Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 506 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 21  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
9.9.2020Zmluva o spolupráci č. SSV/055/2020 uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Spolupráca a finančná podpora hlavného mesta vo výške 1000,- Eur pri realizácii vzdelávacieho projektu "Letná Bratislavská univerzita seniorov X. ročník" Univerzite Komenského v Bratislave formou vydania publikácie s názvom: "Letná bratislavská univerzita seniorov, Moje spomienky na Bratislavu“.
Obsahom publikácie bude výber prednášok, ktoré odzneli na podujatiach vzdelávacieho projektu počas predchádzajúcich ročníkov a príspevky seniorov na tému života v Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 27. 08. 2020
Dátum zverejnenia: 09. 09. 2020
Dátum účinnosti (deň po dni zverejnenia): 10. 09. 2020
4.9.2020DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI pri realizácii stavby „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské nivy“ v katastrálnom území Staré Mesto a Nivy
Zmluvné strany: Twin City Infrastructure s.r.o., Hlavné mesto SR Bratislava
Dodatok č. 5 uzatvorený dňa 04.09.2020 týkajúci sa dohody zmluvných strán na novom harmonograme realizácie stavby - „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské nivy“,
Dátum zverejnenia: 04.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
25.8.2020Zmluva o spolupráci
Hlavné mesto poskytuje DPB pre naplnenie účelu spolupráce časť priestoru o výmere cca 2 m2 nachádzajúceho sa na prízemí Novej radnice v priestoroch prvého kontaktu pre občanov, spolu s technickým a administratívnym zázemím.

Dátum uzavretia zmluvy: 21.08.2020
Dátum zverejnenia: 25.8.2020
18.8.2020Zmluva o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci
Združenie Hlavného mesta SR Bratislava a Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za účelom vykonania nevyhnutných úprav v rámci Jurigovho námestia

Dátum uzatvorenia: 17.08.2020
Dátum zverejnenia: 19.08.2020
27.7.2020Dodatok č. 1 Zmluve o spolupráci pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta SR Bratislavy, s mestskými časťami hlavného mesta SR Bratislavy Bratislava-Vrakuňa, Bratislava-Dúbravka a Bratislava-Karlova Ves, o financovaní investičných projektov v týchto mestských častiach hlavného mesta SR Bratislavy.

Dátum uzatvorenia: 6.7.2020
Dátum zverejnenia: 27.7.2020
16.7.2020Zmluva o spolupráci a poskytnutí služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Zmluva o spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislavou a obchodnou spoločnosťou METRO Bratislava a.s. na zákazku „Realizácia činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnosti a stavebného a technického dozoru projektu výstavby náhradných nájomných bytov a nájomných bytov Muchovo námestie“

Dátum uzatvorenia: 15.07.2020
Dátum zverejnenia: 16.07.2020
Dátum účinnosti: 17.07.2020
16.7.2020Zmluva č. OSV/057/2020
Darovacia zmluva ev. pod č. OSV/057/2020 uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a IKEA Bratislava, s. r. o.. na výrobky IKEA na účely zariadenia dočasného karanténneho mestečka pre ľudí bez domova.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 10. 06. 2020
Dátum zverejnenia: 16. 07. 2020
Dátum účinnosti: 17. 07. 2020
7.7.2020Zmluva o spolupráci č. MAGBO2000007
Zmluva o spolupráci pri výstavbe stavby „Obytný súbor Rínok Rača“ v katastrálnom území Rača, Bratislava – m. č. Rača

Dátum zverejnenia: 07.07.2020
14.7.2020Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej „Občiansky zákonník“)
Zmluva o spolupráci uzavretá medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Proti prúdu pri realizácii poskytovania sociálnej podpory pri realizácii pilotného projektu.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.07.2020
Dátum účinnosti: 15. 07. 2020
Dátum platnosti zmluvy do: na dobu neurčitú
Dátum zverejnenia: 14. 07. 2020
14.7.2020Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej „Občiansky zákonník“)
Zmluva o spolupráci uzavretá medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Vagus pri realizácii poskytovania sociálnej podpory pri realizácii pilotného projektu.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.07.2020
Dátum účinnosti: 15. 07. 2020
Dátum platnosti zmluvy do: na dobu neurčitú
Dátum zverejnenia: 14. 07. 2020
14.7.2020Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej „Občiansky zákonník“)
Zmluva o spolupráci uzavretá medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Návrat pri realizácii poskytovania sociálnej podpory pri realizácii pilotného projektu.

5. Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.07.2020
Dátum účinnosti: 15. 07. 2020
Dátum platnosti zmluvy do: na dobu neurčitú
Dátum zverejnenia: 14. 07. 2020
25.6.2020Zmluva č. MAGBO2000035 o spolupráci
Bezodplatná zmluva o spolupráci pri dokumentovaní a sprístupňovaní informácií o dejinách mesta Bratislavy.
22.6.2020Zmluva č. OSV/049/2020
Darovacia zmluva ev. pod č. OSV/049/2020 uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a IKEA Bratislava, s. r. o.. na výrobky IKEA na účely zriadenia dočasného zariadenia pre seniorov.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 20. 04. 2020
Dátum účinnosti: 23. 06. 2020
Dátum zverejnenia: 22. 06. 2020
22.6.2020Zmluva č. OSV/050/2020
Zmluva č. OSV/050/2020 o spolupráci na zabezpečenie prevádzky preventívneho karanténneho priestoru pre ľudí bez domova uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Dátum uzatvorenia zmluvy: 30. 03. 2020
Dátum účinnosti: 30. 03. 2020
Dátum platnosti zmluvy do: 31.08.2020
Dátum zverejnenia: 22. 06. 2020
12.6.2020Zmluva o spolupráci medzi hlavným mestom a Róberom Kňažkom.
Predmetom zmluvy je rozvoj a zachovanie flóry hlavného mesta v okolí Primaciálneho námestia prostredníctvom opeľovačov.

Dátum uzatvorenia: 10.06. 2020
Dátum zverejnenia: 12.06.2020
Dátum platnosti: neurčito
9.6.2020Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. MAGBO1800003
Úprava niektorých ustanovení zmluvy o spolupráci

Strany Memoranda:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Eurovea 2, s. r. o., Karloveská 34, 841 04 Bratislava

Dátum zverejnenia: 10.06.2020
8.6.2020Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní
Zmluva č. MAGBO2000031
Názov: Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní
Typ: Služby
Predmet: Úprava práv a povinností účastníkov dohody
Cena. Bezodplatná

Zmluvná strana:
Metropolitný inštitút Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 52324940
Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava, IČO 00698393

Dátum uzatvorenia: 12.03.2020
Dátum zverejnenia: 08.06.2020
Dátum platnosti: Do ukončenia obstarávania
1.6.2020Memorandum o spolupráci v súvislosti s realizáciou projektu Parkovacia garáž a revitalizácia parku na Kollárovom námestí
predmetom memoranda je riešenie ďalšej kooperácie Hlavného mesta so spoločnosťou Parking House a. s. a špecifikovanie ďalšieho postupu v intenciách zmluvy o dlhodobom nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 18-83-0863-10-00/0099
Dátum zverejnenia: 02.06.2020
12.5.2020Zmluva o spolupráci pri realizácii “REVITALIZÁCIA KOMENSKÉHO NÁMESTIA V BRATISLAVE“
Predmetnom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán s cieľom zabezpečenia realizácie Návrhu a následného užívania Parciel ako verejného priestranstva podľa Preambuly.

Dátum zverejnenia: 12.5.2020
30.4.2020Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
Zabezpečenie potrebných vyjadrení a povolení pre realizáciu vodovodnej a kanalizačnej prípojky v rámci projektu „ Vodovodná a kanalizačná prípojka Tyršovo nábrežie.

Dátum uzatvorenia: 30.04.2020
Dátum zverejnenia: 30.04.2020

Dodávateľ: Zelený svet s.r.o.
Ulica, číslo: Šustekova 2
Mesto: Bratislava 851 04

Dátum účinnosti: 01.05.2020
Dátum platnosti do: 30.06.2020
2.4.2020Zmluva o spolupráci č. OSV/025/2020
Číslo zmluvy MAGBO2000010
Zmluva o spolupráci (bezodplatná) uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a myelli Slovensko, s. r. o. za účelom obyvateľom hlavného mesta, výrazným spôsobom zjednodušiť prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti umožnením prístupu do systému obyvateľom, ktorí budú mať o tieto služby záujem.

Dátum uzatvorenia : 27. 03. 2020
Dátum zverejnenia: 02.04.2020
Dátum účinnosti: 03. 04. 2020
2.4.2020Dohoda o vzájomnej spolupráci
Predmetom dohody je vzájomná spolupráca strán dohody, a to najmä v oblasti akademického skúmania právnych otázok a problémov súvisiacich s činnosťami v pôsobnosti HM SR BA.

Dátum zverejnenia: 03.04.2020
24.3.2020Licenčná zmluva č. 39-102-9130/2019
Predmet: Poskytovateľ licencie udeľuje Nadobúdateľovi licencie súhlas na použitie diela v súlade s Čl. IV Zmluvy. Súhlas podľa bodu 3.1 tohto článku Zmluvy sa udeľuje pre všetky kategórie údajov ZBGIS z vybranej časti územia Slovenskej republiky špecifikovanej v prílohe č. 1 Zmluvy (6 089 km2) vo formáte ESRI GDB v súradnicovom systéme JTSK.

Cena: bezodplatná

Dátum zverejnenia: 24.3.2020

Dodávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Ulica, číslo: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava

Mesto: Bratislava

IČO: 17316219

Dátum účinnosti: 25.3.2020
Dátum platnosti do: 31.12.2020
6.3.2020Zmluva o spolupráci č. MAGBO2000004 pri zabezpečení činnosti a fungovania Nadácie mesta Bratislavy
Zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava, Nadácia mesta Bratislavy

Predmetom Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní činnosti a fungovania Nadácie prostredníctvom Magistrátu Hlavného mesta a jeho zamestnancov.

Dátum uzatvorenia: 05.03.2020
Dátum zverejnenia: 06.03.2020
4.3.2020Dohody o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie a spolufinancovaní - Úprava križovatky ulíc Saratovská - Pri kríži č. 246501052000
Zmluvné strany: Dúbravy Rezidencia, s.r.o., , Hlavné mesto SR Bratislava

Stručný popis: dohoda uzatvorená dňa 04.03.2020 týkajúca sa vzájomnej spolupráce zmluvných strán pri úprave križovatky ulíc Saratovská - Pri kríži

Dátum zverejnenia: 04.03.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 506 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.