Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 416 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 17  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
10.1.2017Dohoda o spolupráci
Signatári tejto dohody prejavujú vôľu presadzovať cieľ všetkých zúčastnených
strán, ktorým je ochrana vojenských pamiatok a pamätihodností, udržiavanie vojenských
tradícií, prehlbovanie povedomia obyvateľov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
(ďalej len „hlavné mesto“) o vojenskej histórii hlavného mesta a výchova k vlastenectvu a
hrdosti občanov na svoje mesto.
Zverejnené dňa: 10.1.2017
10.1.2017Zmluva o záštite a o spolupráci
Zmluva uzatvorena medzi HM SR a MZV a EZ SR za účelom udelenia záštity, zapožičania bannerov ku konferencii "Mestá a voda"
Zverejnené dňa: 10.1.2017
4.1.2017Zmluva o budúcej zmluve
Predmetom zmluvy je uzatvorenie budúcej zmluvy o odbere výsledkov výskumu týkajúcich sa digitálneho spracovania dokumentov z histórie Bratislavy.
Zverejnené dňa: 4.1.2017
29.11.2016Dodatok č.4 k Projektovej zmluve č. 906/2014 na projekt „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“
Dodatok č.4 k Projektovej zmluve č. 906/2014 na projekt „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“
Typ: dodatok ku projektovej grantovej zmluve
Predmet zmluvy: Úpravy alokácií rozpočtu projektu na čiastkové projektové aktivity
Dátum zverejnenia: 26.10.2016 v CRZ
31.10.2016Dodatok č.1 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom
Zmluva o splnomocnení Hlavného mesta SR Bratislavy na výkon časti úloh Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program

Dátum zverejnenia: 28.10.2016
26.10.2016Zmluva o spolupráci pri zriadení a prevádzke pitných fontán zriadených na verejnoprospešný účel
Zmluva o spolupráci na triasdenie pitných fontán
Dátum zverejnenia: 26.10.2016
19.10.2016Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je revitalizácia časti nábrežia Dunaja na petržalskej strane - obnova chodníka výmenou jeho povrchu, rozšírenie plochy chodníka a priľahlých terénov, nahradenie poškodeného mobiliáru - lavičiek a smetných košov novými dizajnovými prvkami. Spoločnosť Aupark, a. s. zrealizuje zmluvné plnenie pre hlavné mesto SR Bratislavu a Mestskú časť Petržalka bezodplatne.

Dátum zverejnenia: 19. 10. 2016
24.10.2016Dodatok č.1 k Zmluve MAGDG 1600227
Dodatok č.1 k Zmluve MAGDG 1600227 zo dňa 27.07.2016
Zmena čísla účtu príjemcu
Zverejnené dňa: 24.10.2016
4.10.2016Zmluva o spolupráci
Hlavné mesto má vypracovaný Program „Adopcia zelene“, ktorý umožňuje občanom aktívne sa zapájať do starostlivosti o verejnú zeleň v meste a vstupovať na plochy verejnej zelene s cieľom ich skrášlenia a následne zabezpečiť ich údržbu bez nároku na finančnú odmenu. Za podmienok uvedených v tejto Zmluve sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť výsadbu a následnú starostlivosť o novovysadené dreviny po dobu minimálne 3 roky od výsadby v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto Zmluvy. Hlavné mesto sa zaväzuje, že poskytne poskytovateľovi pri činnosti podľa predchádzajúcej vety potrebnú súčinnosť. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť tieto činností pre hlavné mesto bezodplatne.
Dátum zverejnenia: 4.10.2016
23.9.2016Zmluva o spolupráci
Predmetom Zmluvy je dohoda Zmluvných strán a PCA o podmienkach spolupráce pri príprave a realizácii stavebných objektov SO 15.4 Úprava križovatky Rusovská cesta – Jantárová, (na účely Zmluvy len „Úprava križovatky“) podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavebných objektov SO 15.4.1 Dočasná úprava križovatky Rusovská-Jantárová, stavebné riešenie, SO 15.4.2 Dočasná úprava križovatky Rusovská-Jantárová, CSS, SO 15.4.3 Dočasná úprava križovatky Rusovská-Jantárová, CSS, koordinačný kábel, SO 15.4.4 Dočasná úprava križovatky Rusovská-Jantárová, verejné osvetlenie, SO 15.4.5 Prípojka NN pre CSS a SO 15.1 Úprava križovatky Rusovská cesta – Hálova ul., SO 15.1.1 Úprava križovatky Rusovská cesta – Hálova ul., dynamická signalizácia, SO 15.2 Úprava križovatky Hálova ul. – Belinského, podľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej aj len „PD“), a úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán a PCA pri plnení tejto Zmluvy.
Zverejnená dňa 23.9.2016
17.8.2016Zmluva o spolupráci pri realizácii reklamy
Klient má právo objednať si v Radioservices a.s. odvysielanie reklamy a výrobu reklamy. Reklama môže byť zrealizovaná nasledovnými základnými formami: a) reklamný spot, reklamný oznam, PR vstupmi, b) sponzoringom blokov alebo relácií, c) inými spôsobmi, uvedenými v ponukových listoch a cenníkoch Radioservices a.s.
Zverejnená dňa 17.8.2016
17.8.2016Zmluva o zabezpečení vysielacieho času a poskytnutia súvisiacich služieb
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie vysielacieho času pre Hlavné mesto SR Bratislava vo vysielaní FUN Rádia a priestoru na weboch zastupovaných Fun mediou za podmienok uvedených v tejto zmluve.
Zverejnená dňa 17.8.2016
20.7.2016Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci č. MAGTS 1500196 zo dňa 1.12.2015
Predmetom tejto Zmluvy je bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci z Pôvodného poskytovateľa na Nového poskytovateľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok ďalej dohodnutých v tejto Zmluve.
Zverejnená dňa 20.7.2016
20.7.2016Zmluva o spolupráci
Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok spolupráce zmluvných strán a úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní si vzájomných plnení v rámci tejto spolupráce.
Zverejnená dňa 20.7.2016
20.7.2016Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri výrobe signálu z Podujatia, pri vyhotovovaní záznamu z Podujatia a pri verejnom prenose Podujatia a s ním súvisiacich diel vrátane ich vysielania v rámci programovej služby a sprístupňovania verejnosti. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok HM SR BA uhradiť priame náklady pri výrobe signálu z Podujatí a jeho kompletnom technickom zabezpečení.
Zverejnená dňa 20.7.2016
7.7.2016Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri výrobe signálu z Podujatia, pri vyhotovovaní záznamu z Podujatia a pri verejnom prenose Podujatia a s ním súvisiacich diel vrátane ich vysielania v rámci programovej služby a sprístupňovania verejnosti. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok HM SR BA uhradiť priame náklady pri výrobe signálu z Podujatí a jeho kompletnom technickom zabezpečení.
Zverejnené: 07.07.2016
28.6.2016Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je vzájomná synergická, redakčná, informačno-marketingová a obchodná spolupráca hlavného mesta a spoločnosti See & Go, ktorá je prevádzkovateľom TV See & Go.
Dátum zverejnenia: 28.6.2016
23.6.2016Zmluva o spolupráci č. OSV/010/2016 uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Predmetom zmluvy je spolupráca a finančná podpora hlavného mesta vo výške 700,- Eur z prostriedkov rozpočtu hlavného mesta Univerzite Komenského v Bratislave na realizáciu vzdelávacieho projektu pre seniorov - Letná Bratislavská univerzita seniorov VI. ročník. Dátum uzatvorenia: 22.06.2016
Dátum zverejnenia: 23.06.2016
21.6.2016Zmluva o spolupráci č. 246503751600
uzatvorená dňa 20.06.2016 na základe ktorej sa Hlavné mesto SR Bratislava stáva právnym nástupcom spoločnosti Bory, a.s. výlučne v rozsahu stavby "Stavebné úpravy komunikácie II/505 - Agátová"
Dátum zverejnenia: 21.06.2016
27.5.2016Dohoda o spolupráci uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Predmetom tejto dohody je spolupráca medzi hlavným mestom a Inštitútom pre výskum práce a rodiny pri realizácii zisťovania údajov a počtov ľudí bez domova a území hlavného mesta. Dátum uzatvorenia: 25.05.2016
Dátum zverejnenia: 27.05.2016
27.5.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 246509101400
uzatvorený dňa 27.05.2016, ktorým dochádza k zmene investora stavby
Dátum zverejnenia: 27.05.2016
27.5.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 246508551400
uzatvorený dňa 27.05.2016, ktorým dochádza k zmene investora stavby
Dátum zverejnenia: 27.05.2016
20.5.2016ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie reklamy pre objednávateľa. Dodávateľ bude prezentovať objednávateľa na športovom podujatí – prípravné hokejové stretnutie medzi amatérskym tímom bratislavského magistrátu a tímom MUFUZA, ktorý sa uskutočnení dňa 27. 04. 2016 v Bratislave.
Zverejnené dňa: 20.5.2016
18.5.2016Partnerská dohoda pre medzinárodný projekt „SmartDanubeLimes“
Partnerská dohoda pre zapojenie Hl. mesta SR Bratislavy do projektu „SmartDanubeLimes“ formou partnerstva medzinárodného projektu. Projekt č.: DTP1-1-292-2.2 SmartDanubeLimes
Dátum zverejnenia: 18.5.2016
16.5.2016Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (IROP)
Zmluva o splnomocnení Hlavného mesta SR Bratislavy na výkon časti úloh Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program
Dátum zverejnenia: 16.05.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 416 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 17  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.