výmere 93 m2, dielu 9 o výmere 505 m2, dielu 10 o výmere 551 m2, dielu 11 o výmere 86 m2, dielu 12 o výmere 26 m2, dielu 13 o výmere 69 m2 a dielu 14 o výmere 92 m2, odčlenených GP č. 4/2012 od pozemku registra „C“, parc. č. 21290/4, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za diel 1 o výmere 765 m2, odčlenený GP č. 4/2012 od pozemku registra „C“, parc. č. 21294, a za diel 3 o výmere 752 m2, odčlenený GP č. 4/2012 od pozemku registra „C“, parc. č. 21283/20. Uzatvorené dňa: 17.7.2013
Zverejnené dňa: 18.7.2013
24.10.2016Zámenná zmluva č. 038802101600
Zámenná zmluva č. 038802101600, predmetom ktorej je zámena pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21511/6 získa do výlučného vlastníctva Slovenská republika - správa Úradu vlády Slovenskej republiky, za parc. č. 2187/30, ktorej vlastníkom sa stane Hlavné mesto SR Bratislava. Uzatvorené dňa: 8.9.2016
Zverejnené dňa: 24.10.2016
23.7.2015Zámenná zmluva č. 038802731500
Zámenná zmluva č. 038802731500, ktorej predmetom je zámena pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 550 – ostatné plochy o výmere 225 m2 a parc. č. 545/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 257 m2, k. ú. Rusovce, zapísaných na LV č. 1779, nachádzajúcich sa v okrese Bratislava V, v obci Bratislava – mestská časť Rusovce, Kovácsova ulica Bratislava za pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 515/3 – záhrady vo výmere 432 m2 a parc. č. 545/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 813 m2, k. ú. Rusovce, zapísaných na LV č. 1633, nachádzajúcich sa v okrese Bratislava V, v obci Bratislava – mestská časť Rusovce, Kovácsova ulica Bratislava. Uzatvorené dňa: 16.7.2015
Zverejnené dňa: 23.7.2015
23.10.2013Zámenná zmluva č. 038803661300
Zámenná zmluva, ktorej predmetom zámena nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 9110/40 – ostatné plochy o výmere 234 m2, vzniknutého podľa geometrického plánu č. 19/2010 oddelením od pozemkov registra „C“ parc. č. 9110/40 – ostatné plochy o výmere 101 m2 a parc. č. 9110/41– ostatné plochy o výmere 677 m2, evidovaných na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za nehnuteľnosť, a to novovytvorený pozemok parc. č. 21788/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 234 m2, oddelený geometrickým plánom č. 19/2010 od pozemku registra „C“ parc. č. 21788/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1008 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 7076, vo vlastníctve spoločnosti Twin City a.s. Uzatvorená dňa: 22.10.2013
Zverejnená dňa: 23.10.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 43 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.