Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 707 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 18 19 20 21 -22- 23 24 25 26 ... 29  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801551200
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 381 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/60, LV č. 4030, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801541200 [PDF, 53 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 380 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/59, LV č. 4089, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801531200
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 379 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/58, LV č. 4091, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801591200 [PDF, 53 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 385 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/64, LV č. 4137, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
21.12.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 54 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 469,68 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 22,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 20.12.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 21.12.2012
7.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801121200 [PDF, 35 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 337 na pozemku registra "C" KN parc. č. 11921/17, LV č. 4163 v k.ú. Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 7.12.2012
27.11.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 55 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 18.867,27 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 1000,- Eur splatných vždy 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 23.11.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 27.11.2012
19.11.2012Dohoda o prevzatí dlhu [PDF, 50 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 5.600,71 € (istina) splácať v 12 mesačných splátkach vo výške 450.- €, v jednej splátke vo výške 200,71 € a v jednej splátke vo výške 122,50 € . Splátky budú splatné vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Prvú splátku poukáže dlžník v mesiaci po podpísaní dohody. Táto dohody bola podpísaná dňa 19.11.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 19.11.2012
15.11.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 44 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 182,29 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 10,- Eur splatných vždy do konca príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 08.11.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 15.11.2012
29.10.2012Dohoda 135/12
Na základe dohody bude dlžník splácať svoj dlh 454,28 EUR + 51,90 EUR z vyúčtovania služieb v mesačných splátkach 40,- EUR.
Táto dohoda bola podpísaná dňa 26. 10. 2012.
Dátum zverejnenia: 29. 10. 2012
25.10.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801621200 [PDF, 702 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801621200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 388 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra "C" parc. č. 11921/67, LV č. 4176, k.ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 25.10.2012
23.10.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801491200 [PDF, 96 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801491200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 375 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra "C" parc. č. 11921/54, LV č. 4305, k.ú. Nové Mesto. Zverejnené dňa:23.9.2012
8.10.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 44 kB]
Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení /Dlžník:................, 821 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 05.10.2012/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 08.10.2012
20.9.2012Dodatok č. 1 k RECOM SK-AT partnerskej dohode [PDF, 154 kB]
Predmetom Dodatku č. 1 je postup pri obstarávaní výkonu externých expertov, ktorí vypracujú Analýzu sietí a potenciálu a spoločnom financovaní pracovného balíka 2 – Analýza sietí a potenciálu.
Dátum zverejnenia: 20.9.2012
18.9.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801601200 [PDF, 342 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801601200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 386 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra "C" parc. č. 11921/65, LV č. 4175, k.ú. Nové Mesto. Zverejnené dňa:18.9.2012
13.9.2012Dohoda 127/12 [PDF, 52 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať svoj dlh 363,11 EUR z vyúčtovania služieb v mesačných splátkach 25,- EUR. Táto dohoda bola podpísaná dňa 12. 09. 2012.
Dátum zverejnenia: 13. 09. 2012
10.9.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801391200 [PDF, 689 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801391200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 365 /samostatne stojaca garáž) na pozemku registra "C" parc. č. 11921/44, LV č. 4140, k.ú. Nové Mesto. Zverejnené dňa:10.9.2012
30.8.2012Dohoda [PDF, 43 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať svoj dlh 648,06 EUR v mesačných splátkach 25,- EUR. Táto dohoda bola podpísaná dňa 28. 08. 2012.
Dátum zverejnenia: 30. 08. 2012
27.8.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 56 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 118,12 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 20,- Eur splatných vždy do konca príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 23.08.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 27.08.2012
23.8.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801411200 [PDF, 333 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801411200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 367 /samostatne stojaca garáž) na pozemku registra "C" parc. č. 11921/46, LV č. 4249, k.ú. Nové Mesto. Zverejnené dňa: 23.8.2012
8.8.2012Dodatok č. 2 [PDF, 32 kB]
Na základe dodatku č. 2 sa znížil dlh prevzatý dlžníkmi, ktorí ho budú splácať v mesačných splátkach vo výške 33,19 EUR. Táto dohoda bola podpísaná dňa 14.3.2012
Dátum zverejnenia: 8.8.2012
16.7.2012Dohoda o urovnaní [PDF, 2,5 MB]
Na základe dohody zaplatí Účastník Dohody III pohľadávku hlavného mesta, t. j. pohľadávku Účastníka Dohody I, vo výške 1.039,97 Eur - náhradu trov súdneho konania, a to v lehote najneskôr do 30 dní od podpisu tejto Dohody všetkými účastníkmi. Na základe tejto dohody Účastník Dohody III uhradí Účastníkovi Dohody II istinu vo výške 17.333,- Eur s príslušenstvom, tak ako je uvedené v čl. II bod 2 dohody. Táto dohody bola podpísaná dňa 29.06.2012. Účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia:16.07.2012
13.7.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801451200 [PDF, 1,2 MB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801451200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 371 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/50, LV č. 4096, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 13.7.2012
13.7.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801501200 [PDF, 1,1 MB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801501200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 376 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/55, LV č. 4142, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 13.7.2012
13.7.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801481200 [PDF, 1,1 MB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801481200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 374 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/53, LV č. 4087, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 13.7.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 707 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 18 19 20 21 -22- 23 24 25 26 ... 29  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.