Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 744 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 13 14 15 16 -17- 18 19 20 21 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
18.12.2015Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
Predmetom zmluvy je zapožičanie prezentačných plstených tabúľ v počte 8 kusov na účel prezentácie základných umeleckých škôl v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy počas zasadnutí mestského zastupiteľstva.Dátum uzatvorenia: 14.12.2015
Dátum zverejnenia: 18.12.2015
27.11.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II. triedy II/502 Račianska ulica č. 246503701500
uzatvorená dňa 26.11.2015, pre účely stavby:„Obytný súbor - Škultétyho ul., Bratislava - Nové mesto", stavebné objekty: SO 32.2 Rekonštrukcia Račianskej ulice - úsek Kraskova - Legerského ulica SO 32.2.1 Úprava priechodu cez električkovú trať SO 32.2.3 Úprava chodníka Račianska ulica podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové mesto.
Dátum zverejnenia: 27.11.2015
27.11.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty I. triedy I/2 Hodonínska č. 246504851500
uzatvorená dňa 26.11.2015, pre účely stavby:„ČSPH Záhorská Bystrica, Hodonínska ul.", stavebné objekty: SO 104 Dopravné pripojenie podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Záhorská Bystrica.
Dátum zverejnenia: 27.11.2015
23.11.2015Dohoda o vydaní nehnuteľnej veci č. 248806661500
Dohoda o vydaní nehnuteľnej veci č. 248806661500, ktorou Povinná osoba vydáva a navracia Oprávnenej osobe vlastnícke právo k nehnuteľnosti – novovytvorenému pozemku registra „C“ parc. č. 4966/3, záhrady o výmere 1023 m2, ktorý vznikol podľa GP oddelením od pozemku registra „C“ parc. č. 4966/3, záhrady o výmere 1544 m2 v katastri nehnuteľností evidovaný bez založeného listu vlastníctva. Uvedeným GP je novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 4966/3, záhrady o výmere 1023 m2 identifikovaný ako časť pozemku registra „E“ parc. č. 4966/3, orná pôda o výmere 2420 m2, zapísaného na LV č. 400, vo vlastníctve Povinného. Uzatvorené dňa: 23.11.2015
Zverejnené dňa: 23.11.2015
13.11.2015Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0532 15 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0532 15 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom registra „C“ v katastrálnom území Dúbravka, parc. č. 3430/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m², parc.č. 3449/334 ostatné plochy o výmere 404 m² a parc.č. 3449/335 ostatné plochy o výmere 504 m² v spoluvlastníckom podiele 8/72, ktoré sú evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 6181 v prospech vlastníka uvedeného ako strana 2. Uzatvorené dňa: 13.11.2015
Zverejnené dňa: 13.11.2015
6.11.2015Dohoda o zrušení zmluvy
Predmetom je dohoda mesta a spol. EUROVIA SK o zrušení zmluvy pod názvom: Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží na Železnej studienke a rekonštrukcia lesných protipožiarnych ciest. Dátum uzatvorenia: 4.11.2015.
Dátum zverejnenia: 6.11.2015
26.10.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikáciečasti miestnej komunikácie II. triedy Námestie hraničiarov č. 246505191500
uzatvorená dňa 23.10.2015 / pre účely stavby:„Supermarket BILLA“ Bratislava, Námestie hraničiarov, stavebné objekty: SO-203 Svetelná signalizácia, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Petržalka.
Dátum zverejnenia: 26.10.2015
19.10.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie časti prejazdného úseku cesty I. triedy I/61 Rožňavská č. 246504981500
uzatvorená dňa 16.10.2015. Pre účely stavby: „Pripojenie miestnej obslužnej komunikácie C2 na Rožňavskú ul., Bratislava“, stavebné objekty: SO 201 Križovatka Rožňavská cesta – miestna obslužná komunikácia C2, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Nové mesto.
Dátum zverejnenia: 19.10.2015
6.10.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie časti miestnej komunikácie I. triedy Legionárska ulica č.246502831500
uzatvorená dňa 01.10.2015 pre účely stavby: „ Polyfunkčný súbor NEW STEIN“, stavebné objekty: SO-501 Úprava ramena Legionárska križovatky č.611, podobjekt SO-501.1 Stavebné úpravy, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Staré mesto.
Zverejnené dňa: 06.10.2015
6.10.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie časti miestnej komunikácie II. triedy Kutlíkova č. 246504141500
uzatvorená dňa 01.10.2015 / pre účely stavby: „Projekt HÁJPARK Kutlíkova, Bratislava“, stavebné objekty: SO 12 Rozšírenie komunikácie Kutlíkova - ľavý odbočovací pruh, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Petržalka.
Dátum zverejnenia: 06.10.2015
21.9.2015Dohoda o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením_NS MHD_Petržalka_MAGSP 1500015
Postúpenie práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením, STL plynovodov DN 300 križovatka Bosákova, k.ú. Petržalka
Zverejnené dňa: 21.9.2015
21.9.2015Dohoda o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením_NS MHD_Petržalka_MAGSP 1500015
21.9.2015Dohoda o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením_NS MHD_Staré Mesto_MAGSP 1500014
Postúpenie práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením, STL plynovodov DN 200 Šafárikovo námestie, k.ú. Staré Mesto
Zverejnené dňa: 21.9.2015
2.9.2015Dohoda o umiestnení vodomernej šachty
Dohoda o umiestnení vodomernej šachty v k. ú. Petržalka na parc. č. 433. Uzatvorené dňa: 24.8.2015
Zverejnené dňa: 2.9.2015
11.8.2015Grantová dohoda a konzorčná dohoda pre projekt RESIN
Grantová dohoda a konzorčná dohoda pre projekt "RESIN-Climate Resilient Cities and Infrastructures" / Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry , - grantová dohoda medzi Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), vedúcim partnerom projektu a partnermi projektu, - konzorčná dohoda medzi vedúcim partnerom projektu a partnermi projektu. Číslo zmluvy: 653522
Dátum zverejnenia: 11. 8. 2015
7.8.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Jantárová cesta č. 246503401500
uzatvorená dňa 29.07.2015. Pre účely stavby: „Obchodné centrum - I. stavba - Parkovisko pre obchodné centrum“, stavebné objekty: SO 01 Vjazd a výjazd do areálu, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Petržalka.
Dátum zverejnenia: 07.08.2015
30.7.2015Dohoda o úhrade za užívanie pozemkov
Vysporiadanie práv a povinností zmluvných strán spojených s užívaním pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorých sa nachádzajú stavby odovzdávajúcich staníc tepla, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.
Dátum zverejnenia: 30.7.2015
13.7.2015Dohoda o vzájomnom vysporiadaní nárokov pri vykonaní diela
Vysporiadanie nárokov oboch zmluvných strán. Dátum uzatvorenia: 3.7.2015
Dátum zverejnenia: 13.7.2015
16.6.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Dúbravská cesta, č.246501831500
uzatvorená dňa 30.04.2015 pre účely stavby: "Dopravné napojenie stavby „Dostavba areálu Westend, Polyfunkčný objekt Crossing – spodná stavba, Dúbravská cesta, Bratislava““, stavebný objekt: SO 205 Areálové spevnené plochy, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves.
Dátum zverejnenia:
17.06.2015
22.5.2015Dodatok č. 2 k Dohode o uznaní záväzku a jeho úhrade a o vzájomnom zápočte
Dohoda zmluvných strán na zmene článku IV ods. 1 Dohody.
Dátum zverejnenia: 22.5.2015
13.5.2015Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0173 15 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0173 15 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom registra „E“ v katastrálnom území Karlova Ves, parc. č. 4238 – vinice o výmere 110 m², parc. č. 4239 – záhrady o výmere 149 m² vedeným na liste vlastníctva č.5207 a parc. č. 4240 – vinice o výmere 203 m² vedeného na liste vlastníctva č.5208. Uzatvorené dňa: 13.5.2015
Zverejnené dňa: 13.5.2015
7.5.2015Zmluva o postúpení pohľadávok
Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok Hlavné mesto SR Bratislava postupuje pohľadávky v celkovej výške 7 897,80 € na spoločnosť Falcon Legal s.r.o. za kúpnu cenu vo výške nominálnej hodnoty špecifikovaných pohľadávok.Táto dohoda bola podpísaná dňa 04. 05. 2015 a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia 07. 05. 2015
6.5.2015Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní, ktorej predmetom je uzatvorenie mimosúdnej dohody s Alexandrom Schweigerom ohľadne parc. č. 3439 záhrady o výmere 117 m2,
parc. č. 3440 zastavané plochy a nádvoria o výmere 135 m2,stavby so súp. č. 848,popis tavby: rodinný dom
Dátum zverejnenia: 6.5.2015
6.5.2015Partnerská dohoda partnerov bez finančnej účasti
Predmetom je úprava podmienok a povinností zmluvných strán navzájom v rámci realizácie projektu ACC02003. Dátum uzatvorenia: 4.5.2015
Dátum zverejnenia: 6.5.2015
6.5.2015Dohoda o podmienkach úpravy úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Hraničná ulica, Mierová ulica č. 246500451500
uzatvorená dňa 30.04.2015 pre účely stavby: „BERGAMON - DOPRAVNÉ STAVBY, Úprava križovatky ul. Mierová - Hraničná, Bratislava“, stavebné objekty: SO 200 Komunikácie, parkoviská a chodníky, podobjekt SO 201 Úprava križovatky ul. Mierová - Hraničná, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov.
Dátum zverejnenia: 06.05.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 744 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 13 14 15 16 -17- 18 19 20 21 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.