Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 707 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 20 21 22 23 24 25 -26- 27 28 29  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
28.12.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme č.08-83-0135-09-00 [PDF, 109 kB]
Nájomca: Jána Halás, Trnavské Mýto, 831 01 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy 28.12.2011.
Zverejnené dňa: 28.12.2011
22.12.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0294 08 00 [PDF, 34 kB]
Spoloční nájomcovia : Ing. Igor Krátky a Ing. Kamil Bernáth / Dátum uzatvorenia dohody : 21.12.2011
Zverejnené dňa : 22.12.2011
21.12.2011Služby dezinsekcie [PDF, 1,1 MB]
Predmetom dohody je poskytovanie služieb dezinsekcie v intraviláne hlavného mesta a priľahlých pozemkoch jeho extravilánu.

Dátum zverejnenia:21.12.2011
21.12.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme č. 078304500500 [PDF, 26 kB]
Nájomca: Ing. arch. Ľudmila Jedličková,821 08 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody: 20.12.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
15.12.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 26 kB]
Nájomca: Aneta Danková a Peter Danko, 831 03 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu bytu 15.12.2011/
Účinnosť dohody o ukončení nájmu bytu: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.12.2011
15.12.2011Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy č. 4 02 0069 11 [PDF, 806 kB]
Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy č. 402006911 na predaj pozemku zvereného do správy MČ Bratislava - Ružinov, parc. č. 1207/173 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k.ú. Ružinov.
Dátum zverejnenia: 15.12.2011
13.12.2011Dohoda o urovnaní č. 248807021100 [PDF, 1 MB]
Na základe dohody o urovnaní sa hlavné mesto stane vlastníkom pozemkov registra "C" v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2910/4,16,17,18, 2912/3,26,27,28,29, 2918/29, 2985/3,4,21,22, 2999/2, 3051/3,7,8,9,11,12,13,14,15,16,24,44,45,61,62,64, 3060/4,12,13,14, 3068/2,17, 3069/2, 3070/2,19, 3071/3, 3072/3,8, 3073/3,6,8, 3172/2,3,5,6, zapísaných na LV č. 1974.
Dátum zverejnenia: 13.12.2011
13.12.2011Dohoda o uznaní dlhu a jeho vyrovnaní [PDF, 74 kB]
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 1.105,80 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 92,15 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 12.12.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 13.12.2011
9.12.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 26 kB]
Nájomca: Katarína Nemcová a Robert Nemec, 831 03 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu bytu 08.12.2011/ Účinnosť dohody o ukončení nájmu bytu: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 09.12.2011
1.12.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0183 09 00 [PDF, 35 kB]
Nájomca : Združenie technických a športových činností regiónov SR, ZO JUNIOR, Harmincova č. 4, 844 18 Bratislava. Dátum uzatvorenia dohody : 30.11.2011
Zverejnené dňa : 01.12.2011
30.11.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme č. 098308080900 [PDF, 26 kB]
Nájomca: Mária Šišková, 821 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 29.11.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.11.2011
30.11.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme č. 078307450700 [PDF, 25 kB]
Nájomca: Ing. Ján Hutta, 811 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 28.11.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.11.2011
24.11.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 40 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 292,61 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 30 Eur splatných
vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 17.10.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.11.2011
15.11.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 42 kB]
Na základe dohody o uznaní záväzku bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 2.880,10 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 30,20 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 15.11.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 15.11.2011
15.11.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 47 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1.545,86 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 128,82 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 15.11.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 15.11.2011
11.11.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 48 kB]
Na základe dohody o uznaní záväzku budú dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 689,82 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 20,00 Eur splatných vždy do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 11.11.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 11.11.2011
11.11.2011Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 248808981100 [PDF, 739 kB]
Predmetom dohody o mimosúdnom urovnaní je pozemok registra "C" v k. ú. Ružinov, parc. č. 3272/654 - orná pôda o výmere 824 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 25/2011.
Dátum zverejnenia: 11.11.2011
9.11.2011Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam reálnym rozdelením č. 248806771100 [PDF, 1,3 MB]
8.11.2011Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti [PDF, 33 kB]
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0345-07-00, nájomca: Štefan Duša a Mária Dušová / dátum podpísania dohody 7.11.2011 / účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 8.11.2011
8.11.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 45 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 2.317,23 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 100 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 07.11.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 08.11.2011
4.11.2011Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti [PDF, 33 kB]
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0344-07-00, nájomca: Ing. Peter Labis / dátum podpísania dohody 3.11.2011 / účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.11.2011
28.10.2011Dohoda o zrušení zmluvy o vecnom bremene č.248801931100 [PDF, 294 kB]
Dohoda o zrušení zmluvy o vecnom bremene č.248801931100 uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislava ako povinným z vecného bremena a spoločnosťou STAVO - ing, s.r.o. ako oprávneným z vecného bremena, ktorej predmetom je ukončenie právneho vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 288817760200.
Zverejnené dňa: 28.10.2011
26.10.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme č. 078305710700 k zmluve o nájme nebytového priestoru [PDF, 26 kB]
Nájomca: Ing. Boris Vích, 821 09 Bratislava/ Dátum uzatvorenia Dohody 25.10.2011/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.10.2011
21.10.2011Dohoda o usporiadaní vlastníckeho vzťahu č. 248801061100 [PDF, 472 kB]
Na základe dohody č. 248801061100 bolo uznané vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku parc. č. 3818/1 - orná pôda o výmere 2680 m2, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum zverejnenia: 21.10.2011
21.10.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 26 kB]
Nájomca: Michaela Plata a Marcin Sebastian Plata, 841 05 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu bytu 20.10.2011/Účinnosť dohody o ukončení nájmu bytu: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.10.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 707 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 20 21 22 23 24 25 -26- 27 28 29  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.