Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 507 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 21  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
26.9.2019Zmluva o spolupráci – ADOPCIA ZELENE
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností pri spolupráci pri realizácii sadových úprav
MAGTS 1900033
25.9.2019Zmluva o spolupráci č. 246505971900
uzatvorená dňa 18.09.2019 za účelom vzájomnej spolupráce a finančnej podpory pri realizácii projektu Ružinovskej promenády.
Dátum zverejnenia: 25.09.2019
9.9.2019Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci so SLOVAK PRESS PHOTO pri organizácií súťaže a následnej výstavy fotografií
3.9.2019Zmluva o spolupráci MAGBO 1900039 [PDF, 342 kB]
Číslo: MAGBO 1900039
Typ:Zmuvy bezodplatné
Dátum uzatvorenia: 23.08.2019
Dátum zverejnenia: 04.09.2019
Dodávateľ: SmartEn, a.s.
Ulica, číslo: Dolné Rudiny 1
Mesto: 010 01 Žilina
IČO: 47765615
Dátum účinnosti: 05.09.2019
Dátum platnosti do: 45 dní po poskytnutí dát
28.8.2019Smlouva o provedení odborného referátu dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Číslo zmluvy: MAGBO1900038
Predmetom tejto Zmluvy odborná konferencia Zelená města – města budoucnosti „Rekreační zázemí měst“
28.8.2019Zmluva o spolupráci a technickej podpore
Predmetom tejto Zmluvy je zabezpečenie elektronického poskytovania údajov Bankami o existencii účtu Povinnej osoby a/alebo Klienta vedeného v Banke a o stave na tomto účte pre potreby Objednávateľa pri výkone činností v rámci správy daní, v daňovom exekučnom konaní.
20.8.2019Zmluva o spolupráci pri zabezpečení veľkokapacitných kontajnerov
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení veľkokapacitných kontajnerov v súvislosti s úpravou dvora na Obchodnej ulici č. 29
Dátum uzatvorenia: 20.08.2019
Dátum zverejnenia: 20.08.2019
Dátum účinnosti: 21.08.2019
Dátum ukončenia: 02.09.2019
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
9.8.2019Zmluva o spolupráci pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach
Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o vzájomnej spolupráci na jednorazovej finančnej kompenzácií mestských častí: Vrakuňa, Dúbravka, Karlova Ves.
Dátum zverejnenia: 9.8.2019
8.8.2019Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900030 pri prezentácii urbanistických projektov (Cviker AR)
Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900030 pri prezentácii vizualizácií plánovaných urbanistických projektov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prostredníctvom mobilnej aplikácie Cviker AR
Dátum zverejnenia: 8.8.2019
7.8.2019Zmluva o spolupráci pri zabezpečení zberných nádob a odvozu v súvislosti s úpravou Komenského námestia
OLO, a. s. zabezpečí zberné nádoby a odvoz v súvislosti s úpravou Komenského námestia
2.8.2019Zmluva o spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.
Číslo zmluvy: MAGTS1900061
Zmluva o spolupráci, kde BVS zabezpečí cisternu s pitnou vodou a HMBA zabezpečí reklamné služby a propagáciu pre podujatie Bratislavské korunovačné slávnosti 2019
Dátum uzatvorenia: 2.8.2019
Dátum zverejnenia: 2.8.2019
Dátum účinnosti: 3.8.2019
Dátum ukončenia: 15.9.2019
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
2.8.2019Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900027 pri realizácii stavby: „Rozšírenie Landererovej ulice“
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri povolení, realizácii a kolaudácii stavby „Rozšírenie Landererovej ulice“ v kat. území Staré Mesto s prípadnými zmenami, doplnkami a úpravami, ktoré vyplynú zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov a jej následnom bezodplatnom odovzdaní do vlastníctva hlavného mesta.
Dátum zverejnenia: 02.08.2019
31.7.2019Dodatok č.1 ku Zmluve o spolupráci pri projekčnej a povoľovacej príprave stavby
Číslo zmluvy: MAGBO1900029
Predmetom dodatku ku Zmluve je zmena trvania a skončenia Zmluvy o spolupráci pri projekčnej a povoľovacej príprave stavby ,, Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka“ v katastrálnych územiach Dúbravka, Devínska Nová Ves, Lamač uzatvorenej Zmluvnými stranami dňa 24. 09. 2018 v článku VI bod 6.1
Dátum uzatvorenia: 30.7.2019
Dátum zverejnenia: 31.7.2019
Dátum účinnosti: 1.8.2019
16.7.2019Zmluva o spolupráci č. MAGBO 1900028
Zmluva o spolupráci medzi HLMSRBA a Citrón s.r.o. - spolupráca v oblasti predbežnej analýzy energetických dát objednávateľa s cieľom identifikácie možných úspor nákladov za distribúciu elektriny.
Cena: 0,00 €
Dátum uzatvorenia: 15.05.2019
Dátum zverejnenia: 16.07.2019
Dátum účinnosti: 17.7.2019
Dátum platnosti do: 45 dní od dňa poskytnutia prístupov
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
8.7.2019Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o úprave práv a povinností č. 248804151800
Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o úprave práv a povinností č. 248804151800, ktorej predmetom je záväzok zmluvných strán vykonať vo vzájomnej súčinnosti všetky kroky k tomu, aby stavba a areál Vodnej veže bola chránená pred nepriaznivými vplyvmi plánovanej výstavby a aby sa minimalizovalo riziko vzniku škôd na majetku kultúrnej pamiatky.

Uzatvorená dňa: 08. 07. 2019
Zverejnená dňa: 08. 07. 2019
20.6.2019Zmluva o spolupráci pri zabezpečení poskytnutia veľkokapacitných kontajnerov
Číslo zmluvy: MAGTS1900062
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení poskytnutia veľkokapacitných kontajnerov na podujatie
Predmet zmluvy: OLO, a. s. zabezpečí veľkokapacitné kontajnery v súvislosti s výbuchom plynu na Gorkého ulici v Bratislave
Dodávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.
Ulica, číslo: Ivanská cesta 22
Mesto: 821 04 Bratislava
IČO: 00681300
Dátum uzatvorenia: 13.6.2019
Dátum zverejnenia: 20.6.2019
Dátum účinnosti: 21.6.2019
20.6.2019Zmluva o spolupráci pri zabezpečení poskytnutia veľkokapacitných kontajnerov
Číslo zmluvy: MAGTS1900050
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení poskytnutia veľkokapacitných kontajnerov na podujatie NAŠE MESTO 2019
Predmet zmluvy: OLO, a. s. zabezpečí veľkokapacitné kontajnery na podujatie NAŠE MESTO 2019
Dodávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.
Ulica, číslo: Ivanská cesta 22
Mesto: 821 04 Bratislava
IČO: 00681300
Dátum uzatvorenia: 13.6.2019
Dátum zverejnenia: 20.6.2019
Dátum účinnosti: 21.6.2019
17.6.2019Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Číslo zmluvy: MAGBO1800050
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene vo vlastníctve hlavného mesta
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 14.6.2019
Dátum zverejnenia: 17.6.2019
Dátum účinnosti: 18.06.2019
Dátum platnosti do: 14.6.2022
3.6.2019Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Číslo zmluvy: MAGBO1800048
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene vo vlastníctve hlavného mesta
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 31.5.2019
Dátum zverejnenia: 03.6.2019
Dátum účinnosti: 4.6.2019
Dátum platnosti do: 31.5.2022
27.5.2019Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Číslo zmluvy: MAGBO1800046
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene vo vlastníctve hlavného mesta
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 23.5.2019
Dátum zverejnenia: 27.5.2019
Dátum účinnosti: 28.5.2019
Dátum platnosti do: 23.5.2022
27.5.2019Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Číslo zmluvy: MAGBO1900012
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene vo vlastníctve hlavného mesta
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 23.5.2019
Dátum zverejnenia: 27.5.2019
Dátum účinnosti: 28.5.2019
Dátum platnosti do: 23.5.2022
24.5.2019Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 29.06.2016 č. OZP/2/2016 v znení dodatku č. 1 zo dňa 18.09.2018.
Predmetom dodatku sú legislatívne zmeny Zákona o odpadoch, ako aj zefektívnenie plnenia jednotlivých ustanovení Zmluvy.
Organizácia: NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 23.05.2019
Dátum zverejnenia: 24.05.2019
Dátum účinnosti: 25.05.2019
10.5.2019Zmluva o spolupráci pri inštalácií fotopointov k MS v hokeji 2019
Zmluva o spolupráci s BTB a OZ Biela noc k inštalácii fotopointov k majstrovstvám sveta v hokeji 2019 za účelom zvýšenia vizibility MS v Bratislave.
Dátum zverejnenia: 10.5.2019
6.5.2019Dohoda o spolupráci medzi hlavným mestom Bratislava a Fakultou architektúry STU
Číslo zmluvy: MAG334688/2019
Rámcová dohoda o spolupráci pri všestrannom rozvoji mesta v oblasti architektúry, územného plánovania, verejného priestoru a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mesta a jeho zdrojov, zvýšení kvality života jeho obyvateľov a dosahovaní plného potenciálu Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky.
Dátum uzatvorenia: 06.05.2019
Dátum zverejnenia: 06.05.2019
Dátum účinnosti: 07.05.2019
2.5.2019Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Číslo zmluvy: MAGBO1900015
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene vo vlastníctve hlavného mesta
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 2.5.2019
Dátum zverejnenia: 2.5.2019
Dátum účinnosti: 3.5.2019
Dátum platnosti do: 3.5.2022

Zobrazených je 25 z celkového počtu 507 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.