Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 694 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 28  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
4.3.2021Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. MAGTS1900034
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. MAGTS1900034
Dátum uzatvorenia: 04.03.2021
Dátum zverejnenia: 04.03.2021
Dátum účinnosti: 05.03.2021
Oddelenie verejného obstarávania
4.3.2021Zmluva o spolupráci pri organizovaní súťaže návrhov v projekte KS Žarnovická zadávanom Mestskou časťou Bratislava-Rača
Číslo zmluvy: MAGBO2100003
Predmet: Zmluva o spolupráci
Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Metropolitný inštitút Bratislavy
Mestská časť Bratislava-Rača
Dátum uzatvorenia: 03.03.2021
Dátum zverejnenia: 04.03.2021
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Oddelenie verejného obstarávania
3.3.2021Dohoda o postúpení práv
Dohoda o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením
Dátum uzatvorenia: 07.08.2020
Dátum zverejnenia: 03.03.2021
Dátum účinnosti: 04.03.2021
Projektová kancelária - sekcia dopravy
25.2.2021Dohoda o urovnaní medzi hlavným mestom a spol. Akzent BigBoard, a.s., BigMedia, spol. s r.o. a BAUKO SERVIS s.r.o.
Zmluvné strany majú záujem na zmierlivom urovnaní sporných nárokov, práv a povinností. Hlavné mesto má osobitný záujem na odstránený určitých Reklamných zariadení a Akzent BigBoard, a.s. má osobitný záujem na uzatvorení nájomnej zmluvy vo vzťahu k iným určitým Reklamným zariadeniam.
Dátum uzatvorenia: 25.02.2021
Dátum zverejnenia: 25.02.2021
Dátum účinnosti: 26.02.2021
Sekcia správy nehnuteľností
17.2.2021DOHODA č. 248808882000
Predmetom tejto dohody je zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.
DOHODA č. 248808882000
Dátum uzatvorenia: 16.02.2021
Dátum zverejnenia: 17.02.2021
Dátum účinnosti: 18.02.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
12.2.2021Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0284 17 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0284 17 00
Nájomca: Mária Tvrdá
Dátum uzatvorenia dohody: 08.02.2021
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.02.2021
29.1.2021Dohoda o podmienkach úpravy časti komunikácie J. Jonáša, Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva
Predmet zmluvy: práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so stavbou „komunikácie a technická infraštruktúra pre obytný súbor Slnečný vrch I.“
Dátum uzatvorenia: 28.01.2021
Dátum zverejnenia: 29.01.2021
Zmluvné strany:
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
- Slnečný vrch, s.r.o., so sídlom Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 48 232 980
22.1.2021Dohoda o spolupráci
Dohoda o spolupráci v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce/mesta
Bratislava vyvolanej šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie
COVID-19, s cieľom ochrany verejného zdravia.

Dátum uzatvorenia: 22.1.2021
Dátum zverejnenia: 22.1.2021
18.1.2021Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach na sumu 4000,-EUR v termínoch splátok od 31.01.2021, 28.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021, 30.06.2021 a 31.07.2021.
8.1.2021Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0029 20 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0029 20 00
Nájomca: Juraj Kónya a Oľga Kónyová
Dátum uzatvorenia dohody: 21.12.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 08.01.2021
28.12.2020Dohoda o spolupráci na užívanie časti objektu č. 24 61 0856 20 00
Dohoda o spolupráci na užívanie časti objektu č. 24 61 0856 20 00, ktorej predmetom je, že BKIS ako správca Budovy poskytuje Hlavnému mestu na zabezpečenie detašovaného pracoviska časť objektu nachádzajúceho sa na Židovskej ulici č. 1 v Bratislave, konkrétne nasledujúce nebytové priestory:
- 1., 2. a 3. poschodie Budovy,
- časť priestoru garáže podľa vyčlenených parkovacích miest vo výmere 75m2,
- časť priestorov na prízemí - priestor tzv. lobby vo výmere 228m2,
- spoločné priestory.

Uzatvorená dňa: 21.12.2020
Zverejnená dňa: 28.12.2020
16.12.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0788 18 00
Nájomca: INTERPRESS SLOVAKIA spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia dohody: 11.12.2020
Dátum zverejnenia: 16.12.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
14.12.2020Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní zo dňa 14.12.2020
Dátum zverejnenia: 14.11.2020
Názov sekcie: sekcia právnych činností
14.12.2020Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní zo dňa 14.12.2020
Dátum zverejnenia: 14.11.2020
Názov sekcie: sekcia právnych činností
10.12.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0349 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0349 16 00
Nájomca: Mária Feherová
Dátum uzatvorenia dohody: 01.12.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 10.12.2020
4.12.2020Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní
Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní pri realizovaní zákazky na predmet „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave“

Dátum zverejnenia: 4.12.2020
27.11.2020Rámcová dohoda č. MAGTS2000218, za znalecké služby
Rámcová dohoda č. MAGTS2000218, ktorej predmetom je úprava vzájomných práv a povinností Objednávateľa a Zhotoviteľa stanovených v tejto Dohode

Uzatvorená dňa: 25.11.2020
Zverejnená dňa: 27.11.2020
25.11.2020Dodatok č. 1 k dohode Povinného z vecného bremena 249404271800
Dodatok č. 1 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a spoločnosťou Orange Slovensko a.s. k Dohode o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu, zo dňa 22.8.2018.

Dodatok č. 1 rieši vypustenie DPH.

Dátum zverejnenia: 25.11.2020
11.11.2020Dohoda o urovnaní – Peter Perďoch
Dohoda o urovnaní zo dňa 09.11.2020
Dátum zverejnenia: 11.11.2020
Názov sekcie: Sekcia právnych činností
11.11.2020Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0517 07 00
číslo zmluvy : 088305170700
nájomca : Lepší svet n.o., Zohorská 163/69, 900 55 Lozorno, Slovenská republika
dátum podpísania : 06.11.2020
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 11.11.2020
11.11.2020Dohoda o prechode nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce č. OU-BA-MPO-2020/135275
Dohoda o prechode nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce č. OU-BA-MPO-2020/135275, ktorej predmetom je pozemok registra "C" parc. č. 15293/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 10. 11. 2020
Zverejnená dňa: 11. 11. 2020
6.11.2020Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní dňa 03.11.2020
Dátum zverejnenia: 06.11.2020
Názov sekcie: sekcia právnych činností
22.10.2020Rámcová dohoda č. MAGTS 2000172
Rámcová dohoda č. MAGTS 2000172.ktorej predmetom sú geodetické služby spojené s vyhotovením geometrického plánu, grafickej identifikácie, vytýčením hraníc pozemkov, zamerania adresného bodu a skutočného stavu užívania pozemkov.

Uzatvorená dňa: 20. 10. 2020
Zverejnená dňa: 22. 10. 2020
19.10.2020Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní, ktorej predmetom a účelom je urovnanie sporných nárokov, práv a povinností zmluvných strán týkajúcich sa: predkupného práva mesta Bratislava k nehnuteľnostiam podľa kúpnej zmluvy, prevodu nehnuteľností ako likvidačného zostatku v rámci likvidácie Maják nádeje na novozaloženú neziskovú organizáciu Dobrý dom, výšky kúpnej ceny, za ktorú sa má realizovať Predkupné právo mesta Bratislava k nehnuteľnostiam podľa kúpnej zmluvy, súdneho konania o určenie , že tu predkupné právo nie je, vedeného Okresným súdom pod sp. zn 18C/26/2019 a súdneho konania o nahradenie prejavu vôle, vedeného Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 16C/17/2020

Uzatvorená dňa: 19.10.2020
Zverejnená dňa: 19.10.2020
8.10.2020Memorandum o spolupráci pri verejných obstarávaniach v spoločných projektoch
Typ: Služby
Predmet: spoločné verejné obstarávanie
Cena: 0,00
Zmluvná strana:
- Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava
- Metro Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
- Metropolitný inštitút Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Dátum platnosti: na dobu neurčitú

Zobrazených je 25 z celkového počtu 694 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 28  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.