Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 707 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 20 21 22 23 24 -25- 26 27 28 29  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
15.3.2012Dohoda č. 201/09 [PDF, 75 kB]
Na základe dohody budú dlžníci splácať dlh z mesačných úhrad za nájom bytu a z vyúčtovania služieb vo výške 1.380,50 Eur s príslušenstvom v mesačných splátkach vo výške 30,- Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 14. 03. 2012
Dátum zverejnenia: 15. 03. 2012
12.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801181200 [PDF, 658 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801181200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 344 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/24, LV č. 4061, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 12.3.2012
12.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801131200 [PDF, 683 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801131200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 338 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/18, LV č. 4060, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 12.3.2012
12.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801001200 [PDF, 679 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801001200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 324 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/4, LV č. 3927, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 12.3.2012
12.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801011200 [PDF, 731 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801011200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 325 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/5, LV č. 4248, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 12.3.2012
9.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801161200 [PDF, 687 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801161200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 342 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/22, LV č. 4133, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
9.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801091200
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801091200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 334 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/14, LV č. 4066, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
9.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801031200 [PDF, 690 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801031200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 327 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/7, LV č. 4010, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
9.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801021200 [PDF, 740 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801021200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 326 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/6, LV č. 4247, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
9.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801111200 [PDF, 701 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801111200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 336 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/16, LV č. 4209, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
8.3.2012Dohoda č. 28/12 [PDF, 53 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh z vyúčtovania služieb vo výške 182,29 Eur v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 08. 03. 2012
Dátum zverejnenia: 08. 03. 2012
8.3.2012Dohoda č. 173/11 [PDF, 47 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh z mesačných úhrad za nájom bytu a z vyúčtovania služieb vo výške 392,01 Eur v mesačných splátkach vo výške 20,- Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 07. 03. 2012
Dátum zverejnenia: 08. 03. 2012
28.2.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801211200 [PDF, 722 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801211200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 347 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/27, LV č. 4131, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 28.2.2012
24.2.2012Dohoda o uznaní dlhu a jeho vyrovnaní [PDF, 54 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1.062,06 € splácať v jednej mesačnej splátke vo výške 265,56 € splatnej do 15 dní od podpísania dohody a v troch mesačných splátkach vo výške 265,50 € splatných vždy do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto dohoda nadobudla platnosť dňa 23.02.2012 - dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobudla dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 24.02.2012
23.2.2012Dohoda o zrušení zmluvy o vecnom bremene č.248800631200 [PDF, 313 kB]
Dohoda o zrušení zmluvy o vecnom bremene č.248800631200 uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislava ako povinným z vecného bremena a Mgr. Jurajom Hrdlovičom ako oprávneným z vecného bremena, ktorej predmetom je ukončenie právneho vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 288802481100.
Zverejnené dňa: 23.2.2012
15.2.2012Dohoda o urovnaní [PDF, 53 kB]
Popis: Na základe dohody dôjde medzi účastníkmi k mimosúdnemu urovnaniu súdneho sporu vedeného na Okresnom súde Bratislava I. pod sp. zn. 29Cb 47/2007. Táto dohoda bola podpísaná dňa 14.2.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 15.2.2012
1.2.2012Dodatok k dohode o urovnaní č. 248806551100 [PDF, 610 kB]
Na základe Dodatku k dohode o urovnaní č. 248806551100 zo dňa 17.10.2011 príde k odstráneniu pochybenia správneho orgánu týkajúceho sa pozemkov registra "C" parc. č. 482/7, 482/5, 483/1 k. ú. Rusovce
Dátum zverejnenia: 1.02.2012
27.1.2012Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti [PDF, 33 kB]
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0860-06-00, nájomca: Ing. František Kruml, CSc. / dátum podpísania dohody 26.1.2012 / účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.1.2012
26.1.2012Dohoda č. 5/12 [PDF, 57 kB]
Na základe dohody budú dlžníci splácať dlh z vyúčtovania služieb vo výške 839,25 Eur v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 25. 01. 2012.
Dátum zverejnenia: 26. 01. 2012
24.1.2012Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 248800171200 [PDF, 1 MB]
Na základe dohody o usporiadaní vlastníckych vzťahov sa hlavné mesto stane vlastníkom pozemku registra "E" parc. č. 3054 v k. ú. Rača.
Dátum zverejnenia: 24.1.2012
12.1.2012dohoda č. 182/11 [PDF, 62 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh za nájomné a služby vo výške 716,70 Eur v mesačných splátkach vo výške 100 Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 11. 01. 2012
Dátum zverejnenia: 12. 01. 2012
11.1.2012Dohoda o uznaní dlhu a jeho vyrovnaní [PDF, 49 kB]
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 228,80 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 28,88 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto dohoda nadobudla platnosť dňa 11.01.2012 - dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobudla dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 11.01.2012
9.1.2012dohoda č. 94/11 [PDF, 102 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh za prenajatý pozemok vo výške 5943,74 Eur v mesačných splátkach vo výške 500 Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca.
Táto zmluva bola podpísaná dňa 05. 01. 2012
Dátum zverejnenia: 09. 01. 2012
3.1.2012dohoda č. 106/11 [PDF, 53 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh za užívanie bytu vo výške 1.603,22 Eur v mesačných splátkach vo výške 100 Eur splatných vždy s bežnými úhradami za užívanie bytu.
Táto zmluva bola podpísaná dňa 03. 01. 2012
Dátum zverejnenia: 03. 01. 2012
30.12.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0245 09 00 [PDF, 37 kB]
Spoloční nájomcovia : M.J.A. s.r.o. a JP Marketing s.r.o. / Dátum uzatvorenia dohody : 29.12.2011
Zverejnené dňa : 30.12.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 707 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 20 21 22 23 24 -25- 26 27 28 29  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.