Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 709 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 29  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
20.5.2021Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní zo dňa 18.05.2021
Dátum uzatvorenia: 18.05.2021
Dátum zverejnenia: 20.05.2021
Dátum účinnosti: 21.05.2021
Sekcia právnych služieb
18.5.2021Dohoda č. MAGBO2100013 o zriadení vjazdu (úprava existujúceho vjazdu) na miestnu komunikáciu II. triedy Námestie 1. mája
Dohoda č. MAGBO2100013 o zriadení vjazdu (úprava existujúceho vjazdu) na miestnu komunikáciu II. triedy Námestie 1. mája pre účely stavby "Polyfunkčný bytový dom "Rezidencia medzi hviezdami"" k. ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 11.05.2021
Dátum zverejnenia: 18.05.2021
Dátum účinnosti: 19.05.2021
Sekcia výstavby
18.5.2021Dohoda č. MAGBO2100013 o zriadení vjazdu (úprava existujúceho vjazdu) na miestnu komunikáciu II. triedy Námestie 1. mája [PDF, 1,6 MB]
14.5.2021Dohoda o usporiadaní vzťahov č. 24 83 0139 21 00
Dohoda o usporiadaní vzťahov č. 08 83 0187 20 00
Nájomca: MOCCABESS, s.r.o.
Dátum uzatvorenia dohody: 14.05.2021
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 14.05.2021
10.5.2021Dohoda o ukončení zmluvy o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi č. B-03/2010
Ukončuje sa Zmluva č. B-03/2010 na nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi bola uzatvorená podľa dnes už neplatného zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 10.05.2021
Dátum účinnosti: 11.05.2021
Sekcia životného prostredia
6.5.2021Dohoda o budúcej dohode o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 05 88 0008 21 00/0099
Dohoda o budúcej dohode o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 05 88 0008 21 00/0099, ktorej predmetom je budúci prevod vlastníckeho práva k pozemkom parc. č. 2724/2, 2727/35,38,, 2728/2,3, 2733/2, 2726/131,2726/51,2726/132 a 2726/52 v k.ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 05.05.2021
Dátum zverejnenia: 06.05.2021
Dátum účinnosti: 07.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
4.5.2021Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0187 20 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0187 20 00
Nájomca: Darina Ščibranyová
Dátum uzatvorenia dohody: 28.04.2021
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.05.2021
29.4.2021Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0619-19-00
Nájomca: Občianske združenie Vnútroblok
Dátum uzatvorenia: 28.04.2021
Dátum zverejnenia: 29.04.2021
Dátum účinnosti: 30.04.2021
Sekcia správy nehnuteľností
22.4.2021Dohoda o skončení nájmu zo Zmluvy o nájme pozemku č. 188804029800
Stredná odborná škola, Farského 9, 851 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 19.04.2021
Dátum zverejnenia: 22.04.2021
Dátum účinnosti: 23.04.2021
Sekcia správy nehnuteľností
15.4.2021Dohoda o zverení služobného motorového vozidla zamestnancovi do používania
Poskytnutie služobného motorového vozidla na služobne a súkromné účely.

Dátum zverejnenia: 15. 04. 2021
13.4.2021Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0239 20 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0239 20 00
Nájomca: Jaroslav Korinek
Dátum uzatvorenia dohody: 06.04.2021
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 13.04.2021
13.4.2021Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0476 20 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0476 20 00
Nájomca: Jaroslav Sitár a Marta Sitárová
Dátum uzatvorenia dohody: 06.04.2021
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 13.04.2021
6.4.2021Zmluva o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu
Zmluva o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu - vybudovanie verejnej kanalizácie v lokalite Nové Pálenisko
Dátum uzatvorenia: 26.02.2021
Dátum zverejnenia: 06.04.2021
Útvar správy mestských podnikov
24.3.2021Dodatok č. 24 88 0079 21 01 k Dohode o urovnaní a o uznaní záväzku a jeho zaplatení zo dňa 18.10.2010
Dodatok č. 24 88 0079 21 01, ktorého predmetom je zmena ustanovení dohody.
Dátum uzatvorenia: 23.03.2021
Dátum zverejnenia: 24.03.2021
Dátum účinnosti: 25.03.2021
17.3.2021Uznanie dlhu a dohoda o splátkach [PDF, 1,4 MB]
Uznanie dlhu spôsobeného nezložení skúšky odbornej spôsobilosti a vynaložených nákladov zamestnávateľa a dohoda o splátkach vyčísleného dlhu.
4.3.2021Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. MAGTS1900034
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. MAGTS1900034
Dátum uzatvorenia: 04.03.2021
Dátum zverejnenia: 04.03.2021
Dátum účinnosti: 05.03.2021
Oddelenie verejného obstarávania
4.3.2021Zmluva o spolupráci pri organizovaní súťaže návrhov v projekte KS Žarnovická zadávanom Mestskou časťou Bratislava-Rača
Číslo zmluvy: MAGBO2100003
Predmet: Zmluva o spolupráci
Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Metropolitný inštitút Bratislavy
Mestská časť Bratislava-Rača
Dátum uzatvorenia: 03.03.2021
Dátum zverejnenia: 04.03.2021
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Oddelenie verejného obstarávania
3.3.2021Dohoda o postúpení práv
Dohoda o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením
Dátum uzatvorenia: 07.08.2020
Dátum zverejnenia: 03.03.2021
Dátum účinnosti: 04.03.2021
Projektová kancelária - sekcia dopravy
25.2.2021Dohoda o urovnaní medzi hlavným mestom a spol. Akzent BigBoard, a.s., BigMedia, spol. s r.o. a BAUKO SERVIS s.r.o.
Zmluvné strany majú záujem na zmierlivom urovnaní sporných nárokov, práv a povinností. Hlavné mesto má osobitný záujem na odstránený určitých Reklamných zariadení a Akzent BigBoard, a.s. má osobitný záujem na uzatvorení nájomnej zmluvy vo vzťahu k iným určitým Reklamným zariadeniam.
Dátum uzatvorenia: 25.02.2021
Dátum zverejnenia: 25.02.2021
Dátum účinnosti: 26.02.2021
Sekcia správy nehnuteľností
17.2.2021DOHODA č. 248808882000
Predmetom tejto dohody je zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.
DOHODA č. 248808882000
Dátum uzatvorenia: 16.02.2021
Dátum zverejnenia: 17.02.2021
Dátum účinnosti: 18.02.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
12.2.2021Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0284 17 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0284 17 00
Nájomca: Mária Tvrdá
Dátum uzatvorenia dohody: 08.02.2021
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.02.2021
29.1.2021Dohoda o podmienkach úpravy časti komunikácie J. Jonáša, Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva
Predmet zmluvy: práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so stavbou „komunikácie a technická infraštruktúra pre obytný súbor Slnečný vrch I.“
Dátum uzatvorenia: 28.01.2021
Dátum zverejnenia: 29.01.2021
Zmluvné strany:
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
- Slnečný vrch, s.r.o., so sídlom Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 48 232 980
22.1.2021Dohoda o spolupráci
Dohoda o spolupráci v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území obce/mesta
Bratislava vyvolanej šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie
COVID-19, s cieľom ochrany verejného zdravia.

Dátum uzatvorenia: 22.1.2021
Dátum zverejnenia: 22.1.2021
18.1.2021Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach na sumu 4000,-EUR v termínoch splátok od 31.01.2021, 28.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021, 30.06.2021 a 31.07.2021.
8.1.2021Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0029 20 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0029 20 00
Nájomca: Juraj Kónya a Oľga Kónyová
Dátum uzatvorenia dohody: 21.12.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 08.01.2021

Zobrazených je 25 z celkového počtu 709 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 29  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.