Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 706 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 -28- 29  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
18.9.2019Rozšírenie komunikácií Strážna, Jeséniova, Podkolibská a Hlavná
Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Hlavná a Podkolibská ulica pre účely stavby: „Rozšírenie komunikácií Strážna, Jeséniova, Podkolibská a Hlavná “
Číslo: MAGBO1900037
Dátum uzatvorenia: 11.09.2019
Dátum zverejnenia: 17.09.2019
Dodávateľ: Vily Koliba, s.r.o.
IČO: 48 146 781
Ulica: Mickiewiczova 9,
Mesto: 811 07 Bratislava
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Oddelenie stavebných činností
21.12.2011Služby dezinsekcie [PDF, 1,1 MB]
Predmetom dohody je poskytovanie služieb dezinsekcie v intraviláne hlavného mesta a priľahlých pozemkoch jeho extravilánu.

Dátum zverejnenia:21.12.2011
19.10.2016sudo cp
6.7.2021Ukončenie zmluvy č. B-07/2010 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
bezodplatná zmluva
Zmluvná strana: Pittel + Brausewetter s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 943 653
Dátum uzatvorenia: 30.06.2021
Dátum zverejnenia: 06.07.2021
Dátum účinnosti: 07.07.2021
Sekcia životného prostredia
17.3.2021Uznanie dlhu a dohoda o splátkach [PDF, 1,4 MB]
Uznanie dlhu spôsobeného nezložení skúšky odbornej spôsobilosti a vynaložených nákladov zamestnávateľa a dohoda o splátkach vyčísleného dlhu.
18.1.2021Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach na sumu 4000,-EUR v termínoch splátok od 31.01.2021, 28.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021, 30.06.2021 a 31.07.2021.
5.5.2020Zmluva č. OSV/038/2020
Memorandum o spolupráci za účelom zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 uzavreté medzi združením Slovenský skauting a Hlavným mestom SR Bratislavou v roku 2020 bez finančného plnenia.

Dátum uzatvorenia: 04.05.2020
Dátum zverejnenia: 05.05.2020
Dátum účinnosti: 05.05.2020
Dátum platnosti do: 05.05.2021
22.7.2016Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva č. 05650231600/0099
uzatvorená dňa 20.07.2016 pre účely stavby: BERGAMON - POLYFUNKČNÝ AREÁL - Mlynské nivy - Hraničná ul., Bratislava, I. etapa“, uzatvorená podľa ustanovenia § 50a a nasl. a § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Dátum zverejnenia: 22.07.2016
3.4.2014Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Zmluvou sa poskytuje fyzickej osobe – podnikateľovi: Miroslav Repáň, oprávnenie na nakladanie s vybranými zložkami komunálneho odpadu na území hlavného mesta.
Dátum zverejnenia: 03.04.2014
3.4.2014Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Zmluvou sa poskytuje fyzickej osobe – podnikateľovi: Viera Farská – DuFy, oprávnenie na nakladanie s vybranými zložkami komunálneho odpadu na území hlavného mesta.
Dátum zverejnenia: 03.04.2014
3.4.2014Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Zmluvou sa poskytuje spoločnosti STAV-VET, s.r.o. oprávnenie na nakladanie s vybranými zložkami komunálneho odpadu na území hlavného mesta.
Dátum zverejnenia: 03.04.2014
8.2.2014Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Zmluvou sa poskytuje spoločnosti BIONERGY, a.s. oprávnenie na nakladanie s vybranými zložkami komunálneho odpadu na území hlavného mesta.
Dátum zverejnenia: 08.02.2014
17.4.2012Zmluva o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie Eisnerova ulica v katastrálnom území Devínska Nová Ves [PDF, 76 kB]
uzatvorená dňa 16.04.2012 predmetom, ktorej je prevzatie novovybudovanej časti Eisnerovej ulice (okružná križovatka) do majetku hlavného mesta a bezplatné zriadenie vecného bremena pre okružnú križovatku na pozemkoch investora a tretích osôb. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 17.04.2012
19.4.2012Zmluva o postúpení investorských práv [PDF, 45 kB]
uzatvorená dňa 16.04.2012 predmetom, ktorej je prevedenie investorských práv na stavbu "Polyfunkčný obytný súbor Dúbravčice - Východ, I. etapaP - SO 203.1 Distribučný káblový rozvod NN I. etapa, SO 204.1 Verejné osvetlenie I. etapa a SO 701.1 Spevnené plochy a komunikácie v k.ú. Dúbravka. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 19.04.2012
7.5.2015Zmluva o postúpení pohľadávok
Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok Hlavné mesto SR Bratislava postupuje pohľadávky v celkovej výške 7 897,80 € na spoločnosť Falcon Legal s.r.o. za kúpnu cenu vo výške nominálnej hodnoty špecifikovaných pohľadávok.Táto dohoda bola podpísaná dňa 04. 05. 2015 a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia 07. 05. 2015
19.4.2012Zmluva o realizácii úprav miestnej komunikácie a o úprave ďalších právnych vzťahov [PDF, 3,9 MB]
uzatvorená dňa 16.04.2012 predmetom, ktorej je úprava miestnej komunikácie I. triedy - Saratovská ul. v k.ú. Dúbravka a preložky jestvujúcich inž. sietí a návrh nových inž. sietí, ktoré budú slúžiť obyvateľom hlavného mesta. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 19.04.2012
4.3.2021Zmluva o spolupráci pri organizovaní súťaže návrhov v projekte KS Žarnovická zadávanom Mestskou časťou Bratislava-Rača
Číslo zmluvy: MAGBO2100003
Predmet: Zmluva o spolupráci
Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Metropolitný inštitút Bratislavy
Mestská časť Bratislava-Rača
Dátum uzatvorenia: 03.03.2021
Dátum zverejnenia: 04.03.2021
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Oddelenie verejného obstarávania
26.8.2014Zmluva o usporiadaní dvojitého vlastníckeho práva č. 248805021400
Zmluva o usporiadaní dvojitého vlastníckeho práva č. 248805021400, ktorou sa uznáva výlučné vlastnícke právo Hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku registra "C" KN parc. č. 5105/441 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 633 m2, k. ú. Petržalka, LV č. 1748. Uzatvorené dňa: 25.8.2014
Zverejnené dňa: 26.8.2014
30.11.2016Zmluva o usporiadaní dvojitého vlastníckeho práva č. 288805991600
Zmluva o usporiadaní dvojitého vlastníckeho práva č. 288805991600, ktorej predmetom je uznanie vlastníckeho práva Hlavného mesta k pozemkom parc. č. 5105/534 a 5078/15, v k. ú. Petržalka.
Uzatvorená dňa: 30. 11. 2016
Zverejnená dňa: 30. 11. 2016
30.3.2016Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Predmetom je záväzok zmluvu pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vyzbieraných spolu s obalmi z obalov v zmysle § 59 ods. 2 a 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov. Dátum uzatvorenia: 29.03.2016
Dátum zverejnenia: 30.03.2016
18.12.2015Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
Predmetom zmluvy je zapožičanie prezentačných plstených tabúľ v počte 8 kusov na účel prezentácie základných umeleckých škôl v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy počas zasadnutí mestského zastupiteľstva.Dátum uzatvorenia: 14.12.2015
Dátum zverejnenia: 18.12.2015
8.2.2014Zmluva o vytvorení a určení dočasného miesta na nakladanie s odpadmi
Na základe zmluvy sa vytvára dočasne miesto na ukladanie odpadu (PET fliaš) v prevádzkach spoločnosti LIDL Slovensko v.o.s. počas akcie EKOHRA organizovanej spoločnosťou LIDL.
Dátum zverejnenia: 08.02.2014
26.6.2017Zmluva o vzájomnom poskytovaní údajov o výstavbe
Predmetom tejto zmluvy je vzájomné poskytovanie údajov a informácií o výstavbe na území mestskej časti pre potreby zmluvných strán a pre potreby aktualizácie Digitálnej technickej mapy hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „digitálna mapa“) podľa Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy č. 1/1995 o digitálnej mape v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“). Za údaje podľa tejto zmluvy sa považujú písomné a mapové dokumenty vyhotovené zmluvnými stranami v analógovej alebo digitálnej forme.Informáciou je zodpovedanie príslušného dopytu na údaje o výstavbe vedené v evidencii jednej zo zmluvných strán.
2.12.2016Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom NS MHD 1 č. 404497/2016
čelom a predmetom Zmluvy je prenechanie Majetku hlavného mesta Dopravnému podniku za účelom zabezpečovania prevádzky mestskej hromadnej dopravy v Hlavnom meste, zabezpečovania služieb mestskej hromadnej dopravy v Hlavnom meste a zabezpečovania ďalších doplnkových činností vyplývajúcich z predmetu činnosti Dopravného podniku zapísaných v obchodnom registri, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy Dopravného podniku v Hlavnom meste v zmysle § 6a zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
Zverejnené dňa: 2.12.2016
30.6.2016Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Predmetom je záväzok spoločnosti NATUR-PACK, a.s. zabezpečiť systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vyzbieraných spolu s obalmi z obalov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov a záväzok hlavného mesta umožniť zber vyhradeného prúdu odpadov z obalov. Dátum uzatvorenia: 29.06.2016
Dátum zverejnenia: 30.06.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 706 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 -28- 29  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.