Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 743 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 19 20 21 22 -23- 24 25 26 27 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
1.2.2013Dohoda č. MsP/12/00020 k Poistnej zml. č. 0800006565
Ukončenie Poistnej zml. č. 080000565
Dátum zverejnenia : 01.02.2013
25.1.2013Dohoda o mimosúdnom vyrovnaní č. 248807291200
Dohoda o usporiadní vlastníckeho vzťahu k pozemkom KN registra „C“ v k. ú. Lamač, parc. č. 2555/194 - záhrady o výmere 413 m², parc. č. 2555/195 -záhrady o výmere 1143 m², parc. č. 2555/225 - záhrady o výmere 735 m², v spoluvlastníckom podiele ½, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy podľa LV č. 3847. Podpísané dňa: 25.1.2013
Zverejnené dňa: 25.1.2013
23.1.2013Dohoda o splátkach
Na základe dohody bude dlžník splácať svoj dlh 1.037.87 EUR za vyúčtovanie služieb v mesačných splátkach 50,- EUR. Táto dohoda bola podpísaná dňa 23. 01. 2013.
Dátum zverejnenia: 23. 01. 2013
11.1.2013Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 248807951200
Majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov vzťahov k pozemku registra „C“ parc. č. 2743/29 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 735 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/10, v katastrálnom území Vajnory. Uzatvorená dňa 11.1.2013
Zverejnené dňa: 11.1.2013
8.1.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 8.533,84 Eur splácať v mesačných splátkach. Táto dohoda bola podpísaná dňa 07.01.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 08.01.2013
7.1.2013Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801191200 [PDF, 52 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 345 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/25, LV č. 4211, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností. Uzatvorená dňa 7.1.2013.
Zverejnené dňa: 7.1.2013
5.1.2013Dohoda o splátkach [PDF, 43 kB]
Popis: Na základe dohody bude dlžník splácať svoj dlh 408,59 EUR za poplatok z omeškania v mesačných splátkach 50,- EUR. Táto dohoda bola podpísaná dňa 28. 12. 2012.

Zverejnené dňa: 5.1. 2013
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801581200
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 384 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/63, LV č. 3991, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801561200 [PDF, 53 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 382 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/61, LV č. 4129, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801571200
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 383 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/62, LV č. 4146, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801611200
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 387 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/66, LV č. 3928, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801551200
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 381 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/60, LV č. 4030, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801541200 [PDF, 53 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 380 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/59, LV č. 4089, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801531200
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 379 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/58, LV č. 4091, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801591200 [PDF, 53 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 385 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/64, LV č. 4137, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
21.12.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 54 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 469,68 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 22,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 20.12.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 21.12.2012
7.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801121200 [PDF, 35 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 337 na pozemku registra "C" KN parc. č. 11921/17, LV č. 4163 v k.ú. Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 7.12.2012
27.11.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 55 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 18.867,27 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 1000,- Eur splatných vždy 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 23.11.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 27.11.2012
19.11.2012Dohoda o prevzatí dlhu [PDF, 50 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 5.600,71 € (istina) splácať v 12 mesačných splátkach vo výške 450.- €, v jednej splátke vo výške 200,71 € a v jednej splátke vo výške 122,50 € . Splátky budú splatné vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Prvú splátku poukáže dlžník v mesiaci po podpísaní dohody. Táto dohody bola podpísaná dňa 19.11.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 19.11.2012
15.11.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 44 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 182,29 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 10,- Eur splatných vždy do konca príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 08.11.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 15.11.2012
29.10.2012Dohoda 135/12
Na základe dohody bude dlžník splácať svoj dlh 454,28 EUR + 51,90 EUR z vyúčtovania služieb v mesačných splátkach 40,- EUR.
Táto dohoda bola podpísaná dňa 26. 10. 2012.
Dátum zverejnenia: 29. 10. 2012
25.10.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801621200 [PDF, 702 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801621200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 388 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra "C" parc. č. 11921/67, LV č. 4176, k.ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 25.10.2012
23.10.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801491200 [PDF, 96 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801491200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 375 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra "C" parc. č. 11921/54, LV č. 4305, k.ú. Nové Mesto. Zverejnené dňa:23.9.2012
8.10.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 44 kB]
Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení /Dlžník:................, 821 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 05.10.2012/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 08.10.2012
20.9.2012Dodatok č. 1 k RECOM SK-AT partnerskej dohode [PDF, 154 kB]
Predmetom Dodatku č. 1 je postup pri obstarávaní výkonu externých expertov, ktorí vypracujú Analýzu sietí a potenciálu a spoločnom financovaní pracovného balíka 2 – Analýza sietí a potenciálu.
Dátum zverejnenia: 20.9.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 743 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 19 20 21 22 -23- 24 25 26 27 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.