Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 507 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 21  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
4.3.2020Dohody o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie a spolufinancovaní - Úprava križovatky ulíc Saratovská - Pri kríži č. 246501052000
Zmluvné strany: Dúbravy Rezidencia, s.r.o., , Hlavné mesto SR Bratislava

Stručný popis: dohoda uzatvorená dňa 04.03.2020 týkajúca sa vzájomnej spolupráce zmluvných strán pri úprave križovatky ulíc Saratovská - Pri kríži

Dátum zverejnenia: 04.03.2019
24.2.2020Zmluva o spolupráci so spoločnosťou Národné tenisové centrum, a. s.
Vzájomná výmena marketingových služieb, ktoré sú špecifikované v čl. 2 a 3 tejto zmluvy.

Dátum uzatvorenia: 20.02.2020
Dátum zverejnenia: 24.02.2020
Dátum účinnosti: 25.02.2020
Dátum ukončenia: 31.12.2021
24.2.2020Zmluva o spolupráci See & Go, s. r. o.
Vzájomná synergická, redakčná, informačno-marketingová a obchodná spolupráca hlavného mesta a spoločnosti See & Go pri zabezpečovaní výroby a vysielania spotov o aktuálnom dianí v hlavnom meste.

Dátum uzatvorenia: 24.02.2020
Dátum zverejnenia: 24.02.2020
Dátum účinnosti: 25.02.2020
Dátum ukončenia: 31.12.2020
14.2.2020Zmluva o vzájomnom poskytovaní údajov o výstavbe s MČ Nové Mesto
Číslo zmluvy: MAGBO2000002
Typ: bezodplatná

Dátum zverejnenia: 14.02.2020
Dátum účinnosti: 15.02.2020
Dátum platnosti do: neurčito
7.2.2020Dohoda o spolupráci MAGBO1900069
Predmetom tejto dohody o spolupráci je záväzok zmluvných strán spolupracovať pri rozvoji otvorenej inovačnej platformy v oblasti mobility s dôrazom na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja hlavného mesta a jeho zdrojov, zvýšení kvality života jeho obyvateľov a dosahovaní plného potenciálu Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky.

Zmluvná strana:
Slovak Lines Služby, a.s., Bottova 7, 81109 Bratislava
HB REAVIS Slovakia, a.s., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava
MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04 Bratislava

Dátum uzatvorenia: 06.02.2020
Dátum zverejnenia: 07.02.2020
Dátum účinnosti: 08.02.2020
Dátum skončenia platnosti zmluvy: Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán ju môže písomne vypovedať i bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jednomesačná a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
5.2.2020Zmluva o spolupráci medzi Hlavným mestom SR Bratislavy a mestskou časťou Bratislava – Petržalka
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa ust. § 269 od. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Hlavným mestom SR Bratislavy a mestskou časťou Bratislava – Petržalka.

Dátum uzatvorenia: 29.01.2020
Dátum zverejnenia: 05.02.2020
3.2.2020Zmluva o vzájomnom poskytovaní údajov o výstavbe s MČ Nové Mesto
Predmetom tejto zmluvy je vzájomné poskytovanie údajov a informácií o výstavbe na území
mestskej časti pre potreby zmluvných strán a pre potreby aktualizácie 'Digitálnej technickej
mapy hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „digitálna mapa“) podľa Všeobecne záväzného
nariadenia hl. m. SR Bratislavy č. 1/1995 o digitálnej mape v znení neskorších predpisov.

Dátum zverejnenia: 01.02.2020
Dátum účinnosti: 01.02.2020
Dátum platnosti do: neručito


Dodávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
30.1.2020Dohoda o spolupráci MAGBO1900068
Predmetom tejto dohody je záväzok zmluvných strán spolupracovať pri všestrannom rozvoji mesta v oblasti umenia a architektúry, verejného priestoru a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mesta a jeho zdrojov, zvýšení kvality života jeho obyvateľov a dosahovaní plného potenciálu Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky.

Dátum uzatvorenia: 20.12.2019
Dátum zverejnenia: 31.01.2020
Dátum účinnosti: 01.02.2020

Objem finančných prostriedkov: 0 Eur

Dátum skončenia platnosti zmluvy: Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán ju môže písomne vypovedať aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jednomesačná a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
30.1.2020Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov
Ide o zmluvu uzavretú s Dopravným podnikom Bratislava, a. s., na spracúvanie osobných údajov za účelom evidencie vlastníkov/držiteľov vozidiel, ktoré boli odstránené z dôvodu, že tvorili prekážku cestnej premávky.

Dátum podpísania: 30.01.2020.
Dátum platnosti: 30.01.2020.
16.1.2020Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900066
Zmluva o spolupráci pri realizácii komunikácií Žižkova ulica a Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu v katastrálnom území Staré Mesto.

Dátum zverejnenia: 16.01.2020
31.12.2019Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900063
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby „Kopčianska JUH – Rekonštrukcia komunikácie Kopčianska ulica.“ v katastrálnom území Petržalka
Dátum zverejnenia: 31.12.2019
23.12.2019Zmluva o Poskytnutí služieb – Činnosť Stavebného dozoru pre projekt Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko – Karloveská radiála
MAGTS1900115
Dátum uzatvorenia: 23.12.2019
Dátum zverejnenia: 23.12.2019
23.12.2019Zmluva o spolupráci
MAGTS1900197
Dátum účinnosti: 24.12.2019
Dátum platnosti do: 20.12.2020
Dátum zverejnenia: 23.12.2019
20.12.2019Dohoda o spolupráci
Číslo zmluvy: MAGBO 1900055
Dátum uzatvorenia: 19.12.2019
Dátum zverejnenia: 20.12.2019
Dátum účinnosti: 23.12.2019
Dátum platnosti do: 31.10.2025
17.12.2019Zmluva o vysporiadaní zhodnotenia cudzieho majetku
Zmluva sa týka vysporiadania investície SZĽH do Zimného štadióna Ondreja Nepelu a prevzatia tohto zhodnotenia Hlavným mestom SR Bratislava, nakoľko modernizáciu a rekonštrukciu štadióna vykonal SZĽH
Dátum zverejnenia: 18.12.2019
16.12.2019Zmluva o spolupráci a nakladaní s právami duševného vlastníctva
Číslo zmluvy: MAGBO1900058
Dátum uzatvorenia: 12.12.2019
Dátum zverejnenia: 16.12.2019
Dátum účinnosti: 17.12.2019
13.12.2019Zmluva o vzájomnom poskytovaní údajov o výstavbe s MČ Jarovce
Dátum zverejnenia: 13.12.2019
Dátum účinnosti: 13.12.2019
Dátum platnosti do: neručito
28.11.2019Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Číslo zmluvy: MAGBO1900053
Dátum uzatvorenia: 27.11.2019
Dátum zverejnenia: 28.11.2019
Dátum účinnosti: 29.11.2019
Dátum platnosti do: 27.11.2022
25.11.2019Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
MAGBO1900042
Dátum uzatvorenia: 21.11.2019
Dátum zverejnenia: 25.11.2019
Dátum účinnosti: 26.11.2019
Dátum platnosti do: 25.11.2022
13.11.2019Zmluva o spolupráci
Číslo zmluvy: MAGTS1900135
Zmluva o spolupráci k zabezpečeniu a realizácii ekologického vratného systému nádob na nápoje pre predajcov nápojov na akcii „Vianočný hlavný trh 2019“
Dátum uzatvorenia: 13.11.2019
Dátum zverejnenia: 13.11.2019
Dátum účinnosti: 14.11.2019
5.11.2019Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci pri organizovaní Vianočných trhov na Hlavnom námestí a na Františkánskom námestí v Bratislave
Číslo zmluvy: MAGBO1900047
Dátum uzatvorenia: 04.11.2019
Dátum zverejnenia: 05.11.2019
24.10.2019Zmluva o spolupráci – Adopcia zelene – Bartoková 2/A
Číslo zmluvy: MAGTS 1900036
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností pri spolupráci pri realizácii sadových úprav
Dátum uzatvorenia: 30.9.2019
Dátum zverejnenia: 25.10.2019
24.10.2019Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900040
Číslo zmluvy: MAGBO1900040
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení prípravy a realizácie stavby a jej následného odovzdania do vlastníctva Hlavného mesta
Dátum uzatvorenia: 21.10.2019
Dátum zverejnenia: 24.10.2019
22.10.2019Dohoda o spolupráci č. 246506271900
dohoda uzatvorená dňa 21.10.2019 týkajúca sa vzájomnej spolupráce zmluvných strán pri budovaní križovatky ulíc Kopčianska – Údernícka
Dátum zverejnenia: 22.10.2019
9.10.2019Zmluva o vzájomnom poskytovaní priestorových údajov prostredníctvom mapových služieb
Číslo: MAGBO1900044
Typ: bezodplatná zmluva
Dátum zverejnenia: 09.10.2019
Dátum účinnosti: 10.10.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 507 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.