Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 744 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 21 22 23 24 -25- 26 27 28 29 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
14.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801371200 [PDF, 61 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801371200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 363 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/42, LV č. 4104, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 14.6.2012
14.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801341200 [PDF, 61 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801341200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 360 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/39, LV č. 4052, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 14.6.2012
14.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801311200 [PDF, 62 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801311200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 357 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/69, LV č. 4067, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 14.6.2012
14.6.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801151200 [PDF, 67 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801151200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 340 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/20, LV č. 4214, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 14.6.2012
29.5.2012Dodatok č. 1 k dohode o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 140 kB]
Dátum uzatvorenia dodatku 28.05.2012/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 29.5.2012
28.5.2012Dohoda o urovnaní č. 248803381200 [PDF, 1,5 MB]
Popis: Na základe dohody dôjde medzi účastníkmi k mimosúdnemu urovnaniu súdneho sporu vedeného na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 18C/41/2003. Táto dohoda bola podpísaná dňa 28.5.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 28.05.2012
24.5.2012Dohoda č. 48/12 [PDF, 46 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh z mesačných úhrad za užívanie pozemku vo výške 1.327,13 Eur s príslušenstvom v mesačných splátkach vo výške 106,96 Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 23.05.2012
Dátum zverejnenia: 24.05.2012
23.5.2012Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č.088309721000 [PDF, 37 kB]
Nájomca : Konstrukt Invest s.r.o./Dátum uzatvorenia dňa 22.05.2012
Zverejnené dňa: 23.5.2012
18.5.2012Dohoda o skončení nájmu. [PDF, 63 kB]
Na základe tejto dohody účastníci ukončujú nájomný vzťah založený nájomnou zmluvou 8-94-0-092-8/Pa zo dňa 26.9.1994 ku dňu 31.12.2010. Prenajímateľ uhradí nájomcovi sumu 1 033,20€ ako platbu poukázanú navyše dňa 3.11.2011 v lehote do 15 dní od podpísania tejto dohody. Táto dohoda bola podpísaná dňa 18.5.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 18.05.2012
18.5.2012Dohoda o urovnaní [PDF, 62 kB]
Na základe dohody účastníci dohody požiadajú o vrátenie súdnych poplatkov a Účastník 1 o späťvzatie žalobného návrhu.
Účastník 1 uhradí trovy súdneho konania v sume 1.226,20 €. Účastník 2 najneskôr do 7 dní od vrátenia kráteného súdneho poplatku poukáže sumu vráteného súdneho poplatku Účastníkovi 1. Táto dohoda bola podpísaná dňa 18.05.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.

Dátum zverejnenia: 18.05.2012
15.5.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801301200 [PDF, 352 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801301200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 356 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/36, LV č. 4177, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 15.5.2012
15.5.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801261200 [PDF, 350 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801261200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 352 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/32, LV č. 4174, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 15.5.2012
15.5.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801251200 [PDF, 328 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801251200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 351 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/31, LV č. 4130, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 15.5.2012
15.5.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801231200 [PDF, 325 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801231200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 349 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/29, LV č. 3929, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 15.5.2012
15.5.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801201200 [PDF, 325 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801201200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 346 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/26, LV č. 4144, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 15.5.2012
14.5.2012Dohoda o uznaní dlhu a jeho vyrovnaní v splátkach [PDF, 34 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať pohľadávku veriteľa vo výške 200.000,- Eur v mesačných splátkach vo výške 5.000,- Eur
splatných vždy najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 11.05.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 14.05.2012
11.5.2012Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti [PDF, 33 kB]
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-1113-08-00, nájomca Ing. Peter Mišove, CSc., dátum podpísania dohody 9.5.2012, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 11.5.2012
2.5.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801271200 [PDF, 661 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801271200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 353 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/33, LV č. 4088, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 2.5.2012
2.5.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801441200 [PDF, 644 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801441200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 370 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/49, LV č. 4109, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 2.5.2012
2.5.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801221200 [PDF, 650 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801221200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 348 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/28, LV č. 4138, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 2.5.2012
2.5.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801321200 [PDF, 666 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801321200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 358 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/37, LV č. 4092, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 2.5.2012
24.4.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 110 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 127.193,50 EUR splácať v mesačných splátkach vo výške 8.821,15 EUR splatných vždy do 30. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 20.4.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 24.4.2012
19.4.2012Dohoda o ukončení Rámcovej dohody na poskytnutie služby dezinsekcie č. OZP/11/05 [PDF, 28 kB]
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody na poskytnutie služby dezinsekcie
Zverejnené dňa: 19.4.2012
19.4.2012Zmluva o realizácii úprav miestnej komunikácie a o úprave ďalších právnych vzťahov [PDF, 3,9 MB]
uzatvorená dňa 16.04.2012 predmetom, ktorej je úprava miestnej komunikácie I. triedy - Saratovská ul. v k.ú. Dúbravka a preložky jestvujúcich inž. sietí a návrh nových inž. sietí, ktoré budú slúžiť obyvateľom hlavného mesta. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 19.04.2012
19.4.2012Zmluva o postúpení investorských práv [PDF, 45 kB]
uzatvorená dňa 16.04.2012 predmetom, ktorej je prevedenie investorských práv na stavbu "Polyfunkčný obytný súbor Dúbravčice - Východ, I. etapaP - SO 203.1 Distribučný káblový rozvod NN I. etapa, SO 204.1 Verejné osvetlenie I. etapa a SO 701.1 Spevnené plochy a komunikácie v k.ú. Dúbravka. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 19.04.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 744 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 21 22 23 24 -25- 26 27 28 29 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.