Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 504 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18 ... 21  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
20.7.2016Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci č. MAGTS 1500196 zo dňa 1.12.2015
Predmetom tejto Zmluvy je bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci z Pôvodného poskytovateľa na Nového poskytovateľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok ďalej dohodnutých v tejto Zmluve.
Zverejnená dňa 20.7.2016
20.7.2016Zmluva o spolupráci
Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok spolupráce zmluvných strán a úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní si vzájomných plnení v rámci tejto spolupráce.
Zverejnená dňa 20.7.2016
20.7.2016Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri výrobe signálu z Podujatia, pri vyhotovovaní záznamu z Podujatia a pri verejnom prenose Podujatia a s ním súvisiacich diel vrátane ich vysielania v rámci programovej služby a sprístupňovania verejnosti. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok HM SR BA uhradiť priame náklady pri výrobe signálu z Podujatí a jeho kompletnom technickom zabezpečení.
Zverejnená dňa 20.7.2016
7.7.2016Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri výrobe signálu z Podujatia, pri vyhotovovaní záznamu z Podujatia a pri verejnom prenose Podujatia a s ním súvisiacich diel vrátane ich vysielania v rámci programovej služby a sprístupňovania verejnosti. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok HM SR BA uhradiť priame náklady pri výrobe signálu z Podujatí a jeho kompletnom technickom zabezpečení.
Zverejnené: 07.07.2016
28.6.2016Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je vzájomná synergická, redakčná, informačno-marketingová a obchodná spolupráca hlavného mesta a spoločnosti See & Go, ktorá je prevádzkovateľom TV See & Go.
Dátum zverejnenia: 28.6.2016
23.6.2016Zmluva o spolupráci č. OSV/010/2016 uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Predmetom zmluvy je spolupráca a finančná podpora hlavného mesta vo výške 700,- Eur z prostriedkov rozpočtu hlavného mesta Univerzite Komenského v Bratislave na realizáciu vzdelávacieho projektu pre seniorov - Letná Bratislavská univerzita seniorov VI. ročník. Dátum uzatvorenia: 22.06.2016
Dátum zverejnenia: 23.06.2016
21.6.2016Zmluva o spolupráci č. 246503751600
uzatvorená dňa 20.06.2016 na základe ktorej sa Hlavné mesto SR Bratislava stáva právnym nástupcom spoločnosti Bory, a.s. výlučne v rozsahu stavby "Stavebné úpravy komunikácie II/505 - Agátová"
Dátum zverejnenia: 21.06.2016
27.5.2016Dohoda o spolupráci uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Predmetom tejto dohody je spolupráca medzi hlavným mestom a Inštitútom pre výskum práce a rodiny pri realizácii zisťovania údajov a počtov ľudí bez domova a území hlavného mesta. Dátum uzatvorenia: 25.05.2016
Dátum zverejnenia: 27.05.2016
27.5.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 246509101400
uzatvorený dňa 27.05.2016, ktorým dochádza k zmene investora stavby
Dátum zverejnenia: 27.05.2016
27.5.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 246508551400
uzatvorený dňa 27.05.2016, ktorým dochádza k zmene investora stavby
Dátum zverejnenia: 27.05.2016
20.5.2016ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie reklamy pre objednávateľa. Dodávateľ bude prezentovať objednávateľa na športovom podujatí – prípravné hokejové stretnutie medzi amatérskym tímom bratislavského magistrátu a tímom MUFUZA, ktorý sa uskutočnení dňa 27. 04. 2016 v Bratislave.
Zverejnené dňa: 20.5.2016
18.5.2016Partnerská dohoda pre medzinárodný projekt „SmartDanubeLimes“
Partnerská dohoda pre zapojenie Hl. mesta SR Bratislavy do projektu „SmartDanubeLimes“ formou partnerstva medzinárodného projektu. Projekt č.: DTP1-1-292-2.2 SmartDanubeLimes
Dátum zverejnenia: 18.5.2016
16.5.2016Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (IROP)
Zmluva o splnomocnení Hlavného mesta SR Bratislavy na výkon časti úloh Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program
Dátum zverejnenia: 16.05.2016
6.5.2016Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci v rámci Programu Adopcia zelene
Dátum zverejnenia: 06.05.2016
3.5.2016Zmluva o spolupráci č. MAGTS1600074 - BOCR (BTB)
Spolupráca zmluvných strán na podujatí "Bratislava pre všetkých".
Dátum zverejnenia: 03. 05. 2016
24.3.2016Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu „Realizácia vegetačnej strechy Domova seniorov Archa“
Účelom tejto zmluvy je vymedziť práva a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečení udržateľnosti projektu „Realizácia vegetačnej strechy Domova seniorov Archa“
Dátum zverejnenia: 24.03.2016
23.2.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 246504871500 pri realizácii stavby "Dopravné napojenie administratívnej budovy Ružinov, Bratislava"
uzatvorený dňa 22.02.2016, ktorým dochádza k úprave rozsahu rekonštrukcie stavebného objektu SO-101 Rekonštrukcia Bajkalskej ulice
Dátum zverejnenia: 23.02.2016
16.2.2016Dodatok č.1 k Zmluve č. 246500191400 o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na časti miestnych komunikáciach v Bratislave
uzatvorená dňa 15.02.2016 za účelom zmeny účtu hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorý bude povinný uhrádzať dohodnutú náhradu za prevádzkovanie parkovania
Dátum zverejnenia: 16.02.2016
16.2.2016Dodatok č.1 k Zmluve č. 246500151300 o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na časti miestnych komunikáciach v Bratislave
uzatvorená dňa 15.02.2016 za účelom zmeny účtu hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorý bude povinný uhrádzať dohodnutú náhradu za prevádzkovanie parkovania
Dátum zverejnenia: 16.02.2016
16.2.2016Dodatok č.1 k Zmluve č. 246500161300 o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na časti miestnych komunikáciach v Bratislave
uzatvorená dňa 15.02.2016 za účelom zmeny účtu hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorý bude povinný uhrádzať dohodnutú náhradu za prevádzkovanie parkovania
Dátum zverejnenia: 16.02.2016
10.2.2016Zmluva o spolupráci pri prevádzke útulku pre zvieratá a poskytnutí finančného príspevku zo dňa 10.02.2016
Spolupráca pri prevádzke útulku pre zvieratá a poskytnutí finančného príspevku.
Dátum zverejnenia zmluvy: 10.02.2016
9.2.2016Zmluva o spolupráci č. MAGTS1600022
Predmetom zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán pri vzájomnej výmene marketingových služieb v rozsahu práv a záväzkov v čl. III a IV tejto zmluvy.
Dátum zverejnenia: 09. 02. 2016
30.12.2015Zmluva o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikácií v Bratislave č. 246507921500
uzatvorená dňa 29.12.2015, predmetom ktorej je úprava práv a povinnosti pri zabezpečení dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií v zóne s dopravným obmedzením v zmysle organizácie dopravy a dopravného značenia schváleného dňa 05.08.2008 a jeho neskoršími úpravami odsúhlasenými cestným správnym orgánom
Dátum zverejnenia: 30.12.2015
22.12.2015Zmluva o spolupráci č. 246504871500
uzatvorená dňa 22.12.2015 na základe ktorej sa Hlavné mesto SR Bratislava stáva právnym nástupcom spoločnosti Rosum, a.s. výlučne v rozsahu stavby "Dopravné napojenie administratívnej budovy Ružinov, Bratislava"
Dátum zverejnenia: 22.12.2015
21.12.2015Zmluva o spolupráci medzi hlavným mestom a Univerzitou Komenského v Bratislave
predmetom je spolupráca pri plnení opatrenia vyplývajúceho z "Programu aktívneho starnutia hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014-2020" a to konkrétne pri vytvorení, realizácii a vyhodnotení dotazníkového prieskumu a aj pri realizácii workshopu.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 504 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.