Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 742 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 30  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
13.5.2022Dodatok č. 1 k Dohode o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Zmena ustanovení týkajúcich sa postupu zadávania podlimitnej zákazky podľa ZVO.
Číslo dodatku zmluvy: MAGBO2200002
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova č. 17, 852 12 Bratislava, IČO: 00603201
Cena: 0 €
Dátum uzatvorenia: 12.05.2022
Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
9.5.2022Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0200 22 00
Číslo zmluvy: 24 88 0200 22 00
Dodávateľ: Jana Rusková, Novoveská 5375/26, 841 07 Bratislava
Cena: 0
Dátum uzavretia: 05.05.2022
6.5.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku 08 83 0382 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku 08 83 0382 16 00, ktorej predmetom je ukončenie nájmu z dôvodu prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti – garáže so súpisným č. 6037, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 1225/59, k. ú. Ružinov tretiemu subjektu.
Číslo zmluvy: 08 83 0382 16 00
Objednávateľ: Vladimír Makovník, Vieska 12, 991 02 Dolná Strehová, okr. Veľký Krtíš
Cena: 0,00 eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
3.5.2022Rámcová dohoda o poskytovaní polygrafických služieb na vydávanie časopisu in.ba
Poskytnutie polygrafických služieb v súvislosti s vydávaním informačného magazínu o Bratislave - časopis in.ba.
Číslo zmluvy: MAGTS2200159
Dodávateľ: Slovenská Grafia, a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava, IČO: 31321470
Cena: 340 000.- eur
Dátum uzatvorenia: 03.05.2022
Oddelenie komunikácie a marketingu
20.4.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 0458 15 00
Dohodu o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 0458 15 00, ktorej predmetom je dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 12932/13 k.ú. Nové Mesto.
Dielo: "Osvetlenie vybraných priechodov pre chodcov"
Objednávateľ: Dáša Múčková, Medveďovej 17, 851 04 Bratislava
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 07.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
19.4.2022Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0558 05 00
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0558 05 00, ktorej predmetom sú nebytové priestory vo výmere 34,49 m2 v stavbe so súpis. č. 1165 na pozemku registra „C“ parc. č. 4714 na Záporožskej 5 v Bratislave, k.ú. Petržalka, zapísanej na LV č. 10.
Číslo zmluvy: Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0558 05 00
Objednávateľ: Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia, Záporožská 5, 852 92 Bratislava
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 12.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
14.4.2022Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801872200
Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801872200, ktorej predmetom je vzájomná dohoda zmluvných strán na preložke telekomunikačného zariadenia v zmysle súhlasu č. VPD 2220000156 do náhradného vedenia podľa projektu SO 40-36-03.4 pre stavbu NS MHD II. Etapa.
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 14.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
14.4.2022Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801882200
Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801882200, ktorej predmetom je vzájomná dohoda zmluvných strán na preložke telekomunikačného zariadenia v zmysle súhlasu č. VPD 2220000158 do náhradného vedenia podľa projektu SO 50-36-03.7 pre stavbu NS MHD II. Etapa.
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 14.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
14.4.2022Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801892200
Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801892200, ktorej predmetom je vzájomná dohoda zmluvných strán na preložke telekomunikačného zariadenia v zmysle súhlasu č. VPD 2220000102 do náhradného vedenia podľa projektu SO 60-36-03.4 pre stavbu NS MHD II. Etapa.
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 14.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
14.4.2022Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801902200
Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801902200, ktorej predmetom je vzájomná dohoda zmluvných strán na preložke telekomunikačného zariadenia v zmysle súhlasu č. VPD 2220000103 do náhradného vedenia podľa projektu SO 51-36-01.7 pre stavbu NS MHD II. Etapa.
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 14.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
8.4.2022DOHODA O SPOLUPRÁCI č. 248801572200
DOHODA O SPOLUPRÁCI č. 248801572200, predmet: dohoda o spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky, na základe ktorej budú hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave bezodplatne poskytnuté do užívania priestory podľa dohody v k. ú. Staré Mesto za účelom poskytovania humanitárnej pomoci ľuďom z Ukrajiny.
Dátum uzatvorenia: 04.04.2022
Dátum zverejnenia: 08.04.2022
Dátum účinnosti: 09.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.4.2022Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní uzatvorená so spoločnosťami VISTA TOWER a.s. a PERAZO s.r.o. za účelom urovnania vzájomných práv, nárokov, pohľadávok, záväzkov a povinností vyplývajúcich z projektu „VISTA TOWER polyfunkčný objekt – apartmánový hotel“
Číslo zmluvy: MAG119231/2022
Dátum uzatvorenia: 31.03.2022
Dátum zverejnenia: 04.04.2022
Dátum účinnosti: 05.04.2022
Sekcia právnych služieb
1.4.2022DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY č. B-03/2011 na nakladanie s komunálnymi odpadmi
Účastníci Dohody sa dohodli na ukončení platnosti Zmluvy a jej zrušení ku dňu podpísania Dohody
Dátum uzatvorenia: 1.4.2022
Dátum zverejnenia: 1.4.2022
Dátum účinnosti: 2.4.2022
1.4.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 1176 18 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 1176 18 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ parcelné č. 891/4 vo výmere 18 m2 k. ú. Rača.
Dátum uzatvorenia: 25.3.2022
Dátum zverejnenia: 1.4.2022
Dátum účinnosti: 2.4.2022
1.4.2022Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej cesty II. triedy Agátová ulica
Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej cesty II. triedy Agátová ulica pre účely stavby ,,SAND RESORT Bratislava-Dúbravka", stavebné objekty SO 14 Dopravné napojenie na Agátovú ulicu, SO 16 Cyklotrasa, SO 17 Zastávka MHD
Dátum uzatvorenia: 1.4.2022
Dátum zverejnenia: 1.4.2022
Dátum účinnosti: 2.4.2022
25.3.2022Dohoda o urovnaní č. 248808112100
Predmetom dohody o urovnaní je uznanie vlastníckeho práva hlavného mesta k pozemkom parc. č. 3884/2, 3885/2 a nasl. k. ú. Petržalka zo strany spoločnosti MATADOR Real Estate s.r.o..
Dátum uzatvorenia: 23.03.2022
Dátum zverejnenia: 25.03.2022
Dátum účinnosti: 26.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.3.2022Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní v súvislosti s uplatneným nárokom na náhradu škody vzniknutej počas modernizácie DKR
Dátum uzatvorenia: 18.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
Projektová kancelária - Sekcia dopravy
21.3.2022Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní v súvislosti s uplatneným nárokom na náhradu škody vzniknutej počas modernizácie DKR
Dátum uzatvorenia: 18.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
Projektová kancelária - Sekcia dopravy
21.3.2022Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní v súvislosti s uplatneným nárokom na náhradu škody vzniknutej počas modernizácie DKR
Dátum uzatvorenia: 18.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
Projektová kancelária - Sekcia dopravy
21.3.2022Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní v súvislosti s uplatnenými nárokmi na náhradu škôd vzniknutých počas modernizácie DKR
Dátum uzatvorenia: 18.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
Sekcia dopravy - projektová kancelária
17.3.2022Rámcová dohoda č. MAGTS2200085
Rámcová dohoda č. MAGTS2200085, ktorá je uzatvorená za účelom zabezpečenia znaleckých služieb na ohodnocovanie nehnuteľností.
Dátum uzatvorenia: 15.03.2022
Dátum zverejnenia: 17.03.2022
Dátum účinnosti: 18.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
16.3.2022Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 248805682100
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 248805682100, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom parc. č. 2725/4,32,33 a nasl. v k. ú. Dúbravka.
Dátum uzatvorenia: 15.03.2022
Dátum zverejnenia: 16.03.2022
Dátum účinnosti: 17.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
16.3.2022Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0094 22 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0094 22 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. 2725/13 v k. ú. Dúbravka.
Dátum uzatvorenia: 15.03.2022
Dátum zverejnenia: 16.03.2022
Dátum účinnosti: 17.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
16.3.2022Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 05 88 0009 21 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 05 88 0009 21 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom parc. č. 274/2, 2726/131 nasl. v k. ú. Dúbravka.
Dátum uzatvorenia: 15.03.2022
Dátum zverejnenia: 16.03.2022
Dátum účinnosti: 17.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
11.3.2022Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0394 20 00
Predmet dohody: ukončenie nájmu nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 1280 na Sedlárskej 2, k. ú. Staré Mesto, a nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 361 na Sedlárskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Referát nájmov majetku

Zobrazených je 25 z celkového počtu 742 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.