Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 416 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 12 13 14 -15- 16 17  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
14.6.2013Zmluva o spolupráci pri realizácii Korunovačných slávností v Bratislave v roku 2013
Občianske združenie sa zaväzuje zorganizovať Korunovačné slávnosti 21. - 23. júna 2013, v rámci ktorých si pripomenie korunováciu Leopolda I.
Dátum zverejnenia: 14. 06. 2013
11.6.2013Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri podpore a propagácii cyklistickej dopravy.
Zverejnené dňa: 11.6.2013
20.5.2013Zmluva o spolupráci J&T Real Estate, a.s. [PDF, 1,1 MB]
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri spolupráci. Zmluvných strán pri obnove a revitalizácii vstupu a výstupu z podchodu na Zochovej ul. k autobusovej zastávke mestskej hromadnej dopravy na Zochovej ulici v Bratislave v smere do centra mesta.
30.4.2013Zmluva o spolupráci pri organizácii Bratislavského majálesu
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o vzájomnej spolupráci pri organizácii podujatia, jeho materiálno-personálno-technickom zabezpečení a propagácii.
Dátum zverejnenia: 30. 04. 2012
25.4.2013Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Predmetom zmluvy je poskytnutie účelovo viazaných finančných prostriedkov v sume 70000,- Eur ako daru, ktoré prevodca odovzdá nadobúdateľovi za podmienok určených v tejto zmluve. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 25.04.2013
25.4.2013Zmluva o spolupráci pri výstavbe stavby obchodné centrum Kaufland Ba - Dúbravka, objekt - Križovatka Harmincová - Polianky, Úprava ul. Polianky
Predmetom zmluvy je upraviť práva a povinnosti účastníkov, ktorých cieľom je realizácia objektov SO 204, SO 205, SO 206,SO 403 a SO 605 stavby Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 25.04.2013
25.4.2013Dohoda č. 246500781300 o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie Rusovská cesta v Bratislave
Predmetom zmluvy je umiestnenie stavby Petržalka City - lokalita A Chorvátske rameno - Hálova -Rusovská cesta v Bratislave. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 25.04.2013
22.3.2013Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Predmetom zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán pri vzájomnej výmene marketingových služieb v rozsahu práv a záväzkov vyšpecifikovaných v čl. III a IV tejto zmluvy.
Dátum zverejnenia: 22.03.2013
6.3.2013Zmluva o spolupráci pri organizácii Osláv príchodu nového roku v centre Bratislavy
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o vzájomnej spolupráci pri organizácii podujatia, jeho materiálno-personálno-technickom zabezpečení a propagácii.
Dátum zverejnenia: 06. 03. 2012
5.2.2013ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE
Rozvoj inkluzivity podnikania na Slovensku: pragmatický prístup
Zverejnené dňa: 5.2.2013
1.2.2013zml. o spolupráci č. MsP/12/00018
Predmetom zmluvy je prepojenie optickej siete vedenej z Centr. operátor. pracoviska do sídla KR PZ v BA a do sídla Centr. dispeč. MsP BA na Gundulič. ul 10
Dátum zverejnenia : 01.02.2013
31.1.2013Dodatok č.246505941202 k Zmluve o spolupráci č. 246505941200
Dodatok č.246505941202 k Zmluve o spolupráci č. 246505941200 pri zabezpečení dočasnej prevádzky
parkoviska na časti miestnej komunikácie II. triedy - Námestie Franza Liszta v Bratislave v znení Dodatku č. 246505641201. Predmetom dodatku je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečení prevádzkovania parkoviska na časti miestnej komunikácii II. triedy na pozemku parc. č. 23096/1 v katastrálnom území Staré Mesto na Nám. Franza Liszta v Bratislave. Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dodatok zverejnený dňa : 31.01.2013
29.1.2013Zmluva o spolupráci pri výstavbe inžinierskej stavby pozemnej komunikácie,objektu SO 301 Rozšírenie komunikácie Trnavská
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečení stavebného povolenia,realizácie,kolaudácie Stavby vrátane jej odovzdávania do vlastníctva Hlavného mesta. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 29.01.2013
29.1.2013Zmluva č. 246500161300 o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikáciách v Bratislave
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií - Radlinského ulica - Floriánske námestie v katastrálnom území Staré Mesto. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 29.01.2013
29.1.2013Zmluva č. 246500151300 o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikáciách v Bratislave
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnej komunikácie - Americké námestie v katastrálnom území Staré Mesto.Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 29.01.2013
23.1.2013Zmluva č. 246500111300 o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikáciách v Bratislave
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií v Zóne s dopravným obmedzením v katastrálnom území Staré Mesto. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 23.01.2013
27.12.2012ZMLUVA O ZDRUŽENÍ [PDF, 45 kB]
Uzatvorená s mestskou časťou Bratislava - Dúbravka pre účely zriadenia zberného dvora na pozemku parc. č.2971, k.ú. Dúbravka, na ulici Na Vrátkach o výmere 1 800 m2.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012ZMLUVA O ZDRUŽENÍ [PDF, 50 kB]
Uzatvorená s mestskou časťou Bratislava - Rača pre účely zriadenia zberného dvora na pozemku parc. č. 1463/1, k. ú. Rača, na ulici Pri Šajbách o výmere 2 694 m2.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
18.12.2012Zmluva o spolupráci a propagácii pri organizovaní Silvester 2012 a Novoročný koncert 2013 [PDF, 39 kB]
Predmetom zmluvy je spolupráca vykonávateľa Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s objednávateľom Bratislavským samosprávnym krajom na príprave a realizácii podujatí – silvestrovských osláv Silvester Bratislava 2012 a Novoročný koncert 2013 –, ktoré sa uskutočnia v centre Hlavného mesta SR Bratislavy. Zmluva bola podpísaná 14. 12. 2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 18. 12. 2012
1.12.2012Zmluva o spolupráci na automatické sčítanie dopravy spoločnosťou Geometika,. s.r.o [PDF, 64 kB]
Umožnenie inštalácie sčítačou dopravy zo strany Hlavného mesta SR Bratislavy na stožiare verejného osvetlenia.
Zverejnené dňa: 1.12.2012
29.11.2012Zmluva o spolupráci s Akadémiou médií [PDF, 85 kB]
Predmetom tejto zmluvy je informačno-marketingová spolupráca medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a Akadémiou médií, odbornou vysokou školou mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave. Zmluva bola podpísaná 08. 11. 2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 29.11.2012
9.11.2012Dodatok č. 246505941201 k Zmluve o spolupráci č. 246505941200 pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkoviska na časti miestnej komunikácie II. triedy - Námestie Franza Liszta v Bratislave [PDF, 29 kB]
Predmetom dodatku je úprava výšky náhrady za prevádzkovanie parkoviska na časti miestnej komunikácii II. triedy na pozemku parc. č. 23096/1 v katastrálnom území Staré Mesto na Nám. Franza Liszta v Bratislave. Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dodatok zverejnený dňa : 09.11.2012
31.10.2012Dodatok č. 5 [PDF, 37 kB]
Dodatok č. 5 k Zmluve zo dňa 8. júla 1998 medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a METROm Bratislava a.s. o zmene ustanovenia článku 12 bodu 12.6 Dodatku č. 4 k Zmluve zo dňa 8. júla 1998 (zmena termínu k 31.12.2013)
31.10.2012Zmluva o spolupráci [PDF, 106 kB]
Predmetom zmluvy sú činnosti, ktoré sa externý expert zaväzuje vykonávať pre hlavné mesto na vlastnú zodpovednosť a v rozsahu dohodnutých podmienok v tejto zmluve pre projekt „Bratislava-územný manažment – Koordinácia územného rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy a susedných rakúskych obcí“ v súlade s opisom predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č.1 zmluvy.
Zverejnené dňa: 31.10.2012
16.10.2012Zmluva o spolupráci [PDF, 40 kB]
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností a vzájomná spolupráca Hlavného mesta SR Bratislavy a Ekotopfilm, s. r. o., za účelom organizácie aktuálneho podujatia 39. Medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm 2012 a 5. ročníka Národnej enviro súťaže Slovenska NESS 2012. Zmluva bola podpísaná 10. 10. 2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 16. 10. 2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 416 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 12 13 14 -15- 16 17  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.