Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 439 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 18  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
21.5.2021Zmluva o prevode práv a povinností a sublicenčná zmluva č. MAGBO2100042
Zmluva o prevode práv a povinností a sublicenčná zmluva č. MAGBO2100042 týkajúce sa územného rozhodnutia v rozsahu stavebných objektov Stavby 7 v rámci Polyfunkčného súboru EUROVEA 2-úprava Pribinovej a Čulenovej ul.
Číslo zmluvy: MAGBO2100042
Dátum uzatvorenia: 18.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Sekcia výstavby
17.5.2021Zmluva o spolupráci č. MAGBO2000061
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene
13.5.2021Dohoda o spolupráci
Dohoda o spolupráci medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Hlavným mestom SR Bratislavy.
Dátum uzatvorenia: 28.04.2021
Dátum zverejnenia: 13.05.2021
Dátum účinnosti: 14.05.2021
Oddelenie tvorby mestskej zelene
7.5.2021Zmluva o prepojení s Informačným systémom Dátové centrum obcí a miest
Zmluva o prepojení s IS Dátové centrum obcí a miest - za účelom získavania údajov z iných IS verejnej správy prepojených s IS DCOM a ich sprístupnenie pre IS mesta na účely regulácie parkovania na území Bratislavy a uplatňovania pravidiel parkovacej politiky Hlavného mesta SR Bratislavy a elektronických služieb HM SR BA.
Číslo zmluvy: MAGBO2100044
Dátum uzatvorenia: 07.05.2021
Dátum zverejnenia: 07.05.2021
Dátum účinnosti: 08.05.2021
Sekcia informatiky, dátovej politiky a inovácií
12.4.2021Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci so Slovak Press Photo, s.r.o.
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci so Slovak Press Photo, s.r.o., č. MAGTS1900063
Číslo dodatku: MAGTS2000272
Účelom dodatku je spolupráca pri organizácií súťaže a následnej výstave SLOVAK PRESS PHOTO. Hlavné mesto v záujme zintenzívnenia spolupráce a zatraktívnenia súťaže, ako aj oslovenia čo najväčšieho množstva kvalitných uchádzačov sa rozhodlo vložiť do súťaže viac finančných prostriedkov. Cena 1x ročne 5 000,- EUR.
Cena: 10 000,- EUR.
Zmluvná strana: SLOVAK PRESS PHOTO, s.r.o., Björnsonova 16, 811 05 Bratislava, IČO: 36 844 748
Dátum uzatvorenia: 12.04.2021
Dátum zverejnenia: 12.04.2021
Dátum účinnosti: 13.04.2021
Dátum platnosti: 12.04.2022
Oddelenie komunikácie a marketingu
25.2.2021Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov
Zmluva uzatvorená v súlade s čl. 28 nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a § 34 zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zmluva je uzavretá so spoločnosťou:
Mestský parkovací systém, spol. s r. o., Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 35 738 880
Dátum uzatvorenia: 29.01.2021
Dátum zverejnenia: 25.02.2021
Dátum účinnosti: 26.02.2021
Sekcia právnych služieb, oddelenie vnútornej právnej podpory
24.2.2021DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI
Predmetom je spolupráca pri realizácii stavby „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské nivy“
Dátum uzatvorenia: 22.02.2021
Dátum zverejnenia: 24.02.2021
Dátum účinnosti: 25.02.2021
Odkaz na pôvodnú zmluvu:
https://zverejnovanie.bratislava.sk/dp/id_ktg=1086&p1=63791
Oddelene majetkových vzťahov
29.1.2021Zmluva o spolupráci
Predmet: zabezpečenie činnosti a fungovania Mestského parkovacieho systému, spol. s r.o.
Dátum zverejnenia: 29.1.2021
Dodávateľ: Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Ulica, číslo: Primaciálne nám. č.1
Mesto: Bratislava
IČO: 35 738 880
Dátum platnosti: na dobu nerčitú
20.1.2021Zmluva o spolupráci
Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce za
účelom realizácie parkovacej politiky v zóne Mestskej časti Bratislava - Petržalka.

Zverejnené dňa: 20.1.2021
29.12.2020Dodatok č. 1 k Dohode o refakturácii nákladov medzi hl. m. SR Bratislavy a Mestskou častou Bratislava – Rusovce za účelom rekonštrukcie zástavky
Spoločným cieľom je rekonštrukcia zastávky mestskej hromadnej dopravy „Vývojová“ v smere Čunovo. Zmluvné strany sa dohodli, že rekonštrukcia je vo verejnom záujme, skvalitní a zefektívni mestskú hromadnú dopravu pre obyvateľov Bratislavy, ako aj návštevníkov hlavného mesta.

Dátum uzatvorenia: 29.12.2020
Dátum zverejnenia: 29.12.2020
Dátum účinnosti: 30.12.2020
22.12.2020Dohoda o refakturácii nákladov medzi hl. m. SR Bratislavy a Mestskou častou Bratislava – Rusovce za účelom rekonštrukcie zástavky
Spoločným cieľom je rekonštrukcia zastávky mestskej hromadnej dopravy „Vývojová“ v smere Čunovo. Zmluvné strany sa dohodli, že rekonštrukcia je vo verejnom záujme, skvalitní a zefektívni mestskú hromadnú dopravu pre obyvateľov Bratislavy, ako aj návštevníkov hlavného mesta.

Dátum uzatvorenia:21.12.2020
Dátum zverejnenia:22.12.2020
Dátum účinnosti:23.12.2020
22.12.2020Zmluva o združení finančných prostriedkov medzi hl. m. SR Bratislavy a Mestskou častou Bratislava – Vajnory za účelom opravy a rekonštrukcie komunikácie
Zabezpečenie adekvátneho technického stavu komunikácie v MČ BA Vajnory, ktoré sú ich obyvateľmi a návštevníkmi využívané a majú spoločný záujem spolupracovať na oprave a rekonštrukcii predmetnej komunikácie v katastrálnom území Vajnory - oprava lokálnych bodových nedostatkov na miestnych komunikáciách a chodníkoch.
Dátum uzatvorenia:18.12.2020
Dátum zverejnenia:22.12.2020
Dátum účinnosti:23.12.2020
17.12.2020Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci č. MAGBO1800003
úprava práv a povinností Zmluvných strán v rámci ich spolupráce pri príprave a realizácii niektorých stavebných objektov tvoriacich súčasť stavby „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava“ a to konkrétne stavby č. 07 „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 07 – Úprava Pribinovej a Čulenovej ul.“ a stavby č. 11 „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Dopravná infraštruktúra, Bratislava, stavba č. 11 – Križovatka Landererova – Čulenova – SND“
Dátum uzatvorenia: 16.12.2020
Dátum zverejnenia: 17.12.2020
Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
Eurovea 2, s.r.o., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 50 957 279
17.12.2020Zmluvy o spolupráci pri projekčnej a povoľovacej príprave stavby „Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka“ v k. ú. Dúbravka, Devínska Nová Ves, Lamač č. 246508772000
Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Bory, a.s.
Zmluvy o spolupráci pri projekčnej a povoľovacej príprave stavby „Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka“ v k. ú. Dúbravka, Devínska Nová Ves, Lamač č. 246508772000 – predĺženie Saratovskej
Dátum zverejnenia: 17.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
16.12.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci so See & Go, s.r.o.
Číslo zmluvy: MAGTS2000211
Predmet zmluvy: Vzájomná synergická, redakčná, informačno-marketingová a obchodná spolupráca hlavného mesta a spoločnosti See & Go pri zabezpečovaní výroby a vysielania spotov o aktuálnom dianí v hlavnom meste.
Dátum uzatvorenia: 08.12.2020
Dátum zverejnenia: 16.12.2020
Dodávateľ: See & Go, s. r. o.
Ulica, číslo: Strážna 9/C
Mesto: 831 01 Bratislava
IČO: 459 370 44
Dátum účinnosti: 17.12.2020
Dátum ukončenia: 31.12.2021
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Oddelenie komunikácie a marketingu
14.12.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a poskytnutí služieb uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislavou a obchodnou spoločnosťou METRO Bratislava a.s. na zákazku „Realizácia činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnosti a stavebného a technického dozoru projektu výstavby náhradných nájomných bytov a nájomných bytov Muchovo námestie“ zo dňa 15.07.2020
Dátum uzatvorenia: 14.12.2020
Dátum zverejnenia: 14.12.2020
Dátum účinnosti: 15.12.2020
10.12.2020Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby „Cyklotrasa Jarovce – Rusovce - Úprava cestného telesa miestnej komunikácie pre účely cyklodopravy“ č. 246508632000
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby „Cyklotrasa Jarovce – Rusovce - Úprava cestného telesa miestnej komunikácie pre účely cyklodopravy
27.11.2020Zmluva o spolupráci a poskytnutí služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Zmluva o spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislavou a obchodnou spoločnosťou METRO Bratislava a.s. na zákazku „Realizácia činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnosti a stavebného dozoru projektu výstavby súboru bytových domov a nájomných bytov „Bytový súbor Terchovská“
Dátum uzatvorenia: 27.11.2020
Dátum zverejnenia: 27.11.2020
Dátum účinnosti: 28.11.2020
24.11.2020ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY O SPOLUPRÁCI A VYUŽITÍ VÝSLEDKOV RIEŠENIA PROJEKTU s názvom CIRCULAR BRATISLAVA (CIRCUBA)
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok obidvoch zmluvných strán uzavrieť „Zmluvu o spolupráci a využití výsledkov riešenia projektu v praxi“ v prípade schválenia návrhu projektu Budúceho odovzdávajúceho s názvom „CIRCULAR BRATISLAVA“ Agentúrou, a to v lehote dohodnutej touto Zmluvou a po splnení podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
Zmluvná strana: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu
Interné číslo: MAGBO2000059
Oddelenie stratgie a projektov

Dátum platnosti: 20.11.2020
Dátum účinnosti: 25.11.2020
13.11.2020Zmluva o zabezpečení činnosti uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Zmluva o zabezpečení činnosti, bezodplatná
Predmetom tejto Zmluvy je úprava právneho vzťahu medzi Objednávateľom (HMBA) a Dodávateľom (Mestské lesy v Bratislave) pri zabezpečení služieb v lesníctve a poľovníctve za účelom presného označenia spadnutých a vylomených pňov, suchých a odumretých drevín na lesných plochách a odhad objem dreva v m3, ktoré má byť z bezpečnostných dôvodov odstránené a úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri plnení tejto Zmluvy
Číslo zmluvy: MAGBO2000022
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 12.11.2020
Dátum zverejnenia: 13.11.2020
Dodávateľ: Mestské lesy v Bratislave
Ulica, číslo: Cesta mládeže 4
Mesto: 831 01 Bratislava
IČO: : 30 808 901
Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum platnosti do: 31.12.2022
Poznámka:
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Sekcia životného prostredia
9.11.2020Zmluva o poskytnutí dôverných informácií
Typ: bezodplatná
Predmet: Úprava práv a povinností zmluvných strán a pravidiel pre poskytovanie, používanie a ochranu Poskytovateľom poskytnutých alebo poskytovaných informácií majúcich dôverný charakter ako aj úprava zodpovednosti zmluvných strán za porušenie tejto Zmluvy.
Cena: 0,- Eur
Dátum zverejnenia: 9.11.2020
Dodávateľ/Poskytovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Odberateľ/Príjemca: CRIF-Slovak Credit Bureau, s.r.o.
Sídlo: Twin City – blok C, Mlynské nivy 14, 82109 Bratislava
Dátum účinnosti: 10.11.2020
Dátum platnosti do: 31.12.2020
Organizácia: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
2.11.2020Zmluva o spolupráci č. MAGSP2000033
Zmluva medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Mestskou časťou Bratislava- Vrakuňa na vybudovanie dopravného ihriska v ZŠ Železničná – Dobudovanie dopravného ihriska základnej školy Železničná.
Zmluva medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Mestskou časťou Bratislava- Vrakuňa na vybudovanie dopravného ihriska v ZŠ Železničná – Dobudovanie dopravného ihriska základnej školy Železničná.Cena: 20.000,- € (slovom dvadsaťtisíc eur).
Dátum uzatvorenia: 02.11.2020
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava- Vrakuňa,
Ulica, číslo: Šíravská 7
Mesto: 821 07 Bratislava,
IČO: 00 603295
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Oddelenie stavebných činností
2.11.2020Zmluva o spolupráci č. MAGSP2000032
Zmluva medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Mestskou časťou Bratislava- Vrakuňa na revitalizáciu športového areálu ZŠ Rajčianska – Vybudovanie beach volejbalového ihriska.
Predmet zmluvy: Zmluva medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Mestskou časťou Bratislava- Vrakuňa na revitalizáciu športového areálu ZŠ Rajčianska – Vybudovanie beach volejbalového ihriska.
Cena: 20.000,- € (slovom dvadsaťtisíc eur).
Dátum uzatvorenia: 02.11.2020
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava- Vrakuňa,
Ulica, číslo: Šíravská 7
Mesto: 821 07 Bratislava,
IČO: 00 603295
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie stavebných činností
2.11.2020Zmluva o spolupráci č. MAGSP2000031
Zmluva medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Mestskou časťou Bratislava- Devínska Nová Ves na realizáciu rekonštrukcie Klubu dôchodcov.
Predmet zmluvy: Zmluva medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Mestskou časťou Bratislava- Devínska Nová Ves na realizáciu rekonštrukcie Klubu dôchodcov.
Cena: 350.000,- € (slovom tristopäťdesiattisíc eur).
Dátum uzatvorenia: 02.11.2020
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava- Devínska Nová Ves,
Ulica, číslo: Novoveská 17/A
Mesto: 843 10 Bratislava,
IČO: 00 603392
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Oddelenie stavebných činností
26.10.2020Zmluva o vzájomnom poskytovaní údajov o výstavbe s MČ Petržalka
Typ: bezodplatná
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je vzájomné poskytovanie priestorových údajov a služieb Web Feature Service (ďalej len WPS) a Web Map Service (ďalej len WMS), definovaných štandardom Open Geospatial Consortium, pre potreby zmluvných strán a poskytovanie služieb prostredníctvom webového mapového portálu a mapového katalógu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.
Cena: 0 €
Dátum zverejnenia: 26.10.2020
Dodávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Ulica, číslo: Kutlíkova 17
Mesto: Bratislava
IČO: 00603201
Dátum účinnosti: 27.10.2020
Dátum platnosti do: neurčito
Organizácia:
Hlavné mesto SR Bratislava

Zobrazených je 25 z celkového počtu 439 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 18  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.