Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 742 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 15 16 17 18 -19- 20 21 22 23 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
26.8.2014Zmluva o usporiadaní dvojitého vlastníckeho práva č. 248805021400
Zmluva o usporiadaní dvojitého vlastníckeho práva č. 248805021400, ktorou sa uznáva výlučné vlastnícke právo Hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku registra "C" KN parc. č. 5105/441 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 633 m2, k. ú. Petržalka, LV č. 1748. Uzatvorené dňa: 25.8.2014
Zverejnené dňa: 26.8.2014
26.8.2014Dohoda o splnomocnení č. 248804931400
Dohoda o splnomocnení č. 248804931400 na podanie žiadosti na vydanie povolenia o odstránení stavieb na LV č. 1748, k.ú. Petržalka podľa § 88 ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, na zastupovanie v rámci správneho konania, týkajúceho sa odstránenia dotknutých stavieb a na odstránenie samotných dotknutých stavieb na vlastné náklady na základe zabezpečeného búracieho povolania v lehote najneskôr do 1 roka odo dňa vydania právoplatného povolania na odstránenie dotknutých stavieb. Uzatvorené dňa: 25.8.2014
Zverejnené dňa: 26.8.2014
30.7.2014Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií Pri starom letisku a Rybničná ulica č. 246504461400
Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií Pri starom letisku a Rybničná ulica č. 246504461400 uzatvorená dňa 25.07.2014 pre účel stavby "Nákupné centrum Vajnoria", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vajnory. Účinnosť dohody: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
10.7.2014Dohoda o preložke plynárenského zariadenia, križovatka Bosákova, Petržalka
Preložka plynárenského zariadenia STL plynovodov DN 300 križovatka Bosákova, k.ú. Petržalka
Zverejnené dňa: 10.07.2014
10.7.2014Dohoda o preložke plynárenského zariadenia, Šafárikovo nám., Staré Mesto
Preložka plynárenského zariadenia STL plynovodu DN 200 Šafárikovo námestie, k.ú. Staré Mesto
Zverejnené dňa: 10.07.2014
5.6.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 1.811,93 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 300,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 04.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 05.06.2014
29.5.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 3.084.87 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 2.000,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 29.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 29.05.2014
29.5.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 1.716,38 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 342,33 Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 28.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 29.05.2014
22.5.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 210,95 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 106,- Eur a 104,95 Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 21.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.05.2014
20.5.2014Dohoda o uznaní dlhu
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 796,37 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 70,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 19.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 20.05.2014
14.5.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 1.298,00 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 100,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 02.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 14.05.2014
7.5.2014Dohoda o urovnaní
Na základe dohody sa urovnajú sporné nároky medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, ktoré vznikli z titulu zníženia kúpnej ceny za prevod vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na Dunajskej ul. 18, Grösslingovej ul. 23 v Bratislave (tzv. Ligapasáže) a z titulu rekonštrukcie priestorov budovy ZŠ na Jesenského ul. 6 v Bratislave. Táto dohoda bola podpísaná dňa 6.5.2014 a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 7.5.2014
5.5.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 753,53 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 80,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 02.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 05.05.2014
30.4.2014Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu „Mediačná kancelária v priestoroch Primaciálneho paláca“: Mediačná kancelária v priestoroch Primaciálneho paláca“, je spoločným projektom Hlavného mesta SR Bratislava a Slovenského inštitútu pre mediáciu, čo je záujmové združenie právnických osôb. Cieľom projektu „Mediačná kancelária“ je poskytnutie možnosti mediácie v priestoroch Primaciálneho paláca pre obyvateľov Bratislavy.
30.4.2014Dohoda o urovnaní
Na základe dohody o urovnaní bude súdne konanie o vypratanie nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta ukončené uzavretím súdneho zmieru, a dôjde k späťvzatiu žaloby o určenie neplatnosti výpovede.
Dátum zverejnenia: 30.04.2014
22.4.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 1.586,19 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 100,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 17.04.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 22.04.2014
22.4.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody budu dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 1.737,58 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 17.04.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 22.04.2014
16.4.2014Rámcová dohoda
Rámcová dohoda uzavretá podľa § 11 v spojení s § 64 ods. 1 až 3 a ods. 5 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.254/2013 zn. 20302- MSS z 31.12. 2013 - Geodetické služby. Uzatvorené dňa: 15.4.2014.
Zverejnené dňa: 16.4.2014
16.4.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 204,94 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 35,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 16.04.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 16.04.2014
10.4.2014Dohoda o urovnaní č. 248801701400
Dohoda o urovnaní č. 248801701400 uzatvorená dňa 10.4.2014 medzi hlavným mestom SR Bratislava a Walterom Klamom a Alenou Klamovou. Uzatvorené dňa: 10.4.2014.
Zverejnené dňa: 10.4.2014
3.4.2014Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Zmluvou sa poskytuje fyzickej osobe – podnikateľovi: Miroslav Repáň, oprávnenie na nakladanie s vybranými zložkami komunálneho odpadu na území hlavného mesta.
Dátum zverejnenia: 03.04.2014
3.4.2014Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Zmluvou sa poskytuje fyzickej osobe – podnikateľovi: Viera Farská – DuFy, oprávnenie na nakladanie s vybranými zložkami komunálneho odpadu na území hlavného mesta.
Dátum zverejnenia: 03.04.2014
3.4.2014Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Zmluvou sa poskytuje spoločnosti STAV-VET, s.r.o. oprávnenie na nakladanie s vybranými zložkami komunálneho odpadu na území hlavného mesta.
Dátum zverejnenia: 03.04.2014
31.3.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 450,10 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 45,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 28.03.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 31.03.2014
28.3.2014Dohoda o prevzatí dlhu a uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1.519,44 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 20.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 28.03.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 28.03.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 742 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 15 16 17 18 -19- 20 21 22 23 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.