Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 562 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 23  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
13.2.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti pozemku č.088303381300
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0338 13 00
Nájomca: Peter Gluhák a Antónia Gluháková
Dátum uzatvorenia dohody: 13.02.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 13.02.2018
31.1.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0913 16 00
Nájomca: PhDr. Daniela Bolgáčová
Dátum uzatvorenia dohody: 30.01.2018
Dátum zverejnenia: 31.01.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
26.1.2018Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 1111 17 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 1111 17 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku registra "E" v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3832/2, orná pôda.
Uzatvorená dňa: 25. 1. 2018
Zverejnená dňa: 26. 1. 2018
27.12.2017Dodatok č. 1 k Dohode o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Landererova a Pribinova ul.
Dodatok uzatvorený dňa 22.12.2017, ktorým dochádza k zmene skutočného vyhotovenia stavebných objektov SO 22 Dopravné napojenie – Landererova ulica, SO 23 Úprava chodníka – Landererova ulica.
Dátum zverejnenia: 27.12.2017
11.12.2017DODATOK č. 1 K DOHODE O VZÁJOMNOM UROVNANÍ č. 248808601400 zo dňa 18. 11. 2014
Dodatok č. 1 k Dohode o vzájomnom urovnaní č. 248808601400 obsahom, ktorého je prevod pozemku registra „C“ KN parc. č. 8056/25 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 212 m2, k. ú. Staré Mesto, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 23/2012, zo dňa 22.05.2012 a zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. 8056/25 k. ú. Staré Mesto, pôsobiace „in personam“.

Uzatvorené dňa: 11.12.2017
Zverejnené dňa: 11.12.2017
8.12.2017Dohoda o ukončení nájmu nehnuteľnosti č. 08 83 0607 12 00
Nájomcovia: Ing. Roland Procházka a Ing. Jozef Turóci
Dátum uzatvorenia Dohody o ukončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 83 0607 12 00: 07.12.2017
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
4.12.2017Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam č. 24 88 08 90 17 00
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam č. 24 88 08 90 17 00, ktorej predmetom je zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ktorým hlavné mesto SR Bratislavy nadobudne vlastnícke právo k pozemku registra „C“ parc. č. 1115/169 – orná pôda vo výmere 77 m² v k. ú. Rusovce.

Uzatvorené dňa: 30.11.2017
Zverejnené dňa: 04.12.2017
1.12.2017Dohoda o skončení nájmu pozemku č. 08-83-0198-07-00
Nájomca: MONE, s.r.o. „v likvidácii“ a HEMING s.r.o.
Účinnosť nadobudne deň nasledujúci deň po zverejnení
Dátum uzatvorenia dohody: 29.11.2017
Dátum zverejnenia: 1.12.2017
Dátum účinnosti: 2.12.2017
1.12.2017Dohoda o skončení nájmu pozemku č. 08-83-0070-07-00
Nájomca: HEMING s.r.o.
Účinnosť nadobudne deň nasledujúci deň po zverejnení
Dátum uzatvorenia dohody: 29.11.2017
Dátum zverejnenia: 1.12.2017
Dátum účinnosti: 2.12.2017
29.11.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti č. 08 83 0298 15 00
Nájomca: Ing. Ľudovít Molčan
dátum uzatvorenia dohody: 29.11.2017
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
27.11.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti č.088300031600
Nájomca: JUDr. Ondrej Svák a Alžbeta Sváková
Dátum uzatvorenia dohody: 23.11.2017
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 27.11.2017
10.11.2017Dohoda o ukončení nájmu nehnuteľnosti č. 264/2009
Nájomca: Spoločenstvo vlastníkov domu na Račianskej ul. č. 23 a 25 v Bratislave, zast. Ing. Ľubomírom Švarcom, predsedom spoločenstva
Dátum uzatvorenia Dohody o ukončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Nájomnou zmluvou č. 264/2009: 09.11.2017
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 10.11.2017
6.11.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 06.11.2017.
Na základe dohody budú dlžníci v mesačných splátkach vo výške 20,00 Eur splácať pohľadávku hlavného mesta v celkovej výške 480,00 Eur.
Dátum zverejnenia: 06.11.2017
Dátum účinnosti: 07.11.2017
3.11.2017Dohoda o skončení nájmu pozemku
Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0547 00 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088305470000
nájomca : Lídia Babišová – KOZMETIKA – LÍDIA, Krásnohorská 20, 851 07 Bratislava
dátum podpísania : 03.11.2017
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 03.11.2017
Zodpovedný : Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
30.10.2017Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.07 83 0569 04 00
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.07 83 0569 04 00
Nájomca : Súkromné gymnázium Cogitatio, Batkova 2, 841 01 Bratislava

Dátum uzatvorenia: 30.10.2017
Dátum zverejnenia: 30.10.2017
Dátum účinnosti: 31.10.2017
26.10.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 25.10.2017.
Predmet: Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach vo výške 40,00 Eur splácať pohľadávku hlavného mesta v celkovej výške 202,58 Eur.

Dátum zverejnenia: 26.10.2017
Názov sekcie: Sekcia právnych činností
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
24.10.2017Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0724 11 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088307241100
Nájomca : MUDr. Ľubica Zdarileková – 1. DENTÁLNE CENTRUM, Ambroseho 12, 851 02 Bratislava
Dátum podpísania : 24.10.2017
Účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 24.10.2017
Zodpovedný : Ing. Miroslav Bialko, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
19.10.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 19.10.2017.
Predmet: Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach splácať pohľadávku hlavného mesta vo výške 1.451,97 Eur.
Dátum zverejnenia: 19.10.2017
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
16.10.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0274 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0274 16 00/ Nájomca: Martin Vojs/ Dátum uzatvorenia dohody: 12.10.2017/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.10.2017
2.10.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 29.09.2017.
Predmet: Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach vo výške 40,00 Eur splácať pohľadávku hlavného mesta v celkovej výške 202,58 Eur.
Dátum zverejnenia: 02.10.2017
Názov sekcie: Sekcia právnych činností
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
28.9.2017Rámcová dohoda Znalecké služby číslo: 248806841700
Rámcová dohoda Znalecké služby číslo: 248806841700, ktorej predmetom je vypracovanie znaleckých posudkov na predmety ocenenia špecifikované v Článku 2 Predmet Dohody.
Uzatvorené dňa: 27.09.2017
Zverejnené dňa: 28.09.2017
20.9.2017Dohoda o skončení nájmu stánku prenajatého Nájomnou zmluvou č. 08 83 0207 17 00
Nájomca: Andrea – suvenír s.r.o.
Dátum uzatvorenia dohody: 19.09.2017
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 20.09.2017
20.9.2017Dohoda o skončení nájmu stánku prenajatého Nájomnou zmluvou č. 08 83 0209 17 00
Nájomca: TerramPro plus s.r.o.
Dátum uzatvorenia dohody: 19.09.2017
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 20.09.2017
19.9.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0359 07 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0359 07 00/ Nájomca: Jaroslav Kubrický/ Dátum uzatvorenia dohody: 19.09.2017/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa:19.09.2017
14.9.2017Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0725 11 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088307251100
nájomca : Tibor Balco – Potraviny, Znievska 24, 851 06 Bratislava
dátum podpísania : 14.09.2017
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 14.09.2017
Zodpovedný : Ing. Miroslav Bialko, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zobrazených je 25 z celkového počtu 562 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 23  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.