Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 562 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 23  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
5.4.2019Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801031900
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801031900, uzatvoreného na základe kúpnej zmluvy č. 048304649800 na pozemok registra "C" parc. č. 18996/11 - ostatné plochy vo výmere 18 m2, v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 27. 03. 2019
Zverejnená dňa: 05. 04. 2019
4.4.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0327 17 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0327 17 00/ Nájomca: Peter Kolesár a Miriam Kolesárová/ Dátum uzatvorenia dohody: 04.04.2019/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.04.2019
18.3.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0955 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0955 16 00
Nájomca: Ing. Július Sedliak
Dátum uzatvorenia dohody: 18.03.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
18.3.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0984 18 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0984 18 00
Nájomca: Igor Chlapeček a Jarmila Blažíčková
Dátum uzatvorenia dohody: 18.03.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
11.3.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0568 18 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0568 18 00
Nájomca: Jozef Lalík
Dátum uzatvorenia dohody: 11.03.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
27.2.2019Rámcová dohoda – Športový klub IAMES Bratislava
Číslo zmluvy: MAGSP 1900001
Typ: stavebné práce
Predmet zmluvy: Komplexné zabezpečenie údržby, opravy a realizácie bezpečnostných zariadení a doplnkových konštrukcií na inžinierskych objektoch a objektoch patriacich mestu, na komunikáciách I. a II. triedy a prejazdných úsekoch štátnych ciest na území mesta Bratislavy
Suma: 1.266.480,00 Eur vrátane DPH
Dátum uzatvorenia: 27.02.2019
Dátum zverejnenia: 27.02.2019
26.2.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0042 18 00
Nájomca: Ľudmila Bartková, MgA. Martin Bartko, Andrej Bartko, Ing. Boris Bartko, JUDr. Annamária Víziková
Dátum uzatvorenia dohody: 22.02.2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 26.02.2019
Účinnosť dohody: 27.02.2019
19.2.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0073 18 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0073 18 00
Nájomca: Róbert Špaček
Dátum uzatvorenia dohody: 19.02.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
18.2.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0157 03 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0157 03 00/ Nájomca: Ján Komora/ Dátum uzatvorenia dohody: 15.02.2019/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 18.02.2019
18.2.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0158 03 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0158 03 00/ Nájomca: Ján Komora/ Dátum uzatvorenia dohody: 15.02.2019/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 18.02.2019
5.2.2019Rámcová dohoda č. 248811291800
Rámcová dohoda č. 248811291800, uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 83 ods. 5 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) na základe výsledku zákazky s nízkou hodnotou uskutočnenej podľa § 117 ZVO.

Uzatvorená dňa: 29.01.2019
Zverejnená dňa: 05.02.2019
1.2.2019Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy, križovatiek a chodníkov - Galvaniho
Podnikateľským zámerom investora v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov a s právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby, vydaným Mestskou časťou Bratislava – Ružinov ako príslušným stavebným úradom, na stavbu „Úprava križovatky Galvaniho – Na križovatkách“ , je prestavať existujúcu neriadenú križovatku ulíc Galvaniho - Na križovatkách na svetelne riadenú križovatku. V rámci stavby „Úprava križovatky Galvaniho – Na križovatkách“ sa vybudujú stavebné objekty - SO 101 – Úprava križovatky, SO 104 – Úprava chodníkov, SO 110 – Cestná dopravná signalizácia, SO 200 – Úprava verejného osvetlenia na Galvaniho ulici.
Dátum uzatvorenia: 30.01.2019
Dátum zverejnenia: 01.02.2019
Dodávateľ: FIPOREAL, s.r.o.
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
15.1.2019Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Kopčianska a Údernícka ulica
Číslo: MAGBO1800069
Dohoda podľa §19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách - Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Kopčianska a Údernícka ulica pre účely stavby: „Polyfunkčný dom Údernícka ul. I. a II. – Petržalka“, SO 114 – Svetelná križovatka ulíc Kopčianska – Údernícka, PS 608 Cestná svetelná signalizácia križovatky ulíc Kopčianska - Údernícka.
Cena: 0,00 Eur
Dátum uzatvorenia: 11.1.2019
Dátum zverejnenia: 15.1.2019
Dátum platnosti do: 10.1.2021
Dodávateľ: FREDRIKSSON, s.r.o.
IČO: 36 846 520
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
29.11.2018Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Vyradený úsek cesty III. triedy III/0611
Číslo: MAGBO1800059
Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Vyradený úsek cesty III. triedy III/0611 pre účely stavby: „Potraviny, predajňa Bratislava – Vajnory“, stavebný objekt SO 203 Rozšírenie Rybničnej ulice uzatvorená v zmysle ustanovenia § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.
Na základe tejto Dohody sa zmluvné strany vzájomne dohodli na podmienkach úpravy existujúcej miestnej komunikácie II. Triedy Vyradený úsek cesty III. triedy III/0611 z dôvodu realizácie výstavy stavebného objektu SO 203 Rozšírenie Rybničnej ulice.
Dátum uzatvorenia: 27.11.2018
Dátum zverejnenia: 29.11.2018
Dátum platnosti do: 27.11.2019
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
26.11.2018Dohoda č. MAGBO1800056 o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty 1/63 - Ul. Svornosti
Číslo: MAGBO1800056
Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty I/63 – Ul. Svornosti pre účely stavby: Nadväzné dopravné investície územia Lesný Hon, Podunajské Biskupice, Bratislava.
Podnikateľským zámerom investora ako stavebníka je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov a s právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby vybudovať dopravný vstup do rozvojového územia Lesný hon – lokalita vymedzená Ul. Svornosti, Hydinárskou a Družobnou ul., novou križovatkou riadenou CDS a upravenou križovatkou Svornosti. V rámci stavby „Nadväzné dopravné investície územia Lesný Hon, Podunajské Biskupice, Bratislava“ sa vybudujú stavebné objekty: SO 101 - Úprava cesty I/63 – ul. Svornosti, SO 101.2 – CDS Križovatky ul. Svornosti a komunikácie „C1“, SO 101.5 – Doplnenie verejného osvetlenia v križovatke
Cena: 0,00 Eur
Dátum uzatvorenia: 21.11.2018
Dátum zverejnenia: 26.11.2018
Dátum platnosti do: 20.11.2020
16.11.2018Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke č. 24 83 0476 10 00
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke č. 24 83 0476 10 00
Vypožičiavateľ: Slovenská katolícka charita
Dátum uzatvorenia dohody: 16.11.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 16.11.2018
14.11.2018Memorandum o vzájomnej spolupráci pri spustení Mobilnej aplikácie IDS BK
Predmetom memoranda je dohoda strán memoranda na úprave ich vzájomného postavenia a ostatných podmienok súvisiacich so spustením Mobilnej aplikácie IDS BK.
Číslo zmluvy: MAGBO1800043, MAGBO1800044
Zmluvné strany: Bratislavský samosprávny kraj, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.10.2018
Dátum zverejnenia: 14.11.2018
Dátum účinnosti: 15.11.2018
19.10.2018Partnerská dohoda International Urban Cooperation / Medzinárodnej spolupráce miest
Partnerská dohoda v rámci programu EÚ International Urban Cooperation (IUC) / Medzinárodnej spolupráce miest medzi mestami Bratislava a Tokorozawa (Japonsko) v oblastiach spolupráce: adaptácia na klimatickú zmenu, využitie na prírode založených riešení prostredníctvom zelenej infraštruktúry v mestách a rozvoj smart a ekologických riešení v mestách.
Dátum zverejnenia: 19.10.2018
Dátum účinnosti: 20.10.2018
15.10.2018Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku stavieb Bory a Lamač
Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II/505 pre účely stavby: Rekonštrukcia cesty II/505 a styková križovatka Bory, Lamačská brána, stavebný objekt SO101 Rekonštrukcia cesty II/505 a styková križovatka.
Číslo: MAGBO1800023
Cena: 0,00 Eur
Dátum uzatvorenia: 12.10.2018
Dátum zverejnenia: 15.10.2018
Dátum platnosti do: 11.10.2020
19.9.2018Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodatok sa uzatvára za účelom plnenia si zákonných povinností hlavného mesta pre naplnenie štandardov zberu v hlavnom meste §14, ods. 1 vyhlášky č 371/2015 Z. z., pre kalendárny rok 2018.
Cena: Dodatok bezodplatne
Zmluvná strana: NATUR-PACK, a.s.
Ulica, číslo: Ružová dolina 6
Mesto: 821 08 Bratislava
IČO: 35 979 798
Dátum zverejnenia dodatku: 19.9.2018
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
11.9.2018Dohoda o umiestnení vodomernej šachty
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Vlastník nehnuteľnosti: Hlavné mesto SR Bratislava
Nájomca zo Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 188300191000 : DRAŽIAK ŠPORT, s.r.o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava
Dátum podpísania: 11.09.2018
Dátum zverejnenia: 11.09.2018
Účinnosť: 12.09.2018
22.8.2018Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu"
- uzatvorená - medzi Hlavným mestom SR Bratislava a spol. ORANGE Slovensko, a.s.
- predmet nájmu - nehnuteľnosti Most Apollo
- účel nájmu - elektronické komunikačné zariadenie
Dohoda zverejnená: 22.8.2018
6.8.2018Dohoda o podmienkach úpravy časti pozemnej komunikácie Ambrušova ulica č. 246505911800
Dohoda uzatvorená dňa 06.08.2018 za účelom úpravy časti pozemnej komunikácie Ambrušova ulica v k.ú. Trnávka.

Dátum zverejnenia: 06.08.2018
3.8.2018Memorandum o spolupráci
Predmetom memoranda je spolupráca účastníkov memoranda pri propagácii histórie a pamiatok Bratislavy umiestnením bronzového odliatku znázorňujúceho Bratislavu v čase vrcholného baroka na Primaciálnom námestí.

Dátum podpísania: 27. 7. 2018
Dátum zverejnenia: 3. 8. 2018
26.7.2018Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Hraničná ulica
Dohoda uzatvorená podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.
Predmet zmluvy: úprava práv a povinností Zmluvných strán pri úprave časti miestnej komunikácie II. triedy pre účely stavby: „Oprava Hraničnej ulice“.
Dátum uzatvorenia: 26.07.2018
Dátum zverejnenia: 26.07.2018
Dátum platnosti: 27.07.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava

Zobrazených je 25 z celkového počtu 562 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 23  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.