Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 406 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 17  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
27.2.2018Zmluva o zabezpečení udržateľnosti centrálneho Integrovaného informačného systému Bratislavy [PDF, 1,9 MB]
Titulok: Zmluva o zabezpečení udržateľnosti centrálneho Integrovaného informačného systému Bratislavy v rámci projektu Elektronizácie služieb bratislavskej samosprávy

Stručný popis: Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti s päťročnou udržateľnosťou projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy (ďalej len „ESBS“) sa budú spolupodieľať na financovaní vytvorenej centrálnej časti Integrovaného informačného systému Bratislavy (ďalej len „IIS BA“) cez projekt, ktorý bol financovaný cez Operačný program Bratislavský kraj.
27.2.2018Zmluva o zabezpečení udržateľnosti centrálneho Integrovaného informačného systému Bratislavy v rámci projektu Elektronizácie služieb bratislavskej samosprávy
2.2.2018Zmluva o spolupráci – FUXTON, s.r.o. – Zelený trojuholník Bosákova
Číslo: MAGBO1700032
Titulok: Zmluva o spolupráci – FUXTON, s.r.o. – Zelený trojuholník Bosákova
stručný popis: Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri spolupráci pri zabezpečení územného rozhodnutia, stavebného povolenia Stavby (prípadne ohlásenia stavebných úprav)m realizácie a kolaudácie Stavby vrátane jej odovzdania do vlastníctva a správy Hlavného mesta
Názov: Zmluva o spolupráci
Typ: Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: úprava práv a povinností Zmluvných strán pri spolupráci pri zabezpečení územného rozhodnutia, stavebného povolenia Stavby (prípadne ohlásenia stavebných úprav)m realizácie a kolaudácie Stavby vrátane jej odovzdania do vlastníctva a správy Hlavného mesta
31.1.2018Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene nachádzajúcej sa na pozemkoch: parc.č. 5206/40, 5209/16, 5206/52, 5210/11, 5211/5, registra „C“ KN v k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: MAGBO1700019
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb
Predmet zmluvy: Adopcia zelene – parc.č. 5206/40, 5209/16, 5206/52, 5210/11, 5211/5, registra „C“ KN v k.ú. Petržalka
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 30.01.2018
Dátum zverejnenia: 31.01.2018
Dodávateľ: FUXTON, s.r.o.
Ulica, číslo: Dvořákovo nábrežie 10
Mesto: 811 02 Bratislava
IČO: 350833 513
DIČ: SK 2020225889
Dátum účinnosti: 01.02.2018
Dátum platnosti do: 31.01.2021
24.1.2018Dodatok k zmluve o výpožičke archívnych dokumentov medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Slovenskou národnou galériou
Týmto dodatkom sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu výstavy do 20. 05. 2018.
Názov výstavy: Architekt Friedrich Weinwurm
Miesto realizácie: Esterházyho palác SNG, Nám. Ľ. Štúra 4,
Bratislava
Zverejnené dňa: 24.01.2018
15.1.2018Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene nachádzajúcej sa na pozemkoch: parc.č. 12070/12, registra „C“ KN v k.ú. Nové Mesto a
Číslo zmluvy: MAGBO1700026
Názov: Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Typ: Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb
Predmet zmluvy: Adopcia zelene – parc.č. 12070/12, registra „C“ KN v k.ú. Nové Mesto
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 22.12.2017
Dátum zverejnenia: 15.1.2018
Dodávateľ: Vnútroblok o.z.
Ulica, číslo: Zochova 16
Mesto: 811 02 Bratislava
IČO: 42269385
Dátum účinnosti: 16.1.2018
Dátum platnosti do: 16.1.2021
22.12.2017Dohoda o postúpení práv a povinností [PDF, 211 kB]
DOHODA O PREVODE A POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ
z rozhodnutia o umiestnení stavby č. 654, č. SÚ/CS 4634/2012/1 O/KAR zo stavebného povolenia č. s. 108486/2014 - DP/3
a zo stavebného konania uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
8.12.2017Zmluva o spolupráci
Titulok: Zmluva o spolupráci – BERGAMON – POLYFUNKČNÝ AREÁL – Mlynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava
stručný popis: Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri príprave, povolení, realizácií a kolaudácií Projektu v k.ú. Ružinov
Typ: Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 26 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
Predmet zmluvy: úprava práv a povinností Zmluvných strán pri príprave, povolení, realizácií a kolaudácií Projektu v k.ú. Ružinov
Cena: 0,00 Eur
30.11.2017Zmluva o postúpení práv a povinností č. 246509991700
Stručný popis: uzatvorená dňa 29.11.2017, ktorou dochádza k postúpeniu práv a povinností k stavebným objektom SO.IS.105.1 Šagátova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice I., SO.IS.105.2 Šagátova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice II., SO.IS.105.3 Mlynské nivy – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice III., SO.IS.105.3.1 Mlynské nivy – vjazd/výjazd do/z obslužnej komunikácie pre doplnkové služby, SO.IS.105.4 Svätoplukova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice IV., SO.IS.105.5 Svätoplukova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice V, ktorých stavebníkom bude spol. Twin City, a.s..
30.11.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Stručný popis: uzatvorený dňa 29.11.2017, ktorým dochádza k vypusteniu stavebných objektov SO.IS.105.1 Šagátova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice I., SO.IS.105.2 Šagátova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice II., SO.IS.105.3 Mlynské nivy – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice III., SO.IS.105.3.1 Mlynské nivy – vjazd/výjazd do/z obslužnej komunikácie pre doplnkové služby, SO.IS.105.4 Svätoplukova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice IV., SO.IS.105.5 Svätoplukova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice V, ktorých stavebníkom bude spol. Twin City, a.s..
6.11.2017Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Číslo zmluvy: MAGBO1700023
Predmet zmluvy: Adopcia zelene – par.č. 17336/12, reg „C“, k.ú. Rača
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 02.10. 2017
Dátum zverejnenia: 07.11. 2017
Dátum účinnosti: 08. 11. 2017
Dodávateľ: DANBIK, s.r.o.
Ulica, číslo: Kadnárová 51
Mesto: 831 51 Bratislava
IČO: 45330263
Dátum účinnosti: 07.11.2017
Dátum platnosti do: 06.11.2020
25.10.2017Zmluva o spolupráci č. 372/2017
Predmet: Zmluva o spolupráci
Partner: Dobré m(i)esto o.z, IČO: 50828835, Karadžičova 12 12/, Bratislava, 82108
Cena 200000.00 EUR (s DPH)
Dátum zverejnenia 25.10.2017
Dátum účinnosti 26.10.2017
Dátum podpisu 18.10.2017
Platnosť od 18.10.2017
Platnosť do neurčito
Druh zmluvy dodávateľská
Zodpovedný vedúci: Ing. Valér Jurčák
18.10.2017Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Slovenskou národnou galériou.
Dátum zverejnenia: 18.10.2017
Dátum účinnosti: Deň po dni zverejnenia zmluvy
12.10.2017Zmluva o pristúpení HM SR Bratislavy ku konzorciu projektu 7FP EU-GUGLE
Zmluva o pristúpení HM SR Bratislavy ku konzorciu projektu 7. rámcového programu Európskej únie - Európske mestá slúžiace ako zelená mestská brána k líderstvu v udržateľnej energii (z angl. European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy, skrátený názov projektu: EU-GUGLE) na základe platnej konzorčnej zmluvy v znení jej 1. dodatku z dňa 04.05.2015 a 2. dodatku z dňa 18.04.2016, grantovej zmluvy č. ENER/FP7EN/314632/EU-GUGLE.

Dátum uzatvorenia: 15.09.2017
Dátum zverejnenia: 12.10.2017
Dátum účinnosti: 13.10.2017
Príjemca: HM SR Bratislava
28.9.2017Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu Automatickej požičovne bicyklov na území hlavného mesta SR Bratislavy
Stručný popis: Partneri projektu sa zaväzujú vytvoriť novú dopravnú službu v meste Bratislava, takzvaného systému automatickej požičovne bicyklov (ďalej aj ako „projekt“ “ alebo „Automatická požičovňa bicyklov“)
Partner: SLOVNAFT, a.s.
Dátum uzatvorenia: 26.09.2017
Dátum zverejnenia: 28.09.2017
Dátum účinnosti: 29.09.2017
Zodpovedná osoba: RNDr. Želmíra Greifová
26.9.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Pri výstavbe „Úprava cesty I/2 a II/505
Stručný popis: Úprava cesty I/2 a II/505 s napojením MÚK Lamač – časť 1 – 1 fáza
Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Pri výstavbe „Úprava cesty I/2 a II/505 s napojením MÚK Lamač – časť 1 – 1 fáza“ v katastrálnom území Lamač
Typ: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Úprava cesty I/2 a II/505 s napojením MÚK Lamač – časť 1 – 1 fáza
Cena: X
Dátum uzatvorenia: 04.09.2017
Dátum zverenia: 26.09.2017
Zhotoviteľ: Bory, a.s.
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 36 740 896
Dátum platnosti: 27.09.2017
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie stavebných činností
Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Baláž
26.9.2017Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci Pri výstavbe „Úprava cesty II/505
Stručný popis: Úprava cesty II/505, Okružná OK1
Názov: Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci Pri výstavbe „Úprava cesty II/505, Okružná OK1“ v katastrálnom území Devínska Nová Ves
Typ: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Úprava cesty II/505, Okružná OK1
Cena: X
Dátum uzatvorenia: 04.09.2017
Dátum zverenia: 26.09.2017
Zhotoviteľ: Bory, a.s.
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 36 740 896
Dátum platnosti: 27.09.2017
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie stavebných činností
Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Baláž
26.9.2017Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci Pri výstavbe „Úprava cesty II/505 a I/2
Stručný popis: Úprava cesty II/505 a I/2 s napojením MÚK Lamač
Názov: Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci Pri výstavbe „Úprava cesty II/505 a I/2 s napojením na MÚK Lamač – časť 2, OK3“ v katastrálnom území Dúbravka, Devínska Nová Ves, Lamač
Typ: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Úprava cesty II/505 a I/2 s napojením MÚK Lamač
Cena: X
Dátum uzatvorenia: 04.09.2017
Dátum zverenia: 26.09.2017
Zhotoviteľ: Bory, a.s.
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 36 740 896
Dátum platnosti: 27.09.2017
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie stavebných činností
Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Baláž
21.8.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. 246503621700/0099
Dodatok uzatvorený dňa 21.08.2017, ktorým dochádza k rozšíreniu predmetu zmluvy o vetvu 3, DN 800 a nehnuteľností, na ktorých sa bude vodná stavba nachádzať.
Dátum zverejnenia: 21.08.2017
Názov prílohy s diakritikou: Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. 246503621700/0099
11.8.2017Zmluva o spolupráci-BMW č. MsP/17/00037 [PDF, 3,7 MB]
Zmluva o spolupráci č. MsP/17/00037 uzatvorená 11.8.2017 medzi BMW Vertriebs GmbH - organizačná zložka Slovenská republika, Karadžičova 8, Bratislava a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.
Predmetom zmluvy je bezodplatné poskytnutie dvoch vozidiel BMW i3 na dobu dvoch mesiacov od prevzatia vozidiel Mestskou políciou Hlavného mesta SR.

Zverejnená: 11.8.2017.
3.7.2017Zmluva o spolupráci medzi MK a hl. mestom SR Bratislavou
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností a s nimi spojeného postavenia zmluvných strán v súvislosti s plnením ich vlastných záväzkov z delegovacích zmlúv voči RO (MPRV)
Dátum uzavretia: 28.06.2017
Dátum účinnosti: 01.07.2017
Dátum zverejnenia:03.072017
29.6.2017Zmluva o spolupráci č. OSV/022/2017 na realizáciu vzdelávacieho projektu Letná Bratislavská univerzita seniorov
Predmetom je spolupráca a finančná podpora hlavného mesta vo výške 700,- Eur z prostriedkov rozpočtu hlavného mesta Univerzite Komenského v Bratislave na realizáciu vzdelávacieho projektu Letná Bratislavská univerzita seniorov.
Zverejnené dňa: 29.6.2017
9.6.2017Zmluva o spolupráci a propagácii
Zmluva o spolupráci a propagácii uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky

Zverejnená dňa 9.6.2017
8.6.2017Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Hlavným mestom SR Bratislava - slávnostné odhalenie busty Lucie Popp vo Viedni.
Zverejnené dňa: 9.6.2017
31.5.2017Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica
Číslo zmluvy: MAGBO1700013
Dátum uzatvorenia: 30.05.2017
Nadobudnutie účinnosti: 01.06.2017
Dátum zverejnenia: 31.05.2017
Zhotoviteľ (názov, adresa): Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Názov oddelenia: OVD - Oddelenie verejnej dopravy

Zobrazených je 25 z celkového počtu 406 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 17  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.