Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 562 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 23  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
18.9.2019Rozšírenie komunikácií Strážna, Jeséniova, Podkolibská a Hlavná
Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Hlavná a Podkolibská ulica pre účely stavby: „Rozšírenie komunikácií Strážna, Jeséniova, Podkolibská a Hlavná “
Číslo: MAGBO1900037
Dátum uzatvorenia: 11.09.2019
Dátum zverejnenia: 17.09.2019
Dodávateľ: Vily Koliba, s.r.o.
IČO: 48 146 781
Ulica: Mickiewiczova 9,
Mesto: 811 07 Bratislava
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Oddelenie stavebných činností
27.8.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0579 17 00
Nájomca: Vanja Barač
Dátum uzatvorenia Dohody: 26.08.2019
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
27.8.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0062 17 00
Nájomca: MUDr. Leo Spiššák
Dátum uzatvorenia dohody 26.08.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
19.8.2019Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam č. 24 88 0539 19 00
Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam č. 24 88 0539 19 00, k bytovému domu na Bodrockej ul. č. 44 v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 09. 08. 2019
Zverejnená dňa: 19. 08. 2019
19.7.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme č. 07 83 0047 08 00 v znení dodatku č.1
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme č. 07 83 0047 08 00 v znení dodatku č. 1
Nájomca: Ružinovský domov seniorov
Dátum uzatvorenia dohody: 17.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
19.7.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou č. 57/97 o nájme pozemku v znení dodatku č.1
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou č. 57/97 o nájme pozemku v znení dodatku č. 1
Nájomca: JUDr. František Nagy
Dátum uzatvorenia dohody: 17.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
16.7.2019Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní uzatvorená dňa 11.07.2019 Stručný popis: Na základe dohody o urovnaní uhradí hlavné mesto náhradu škody vo výške 347,38 Eur.
Dátum zverejnenia: 16.7.2019
9.7.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0567 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0567 16 00
Nájomca: Ing. Milan Tuma
Dátum uzatvorenia dohody: 04.07.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
4.7.2019Dohoda o urovnaní uzatvorená dňa 02.07.2019
Na základe dohody o urovnaní uhradí hlavné mesto náhradu škody vo výške 1.299,85 Eur.
Dátum zverejnenia: 04.07.2019
3.7.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0646 16 00
Nájomca: Ladislav Smolák
Dátum uzatvorenia dohody 02.07.2019
Dátum zverejnenia: 03.07.2019
Účinnosť zmluvy: 04.07.2019
19.6.2019Dohoda o urovnaní uzatvorená dňa 13.06.2019
Na základe dohody o urovnaní uhradí hlavné mesto náhradu škody vo výške 2.110,00 Eur.
Dátum uzatvorenia: 13.06.2019
Dátum účinnosti: deň nasledujúci po dni zverejnenia
18.6.2019Dohoda o zrušení predkupného práva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 24 88 03 09 19 00
Dohoda o zrušení predkupného práva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 24 88 03 09 19 00, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva viaznuceho na nehnuteľnosti a to na pozemku registra "C" parc. č 2401/30 v k. ú. Staré Mesto a zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného strpieť verejné parkovisko na streche stavby súp. č. 6578 a to na pozemku registra "C parc. č. 2401/30 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 13. 06. 2019
Zverejnená dňa: 18. 06. 2019
12.6.2019Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemkov č. 08-83-0213-16-00 v znení dodatku č. 08-83-0213-16-01
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemkov č. 08-83-0213-16-00 v znení dodatku č. 08-83-0213-16-01
Nájomca: TNT Express Worldwide spol s r.o., pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia dohody: 12.06.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
10.6.2019Dohoda o zrušení predkupného práva č. 24 88 03 08 19 00
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 24 88 03 08 19 00, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva viaznuceho na nehnuteľnosti - pozemku registra "C" parc. č. 2408/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 06. 06. 2019
Zverejnená dňa: 10. 06. 2019
7.6.2019Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0095 13 00
Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0095 13 00
Číslo zmluvy: 088300951300
Nájomca : Mária Kelemenová, Osuského ulica č. 1, 851 03 Bratislava
Dátum podpísania: 07.06.2019
Dátum zverejnenia: 07.06.2019
Účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
7.6.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Nájomnou zmluvou č. 26/2010
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Nájomnou zmluvou č. 26/2010
Nájomca: Vladimír Ambruz
Dátum uzatvorenia dohody: 06.06.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
7.6.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0007 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0007 16 00
Nájomca: Ľuboslav Hruškovič
Dátum uzatvorenia dohody: 06.06.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.5.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0563 10 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0563 10 00
Nájomca: JUDr. Ivan Kičikolev
Dátum uzatvorenia dohody: 15.05.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.5.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Nájomnou zmluvou č. 343/2006 v znení dodatku č. 1
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Nájomnou zmluvou č. 343/2006 v znení dodatku č. 1
Nájomca: Ing. Juraj Haruštiak
Dátum uzatvorenia dohody: 15.05.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
7.5.2019Rámcová dohoda o poskytovaní služieb prípravy a koordinácie procesov pri obsadzovaní vybraných manažérskych pozícií
Dátum uzatvorenia: 12.04.2019
Dátum zverejnenia: 07.05.2019
Dátum účinnosti: 08.05.2019
17.4.2019Dohoda o poskytovaní údajov z informačného systému č. MAGBO1900017
Číslo: MAGBO1900017
Dohoda o poskytovaní údajov z informačného systému Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
Dátum uzatvorenia: 10.04.2019
Dátum zverejnenia: 17.04.2019
Dátum účinnosti: 18.04.2019
16.4.2019Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 15.04.2019
Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach vo výške 30,00 Eur splácať pohľadávku hlavného mesta v celkovej výške 1.148,01 Eur.
Dátum uzatvorenia: 15.04.2019
Dátum zverejnenia: 16.04.2019
Dátum účinnosti: deň nasledujúci po dni zverejnenia
10.4.2019Dodatok č.1 k Dohode o podmienkach úpravy častí miestnej komunikácie č. 246506481400
Dodatok č.1 k Dohode o podmienkach úpravy častí miestnej komunikácie Panónska – Dolnozemská – cesta I/2 v smere do Rusoviec č. 246506481400.
Dodatok uzatvorený dňa 10.04.2019 za účelom rozšírenia predmetu Dohody o stavebné objekty SO 07 A4 komunikácie – rozšírenie I/2 a Debarierizačné opatrenie na ceste I/2 v mieste prechodu pre cyklistov.
Dátum zverejnenia: 10.04.2019
9.4.2019Dohody o urovnaní a licenčná zmluva zo dňa 09.04.2019
Predmetom urovnanie je mimosúdne vyriešenie protiprávneho stavu, v súvislosti s vybudovaním stánkov na vianočných trhoch.
Dátum zverejnenia: 09.04.2019
5.4.2019Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801041900
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801041900, ktoré bolo zriadené na základe kúpnej zmluvy č. 048305669800 na pozemok registra "C" parc. č. 18996/13 - ostatné plochy vo výmere 18 m2, v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 27. 03. 2019
Zverejnená dňa: 05. 04. 2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 562 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 23  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.