Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 707 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 20 21 22 23 24 25 26 -27- 28 29  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
18.10.2011Dohoda o urovnaní č. 248806551100 [PDF, 596 kB]
Na základe dohody č. 248806551100 príde k odstráneniu pochybenia správneho orgánu týkajúceho sa pozemkov registra "C" parc. č. 482/7, 482/5, 483/1 k. ú. Rusovce
Dátum zverejnenia: 18.10.2011
13.10.2011Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 248807121100 [PDF, 394 kB]
Na základe dohody o mimosúdnom urovnaní sa hlavné mesto stane vlastníkom pozemku registra "C" v k. ú. Ružinov, parc. č. 3184/130 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 159 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 2102/11 a ktorý je identický s časťou neknihovanej parcely č. 711.
Dátum zverejnenia: 13.10.2011
27.9.2011Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0974-06-00 [PDF, 34 kB]
Nájomca: Artplan, spol. s r. o., Karadžičova 27, 811 08 Bratislava / dátum podpísania dohody: 26.9.2011 / účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.9.2011
21.9.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 42 kB]
a základe dohody o uznaní záväzku bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 141,83 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 20,00 Eur splatných vždy do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 21.09.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 21.09.2011
12.9.2011dohoda č. 136/11 [PDF, 43 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh z vyúčtovania služieb za rok 2010 vo výške 363,24 Eur v mesačných splátkach vo výške 72,66 Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 24. 08. 2011.
Dátum zverejnenia: 12.09.2011
12.9.2011dohoda č. 147/11 [PDF, 44 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh z vyúčtovania služieb za rok 2010 vo výške 427,12 Eur v mesačných splátkach vo výške 50 Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 09. 09. 2011.
Dátum zverejnenia: 12.09.2011
2.9.2011Dodatok č. 1 k zmluve o prevzatí dlhu zo dňa 21.06.2010 [PDF, 64 kB]
Na základe dodatku budú dlžníci prevzatý dlh v časti zostatku poplatku z omeškania vo výške 360,28 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 70 Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 31.08.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 02.09.2011
19.8.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 25 kB]
Nájomca: Anna Kaššaiová, 821 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 19.08.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 19.8.2011
9.8.2011Dohoda o skončení nájmu pozemkov prenajatých Zmluvou o nájme pozemkov [PDF, 36 kB]
číslo zmluvy : 088303130600 nájomca : Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o., Röntgenova 24, 851 01 Bratislava dátum uzatvorenia dohody : 08.08.2011 účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa: 9.8.2011
2.8.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 088308340400 [PDF, 29 kB]
Nájomca : Zsolt Luspay, J. Stanislava 39, 841 05 Bratislava dátum uzatvorenia dohody : 27.06.2011 účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa: 02.08.2011
2.8.2011Dohoda č. 248806291100 o spôsobe a výške poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv [PDF, 682 kB]
Na základe Dohody č. 248806291100 príde k vymedzeniu spôsobu poskytnutia náhrady vo výške 1 810,45 Eur za obmedzenie vlatníckych práv k častiam pozemkov registra "E" parc. č. 261, 262, 269 k. ú. Čunovo.
Zverejnené dňa: 2.8.2011
2.8.2011Dohoda o urovnaní [PDF, 3 MB]
Dohodou o urovnaní príde k usporiadaniu vzájomných vzťahov a nárokov k pozemkom v k. ú. Ružinov.
Zverejnené dňa: 2.8.2011
2.8.2011Dohoda o ukončení nájmu [PDF, 26 kB]
Nájomca: Ján Vojtínyi, Bc.Helena Vojtínyiová /Dátum uzatvorenia dohody 01.08.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 02.08.2011
28.7.2011Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0295-08-00 [PDF, 34 kB]
Nájomca: spoločnosť KOPOS - BV, spol. s r. o., Belehradská 1, 831 04 Bratislava / dátum podpísania dohody: 27.7.2011 / účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 28. 7. 2011
20.7.2011Dohoda o ukončení nájmu [PDF, 25 kB]
Nájomca: Eleonóra Bartóková /Dátum uzatvorenia dohody 19.07.2011/ Účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 20.07.2011
18.7.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 47 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 2.348,- Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 100 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca popri platení bežného nájomného. Táto zmluva bola podpísaná dňa 18.07.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.07.2011
12.7.2011Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 088310320700 [PDF, 36 kB]
Nájomca : ELTRAK, spol. s r.o./Dátum uzatvorenia dohody dňa 12.07.2011/Účinnosť dohody - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 12.07.2011
27.6.2011Dohoda o ukončení nájmu k bytu [PDF, 27 kB]
Dohoda o ukončení nájmu k bytu / Nájomca: Margita Záhorská, 821 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu 27.06.2011 / Účinnosť dohody o ukončení nájmu: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 27.06.2011
20.6.2011Dohoda o ukončení nájmu [PDF, 25 kB]
Dohoda o ukončení nájmu / Nájomca: Ján Viskup a Valéria Viskupová / Dátum uzatvorenia dohody 16. 06. 2011 / Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 20.6.2011
20.6.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení v splátkach [PDF, 89 kB]
Na základe tejto dohody bude dlžník splácať svoj nedoplatok v mesačných splátkach vo výške 200,00 Eur. Dohoda bola podpísaná dňa 17. 06. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 20. 06. 2011
7.6.2011Dohoda o ukončení nájmu [PDF, 27 kB]
Nájomca: Darina Révayová, Ing. Karol Révay /Dátum uzatvorenia dohody 06. 06. 2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 07.06.2011
2.6.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme 07 83 0196 08 00 [PDF, 26 kB]
Nájomca : THOMES, s.r.o./Predmet dohody : ukončnie nájmu k pozemku parc. č. 3237/20 a stavbe súp. č. 16501 na pozemku parc. č. 3237/21 v k.ú. Ružinov/Dátum účinnosti dohody : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 02.06.2011
26.5.2011Dohoda o prevzatí dlhu [PDF, 446 kB]
Na základe dohody bude hlavnému mestu uhradená čiastka 17.553,09 Eur. Dohoda bola podpísaná dňa 25.05.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.05.2011
24.5.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve č. 078306680400 [PDF, 25 kB]
Nájomca: FOREN, s.r.o., 811 08 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 23.05.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.05.2011
12.5.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0317 03 00 [PDF, 35 kB]
Nájomca : Otto Čecha - OTTO, Púpavová 3485/79, 841 04 Bratislava Dátum uzatvorenia dohody: 11.05.2011
Zverejnené dňa: 12.05.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 707 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 20 21 22 23 24 25 26 -27- 28 29  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.