Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 457 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 -18- 19  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
23.8.2012Zmluva o spolupráci pri výstavbe inžinierskej stavby pozemnej komunikácie, objektu E 803 Rozšírenie komunikácie Trnavská ul. - neriadené otáčanie pred Miletičovou ul. [PDF, 73 kB]
Predmetom zmluvy je upraviť práva a povinnosti zmluvných strán za účelom realizácie stavebných objektov *E 803* *Rozšírenie komunikácie Trnavská ul. – neriadené otáčanie pred Miletičovou ul. a s ňou súvisiace objekty E 616 Ochrana kábelových vedení VN , NN aE 816 Preložka káblov CDS - komunikačných, koordinačných a kamerového dohľadu *a ich odovzdania do vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislavy
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa: 23.08.2012
19.7.2012Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na projekte BMK [PDF, 179 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta. Predmetom zmluvy sú konkrétne povinnosti a záväzky obidvoch strán pri vydávaní Bratislavskej mestskej karty a zabezpečení jej vernostnej a zľavovej funkcionality.
Dátum zverejnenia: 19.7.2012
17.7.2012Zmluva o spolupráci s DASH MEDIA, s. r. o. [PDF, 146 kB]
Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri revitalizácii nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta, formou ich umeleckej úpravy. Zmluva bola podpísaná 06. 07. 2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 17. 7. 2012
13.7.2012Zmluva o spolupráci pri výstavbe stavby "FORUM BUSINESS CENTER" objekt - Prestavba križovatky Bajkalská - Prievozská v katastrálnom území Nivy [PDF, 155 kB]
Predmetom zmluvy je upraviť práva a povinnosti zmluvných strán, ktorých cieľom je realizácia stavby "Prestavba križovatky Bajkalská - Prievozská" a s ňou súvisiaca rekonštrukcia jej cestnej svetelnej signalizácie. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zmluva zverejnená dňa : 13.07.2012
11.6.2012Zmluva o spolupráci: Blue Dream s.r.o. [PDF, 12,3 MB]
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri revitalizácii nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta, formou ich umeleckej úpravy.
Dátum zverejnenia: 11.6.2012
8.6.2012Zmluva o spolupráci [PDF, 34 kB]
Zmluva o spolupráci uzavretá medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a OZ Vagus. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečovaní poskytovania nízkoprahových sociálnych služieb formou terénnej sociálnej práce ľuďom bez domova na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Dátum zverejnenia: 8.6.2012
17.5.2012Zmluva o spolupráci medzi Nadáciou poštovej banky a Hlavným mestom SR Bratislava [PDF, 5,6 MB]
Predmetom zmluvy je záväzok zmluvných strán spolupracovať v záujme prevádzky a údržby cyklotras na území Hlavného mesta BA.
Zverejnené dňa: 17.5.2012
10.5.2012Mandátna zmluva o poskytovaní právnej pomoci [PDF, 57 kB]
Predmetom zmluvy je zastupovanie hlavného mesta v súdnom konaní.
Dátum zverejnenia: 10.5.2012
7.3.2012Zmluva o spolupráci: HB REAVIS Slovakia a.s [PDF, 41 kB]
HB REAVIS a Hlavné mesto majú záujem zúčastniť sa konferencie/ výstavy MIPIM v Cannes v dňoch 6.- 9. marca 2012 (ďalej ako „výstava“). Predmetom výstavy je prezentácia realitného trhu. HB REAVIS má na výstave prenajatý priestor za účelom umiestnenia výstavného stánku a následnej prezentácie.
Zverejnené dňa: 7.3.2012
20.2.2012Zmluva o vzájomnej spolupráci [PDF, 144 kB]
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., Piaristická 46/276, 911 40 Trenčín (ďalej len "poskytovateľ"). Na základe "Zmluvy o vzájomnej spolupráci" bude poskytovateľ v zmysle zákona č. 327/2005 o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len "Zákon o poskytovaní právnej pomoci") v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z. poskytovať právne služby pre klientov Krízového centra, Budatínska 59/A, Bratislava.
Dátum zverejnenia : 20.2.2012
14.2.2012Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi Hlavným mestom SR BA a Krajským riaditeľstvom PZ V BA [PDF, 173 kB]
Predmetom zmluvy je záväzok krajského riaditeľstva spracovávať osobné údaje v súlade s § 5 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) v informačnom systéme hlavného mesta, ktorý tvorí kamerový systém.
Zverejnené dňa: 14.2.2012
14.2.2012Zmluva o spolupráci medzi Hlavným mestom SR BA a Krajským riaditeľstvom PZ V BA [PDF, 164 kB]
Predmetom zmluvy je záväzok zmluvných strán spolupracovať v záujme prevádzky a údržby automatizovaného systému riadenie mestskej cestnej dopravy v Hlavnom meste BA.
Zverejnené dňa: 14.2.2012
8.2.2012Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe [PDF, 37 kB]
Zabezpečenie a vykonávanie pedagogickej a odbornej praxe študentov Univerzity Komenského v Bratislave - Pedagogickej fakulty na pracovisku krízového centra, zariadenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy. Táto zmluva bola podpísaná dňa 6. 2. 2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 8. 2. 2012
2.2.2012Zmluva o spolupráci s firmou STENOTYP [PDF, 100 kB]
Zmluva o spolupráci s firmou STENOTYP na vyhotovovanie stenografických záznamov a prepisov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v priebehu roku 2012. Zmluva bola podpísaná 18.1.2012 a účinnosť nadobuden nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 2.2.2012
17.1.2012Zmluva o spolupráci [PDF, 41 kB]
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní účasti na veľtrhu Slovakiatour 2012
Zverejnené dňa: 17.1.2012
10.1.2012Zmluvy o spolupraci
Zmluva o spoluúčasti na veľtrhu cestovného ruchu Ferien Messe Viedeň 2012.
Zverejnené dňa: 10.1.2012
10.1.2012Zmluva o spolupraci [PDF, 77 kB]
Zmluva o spolupraci pri zabezpeceni ucasti na medzinarodnom veltrhu cestovneho ruchu Ferien Messe Wien 2012.
Zverejnené dňa: 10.1.2012
21.12.2011Zmluva o spolupráci pri prevádzkovaní útulku pre zvieratá [PDF, 526 kB]
Finančný príspevok na útulok pre opustené zvieratá v starostlivosti občianskeho združenia Asociácia ochrancov zvierat. V útulku sa nachádzajú prevažne mačky a malý počet psov.
Dátum zverejnenia: 21.12.2011
21.12.2011Zmluva o budúcej zmluve o spolupráci s UK v Bratislave [PDF, 40 kB]
Predmetom zmluvy je záväzok zmluvných strán, že v prípade pridelenia prostriedkov zo štátnej podpory uzatvoria Zmluvu o spolupráci pri využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja.
Dátum zverejnenia: 21. 12. 2011
8.12.2011Zmluva o spolupráci s firmou JRL.SK, s.r.o. [PDF, 413 kB]
Zapožičanie 20 ks regulačných prvkov verejného osvetlenia aj s montážou a následnou demontážou.
Zverejnené dňa: 9.12.2011
5.10.2011Zmluva o spolupráci [PDF, 893 kB]
Autorský dozor pri realizácii sanácie balkóna Primaciálneho paláca
Zverejnené dňa: 5.10.2011
14.9.2011Rámcová zmluva o mediálnej spolupráci [PDF, 529 kB]
Predmetom Rámcovej zmluvy o mediálnej spolupráci uzatvorenej medzi spoločnosťou C.E.N. s.r.o. a Hlavným mestom SR Bratislava je poskytnutie reklamných priestorov na odvisielanie reklamných spotov a odvisielanie reklamných spotov v termíne najneskôr do 31.12.2011.
Zverejnená dňa 14.9.2011.
19.7.2011Zmluva o spolupráci [PDF, 32 kB]
Predmetom zmluvy medzi Mestskou časťou Bratislava - Podunajské Biskupice a Hlavným mestom SR Bratislava je spolupráca zmluvných strán pri realizácii povrchovej úpravy komunikácií vo vlastníctve hlavného mesta na uliciach Popradská, Krajinská, Šamorínska a Vetvárska. Zmluva bola podpísaná dňa 18.7.2011/ Zmluva nadobudne účinnosť deň po dni jej zverejnenia/
Zverejnená dňa 19.7.2011.
10.6.2011Zmluva o marketingovej podpore [PDF, 1,4 MB]
Predmetom zmluvy je záväzok Medzinárodnej veterán rallye 500 km Slovenských, o. z., poskytnúť hlavnému mestu marketingovú podporu spočívajúcu v mediálnej propagácii hlavného mesta na plagátoch a bulletine podujatia. Zmluva bola podpísaná dňa 06. 06. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 10.6.2011
1.6.2011Zmluva o spolupráci BMK [PDF, 188 kB]
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu Bratislavskej mestskej karty. Predmetom zmluvy sú najmä povinnosti a záväzky obidvoch strán pri vydávaní Bratislavskej mestskej karty a zabezpečení jej vernostnej a zľavovej funkcionality.
Zverejnené dňa: 01.06.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 457 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 -18- 19  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.