Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 706 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 29  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
12.1.2022Dohoda o ukončení zmluvy č. B-12/2008 na nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom
Ukončenie zmluvy č. B-12/2008 na nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom
Zmluva je bezodplatná.
Číslo zmluvy: B-12/2008
Dodávateľ: Jaroslav Grman - Firma DDD Activ, so sídlom Jurigovo nám. 9, 84105 Bratislava-Karlova Ves, IČO: 30 168 236
Dátum uzatvorenia: 03.01.2022
Dátum zverejnenia: 12.01.2022
Dátum účinnosti: 13.01.2022
Sekcia životného prostredia
10.1.2022Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní so spol. RENGL Slovensko, s.r.o. – prevádzkovateľom reklamno – informačných zariadení
Dátum uzatvorenia: 10.01.2022
Dátum zverejnenia: 10.01.2022
Dátum účinnosti: 11.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.1.2022Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnych ciest II. triedy Prístavná ulica a Košická ulica
Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnych ciest II. triedy Prístavná ulica a Košická ulica pre účely stavby ,,Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Dopravná infraštruktúra, Bratislava, stavba č. 12 Predĺženie Pribinovej - Prístavná, Sukennícka"
Číslo zmluvy: 246707262100
Dátum uzatvorenia: 21.12.2021
Dátum zverejnenia: 04.01.2022
Dátum účinnosti: 05.01.2022
Sekcia výstavby
3.1.2022Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0686 06 00 v znení jej dodatkov
Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0686 06 00 v znení jej dodatkov, ktorej predmetom je zmena vlastníka stavby umiestnenej na predmete nájmu.
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 03.01.2022
Dátum účinnosti: 04.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
22.12.2021Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Dohoda o príležitostnom spoločnom VO medzi HLM SR BA a MČ Petržalka upravuje práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zabezpečením výstavby detského ihriska na Pečnianskej ul. v Bratislave-Petržalke
Číslo zmluvy: MAGBO2100092
Dátum uzatvorenia: 21.12.2021
Dátum zverejnenia: 22.12.2021
Dátum účinnosti: 23.12.2021
21.12.2021Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGTS2000218
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGTS2000218 je uzatvorený v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. MAGTS2000218 zo dňa 25.11.2020 v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dátum uzatvorenia: 17.12.2021
Dátum zverejnenia: 21.12.2021
Dátum účinnosti: 22.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
17.12.2021Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní uzatvorená s Jakubom Muchom ako spôsob riešenia vzniknutej škody na motorovom vozidle
Dátum uzatvorenia: 14.12.2021
Dátum zverejnenia: 17.12.2021
Dátum účinnosti: 18.12.2021
Sekcia právnych služieb
16.12.2021DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0560 10 00
Dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 2271/8 k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 16.12.2021
Dátum účinnosti: 17.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
14.12.2021DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0228 18 00
Dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 12142/62 k.ú. Nové Mesto.
Dátum uzatvorenia: 08.12.2021
Dátum zverejnenia: 14.12.2021
Dátum účinnosti: 15.12.2021
Referát nájmov pozemku
9.12.2021Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní škodovej udalosti spôsobenej pánovi Antonovi Adamcovi
2.12.2021Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní
Dátum uzatvorenia: 30.11.2021
Dátum zverejnenia: 02.12.2021
Dátum účinnosti: 03.12.2021
Sekcia právnych služieb, oddelenie súdnych sporov a vymáhania
30.11.2021Dohoda spoločníkov
Dohoda spoločníkov medzi National Development Fund II., a.s. a Hlavné mesto SR Bratislava a MKK Grössling, s.r.o. týkajúca sa projektu Mestské kúpele a knižnica Grössling
Dátum uzatvorenia: 30.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Útvar správy mestských podnikov
23.11.2021Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0388 21 00
Predmet: skončenie nájmu dohodou ku dňu 31.10.2021
Dátum uzatvorenia: 22.11.2021
Dátum zverejnenia: 23.11.2021
Dátum účinnosti: 24.11.2021
Referát nájmov majetku
19.11.2021Dohoda o urovnaní č. 248804882100
Dohoda o urovnaní č. 248804882100, ktorej predmetom je neuplatnenie predkupného práva k stavbe so súpis. č. 103205 a pozemkom parc. č. 7314/1 a nasl. v k. ú. Staré Mesto a späť vzatie žalobných návrhov zo strany hlavného mesta a upustenie od vymáhania pohľadávok zo strany spoločnosti Invesco Bratislava Hotel Investment a.s.
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 19.11.2021
Dátum účinnosti: 20.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
12.11.2021Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní uzatvorená s pánom Petrom Suchým ako urovnanie spôsobenej škody na motorovom vozidle
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 12.11.2021
Dátum účinnosti: 13.11.2021
Sekcia právnych služieb, oddelenie súdnych sporov a vymáhania
8.11.2021Dohoda spoločných prevádzkovateľov pre informačný systém - Parkovacia politika
Dohoda spoločných prevádzkovateľov za účelom spracúvania osobných údajov v rámci informačného systému Parkovacia politika.
Dátum uzatvorenia: 19.10.2021
Dátum zverejnenia: 08.11.2021
Dátum účinnosti: 09.11.2021
Oddelenie parkovania
8.11.2021Dohoda č. MAGBO2100088 o podmienkach úpravy časti miestnej cesty II. triedy Vyradený úsek cesty III. triedy III/1082
Dohoda podľa §19 cestného zákona o podmienkach úpravy časti miestnej cesty II. triedy pre účely stavby "Potraviny, predajňa Bratislava-Vajnory" stavebný objekt SO 203 Rozšírenie Rybničnej ulice
Číslo zmluvy: MAGBO2100088
Dátum uzatvorenia: 08.11.2021
Dátum zverejnenia: 08.11.2021
Dátum účinnosti: 09.11.2021
Sekcia výstavby
29.10.2021Dohoda o urovnaní so spol. NUBIUM, s.r.o.
Dohoda o urovnaní so spol. NUBIUM, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 31.10.2021
Dátum zverejnenia: 31.10.2021
Dátum účinnosti: 01.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
14.10.2021DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY na nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi č. B-04/2011
Dohodou sa ukončuje zmluva uzatvorená podľa dnes už neplatných predpisov
Číslo zmluvy: MAGOZPKO00005
Dohoda je bezodplatná
Dodávateľ: ESP plus, s.r.o., so sídlom Pod Zečákom 1487/31, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03, IČO: 45 332 533
Dátum uzatvorenia: 13.10.2021
Dátum zverejnenia: 14.10.2021
Dátum účinnosti: 15.10.2021
Sekcia životného prostredia
14.10.2021Dohoda o zverení služobného vozidla
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
Dátum uzatvorenia: 01.10.2021
Dátum zverejnenia: 14.10.2021
Dátum účinnosti: 15.10.2021
Oddelenie vnútornej správy
13.10.2021Dohoda o urovnaní
náhrada škody na majetku
Dátum uzatvorenia: 13.10.2021
Dátum zverejnenia: 13.10.2021
Dátum účinnosti: 14.10.2021
SPS, oddelenie súdnych sporov a vymáhania
6.10.2021Dohoda o urovnaní
Náhrada škody spôsobená na motorovom vozidle
Dátum uzatvorenia: 05.10.2021
Dátum zverejnenia: 06.10.2021
Dátum účinnosti: 07.10.2021
Sekcia právnych služieb
20.9.2021Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní uzatvorená za účelom vyplatenia náhrady škody žiadateľke
Dátum uzatvorenia: 20.09.2021
Dátum zverejnenia: 20.09.2021
Dátum účinnosti: 21.09.2021
Sekcia právnych služieb, oddelenie súdnych sporov a vymáhania
2.9.2021Dohoda
Dohoda o prechode nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce - parc. č. 15294/201, k. ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 31.08.2021
Dátum zverejnenia: 02.09.2021
Dátum účinnosti: 03.09.2021
Oddelenie geodetických činností
31.8.2021Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní uzatvorená za účelom vyplatenia náhrady škody žiadateľke
Dátum uzatvorenia: 30.08.2021
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Dátum účinnosti: 01.09.2021
Sekcia právnych služieb, oddelenie súdnych sporov a vymáhania

Zobrazených je 25 z celkového počtu 706 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 29  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.