Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 744 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 14 15 16 17 -18- 19 20 21 22 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
13.4.2015Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0050 15 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0050 15 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom registra „E“ v katastrálnom území Dúbravka, parc. č. 850 orná pôda o výmere 504 m² a časť parc. č. 851 orná pôda o výmere 1317 m² v spoluvlastníckom podiele 2/3, ktoré sú evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 4427. Uzatvorené dňa: 13.4.2015
Zverejnené dňa: 13.4.2015
25.3.2015Dodatok č. 1 k Dohode o uznaní záväzku a jeho úhrade a o vzájomnom zápočte
Predmetom dodatku č. 1 Dohody o uznaní záväzku a jeho úhrade a o vzájomnom zápočte je zmena článku IV ods. 1 Dohody.
Dátum zverejnenia: 25.3.2015
25.3.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II. triedy II/502 Račianska ulica č. 246500231500
uzatvorená dňa 23.03.2015 pre účely stavby: „Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska, Račianska ul. č. 72 v Bratislave“, stavebné objekty: SO 201 Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska, podobjekt SO 201.1 Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska - chodník, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové mesto.
Dátum zverejnenia: 25.03.2015
17.3.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Mýtna ulica č. 246500381500
uzatvorená dňa 12.03.2015 pre účely stavby: pre účely stavby: „Administratívno obytný súbor Mýtna - Radlinského, Bratislava“, stavebné objekty: SO 201-01a Účelová komunikácia Mýtna ulica, SO 201-02a Rekonštrukcia existujúceho chodníka na Mýtnej ulici, SO 202-02a Vjazd a výjazd - Mýtna ulica, SO 202-02b Vjazd a výjazd, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré mesto.
Dátum zverejnenia: 17.03.2015
27.1.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie Rybničná ulica č. 246509241400
uzatvorená dňa 26.01.2015 pre účely stavby: „ Obchodné centrum KJG Bratislava - Pripojenie “,objekt SO 01 – Pripojenie, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vajnory.
Dátum zverejnenia: 27.01.2015
30.12.2014Rámcová dohoda č.MsP/14/00053 o dodaní služobných rovnošiat [PDF, 578 kB]
Rámcová dohoda č. MsP/14/00053 o dodaní služobných rovnošiat uzatvorená 29.12.2014 medzi odberateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom VEP, spol. s r.o., ul. A. Hlinku 13, Bojnice, na dobu 4 rokov.
Predmetom dohody je dodanie služobných rovnošiat pre potreby Mestskej polície Bratislava.
Súčet cien zákaziek nepresiahne počas platnosti dohody
120 000 eur.
Zverejnená 30.12.2014.
29.12.2014Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok podľa ustanovenia § 580 Občianskeho zákonníka. Dátum uzatvorenia: 23.12.2014
Dátum zverejnenia: 29.12.2014
17.12.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1.257,16 Eur splácať mesačných splátkach vo výške 100,- Eur. Táto dohoda bola podpísaná dňa 15.12.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 17.12.2014
12.12.2014Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie Kutlíkova ulica č. 246509281400
uzatvorená dňa 10.12.2014 pre účely stavby: „Penzión – zariadenie opatrovateľskej služby“,SO 15 - Vjazd, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka.
Dátum zverejnenia: 12.12.2014
12.12.2014Dohoda podielových spoluvlastníkov o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 248805691400
Dohoda podielových spoluvlastníkov o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 248805691400, ktorou sa ruší a následne vyporiadáva podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti pozemku registra "C" parc. č. 849 o výmere 255 m2 v k. ú. Devín. Uzatvorené dňa: 10.12.2014
Zverejnené dňa: 12.12.2014
11.12.2014Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní, ktorej predmetom sú nasledovné záväzky zmluvných strán: a) Záväzok žalovaného odstrániť stavbu súp. č. 994 Kolkáreň na pozemku parc. č. 708 v k. ú. Devín podľa postupu stanoveného v tejto dohode, b) Záväzok žalobcov nepožadovať od žalovaného náhradu za užívanie Pozemku žalovaným za obdobie odo dňa podpísania tejto dohody. Uzatvorené dňa: 11.12.2014
Zverejnené dňa: 11.12.2014
10.12.2014Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácie Jégeho ulica č. 246509151400
uzatvorená dňa 08.12.2014 pre účely stavby: „Viacpodlažné parkovisko, Jégeho ul., Bratislava“,SO 401 rozšírenie Jégeho ul. v mieste zastávky a vjazdu, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Ružinov.
Dátum zverejnenia: 10.12.2014
3.12.2014Dohoda o odstúpení od Kúpnej zmluvy č. 412 002313
Dohoda o odstúpení od Kúpnej zmluvy č. 412 002313, ktorou sa Kúpna zmluva č. 412 002313 od počiatku zrušuje. Uzatvorené dňa: 3.12.2014
Zverejnené dňa: 3.12.2014
26.11.2014Dohoda o urovnaní č. 24 88 0867 14 00
Dohoda o urovnaní č. 24 88 0867 14 00, ktorej predmetom je nasledovné urovnanie pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 586/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 238 m2, k. ú. Rusovce. Uzatvorené dňa: 25.11.2014
Zverejnené dňa: 26.11.2014
26.11.2014Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0889 14 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0889 14 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k časti pozemkov registra „E“ v katastrálnom území Karlova Ves, pôvodne Bratislava – Dúbravka, parc. č. 3550 – roľa o výmere 1003 m², parc. č. 3551 – pasienok o výmere 435 m² zapísaným v PK vložke č. 1645 a parc. č. 3552 – roľa o výmere 2208 m² zapísanému v PK vložke č. 1591. Uzatvorené dňa: 25.11.2014
Zverejnené dňa: 26.11.2014
24.11.2014Dohoda o postupe pri zriaďovaní, uznávaní vecných bremien a uplatňovaní si náhrady škody pri rekonštrukčných projektoch SPP-distribúcia,a.s.
Dohodou bol upravený postup hlavného mesta SR Bratislavy a SPP-distribúcia, a.s. pri zriaďovaní, uznávaní vecných bremien a uplatňovaní si náhrady škody pri rekonštrukčných projektoch. Táto dohoda bola podpísaná dňa 21.11.2014 a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 24.11.2014
20.11.2014Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií Čulenova ulica a Pribinova ulica č. 246506551400
uzatvorená dňa 14.11.2014 pre účely stavby: „ Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY II etapa, Administratívna budova Panorama City II Business Bratislava, Pribinova a Čulenova ul.“, objekty SO 512 Dopravné napojenie z Pribinovej ul., SO 520 Úprava Čulenovej ulice a SO 521 Úprava Pribinovej ul., podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré mesto.
Dátum zverejnenia: 21.11.2014
19.11.2014Dohoda o vzájomnom urovnaní č. 248808601400
Dohoda o vzájomnom urovnaní č. 248808601400, ktorej predmetom je záväzok hlavného mesta SR Bratislava poskytnúť, previesť a odovzdať zo svojho výlučného vlastníctva do výlučného vlastníctva Národnej banke Slovenska ako kompenzáciu iné pozemky o výmere 398 m2 v rovnakej lokalite s plnohodnotnými vlastníckymi právami (vrátane plnohodnotného reálneho užívania pozemkov) a súbežne záväzok Národnej banky Slovenska vziať späť časť žalobného návrhu (žalobu) na začatie súdneho konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I v rozsahu pomernej časti hodnoty pripadajúcej na plochu pozemkov o výmere 398 m2 (z celkovej plochy dotknutých pozemkov o výmere 610 m2). Uzatvorené dňa: 18.11.2014
Zverejnené dňa: 19.11.2014
19.11.2014Dohoda o umiestnení zastávky Mestskej hromadnej dopravy
Dohoda o umiestnení zastávky MHD na Šafárikovom námestí v súvislosti s realizáciou stavby NS MHD
Zverejnená dňa 19.11.2014
12.11.2014Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II. triedy II/502 Račianska ulica č. 246506061400
uzatvorená dňa 10.11.2014 pre účely stavby: „Obytný súbor - Škultétyho ul., Bratislava - Nové mesto“, objekt SO 32 Dopravné napojenie Račianska ulica, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové mesto.
Dátum zverejnenia: 12.11.2014
11.11.2014Dohoda o urovnaní
Účastník 2: OMNIA 2000 a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava Dátum uzatvorenia dohody: 10.11.2014.
Zverejnené dňa: 11.11.2014
6.11.2014Dohoda o urovnaní a o započítaní vzájomných pohľadávok
Dohoda o urovnaní a o započítaní vzájomných pohľadávok, ktorej predmetom je usporiadanie vzájomných práv a povinností v súvislosti s ich právami a nárokmi, ktoré im vznikli v súlade s uzatvorením zmluvy o vecnom bremene a nájomnej zmluvy ako aj započítanie vzájomných nárokov. Uzatvorené dňa: 5.11.2014
Zverejnené dňa: 6.11.2014
5.11.2014Dohoda č. 24 88 0827 14 00
Dohoda č. 24 88 0827 14 00, uzatvorená medzi Twin City a.s. a hlavným mestom SR Bratislava, ktorou hlavné mesto predkladá spoločnosti Twin City a.s. listiny, čím sú splnené podmienky na začatie plynutia 30 dňovej lehoty na úhradu 2. splátky kúpnej ceny podľa Kúpnej zmluvy č. 068806241300 v znení dodatku č. 068806241301. Uzatvorené dňa: 4.11.2014
Zverejnené dňa: 5.11.2014
29.10.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1 752,93 € splácať v mesačných splátkach 146 € (posledná splátka bude vo výške 146,93 €) splatných vždy do 15. steho dňa príslušného mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 29.10.2014 a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia 29.10.2014.
29.9.2014Rámcová dohoda MsP/14/00020 - kamery [PDF, 897 kB]
Rámcová dohoda č. MsP/14/00020 uzatvorená dňa 25.9.2014 medzi objednávateľom Hl. m. SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group a.s. na dobu 4 rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania hodnoty podlimitnej zákazky.
Zverejnená 29.9.2014.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 744 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 14 15 16 17 -18- 19 20 21 22 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.