Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 315 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 13  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
14.9.2011Rámcová zmluva o mediálnej spolupráci [PDF, 529 kB]
Predmetom Rámcovej zmluvy o mediálnej spolupráci uzatvorenej medzi spoločnosťou C.E.N. s.r.o. a Hlavným mestom SR Bratislava je poskytnutie reklamných priestorov na odvisielanie reklamných spotov a odvisielanie reklamných spotov v termíne najneskôr do 31.12.2011.
Zverejnená dňa 14.9.2011.
21.4.2011Rámcová zmluva o spolupráci [PDF, 925 kB]
Na základe zmluvy sa hlavné mesto zaväzuje Slovenskému zväzu ľadového hokeja poskytnúť objekt zimného štadióna na dobu 10 rokov pre účely ľadového hokeja.
Zverejnené dňa: 21.4.2011
28.8.2019Smlouva o provedení odborného referátu dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Číslo zmluvy: MAGBO1900038
Predmetom tejto Zmluvy odborná konferencia Zelená města – města budoucnosti „Rekreační zázemí měst“
31.5.2017Titulok: Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom Trolejbusová trať konečná Gaštanová
číslo zmluvy: MAGBO1700009
Dátum uzatvorenia: 30.05.2017
Nadobudnutie účinnosti: 01.06.201
Dátum zverejnenia: 31.05.2017
Zhotoviteľ (názov, adresa, IČO): Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Názov oddelenia: OVD - Oddelenie verejnej dopravy
1.2.2013zml. o spolupráci č. MsP/12/00018
Predmetom zmluvy je prepojenie optickej siete vedenej z Centr. operátor. pracoviska do sídla KR PZ v BA a do sídla Centr. dispeč. MsP BA na Gundulič. ul 10
Dátum zverejnenia : 01.02.2013
6.3.2015Zmluva č. 0090900615 o vzájomnom poskytovaní údajov o výstavbe
Predmetom tejto zmluvy je vzájomné poskytovanie údajov a informácií o výstavbe na území mestskej časti pre potreby zmluvných strán a pre potreby aktualizácie Digitálnej technickej mapy hlavného mesta SR Bratislavy.
Zverejnené dňa 06.03.2015
28.1.2014ZMLUVA č. 1/2014/IT o vzájomnom poskytovaní údajov o výstavbe
Predmetom tejto zmluvy je vzájomné poskytovanie údajov a informácií o výstavbe na území mestskej časti pre potreby zmluvných strán a pre potreby aktualizácie Digitálnej technickej mapy hlavného mesta SR Bratislavy.
Zverejnené dňa : 28.01.2014
23.1.2013Zmluva č. 246500111300 o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikáciách v Bratislave
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií v Zóne s dopravným obmedzením v katastrálnom území Staré Mesto. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 23.01.2013
29.1.2013Zmluva č. 246500151300 o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikáciách v Bratislave
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnej komunikácie - Americké námestie v katastrálnom území Staré Mesto.Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 29.01.2013
29.1.2013Zmluva č. 246500161300 o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikáciách v Bratislave
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií - Radlinského ulica - Floriánske námestie v katastrálnom území Staré Mesto. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 29.01.2013
7.8.2015Zmluva č. 246503981500 o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na časti miestnej komunikácie II. triedy - Námestie Franza Liszta v Bratislave
uzatvorená dňa 07.08.2015 pre účely zabezpečenia parkovania na časti miestnej komunikácie II. triedy na pozemku reg. "C" KN, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 23096/1 na Námestí Franza Liszta v Bratislave
Dátum zverejnenia: 07.08.2015
4.1.2017Zmluva o budúcej zmluve
Predmetom zmluvy je uzatvorenie budúcej zmluvy o odbere výsledkov výskumu týkajúcich sa digitálneho spracovania dokumentov z histórie Bratislavy.
Zverejnené dňa: 4.1.2017
5.2.2013ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE
Rozvoj inkluzivity podnikania na Slovensku: pragmatický prístup
Zverejnené dňa: 5.2.2013
21.12.2011Zmluva o budúcej zmluve o spolupráci s UK v Bratislave [PDF, 40 kB]
Predmetom zmluvy je záväzok zmluvných strán, že v prípade pridelenia prostriedkov zo štátnej podpory uzatvoria Zmluvu o spolupráci pri využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja.
Dátum zverejnenia: 21. 12. 2011
9.10.2018Zmluva o budúcej zmluve o spolupráci zo dňa 27.09.2018
Realizácia stavby: „ Rozšírenie Landererovej ulice“ v katastrálnom území Bratislava - Staré mesto
Predmet zmluvy: uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri realizácii stavby “Rozšírenie Landererovej ulice“
Dátum uzatvorenia: 27.9.2018
Dátum zverejnenia: 9.10.2018
Poskytovateľ: SKY PARK RESIDENCES s.r.o.
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - Petržalka
IČO: 51467674
Dátum platnosti: 10.10.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
20.2.2019Zmluva o dodaní diela a zmluva o budúcej zmluve č. MAGBO1900002
Číslo zmluvy: MAGBO1900002
Predmet zmluvy: dodanie Časti 1 Diela - štúdie uskutočniteľnosti a záväzok v prípade odsúhlasenia prvej fázy projektu Ministerstvom hospodárstva SR uzavrieť s hl. mestom zmluvu o dodaní Časti 2 diela.
Zmluvná strana: Market Locator SK s.r.o.
Cena za dielo: 0 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 19.02.2019
Dátum zverejnenia: 20.02.2019
Dátum účinnosti: 21.02.2019
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
10.6.2011Zmluva o marketingovej podpore [PDF, 1,4 MB]
Predmetom zmluvy je záväzok Medzinárodnej veterán rallye 500 km Slovenských, o. z., poskytnúť hlavnému mestu marketingovú podporu spočívajúcu v mediálnej propagácii hlavného mesta na plagátoch a bulletine podujatia. Zmluva bola podpísaná dňa 06. 06. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 10.6.2011
4.5.2011Zmluva o marketingovej, informačnej spolupráci na premiére filmu Nickyho rodina [PDF, 196 kB]
Predmetom tejto zmluvy je marketingová, informačná spolupráca medzi zmluvnými stranami na premiére dokumentárneho filmu Nickyho rodina v rozsahu a za podmienok ďalej stanovených. Premiéra sa uskutoční 15. 6. 2011 v historickej budove SND v Bratislave. Zmluva bola podpísaná dňa 29. 4. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 4. 5. 2011
7.9.2018Zmluva o nepravidelnej doprave
Číslo zmluvy: MAGBO1800039
Zabezpečenie nepravidelnej dopravy na podujatie Deň kroja 2018
Dátum uzatvorenia: 5.9.2018
Dátum zverejnenia: 7.9.2018
Dátum účinnosti: 8.9.2018
Dodávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a. s.
Ulica, číslo: Olejkárska 1
Mesto: 814 52 Bratislava
IČO: 00 492 736
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
11.10.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAG DG 1800663
Dotácia z rozpočtu hlavného mesta na podporu prípravy a realizácie projektu „tvorivá dielňa FabLab Bratislava“
Číslo zmluvy: MAG DG 1800663
Zmluvná strana: Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút
Cena za dielo: 0 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 11.10.2018
Dátum zverejnenia: 11.10.2018
Dátum účinnosti: 12.10.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
25.4.2013Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Predmetom zmluvy je poskytnutie účelovo viazaných finančných prostriedkov v sume 70000,- Eur ako daru, ktoré prevodca odovzdá nadobúdateľovi za podmienok určených v tejto zmluve. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 25.04.2013
27.11.2013Zmluva o poskytnutí služieb
Dodávateľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zabezpečiť prostredníctvom osoby odborne spôsobilej podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, poskytnutie dohodnutých služieb a vykonať pre Objednávateľa služby spočívajúce v zabezpečení odborného poradenstva, prípravy podkladov a stanovísk a analýzy pojmov v etape prípravných prác a činností a prvotných postupov súvisiacich s plnením povinnosti Objednávateľa podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskoršieho predpisu. Uzatvorené dňa: 22.11.2013
Zverejenené dňa: 27.11.2013
10.10.2013Zmluva o poskytnutí sublicencie
Poskytovateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve poskytne nadobúdateľovi sublicenciu na použitie loga mesta Bratislavy.
Zverejnené dňa: 10.10.2013
30.11.2017Zmluva o postúpení práv a povinností č. 246509991700
Stručný popis: uzatvorená dňa 29.11.2017, ktorou dochádza k postúpeniu práv a povinností k stavebným objektom SO.IS.105.1 Šagátova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice I., SO.IS.105.2 Šagátova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice II., SO.IS.105.3 Mlynské nivy – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice III., SO.IS.105.3.1 Mlynské nivy – vjazd/výjazd do/z obslužnej komunikácie pre doplnkové služby, SO.IS.105.4 Svätoplukova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice IV., SO.IS.105.5 Svätoplukova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice V, ktorých stavebníkom bude spol. Twin City, a.s..
20.7.2016Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci č. MAGTS 1500196 zo dňa 1.12.2015
Predmetom tejto Zmluvy je bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci z Pôvodného poskytovateľa na Nového poskytovateľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok ďalej dohodnutých v tejto Zmluve.
Zverejnená dňa 20.7.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 315 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 13  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.