Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 744 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 11 12 13 14 -15- 16 17 18 19 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
9.1.2017Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 248809701600
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 248809701600, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v k. ú. Rača a to k pozemkom parc. č. 830, 835, 891/267, 891/269, 891/270, 891/45, 891/44, 891/284, 891/271.
Uzatvorené dňa: 2.1.2017
Zverejnené dňa: 9.1.2017
30.12.2016Dohoda o urovnaní č. 24 88 1015 16 00
Dohoda o urovnaní č. 24 88 1015 16 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti registra „E“ parc. č. 4894 – orná pôda vo výmere 5024 m2 v k. ú. Petržalka.
Uzatvorené dňa: 30.12.2016
Zverejnené dňa: 30.12.2016
28.12.2016Dohoda o spolupráci pri správe odberných miest elektrickej energie
19.12.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie "Prístupová komunikácia - spevnená plocha
číslo zmluvy: MAG BO 1600016
označenie gestora, OSČ – Ing. Juraj Hartl, Hlavné mesto SR Bratislava
označenie druhej zmluvnej strany: CHINA TOWN, s.r.o., Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava, Haixiao Shan, štatutárny zástupca
názov zmluvy a právny predpis, na základe ktorého sa zmluva uzaviera: DOH/05/2016/OSC/PO
27.12.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty I. triedy
Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty I, triedy I/2 Einsteinovej ulice a časti lávky ponad Einsteinovu ulicu č. 246509931600
19.12.2016Dohoda o podmienkach úpravy komunikácie II/505 - SO 102-00 Odľahčovací výjazd z parkoviska zamestnancov VW SK
Číslo zmluvy: MAG BO 1600015
Označenie gestora: OSČ – Ing. Juraj Hartl, Hlavné mesto SR Bratislava
Označenie druhej zmluvnej strany: VOLKSWAGEN SLOVAKIA ,a.s., J.Jonáša 1, 843 02 Bratislava, Jens Kellerbach, Eric Reuting, členovia predstavenstva
Názov zmluvy a právny predpis, na základe ktorého sa zmluva uzaviera: Noris: DOH/04/2016/OSC/PO
Zmluva: Dohoda o podmienkach úpravy komunikácie II/505 - SO 102-00 Odľahčovací výjazd z parkoviska zamestnancov VW SK
10.11.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti MK II. triedy Radlinského ul. - č. MAGBO1600007
Vybudovanie stavebných objektov SO 20 Účelová komunikácia - Radlinského, SO 24 Rekonštrukcia existujúceho chodníka na Radlinského ulici, SO 25 Vjazd do podzemnej garáže na Radlinského ulici
12.12.2016Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0812 16 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov uzatvorená podľa § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 24 88 0812 16 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom registra „C“, parc. č. 698/272 a parc. č. 698/274 v k. ú. Čunovo. Uzatvorené dňa: 12.12.2016
Zverejnené dňa: 12.12.2016
8.12.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti MK II. triedy Čulenová ul. - č. MAGBO1600011
Úpravy miestnej komunikácie II. triedy Čulenova ulica pre účely stavby: „Obytný súbor Čulenová“, stavebné objekty: SO E100 Úprava Čulenovej ulice,
Dátum podpísania zmluvy: 25.11.2016
Dátum zverejnenia zmluvy: 08.12.2016
2.12.2016Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom NS MHD 1 č. 404497/2016
čelom a predmetom Zmluvy je prenechanie Majetku hlavného mesta Dopravnému podniku za účelom zabezpečovania prevádzky mestskej hromadnej dopravy v Hlavnom meste, zabezpečovania služieb mestskej hromadnej dopravy v Hlavnom meste a zabezpečovania ďalších doplnkových činností vyplývajúcich z predmetu činnosti Dopravného podniku zapísaných v obchodnom registri, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy Dopravného podniku v Hlavnom meste v zmysle § 6a zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
Zverejnené dňa: 2.12.2016
30.11.2016Zmluva o usporiadaní dvojitého vlastníckeho práva č. 288805991600
Zmluva o usporiadaní dvojitého vlastníckeho práva č. 288805991600, ktorej predmetom je uznanie vlastníckeho práva Hlavného mesta k pozemkom parc. č. 5105/534 a 5078/15, v k. ú. Petržalka.
Uzatvorená dňa: 30. 11. 2016
Zverejnená dňa: 30. 11. 2016
19.10.2016sudo cp
19.10.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o
19.10.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o
19.10.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o
19.10.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o
19.10.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti,
28.9.2016Dohoda o ukončení zmluvy o nájme č. 07 83 0695 08 00 zo dňa 02.09.2008
Ukončenie zmluvy o nájme nehnuteľností v súvislosti s odovzdaním archívnych dokumentov Hlavnému mestu SR Bratislava z Ministerstva vnútra SR.

Dátum zverejnenia: 28.09.2016
14.10.2016Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky
Dohoda o vydaní, spôsobe a podmienkach vyplnenia blankozmenky špecifikovanej v článku 2 Dohody, za účelom zabezpečenia splatenia zabezpečovanej pohľadávky.
Dátum zverejnenia: 14.10.2016
14.10.2016Dohoda o uznaní záväzku
Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 13.10.2016. Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 14.541,60 Eur splácať v štvrťročných splátkach splatných vždy do 15. dňa prvého mesiaca
kalendárneho štvrťroka.
Zverejnené dňa: 14.10.2016
20.9.2016Dohoda o urovnaní sporných vlastníckych práv
Dohoda o urovnaní sporných vlastníckych práv, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 1 k.ú. Rača, a to pozemkov parcely registra "C" parc. č. 1592/9 a parc. č. 1592/18. Uzatvorené dňa: 19.9.2016
Zverejnené dňa: 20.9.2016
19.9.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0056 08 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0056 08 00/ Nájomca: Mária Lángová/ Dátum uzatvorenia dohody: 14.9.2016/Účinnosť dohody:dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.9.2016
25.8.2016Dohoda o urovnaní č. 248805021600
Dohoda o urovnaní č. 248805021600, ktorej predmetom je pozemok registra "C",parc.č. 4963/223 a pozemky registra "E" parc. č. 4963/39 a 4963/401 v k.ú. Rača. Uzatvorené dňa: 24.8.2016
Zverejnené dňa: 25.8.2016
18.8.2016Dohoda o skončení nájmu stánku prenajatého Nájomnou zmluvou č. 08 83 0306 16 00
Nájomca: Elena Kružlíková. Dátum uzatvorenia dohody: 18.8.2016. Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.08.2016
5.8.2016Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 248801491600
Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 248801491600, ktorej predmetom je dohoda zmluvných strán špecifikovaná v Čl. 2 tejto Dohody. Uzatvorené dňa: 26.7.2016
Zverejnené dňa: 5.8.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 744 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 11 12 13 14 -15- 16 17 18 19 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.