Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 744 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 18 19 20 21 -22- 23 24 25 26 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
1.8.2013Partnership Agreement (dohoda o partnerstve)
Dohoda o partnerstve medzi vedúcim partnerom a projektovými partnermi v rámci programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 pre projekt "EKOprofit Bratislava"
Dátum zverejnenia: 01.08.2013
24.7.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 708,77 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do konca príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 24.07.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 24.07.2013
17.7.2013DOHODA o započítaní vzájomných pohľadávok [PDF, 32 kB]
Registračné číslo zmluvy: N 25/2013
Zverejnené dňa: 17.07.2013
25.6.2013Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801511200
Zmluvné strany sa dohodli na zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 377 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/56, LV č. 4094, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností. Uzatvorené dňa: 13.6.2013
Zverejnené dňa: 25.6.2013
14.6.2013Dohoda o urovnaní
Na základe dohody uhradí spoločnosť Incheba, a.s. hlavnému mestu SR Bratislave sumu urovnania vo výške 156.825,36 EUR do dňa 26.6.2013. Táto dohoda bola podpísaná dňa 12.6.2013 a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 14.6.2013
27.5.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 2.541,21 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 100,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 24.05.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 27.05.2013
7.5.2013Dohoda o urovnaní
Na základe dohody uhradí hlavné mesto SR Bratislava advokátovi odmenu vo výške 3.695,42 EUR do 15 pracovných dní odo dňa účinnosti dohody.Táto dohoda bola podpísaná dňa 7.5.2013 a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 7.5.2013
30.4.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1154,16 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 70,- Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 29.04.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 30.04.2013
25.4.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 475,32 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 30,- Eur splatných vždy 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 23.11.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 25.04.2013
18.4.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 8601,- Eur splácať v deviatich mesačných splátkach vo výške 860,- Eur a v jednej mesačnej splátke vo výške 861,- Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 17.04.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 18.04.2013
17.4.2013dohoda o splátkach
Na základe dohody bude dlžník splácať svoj dlh 3.449,56 EUR za užívanie bytu v mesačných splátkach 10,- EUR. Táto dohoda bola podpísaná dňa 16. 04. 2013.
Dátum zverejnenia: 17. 04. 2013
15.4.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 753,92 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 40,- Eur splatných vždy do konca príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 11.04.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 15.04.2013
8.4.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 285,19 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 20,- Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 08.04.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 09.04.2013
8.4.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 52.359,- Eur splácať v mesačných splátkach splatných vždy do konca príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 05.04.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 08.04.2013
8.4.2013Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801061200 [PDF, 53 kB]
Zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 330 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/10, LV č. 4090, v katastrálnom území Nové Mesto a výmaz tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností. Podpísané dňa: 25.3.2013
Zverejnené dňa: 8.4.2013
2.4.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 2695,32 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 02.04.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 02.04.2013
28.3.2013Dohoda o splátkach a uznanie záväzku
Dohoda o splátkach a uznanie záväzku
Zverejnené dňa: 28.03.2013
27.3.2013Dohoda MsP/13/00006 o ukončení Kúpnej zmluvy č. AB-12/2010 [PDF, 356 kB]
Ukončenie kúpnej zmluvy dňom 8.3.2013
Zverejnené dňa: 27.03.2013
27.3.2013Dohoda o posune relizácie fakturácie časti diela [PDF, 468 kB]
Dohoda o posune relizácie fakturácie časti diela
zverejnené dňa: 27.03.2013
27.3.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 62 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 612,11 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 25.03.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 27.03.2013
26.3.2013Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie Ivánska cesta č. 246500711300
Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie Ivánska cesta č. 246500711300 pre účely stavby: PHAROS Bratislava, Letisko - západ, dopravná a technická infraštruktúra časť "C", objekt SO.01.08.01 Križovatka Ivánska - komunikácia. Predmetom dohody je udelenie súhlasu v zmysle § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov s uskutočnením objektu SO.01.08.01. Križovatka Ivánska - komunikácia, ktorého predmetom je úprava miestnej komunikácie II. triedy Ivánska cesta za podmienok uvedených v dohode. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 26.03.2013
14.3.2013Dohoda o uznaní dlhu a zaplatení pohľadávky
Dlžníčka vyčíslený dlh uznáva a zaväzuje sa ju zaplatiť v časti istiny v lehote 30 dní počnúc dňom podpisu dohody, úroky z omeškania do 10 dní od oznámenia ich výšky a súdny poplatok do 10 dní od právoplatnosti súdneho rozhodnutia. Táto dohoda bola podpísaná dňa 13.03.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 14.03.2013
6.3.2013Mimosúdna dohoda
Na základe dohody navrhovateľ a odporca usporiadavajú svoje sporné nároky, ktoré vznikli v súvislosti so súdnym sporom. Navrhovateľ na základe tejto dohody vezme žalobu späť v plnom rozsahu a nebude si uplatňovať ďalšie nároky. Navrhovateľovi bude zo strany odporcu poskytnuté odstupné vo výške 5-násobku priemernej mesačnej mzdy v najbližšom výplatnom termíne po skončení pracovného pomeru. Táto dohody nadobudla platnosť dňa 01.03.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 06.03.2013
19.2.2013Dohoda, por.č. MsP/13/00004
Dohoda, por.č. MsP/13/00004, o úhrade nákladov za vodné a stočné v objekte ubytovne na Kadnárovej ul. 94-100 v Mestskej časti Bratislava-Rača uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava - Rača a Hl. m. SR Bratislavou.
14.2.2013Dohoda o uznaní záväzku
Dlžník pohľadávku vyčíslenú v súlade so zmluvou a uznesením mestského zastupiteľstva č. 913/2012 uvedenú v čl. III dohody uznáva a zaväzuje sa ju uspokojiť vecným plnením. Táto dohoda bola podpísaná dňa 11.02.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 14.02.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 744 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 18 19 20 21 -22- 23 24 25 26 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.