Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 443 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 18  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
23.9.2021Zmluva o bezplatnom prevode práva k projektovej dokumentácii a prechode práv a povinností z územného rozhodnutia a k PD
Zmluva sa týka stavebných objektov v súvislosti s Okružnou križovatkou Eisnerova - bývalá cesta II/505 časti PD stavby "ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves-Bratislava hlavná stanica-Podunajské Biskupice", TIOP č.1 Devínska Nová Ves
Číslo zmluvy: 24 68 0574 21 00
Dátum uzatvorenia: 05.08.2021
Sekcia dopravy, oddelenie dopravného inžinierstva
22.9.2021Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v mestskej časti Bratislava-Rača
Zmluva definuje vzájomné povinnosti a rámce spolufinancovania zo strany hlavného mesta pri realizácii parkovacej politiky v zóne Krasňany v mestskej časti Bratislava-Rača.
Dátum uzatvorenia: 16.09.2021
Dátum zverejnenia: 22.09.2021
Dátum účinnosti: 23.09.2021
Sekcia dopravy - projektová kancelária
17.9.2021Zmluva o spolupráci pri umiestňovaní stavby „Spojovacia komunikácia Chalupkova - Landererova“ a realizácii jej prvej etapy č. 246705412100
Zmluva o spolupráci pri umiestňovaní stavby „Spojovacia komunikácia Chalupkova - Landererova“ a realizácii jej prvej etapy č. 246705412100
Dátum uzatvorenia: 17.09.2021
Dátum zverejnenia: 17.09.2021
Dátum účinnosti: 18.09.2021
Sekcia výstavby
16.9.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri realizácii projektu Automatickej požičovne bicyklov na území hlavného mesta SR Bratislavy
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri realizácii projektu Automatickej požičovne bicyklov na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ošetruje spolufinancovanie zľavy na cestovnom pre držiteľov električeniek, ktorí si zakúpia od spoločnosti Slovnaft Mobility Services, s.r.o., ročný program pre službu Slovnaft BAjk
Dátum uzatvorenia: 13.09.2021
Dátum zverejnenia: 16.09.2021
Dátum účinnosti: 17.09.2021
Referát cyklodopravy
7.9.2021Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby „Cyklotrasa – Záhorská Bystrica - Marianka Úprava cestného telesa miestnej komunikácie pre účely cyklodopravy“
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby „Cyklotrasa – Záhorská Bystrica - Marianka Úprava cestného telesa miestnej komunikácie pre účely cyklodopravy“
Zmluva je bezodplatná
Zmluvná strana: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
Číslo zmluvy: 246705132100
Dátum uzatvorenia: 06.09.2021
Dátum zverejnenia: 07.09.2021
Dátum účinnosti: 08.09.2021
Hlavné mesto SR Bratislava, Sekcia výstavby
7.9.2021Zmluva o spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Vzájomná spolupráca pri podujatí Plávanie cez Dunaj.
Číslo zmluvy: MAGTS2100191
Zmluva o spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie pitného režimu a reklamných služieb dňa 5.9.2021 počas podujatia Plávanie cez Dunaj.
Zmluvná strana: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35850370,
Dátum uzatvorenia: 30.8.2021
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie komunikácie a marketingu
6.9.2021Zmluva o spolupráci na podujatí CLIMATHON BRATISLAVA 2021
Spolupráca Hlavného mesta SR Bratislava na podujatí CLIMATHON BRATISLAVA 2021
Číslo zmluvy: MAGBO2100082
Dátum uzatvorenia: 06.09.2021
Dátum zverejnenia: 06.09.2021
Dátum účinnosti: 07.09.2021
Oddelenie inovácií a elektronických služieb
31.8.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o delegovaní činností
v dodatku sú zapracované zmeny oproti pôvodne uzavretej zmluve, ktoré spočívajú v zmene názvu ministerstva, zmene indikatívnej výšky na zabezpečenie úloh SO, v zmene v doplnení článkov 1 zmluvy a doplnení článku 2 zmluvy
Dátum uzatvorenia: 26.08.2021
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Dátum účinnosti: 01.09.2021
Oddelenie SO pre IROP
27.8.2021Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o úprave práv a povinností hlavného mesta, mestskej časti Nové Mesto a Mestskej parkovacej spoločnosti pri zabezpečovaní Odťahovej služby na miestnych cestách III. a IV. triedy.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.7.2021
Dátum zverejnenia zmluvy: 27.8.2021
25.8.2021Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci so STaRZ v rámci projektu - Inovatívne platobné riešenia na športoviskách
Dátum uzatvorenia: 25.8.2021
Dátum zverejnenia: 25.8.2021
Dátum účinnosti: 26.8.2021
18.8.2021Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby:
Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dátum uzatvorenia: 4.8.2021
Dátum zverejnenia: 18.8.2021
Dodávateľ: Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č.1
Mesto: Bratislava
IČO: 35 738 880
Dátum účinnosti: 19.8.2021
Oddelenie parkovania
16.8.2021Zmluva o spolupráci k zapojeniu sa do programu Adopcia zelene
Predmetom tejto zmluvy je zapojenie sa do programu „Adopcia zelene” na parc. č. 1669/92, registra „C“ KN v k. ú. Karlova Ves, uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
Číslo zmluvy: MAGBO2100065
Dátum uzatvorenia: 13.08.2021
Dátum zverejnenia: 16.08.2021
Dátum účinnosti: 17.08.2021
Oddelenie tvorby mestskej zelene
2.8.2021Zmluva o spolupráci č. 274/2021 pri realizácii parkovacej politiky v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
Zmluva o spolupráci pri realizácii parkovacej politiky v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Mestskou časťou Bratislava- Staré Mesto upravuje podmienky vzájomnej spolupráce zmluvných strán, a to osobitne pri zriaďovaní zón dočasného parkovania a následných úpravách konkrétnych parametrov regulácie parkovania.
Dátum uzatvorenia: 23.06.2021
Dátum zverejnenia: 02.08.2021
Dátum účinnosti: 03.08.2021
Sekcia dopravy - projektová kancelária
30.7.2021Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Zmluva o spolupráci definuje vzájomné povinnosti a rámce spolufinancovania zo strany hlavného mesta pri realizácii parkovacej politiky v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Číslo zmluvy: MAG0X03OSZOL
Dátum uzatvorenia: 15.06.2021
Dátum zverejnenia: 30.07.2021
Dátum účinnosti: 31.07.2021
Projektová kancelária - sekcia dopravy
28.7.2021Zmluva o spolupráci č. MsP/21/00047 [PDF, 769 kB]
Zmluva o spolupráci uzatvorená medzi Bory a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 85101 Bratislava a Hlavným mestom SR Bratislava.
Predmet zmluvy: inštalácia a vlastníctvo kamery.
Cena:-
Dátum zverejnenia: 28.07.2021.
26.7.2021Zmluva o spolupráci medzi BVS a.s., Hlavné mesto SR Bratislavy, Mestská časť Bratislava-Ružinov a Pravé krídlo, s.r.o. - Vybudovanie kanalizácie Pálenisko
Číslo zmluvy: MAGDG2100281
Zmluva o spolupráci medzi BVS a.s., Hlavné mesto SR Bratislava, MČ Bratislava - Ružinov a Pravé krídlo s.r.o. v zmysle Zmluvy o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu medzi zmluvnými stranami zo dňa 26.2.2021 za účelom vybudovania verejnej kanalizácie v lokalite Pálenisko, MČ-Ružinov. Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Strán počas ich vzájomnej spolupráce za účelom výstavby Infraštruktúry a následného prevodu vlastníckeho práva k Vodovodu z Developera na BVS a vlastníckeho práva ku Kanalizácii s výnimkou SO-03.1 Odvodnenie podjazdu na Parkovej ulici z Bratislavy a Ružinova na BVS.

Dátum uzatvorenia: 23.07.2021
Dátum zverejnenia: 26.07.2021
22.7.2021Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby:
Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
Mestská časť Bratislava - Lamač
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Dátum uzatvorenia: 21.07.2021
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
22.7.2021Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby:
Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Dátum uzatvorenia: 21.07.2021
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
22.7.2021Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby:
Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Dátum uzatvorenia: 21.07.2021
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
22.7.2021Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby:
Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Dátum uzatvorenia: 12.07.2021
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
14.7.2021Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov
Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely
Číslo zmluvy: MAGB02100070
Dátum uzatvorenia: 14.07.2021
Dátum zverejnenia: 14.07.2021
Dátum účinnosti: 15.07.2021
Oddelenie dátových a priestorových analýz
13.7.2021Zmluva o spolupráci č. SSV/OSP/066/2021
Realizácia vzdelávacieho projektu pre seniorov "Letná Bratislavská univerzita seniorov XI. ročník"
Číslo zmluvy: SSV/OSP/066/2021
Dátum uzatvorenia: 12.07.2021
Dátum zverejnenia: 13.07.2021
Dátum účinnosti: 14.07.2021
Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
6.7.2021Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci medzi Hl. mestom SR Bratislavou a BVS, a.s. vo veci výsadby drevín v rámci iniciatívy 10 000 stromov na pozemku vo vlastníctve BVS, a.s.
bezodplatná zmluva č. MAGBO2100055
Dátum uzatvorenia: 01.07.2021
Dátum zverejnenia: 06.07.2021
Dátum účinnosti: 07.07.2021
oddelenie tvorby mestskej zelene
29.6.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
Dňa 21.10.2010 bola medzi Bankou a Hlavným mestom uzatvorená Zmluva o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta, predmetom ktorej je dohoda Zmluvných strán o spolupráci pri príprave a implementácií Projektu BMK. Zmluvné strany sa dohodli na postupnom ukončení spolupráce na Projekte BMK a to za podmienok určených v tomto Dodatku.
Číslo dodatku zmluvy: MAGBO2100074
Dátum uzatvorenia: 29.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
Oddelenie inovácií a digitálnych služieb
24.6.2021Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci č. MAGBO1800058
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. MAGBO1800058 pri organizácií Bratislavského majálesu, kde predmetom dodatku je predĺženie spolupráce na ďalšie 3 roky.
Dátum uzatvorenia: 23.06.2021
Dátum zverejnenia: 24.06.2021
Dátum účinnosti: 25.06.2021
Oddelenie komunikácie a marketingu

Zobrazených je 25 z celkového počtu 443 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 18  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.