Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 507 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 21  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
23.10.2018Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri výstavbe „Úprava cesty II/505, Okružná OK2“
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri výstavbe „Úprava cesty II/505, Okružná OK2“ v katastrálnom území Devínska Nová Ves.
Dodatok uzatvorený dňa 09.10.2018 za účelom úpravy podmienok Zmluvy o spolupráci pri výstavbe „Úprava cesty II/505, Okružná OK2“ v katastrálnom území Devínska Nová Ves uzatvorenej dňa 21.05.2010
Dátum zverejnenia: 23.10.2018
11.10.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAG DG 1800663
Dotácia z rozpočtu hlavného mesta na podporu prípravy a realizácie projektu „tvorivá dielňa FabLab Bratislava“
Číslo zmluvy: MAG DG 1800663
Zmluvná strana: Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút
Cena za dielo: 0 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 11.10.2018
Dátum zverejnenia: 11.10.2018
Dátum účinnosti: 12.10.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
9.10.2018Zmluva o budúcej zmluve o spolupráci zo dňa 27.09.2018
Realizácia stavby: „ Rozšírenie Landererovej ulice“ v katastrálnom území Bratislava - Staré mesto
Predmet zmluvy: uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri realizácii stavby “Rozšírenie Landererovej ulice“
Dátum uzatvorenia: 27.9.2018
Dátum zverejnenia: 9.10.2018
Poskytovateľ: SKY PARK RESIDENCES s.r.o.
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - Petržalka
IČO: 51467674
Dátum platnosti: 10.10.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
27.9.2018Dodatok č. 5 k Zmluve zo dňa 11. 7. 1990
Dodatok č. 5 k Zmluve zo dňa 11. 7. 1990 uzavretej pôvodne medzi mestom Bratislava, zastúpeným Národným výborom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (teraz Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) a GUVE, spoločnosť pre mestské dopravné zariadenia s.r.o. v znení jej Dodatkov č. 1 až 4.
Zmluvné strany uzatvorili dňa 11. 7. 1990 Zmluvu v znení Dodatkov 1 až 4, ktorou sa spoločnosť J. C. DECAUX SLOVAKIA zaviazala bezplatne dodať, inštalovať a udržiavať zariadenia mestského mobiliára pre Hlavné mesto SR Bratislavu. Vzhľadom na potrebu dodania ďalších zariadení mestského mobiliáru pre Hlavné mesto SR Bratislavu sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 5.
25.9.2018Zmluva o spolupráci pri projekčnej a povoľovacej príprave stavby „Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka“
Predmetom Zmluvy o spolupráci pri projekčnej a povoľovacej príprave stavby "Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka" v katastrálnych územiach Dúbravka, Devínska Nová Ves, Lamač, je úprava práv a povinností zmluvných strán za účelom zabezpečenia naplnenia spoločného záujmu zmluvných strán špecifikovaného v bode 1.7. zmluvy
Číslo zmluvy: MAGBO1800042
Zmluvné strany: Bory, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.09.2018
Dátum zverejnenia: 25.9.2018
18.9.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o postúpení práv a povinností č. 246509991700
Dodatok uzatvorený dňa 18.09.2018 za účelom prechodu práv a povinností z dôvodu zmeny v osobe stavebníka pri stavebných objektoch SO.IS.105.1 Šagátová-vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice I, SO IS.403 Verejná kanalizácia Mlynské nivy vetva 4
Dátum zverejnenia: 18.09.2018
7.9.2018Zmluva o nepravidelnej doprave
Číslo zmluvy: MAGBO1800039
Zabezpečenie nepravidelnej dopravy na podujatie Deň kroja 2018
Dátum uzatvorenia: 5.9.2018
Dátum zverejnenia: 7.9.2018
Dátum účinnosti: 8.9.2018
Dodávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a. s.
Ulica, číslo: Olejkárska 1
Mesto: 814 52 Bratislava
IČO: 00 492 736
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
31.8.2018Zmluva o spolupráci pri udržiavacích prácach na komunikácií „Dúbravská cesta“ v katastrálnom území Karlova Ves
Číslo: MAGBO1800037
Zmluva o spolupráci pri udržiavacích prácach na komunikácií Dúbravská cesta v katastrálnom území Karlova Ves - udržiavacie práce a oprava komunikácie Dúbravská cesta v zmysle ust. § 16 zákona č. 135/1961 Zb. - cestný zákon. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán za účelom zabezpečenia prípravy a realizácie Udržiavacích prác a bezodplatného odovzdania opravenej časti miestnej komunikácie do vlastníctva Hlavného mesta po jej dokončení.
Cena: 0,00 Eur
Dodávateľ: Westend Crossing, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 81102, Bratislava
IČO: 47 928 905
Dátum uzatvorenia: 22.08.2018
Dátum zverejnenia: 31.08.2018
Dátum platnosti do: 31.12.2018
6.8.2018Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri správe, revitalizácii a odovzdaní do správy verejnej zelene – vnútroblok na Šustekovej ulici.
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 2.8.2018
Dátum zverejnenia: 6.8.2018
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava - Petržalka
Ulica, číslo: Kutlíkova 17
Mesto: 852 12 Bratislava
IČO: 00 603 201
Dátum účinnosti: 7.8.2018
Dátum platnosti do: 16.4.2019
6.7.2018Dohoda o prevode a postúpení práv a povinností pre stavbu „Bergamon - Dopravné stavby, Úprava križovatky ul. Mierová – Hraničná, Bratislava“ - YIT Slovakia a.s., Ateliér 3M, s.r.o.
Číslo: MAGBO1800027
Predmetom tejto Dohody je bezodplatné postúpenie práv a povinností, ktoré Postupcovi vznikli alebo mu vyplývajú zo zmlúv o dielo v rozsahu týkajúcom sa PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, z Postupcu na Postupníka, vrátane licencie na použitie PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, v rozsahu udelenom Postupcovi v Zmluve o dielo a v Zmluve o vytvorení diela a o udelení licencie (ďalej spolu len "Postupované práva a povinnosti"), s čím Zhotoviteľ prejavil výslovný súhlas v článku 4. tejto Dohody. Predmetom tejto Dohody je taktiež udelenie sublicencie na použitie PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, v rozsahu licencie zakotvenom v Zmluve o dielo a v Zmluve o vytvorení diela a o udelení licencie, zo strany Postupníka Postupcovi, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.
29.6.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
MAGBO1800018 VUB banka
29.6.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
MAGBO1800020 UniCredit Bank
29.6.2018Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
MAGBO1800017 Slovenská sporiteľňa
29.6.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
MAGBO1800016 Poštová banka
29.6.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
MAGBO1800019 OTP banka
20.6.2018Zmluva o spolupráci a propagácii
Predmetom tejto Zmluvy je spolupráca zmluvných strán (Bratislava Tourist Board a Hlavné mesto SR Bratislava) na podujatí s názvom „Bratislavské korunovačné dni“, ktoré sa uskutočnia 22.-29.6.2018 v Bratislave. Zmluva nemá finančné plnenie.
Dátum podpísania: 19.6.2018
Dátum zverejnenia: 20.6.2018
Dátum účinnosti: 21.6.2018
19.6.2018Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene vo vlastníctve hlavného mesta.
Číslo zmluvy: MAGBO1800008
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 19.6.2018
Dátum zverejnenia: 19.6.2018
Dodávateľ: Meilleurs hypo, s.r.o.
Dátum účinnosti: 20.6.2018
Dátum platnosti do: 20.6.2022
11.6.2018Zmluva o úprave práv a povinností č. 24 88 0415 18 00
Zmluva o úprave práv a povinností č. 24 88 0415 18 00, ktorej predmetom je úprava užívania a starostlivosti o stavbu vodná veža zabezpečením jej mechanického uzatvorenia a následnej kontroly stavby situovanej na pozemku parc.č. 545 v k.ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 06.06.2018
Zverejnená dňa: 11.06.2018
31.5.2018Zmluva o spolupráci pri projekte dočasnej terasy
Stručný popis: zmluva upravuje práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami pri realizácii a užívaní verejného priestoru „ Dočasná terasa na Komenského námestí“
Číslo zmluvy: MAGTS1800049
Názov: Zmluva o spolupráci pri projekte DOČASNÁ TERASA (PARČÍK) NA KOMENSKÉHO NÁMESTÍ V BRATISLAVE
Predmet zmluvy: Dočasná terasa na Komenského námestí
18.5.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Titulok: Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri realizácii projektu Automatickej požičovne bicyklov na území hlavného mesta SR Bratislavy
Stručný popis: Partneri projektu sa zaväzujú vytvoriť novú dopravnú službu v meste Bratislava, takzvaného systému automatickej požičovne bicyklov (ďalej aj ako „projekt“ “ alebo „Automatická požičovňa bicyklov“)
23.4.2018Zmluva o spolupráci pri usporiadaní a organizovaní MS v ľadovom hokeji 2019
19.4.2018Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci zo dňa 9.12.2014
Predmetom Dodatku č. 2 k zmluve o spolupráci zo dňa 09.12.2014 v znení neskorších dodatkov je úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii stavby Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské nivy.
Číslo zmluvy: MAGBO1800009, MAGBO1800010
Zmluvné strany:
- Twin City Infrastructure s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
- Stanica Nivy s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Dátum uzatvorenia zmluvy : 19.04.2018
Dátum zverejnenia: 19.04.2018
3.4.2018Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca hlavného mesta a partnera pri osádzaní a monitorovaní vtáčích búdok vo vlastníctve hlavného mesta na vybraných plochách vo vlastníctve hlavného mesta Bratislava.
Číslo zmluvy: MAGBO1800001
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 03.04.2018
Dátum zverejnenia: 03.04.2018
Dodávateľ: Ochrana dravcov na Slovensku
Ulica, číslo: Trhová 54
Mesto: 841 01 Bratislava
IČO: 31 797 717
Dátum účinnosti: 04.04.2018
Dátum platnosti do: na dobu neurčitú
16.3.2018Zmluva o spolupráci MAGBO1800003
Zmluva o spolupráci – Projekt Eurovea 2-stavebné objekty
Číslo zmluvy: MAGBO1800003
Suma: 0,- € s DPH
Dátum uzatvorenia: 13.03.2018
Dátum zverejnenia: 16.03.2018
15.3.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby Č. BP 3/403/2017 BVS č. 246503631700/0099
Dodatok uzatvorený dňa 14.03.2018 za účelom rozšírenia predmetu zmluvy o úpravu vodovodu v kolektore – Košická ulica DN 150 z tvárnej liatiny v dĺžke 7,00 m
Dátum zverejnenia: 15.03.2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 507 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.