Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 706 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 19 20 21 22 -23- 24 25 26 27 ... 29  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
13.7.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801461200 [PDF, 1,1 MB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801461200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 372 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/51, LV č. 4065, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 13.7.2012
27.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801351200 [PDF, 62 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801351200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 361 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/40, LV č. 4093, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 27.6.2012
27.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801421200 [PDF, 60 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801421200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 368 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/47, LV č. 4059, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 27.6.2012
27.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801401200 [PDF, 60 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801401200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 366 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/45, LV č. 4141, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 27.6.2012
27.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801381200 [PDF, 60 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801381200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 364 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/43, LV č. 4135, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 27.6.2012
27.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801361200 [PDF, 63 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801361200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 362 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/41, LV č. 4139, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 27.6.2012
27.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801331200 [PDF, 65 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801331200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 359 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/38, LV č. 4134, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 27.6.2012
22.6.2012Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0038-09-00 [PDF, 34 kB]
nájomca Ing. Ján Šuchaň, dátum podpísania dohody 13.6.2012, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 22.6.2012
22.6.2012Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 9-96-0-331-8 [PDF, 33 kB]
nájomca Ing. Miroslav Belica, PhD., dátum podpísania dohody 20.6.2012, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 22.6.2012
22.6.2012Dohodu a skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 088301729800 [PDF, 35 kB]
Nájomca : Marta Krivušová
Zverejnené dňa: 21.6.2012
21.6.2012Dohoda č. MsP/12/00009 o úhrade nákladov. [PDF, 582 kB]
Úhrada nákladov v súvislosti s poruchodu na vodovodnom potrubí na Kadnárovej ul. 94-100 medzi MČ BA Rača a Hl. m. SR Bratislavou.
Zverejnené dňa: 21.6.2012
14.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801431200 [PDF, 63 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801431200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 369 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/48, LV č. 4136, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 14.6.2012
14.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801371200 [PDF, 61 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801371200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 363 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/42, LV č. 4104, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 14.6.2012
14.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801341200 [PDF, 61 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801341200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 360 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/39, LV č. 4052, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 14.6.2012
14.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801311200 [PDF, 62 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801311200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 357 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/69, LV č. 4067, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 14.6.2012
14.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801151200 [PDF, 67 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801151200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 340 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/20, LV č. 4214, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 14.6.2012
29.5.2012Dodatok č. 1 k dohode o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 140 kB]
Dátum uzatvorenia dodatku 28.05.2012/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 29.5.2012
28.5.2012Dohoda o urovnaní č. 248803381200 [PDF, 1,5 MB]
Popis: Na základe dohody dôjde medzi účastníkmi k mimosúdnemu urovnaniu súdneho sporu vedeného na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 18C/41/2003. Táto dohoda bola podpísaná dňa 28.5.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 28.05.2012
24.5.2012Dohoda č. 48/12 [PDF, 46 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh z mesačných úhrad za užívanie pozemku vo výške 1.327,13 Eur s príslušenstvom v mesačných splátkach vo výške 106,96 Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 23.05.2012
Dátum zverejnenia: 24.05.2012
23.5.2012Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č.088309721000 [PDF, 37 kB]
Nájomca : Konstrukt Invest s.r.o./Dátum uzatvorenia dňa 22.05.2012
Zverejnené dňa: 23.5.2012
18.5.2012Dohoda o skončení nájmu. [PDF, 63 kB]
Na základe tejto dohody účastníci ukončujú nájomný vzťah založený nájomnou zmluvou 8-94-0-092-8/Pa zo dňa 26.9.1994 ku dňu 31.12.2010. Prenajímateľ uhradí nájomcovi sumu 1 033,20€ ako platbu poukázanú navyše dňa 3.11.2011 v lehote do 15 dní od podpísania tejto dohody. Táto dohoda bola podpísaná dňa 18.5.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 18.05.2012
18.5.2012Dohoda o urovnaní [PDF, 62 kB]
Na základe dohody účastníci dohody požiadajú o vrátenie súdnych poplatkov a Účastník 1 o späťvzatie žalobného návrhu.
Účastník 1 uhradí trovy súdneho konania v sume 1.226,20 €. Účastník 2 najneskôr do 7 dní od vrátenia kráteného súdneho poplatku poukáže sumu vráteného súdneho poplatku Účastníkovi 1. Táto dohoda bola podpísaná dňa 18.05.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.

Dátum zverejnenia: 18.05.2012
15.5.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801301200 [PDF, 352 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801301200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 356 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/36, LV č. 4177, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 15.5.2012
15.5.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801261200 [PDF, 350 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801261200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 352 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/32, LV č. 4174, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 15.5.2012
15.5.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801251200 [PDF, 328 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801251200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 351 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/31, LV č. 4130, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 15.5.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 706 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 19 20 21 22 -23- 24 25 26 27 ... 29  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.