Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 622 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 25  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
7.6.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Nájomnou zmluvou č. 26/2010
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Nájomnou zmluvou č. 26/2010
Nájomca: Vladimír Ambruz
Dátum uzatvorenia dohody: 06.06.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
7.6.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0007 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0007 16 00
Nájomca: Ľuboslav Hruškovič
Dátum uzatvorenia dohody: 06.06.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.5.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0563 10 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0563 10 00
Nájomca: JUDr. Ivan Kičikolev
Dátum uzatvorenia dohody: 15.05.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.5.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Nájomnou zmluvou č. 343/2006 v znení dodatku č. 1
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Nájomnou zmluvou č. 343/2006 v znení dodatku č. 1
Nájomca: Ing. Juraj Haruštiak
Dátum uzatvorenia dohody: 15.05.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
7.5.2019Rámcová dohoda o poskytovaní služieb prípravy a koordinácie procesov pri obsadzovaní vybraných manažérskych pozícií
Dátum uzatvorenia: 12.04.2019
Dátum zverejnenia: 07.05.2019
Dátum účinnosti: 08.05.2019
17.4.2019Dohoda o poskytovaní údajov z informačného systému č. MAGBO1900017
Číslo: MAGBO1900017
Dohoda o poskytovaní údajov z informačného systému Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
Dátum uzatvorenia: 10.04.2019
Dátum zverejnenia: 17.04.2019
Dátum účinnosti: 18.04.2019
16.4.2019Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 15.04.2019
Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach vo výške 30,00 Eur splácať pohľadávku hlavného mesta v celkovej výške 1.148,01 Eur.
Dátum uzatvorenia: 15.04.2019
Dátum zverejnenia: 16.04.2019
Dátum účinnosti: deň nasledujúci po dni zverejnenia
10.4.2019Dodatok č.1 k Dohode o podmienkach úpravy častí miestnej komunikácie č. 246506481400
Dodatok č.1 k Dohode o podmienkach úpravy častí miestnej komunikácie Panónska – Dolnozemská – cesta I/2 v smere do Rusoviec č. 246506481400.
Dodatok uzatvorený dňa 10.04.2019 za účelom rozšírenia predmetu Dohody o stavebné objekty SO 07 A4 komunikácie – rozšírenie I/2 a Debarierizačné opatrenie na ceste I/2 v mieste prechodu pre cyklistov.
Dátum zverejnenia: 10.04.2019
9.4.2019Dohody o urovnaní a licenčná zmluva zo dňa 09.04.2019
Predmetom urovnanie je mimosúdne vyriešenie protiprávneho stavu, v súvislosti s vybudovaním stánkov na vianočných trhoch.
Dátum zverejnenia: 09.04.2019
5.4.2019Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801041900
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801041900, ktoré bolo zriadené na základe kúpnej zmluvy č. 048305669800 na pozemok registra "C" parc. č. 18996/13 - ostatné plochy vo výmere 18 m2, v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 27. 03. 2019
Zverejnená dňa: 05. 04. 2019
5.4.2019Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801031900
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801031900, uzatvoreného na základe kúpnej zmluvy č. 048304649800 na pozemok registra "C" parc. č. 18996/11 - ostatné plochy vo výmere 18 m2, v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 27. 03. 2019
Zverejnená dňa: 05. 04. 2019
4.4.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0327 17 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0327 17 00/ Nájomca: Peter Kolesár a Miriam Kolesárová/ Dátum uzatvorenia dohody: 04.04.2019/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.04.2019
18.3.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0955 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0955 16 00
Nájomca: Ing. Július Sedliak
Dátum uzatvorenia dohody: 18.03.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
18.3.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0984 18 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0984 18 00
Nájomca: Igor Chlapeček a Jarmila Blažíčková
Dátum uzatvorenia dohody: 18.03.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
11.3.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0568 18 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0568 18 00
Nájomca: Jozef Lalík
Dátum uzatvorenia dohody: 11.03.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
27.2.2019Rámcová dohoda – Športový klub IAMES Bratislava
Číslo zmluvy: MAGSP 1900001
Typ: stavebné práce
Predmet zmluvy: Komplexné zabezpečenie údržby, opravy a realizácie bezpečnostných zariadení a doplnkových konštrukcií na inžinierskych objektoch a objektoch patriacich mestu, na komunikáciách I. a II. triedy a prejazdných úsekoch štátnych ciest na území mesta Bratislavy
Suma: 1.266.480,00 Eur vrátane DPH
Dátum uzatvorenia: 27.02.2019
Dátum zverejnenia: 27.02.2019
26.2.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0042 18 00
Nájomca: Ľudmila Bartková, MgA. Martin Bartko, Andrej Bartko, Ing. Boris Bartko, JUDr. Annamária Víziková
Dátum uzatvorenia dohody: 22.02.2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 26.02.2019
Účinnosť dohody: 27.02.2019
19.2.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0073 18 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0073 18 00
Nájomca: Róbert Špaček
Dátum uzatvorenia dohody: 19.02.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
18.2.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0157 03 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0157 03 00/ Nájomca: Ján Komora/ Dátum uzatvorenia dohody: 15.02.2019/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 18.02.2019
18.2.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0158 03 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0158 03 00/ Nájomca: Ján Komora/ Dátum uzatvorenia dohody: 15.02.2019/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 18.02.2019
5.2.2019Rámcová dohoda č. 248811291800
Rámcová dohoda č. 248811291800, uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 83 ods. 5 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) na základe výsledku zákazky s nízkou hodnotou uskutočnenej podľa § 117 ZVO.

Uzatvorená dňa: 29.01.2019
Zverejnená dňa: 05.02.2019
1.2.2019Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy, križovatiek a chodníkov - Galvaniho
Podnikateľským zámerom investora v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov a s právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby, vydaným Mestskou časťou Bratislava – Ružinov ako príslušným stavebným úradom, na stavbu „Úprava križovatky Galvaniho – Na križovatkách“ , je prestavať existujúcu neriadenú križovatku ulíc Galvaniho - Na križovatkách na svetelne riadenú križovatku. V rámci stavby „Úprava križovatky Galvaniho – Na križovatkách“ sa vybudujú stavebné objekty - SO 101 – Úprava križovatky, SO 104 – Úprava chodníkov, SO 110 – Cestná dopravná signalizácia, SO 200 – Úprava verejného osvetlenia na Galvaniho ulici.
Dátum uzatvorenia: 30.01.2019
Dátum zverejnenia: 01.02.2019
Dodávateľ: FIPOREAL, s.r.o.
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
15.1.2019Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Kopčianska a Údernícka ulica
Číslo: MAGBO1800069
Dohoda podľa §19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách - Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Kopčianska a Údernícka ulica pre účely stavby: „Polyfunkčný dom Údernícka ul. I. a II. – Petržalka“, SO 114 – Svetelná križovatka ulíc Kopčianska – Údernícka, PS 608 Cestná svetelná signalizácia križovatky ulíc Kopčianska - Údernícka.
Cena: 0,00 Eur
Dátum uzatvorenia: 11.1.2019
Dátum zverejnenia: 15.1.2019
Dátum platnosti do: 10.1.2021
Dodávateľ: FREDRIKSSON, s.r.o.
IČO: 36 846 520
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
29.11.2018Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Vyradený úsek cesty III. triedy III/0611
Číslo: MAGBO1800059
Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Vyradený úsek cesty III. triedy III/0611 pre účely stavby: „Potraviny, predajňa Bratislava – Vajnory“, stavebný objekt SO 203 Rozšírenie Rybničnej ulice uzatvorená v zmysle ustanovenia § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.
Na základe tejto Dohody sa zmluvné strany vzájomne dohodli na podmienkach úpravy existujúcej miestnej komunikácie II. Triedy Vyradený úsek cesty III. triedy III/0611 z dôvodu realizácie výstavy stavebného objektu SO 203 Rozšírenie Rybničnej ulice.
Dátum uzatvorenia: 27.11.2018
Dátum zverejnenia: 29.11.2018
Dátum platnosti do: 27.11.2019
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
26.11.2018Dohoda č. MAGBO1800056 o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty 1/63 - Ul. Svornosti
Číslo: MAGBO1800056
Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty I/63 – Ul. Svornosti pre účely stavby: Nadväzné dopravné investície územia Lesný Hon, Podunajské Biskupice, Bratislava.
Podnikateľským zámerom investora ako stavebníka je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov a s právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby vybudovať dopravný vstup do rozvojového územia Lesný hon – lokalita vymedzená Ul. Svornosti, Hydinárskou a Družobnou ul., novou križovatkou riadenou CDS a upravenou križovatkou Svornosti. V rámci stavby „Nadväzné dopravné investície územia Lesný Hon, Podunajské Biskupice, Bratislava“ sa vybudujú stavebné objekty: SO 101 - Úprava cesty I/63 – ul. Svornosti, SO 101.2 – CDS Križovatky ul. Svornosti a komunikácie „C1“, SO 101.5 – Doplnenie verejného osvetlenia v križovatke
Cena: 0,00 Eur
Dátum uzatvorenia: 21.11.2018
Dátum zverejnenia: 26.11.2018
Dátum platnosti do: 20.11.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 622 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 25  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.