Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 562 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 23  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
13.6.2018Rámcová dohoda č. Z201823337_Z
Elektrospotrebiče pre zamestnancov Magistrátu
MAGTS1800052
Tovary: Elektrospotrebiče
Rámcová dohoda č. Z201823337_Z
Dátum uzatvorenia 31.5.2018
Dátum zverejnenia 13.6.2018
Organizácia : Hlavné mesto SR Bratislavy, Primaciálne námestie č.1., 00603481
Zhotoviteľ : ITSK s.r.o., Zelená 29, 94905 Nitra, SR,
8.6.2018Rámcová dohoda č. MAGTS1800032
Predmet zmluvy: Nákup železiarskeho tovaru pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy
Dátum uzatvorenia: 6.6.2018
Dátum zverejnenia: 8.6.2018
Zhotoviteľ: KriMus spol. s r.o., Žitavská 5, Bratislava, 821 07, 31351166, Slovenská republika
Dátum účinnosti: 9.6.2018
28.5.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0685 17 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0685 17 00/ Nájomca: Daniela Zacharová/ Dátum uzatvorenia dohody: 24.05.2018/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 28.05.2018
22.5.2018Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0320 18 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0320 18 00, ktorej predmetom usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. 3728 v k. ú. Karlova Ves.

Uzatvorená dňa: 18. 05. 2018
Zverejnená dňa: 22. 05. 2018
11.5.2018Dohoda o ukončení Zmluvy na nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi č. C -01/2003 zo dňa 23.6.2003.
predmet/anotácia: Dohodou bola ukončená zmluva č. C -01/2003 zo dňa 23.6.2003, ktorá bola uzatvorená podľa už v súčasnosti neplatného zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch na dobu neurčitú. Oprávnená osoba ukončila činnosť nakladania s komunálnym odpadom.

dátum uzatvorenia dohody: 10.5.2018
dátum zverejnenia dohody : 11.5.2018
11.5.2018Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Prístavná
Číslo: MAGBO1800011
Titulok: Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Prístavná ulica pre účely stavby: Bezdotyková umyváreň EHRLE, Votrubova ulica, Bratislava, stavebný objekt SO 101 Spevnené plochy, nádvoria - ostrovček
stručný popis: Podnikateľským zámerom investora v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy je upraviť existujúcu komunikáciu Prístavnú ulicu vybudovaním ostrovčeka pre krytie vozidla , ktoré vchádza do križovatky Prístavná ulica - Votrubova ulica.
Názov: Dohoda podľa §19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách - Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Prístavná ulica pre účely stavby: Bezdotyková umyváreň EHRLE, Votrubova ulica, Bratislava, SO 101 Spevnené plochy, nádvoria - ostrovček
10.5.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Pri výstavbe „Úprava cesty I/2 a II/505 s napojením MÚK Lamač – časť 1 – 2. fáza“ v katastrálnom území Lamač a Záhorská Bystrica
9.5.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0307-15-00
Nájomca: Dobré Bývanie s.r.o. v likvidácii, Tomášikova 50/E, 831 03 Bratislava
Dátum podpísania dohody: 27.4.2018
Účinnosť dohody - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 09.05.2018
9.5.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0659 16 00
Nájomca: Rudolf Gašparík
Dátum uzatvorenia dohody: 09.05.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
9.5.2018Memorandum o spolupráci
Stručný popis: Predmetom memoranda o spolupráci je prejav vôle strán memoranda spolupracovať v oblasti elektromobility, pri realizácii inteligentných a inovatívnych riešení a príprave a podpore spoločných projektov v oblasti elektromobility. Účelom memoranda je vytvoriť podmienky pre technologické inovácie a implementáciu rozumných riešení predstavujúcich kľúčové cesty k napĺňaniu záväzkov prijatých hlavným mestom SR Bratislavou s víziou znižovania emisií uhlíka, zlepšenia schopností prispôsobiť sa dôsledkom zmeny klímy a umožnenia prístupu občanom k bezpečnej, udržateľnej a cenovo dostupnej doprave a energii.
Názov sekcie: sekcia právnych činností
Zodpovedná osoba: JUDr. Vladimír Minčič, PhD.
9.5.2018Memorandum o spolupráci
Stručný popis: Predmetom memoranda o spolupráci je prejav vôle strán memoranda vybudovať planetárium v Bratislave, spolupracovať na jeho prevádzke a propagovať projekt a činnosť planetária.
Dátum zverejnenia: 9.5.2018
Dátum podpísania: 12.4.2018
4.5.2018Dohoda o utajení dôverných informácií a dokumentov podľa § 269 ods. 2 a § 271 zákona č. 513/1991 Zb.
Titulok: Dohoda o utajení dôverných informácií a dokumentov podľa § 269 ods. 2 a § 271 zákona č. 513/1991 Zb.
Stručný popis: Predmetom tejto dohody je záväzok utajenia a neposkytnutia Dôverných informácií počas spolupráce medzi stranami
Predmet zmluvy: Predmetom tejto dohody je záväzok utajenia a neposkytnutia Dôverných informácií počas spolupráce medzi stranami
19.4.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0484 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0484 16 00
Nájomca: ECOMAT s.r.o.
Dátum uzatvorenia dohody: 19.04.2018
Dátum zverejnenia dohody: 19.04.2018
Účinnosť dohody: 20.04.2018
19.4.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0346 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0346 16 00
Nájomca: Mária Fančovičová, Mária Melicherčíková a Peter Fančovič
Dátum uzatvorenia dohody: 18.04.2018
Dátum zverejnenia: 19.04.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
19.4.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0832 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0832 16 00
Nájomca: Ing. Ján Bumbál
Dátum uzatvorenia dohody: 18.04.2018
Dátum zverejnenia: 19.04.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
10.4.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Nájomnou zmluvou č. 268/2003 v znení dodatku č. 1 a č. 2
Nájomca: Jozef Mišovský
Dátum uzatvorenia dohody: 09.04.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 10.04.2018
10.4.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0343 13 00
Nájomca: Michal Horváth
Dátum uzatvorenia dohody: 09.04.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 10.04.2018
4.4.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0047 07 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0047 07 00/ Nájomca: Margita Prosnanová/ Dátum uzatvorenia dohody: 29.03.2018/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.04.2018
23.3.2018Dohoda o ukončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 83 0778 12 00
Nájomca: ECOHOUSE, s.r.o., zastupuje: Pavel Krkoška - konateľ
Dátum uzatvorenia Dohody o ukončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 83 0778 12 00: 22.03.2018
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 23.03.2018
22.3.2018Rámcová dohoda na Znalecké služby číslo: 248801981800
Rámcová dohoda na Znalecké služby číslo: 248801981800 zo dňa 22.03.2018, ktorej predmetom je zhotovenie diela, týkajúceho sa vypracovania znaleckých posudkov.

Uzatvorené dňa: 22.03.2018
Zverejnené dňa: 22.03.2018
20.3.2018Dohoda o skončení nájmu pozemkov prenajatých Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 83 0015 17 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088300151700
nájomca : FORESPO PETRŽALKA CITY a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava
Dátum podpísania : 20.03.2018
Účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 21.03.2018
Zodpovedný : Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
13.3.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0591 17 00
Nájomca: Mgr. Jaroslav Sýkora
Dátum uzatvorenia dohody: 13.03.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 13.03.2018
12.3.2018Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 12.03.2018.
Predmet: Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach splácať pohľadávku hlavného mesta vo výške 6.018,53 Eur.
Dátum zverejnenia: 12.03.2018
Názov sekcie: Sekcia právnych činností
Zodpovedný: JUDr. Vladimír Minčič, PhD.
7.3.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0951 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0951 16 00/ Nájomca: Štefan Harsányi a Viera Harsányiová/ Dátum uzatvorenia dohody: 07.03.2018/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 07.03.2018
2.3.2018Dohoda o umiestnení vodomernej šachty
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava – vlastník nehnuteľnosti
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Lachova 18-20,
v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o., Povraznícka 4, 811 05 Bratislava
dátum podpísania : 01.03.2018
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 02.03.2018
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zobrazených je 25 z celkového počtu 562 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 23  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.