Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 743 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 21 22 23 24 25 -26- 27 28 29 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
17.4.2012Zmluva o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie Eisnerova ulica v katastrálnom území Devínska Nová Ves [PDF, 76 kB]
uzatvorená dňa 16.04.2012 predmetom, ktorej je prevzatie novovybudovanej časti Eisnerovej ulice (okružná križovatka) do majetku hlavného mesta a bezplatné zriadenie vecného bremena pre okružnú križovatku na pozemkoch investora a tretích osôb. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 17.04.2012
17.4.2012Dodatok č. 1 k Zmluve o realizácií okružnej križovatky a o úprave ďalších právnych vzťahov [PDF, 115 kB]
uzatvorený dňa 16.04.2012 - zohľadnenie zmien, ktoré nastali po podpísaní zmluvy. Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dodatok zverejnený dňa : 17.04.2012
16.4.2012Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti [PDF, 34 kB]
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0663-06-00, nájomca WIGRO TRADE Slovakia, dátum podpísania dohody 11.4.2012, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.4.2012
5.4.2012Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 248802631200 [PDF, 391 kB]
Predmetom dohody je zrušenie zápisu pozemku registra "C" v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 6070/28 - ostatné plochy o výmere 247 m2, zapísaného na LV č. 2 v prospech hlavného mesta SR Bratislava a tento pozemok sa zapíše na LV č. 3529 ako vlastníctvo Ing. Jána Brtiša.
Dátum zverejnenia: 5.4.2012
29.3.2012Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 248802291200 [PDF, 1,1 MB]
Popis: Na základe dohody dôjde medzi účastníkmi k mimosúdnemu urovnaniu súdneho sporu vedeného na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 8C/214/2010. Táto dohoda bola podpísaná dňa 28.3.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 29.3.2012
29.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801171200 [PDF, 725 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801171200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 343 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/23, LV č. 4112, v k. ú. Nové Mesto.
Dátum zverejnenia: 29.3.2012
29.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801071200 [PDF, 746 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801071200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 331 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/11, LV č. 4028, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 29.3.2012
29.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801051200 [PDF, 695 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801051200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 329 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/9, LV č. 4027, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 29.3.2012
29.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801041200 [PDF, 737 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801041200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 328 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/8, LV č. 4000, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 29.3.2012
19.3.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 138 kB]
Dlžník: Soňa Prochácková, 821 01 Bratislava/Dátum uzatvorenia dohody: 13.03.2012/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 19.3.2012
16.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801141200 [PDF, 684 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801141200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 339 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/19, LV č. 3926, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 16.3.2012
15.3.2012Dohoda č. 201/09 [PDF, 75 kB]
Na základe dohody budú dlžníci splácať dlh z mesačných úhrad za nájom bytu a z vyúčtovania služieb vo výške 1.380,50 Eur s príslušenstvom v mesačných splátkach vo výške 30,- Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 14. 03. 2012
Dátum zverejnenia: 15. 03. 2012
12.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801181200 [PDF, 658 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801181200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 344 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/24, LV č. 4061, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 12.3.2012
12.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801131200 [PDF, 683 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801131200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 338 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/18, LV č. 4060, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 12.3.2012
12.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801001200 [PDF, 679 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801001200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 324 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/4, LV č. 3927, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 12.3.2012
12.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801011200 [PDF, 731 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801011200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 325 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/5, LV č. 4248, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 12.3.2012
9.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801161200 [PDF, 687 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801161200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 342 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/22, LV č. 4133, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
9.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801091200
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801091200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 334 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/14, LV č. 4066, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
9.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801031200 [PDF, 690 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801031200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 327 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/7, LV č. 4010, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
9.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801021200 [PDF, 740 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801021200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 326 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/6, LV č. 4247, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
9.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801111200 [PDF, 701 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801111200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 336 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/16, LV č. 4209, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
8.3.2012Dohoda č. 28/12 [PDF, 53 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh z vyúčtovania služieb vo výške 182,29 Eur v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 08. 03. 2012
Dátum zverejnenia: 08. 03. 2012
8.3.2012Dohoda č. 173/11 [PDF, 47 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh z mesačných úhrad za nájom bytu a z vyúčtovania služieb vo výške 392,01 Eur v mesačných splátkach vo výške 20,- Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 07. 03. 2012
Dátum zverejnenia: 08. 03. 2012
28.2.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801211200 [PDF, 722 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801211200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 347 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/27, LV č. 4131, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 28.2.2012
24.2.2012Dohoda o uznaní dlhu a jeho vyrovnaní [PDF, 54 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1.062,06 € splácať v jednej mesačnej splátke vo výške 265,56 € splatnej do 15 dní od podpísania dohody a v troch mesačných splátkach vo výške 265,50 € splatných vždy do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto dohoda nadobudla platnosť dňa 23.02.2012 - dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobudla dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 24.02.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 743 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 21 22 23 24 25 -26- 27 28 29 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.