Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 707 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 29  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
14.12.2020Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní zo dňa 14.12.2020
Dátum zverejnenia: 14.11.2020
Názov sekcie: sekcia právnych činností
14.12.2020Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní zo dňa 14.12.2020
Dátum zverejnenia: 14.11.2020
Názov sekcie: sekcia právnych činností
10.12.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0349 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0349 16 00
Nájomca: Mária Feherová
Dátum uzatvorenia dohody: 01.12.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 10.12.2020
4.12.2020Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní
Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní pri realizovaní zákazky na predmet „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave“

Dátum zverejnenia: 4.12.2020
27.11.2020Rámcová dohoda č. MAGTS2000218, za znalecké služby
Rámcová dohoda č. MAGTS2000218, ktorej predmetom je úprava vzájomných práv a povinností Objednávateľa a Zhotoviteľa stanovených v tejto Dohode

Uzatvorená dňa: 25.11.2020
Zverejnená dňa: 27.11.2020
25.11.2020Dodatok č. 1 k dohode Povinného z vecného bremena 249404271800
Dodatok č. 1 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a spoločnosťou Orange Slovensko a.s. k Dohode o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu, zo dňa 22.8.2018.

Dodatok č. 1 rieši vypustenie DPH.

Dátum zverejnenia: 25.11.2020
11.11.2020Dohoda o urovnaní – Peter Perďoch
Dohoda o urovnaní zo dňa 09.11.2020
Dátum zverejnenia: 11.11.2020
Názov sekcie: Sekcia právnych činností
11.11.2020Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0517 07 00
číslo zmluvy : 088305170700
nájomca : Lepší svet n.o., Zohorská 163/69, 900 55 Lozorno, Slovenská republika
dátum podpísania : 06.11.2020
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 11.11.2020
11.11.2020Dohoda o prechode nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce č. OU-BA-MPO-2020/135275
Dohoda o prechode nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce č. OU-BA-MPO-2020/135275, ktorej predmetom je pozemok registra "C" parc. č. 15293/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 10. 11. 2020
Zverejnená dňa: 11. 11. 2020
6.11.2020Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní dňa 03.11.2020
Dátum zverejnenia: 06.11.2020
Názov sekcie: sekcia právnych činností
22.10.2020Rámcová dohoda č. MAGTS 2000172
Rámcová dohoda č. MAGTS 2000172.ktorej predmetom sú geodetické služby spojené s vyhotovením geometrického plánu, grafickej identifikácie, vytýčením hraníc pozemkov, zamerania adresného bodu a skutočného stavu užívania pozemkov.

Uzatvorená dňa: 20. 10. 2020
Zverejnená dňa: 22. 10. 2020
19.10.2020Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní, ktorej predmetom a účelom je urovnanie sporných nárokov, práv a povinností zmluvných strán týkajúcich sa: predkupného práva mesta Bratislava k nehnuteľnostiam podľa kúpnej zmluvy, prevodu nehnuteľností ako likvidačného zostatku v rámci likvidácie Maják nádeje na novozaloženú neziskovú organizáciu Dobrý dom, výšky kúpnej ceny, za ktorú sa má realizovať Predkupné právo mesta Bratislava k nehnuteľnostiam podľa kúpnej zmluvy, súdneho konania o určenie , že tu predkupné právo nie je, vedeného Okresným súdom pod sp. zn 18C/26/2019 a súdneho konania o nahradenie prejavu vôle, vedeného Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 16C/17/2020

Uzatvorená dňa: 19.10.2020
Zverejnená dňa: 19.10.2020
8.10.2020Memorandum o spolupráci pri verejných obstarávaniach v spoločných projektoch
Typ: Služby
Predmet: spoločné verejné obstarávanie
Cena: 0,00
Zmluvná strana:
- Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava
- Metro Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
- Metropolitný inštitút Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Dátum platnosti: na dobu neurčitú
8.10.2020Dohoda č. MAGBO2000051 o podmienkach úpravy na križovatke Tomášikova
Číslo zmluvy: MAGBO2000051
Názov: Dohoda v zmysle ust. § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
Predmet zmluvy: dohoda o podmienkach úpravy na križovatke Tomášikova pre účely stavby „Polyfunkčný súbor Tomášikova ulica, Bratislava – II. etapa“; stavebný objekt SO 11 – Stavebné úpravy na križovatke Tomášikova
Dátum uzatvorenia: 08.10.2020
Dátum zverejnenia: 08.10.2020
Zmluvné strany: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
Projekt T s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, IČO: 45 845 565
28.9.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0342 18 00
Nájomca: JUDr. Darina Gažovská
Dátum uzatvorenia dohody 25.09.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: JUDr. Andrej Bednárik
23.9.2020Dohoda o urovnaní - Tóth
Dohoda o urovnaní dňa 23.09.2020
Dátum zverejnenia: 23.09.2020
Názov sekcie: sekcia právnych činností
Zodpovedná osoba: JUDr. Rastislav Šorl
21.9.2020Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní [PDF, 100 kB]
Typ: Služby
Predmet: spoločné verejné obstarávanie
Cena: 0,00
Zmluvná strana: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava
Dátum platnosti: do ukončenia VO
11.9.2020Dohoda č. MAGBO2000047 o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Prístavná ulica
dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Prístavná ulica pre účely stavby „OFFICE PRÍSTAVNÁ 1, BRATISLAVA“; stavebný objekt SO 09.2 úprava Prístavnej ulice
Dátum uzatvorenia: 10.09.2020
Dátum zverejnenia: 11.09.2020
8.9.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0290 20 00
Nájomca: Miroslav Tóth
Dátum uzatvorenia dohody 07.09.2020
Dátum zverejnenia: 08. 09. 2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: JUDr. Andrej Bednárik
7.9.2020Dohoda o urovnaní – Ing. Juraj Mészáros
Dohoda o urovnaní zo dňa 07.09.2020
Dátum zverejnenia: 07.09.2020
Názov sekcie: Sekcia právnych činností
Zodpovedná osoba: JUDr. Rastislav Šorl
2.9.2020Dohoda o urovnaní – C&C Tech, s.r.o.
Dohoda o urovnaní zo dňa 02.09.2020
Dátum zverejnenia: 02.09.2020
26.8.2020Dohoda o zrušení predkupného práva č. 24 88 03 79 20 00
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 24 88 03 79 20 00, ktorou sa ruší predkupné právo viaznuce na pozemku registra "C" KN parc. č. 2401/60 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 18 m 2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 20. 08. 2020
Zverejnená dňa: 26. 08. 2020
31.7.2020Dohoda o späťvzatí výpovede k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00
Nájomca: Lucia Petrášová
Dátum uzatvorenia dohody: 29.09.2020
Dátum zverejnenia: 31.07.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
30.7.2020Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 29.06.2016 č. OZP/2/2016 v znení dodatku č. 1 zo dňa 18.09.2018 a dodatku č. 2 zo dňa 23.05.2019.
Organizácia: NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Predmetom dodatku sú legislatívne zmeny Zákona o odpadoch, ako aj zefektívnenie plnenia jednotlivých ustanovení Zmluvy zmenou systému zberu triedených zložiek v rodinnej bytovej výstavbe.
Dátum uzatvorenia: 29.07.2020
Dátum zverejnenia: 30.07.2020
Dátum účinnosti: 31.07.2020
27.7.2020Zmluvy k projektu DecarbCityPipes 2050: Plány prechodu na energeticky efektívne mestské vykurovanie a chladenie s nulovými emisiami uhlíka (grantová a konzorčná zmluva)
Dátum zverejnenia: 27.7.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 707 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 29  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.