Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 439 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 18  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
1.6.2020Memorandum o spolupráci v súvislosti s realizáciou projektu Parkovacia garáž a revitalizácia parku na Kollárovom námestí
predmetom memoranda je riešenie ďalšej kooperácie Hlavného mesta so spoločnosťou Parking House a. s. a špecifikovanie ďalšieho postupu v intenciách zmluvy o dlhodobom nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 18-83-0863-10-00/0099
Dátum zverejnenia: 02.06.2020
12.5.2020Zmluva o spolupráci pri realizácii “REVITALIZÁCIA KOMENSKÉHO NÁMESTIA V BRATISLAVE“
Predmetnom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán s cieľom zabezpečenia realizácie Návrhu a následného užívania Parciel ako verejného priestranstva podľa Preambuly.

Dátum zverejnenia: 12.5.2020
30.4.2020Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
Zabezpečenie potrebných vyjadrení a povolení pre realizáciu vodovodnej a kanalizačnej prípojky v rámci projektu „ Vodovodná a kanalizačná prípojka Tyršovo nábrežie.

Dátum uzatvorenia: 30.04.2020
Dátum zverejnenia: 30.04.2020

Dodávateľ: Zelený svet s.r.o.
Ulica, číslo: Šustekova 2
Mesto: Bratislava 851 04

Dátum účinnosti: 01.05.2020
Dátum platnosti do: 30.06.2020
2.4.2020Zmluva o spolupráci č. OSV/025/2020
Číslo zmluvy MAGBO2000010
Zmluva o spolupráci (bezodplatná) uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a myelli Slovensko, s. r. o. za účelom obyvateľom hlavného mesta, výrazným spôsobom zjednodušiť prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti umožnením prístupu do systému obyvateľom, ktorí budú mať o tieto služby záujem.

Dátum uzatvorenia : 27. 03. 2020
Dátum zverejnenia: 02.04.2020
Dátum účinnosti: 03. 04. 2020
2.4.2020Dohoda o vzájomnej spolupráci
Predmetom dohody je vzájomná spolupráca strán dohody, a to najmä v oblasti akademického skúmania právnych otázok a problémov súvisiacich s činnosťami v pôsobnosti HM SR BA.

Dátum zverejnenia: 03.04.2020
24.3.2020Licenčná zmluva č. 39-102-9130/2019
Predmet: Poskytovateľ licencie udeľuje Nadobúdateľovi licencie súhlas na použitie diela v súlade s Čl. IV Zmluvy. Súhlas podľa bodu 3.1 tohto článku Zmluvy sa udeľuje pre všetky kategórie údajov ZBGIS z vybranej časti územia Slovenskej republiky špecifikovanej v prílohe č. 1 Zmluvy (6 089 km2) vo formáte ESRI GDB v súradnicovom systéme JTSK.

Cena: bezodplatná

Dátum zverejnenia: 24.3.2020

Dodávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Ulica, číslo: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava

Mesto: Bratislava

IČO: 17316219

Dátum účinnosti: 25.3.2020
Dátum platnosti do: 31.12.2020
6.3.2020Zmluva o spolupráci č. MAGBO2000004 pri zabezpečení činnosti a fungovania Nadácie mesta Bratislavy
Zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava, Nadácia mesta Bratislavy

Predmetom Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní činnosti a fungovania Nadácie prostredníctvom Magistrátu Hlavného mesta a jeho zamestnancov.

Dátum uzatvorenia: 05.03.2020
Dátum zverejnenia: 06.03.2020
4.3.2020Dohody o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie a spolufinancovaní - Úprava križovatky ulíc Saratovská - Pri kríži č. 246501052000
Zmluvné strany: Dúbravy Rezidencia, s.r.o., , Hlavné mesto SR Bratislava

Stručný popis: dohoda uzatvorená dňa 04.03.2020 týkajúca sa vzájomnej spolupráce zmluvných strán pri úprave križovatky ulíc Saratovská - Pri kríži

Dátum zverejnenia: 04.03.2019
24.2.2020Zmluva o spolupráci so spoločnosťou Národné tenisové centrum, a. s.
Vzájomná výmena marketingových služieb, ktoré sú špecifikované v čl. 2 a 3 tejto zmluvy.

Dátum uzatvorenia: 20.02.2020
Dátum zverejnenia: 24.02.2020
Dátum účinnosti: 25.02.2020
Dátum ukončenia: 31.12.2021
24.2.2020Zmluva o spolupráci See & Go, s. r. o.
Vzájomná synergická, redakčná, informačno-marketingová a obchodná spolupráca hlavného mesta a spoločnosti See & Go pri zabezpečovaní výroby a vysielania spotov o aktuálnom dianí v hlavnom meste.

Dátum uzatvorenia: 24.02.2020
Dátum zverejnenia: 24.02.2020
Dátum účinnosti: 25.02.2020
Dátum ukončenia: 31.12.2020
14.2.2020Zmluva o vzájomnom poskytovaní údajov o výstavbe s MČ Nové Mesto
Číslo zmluvy: MAGBO2000002
Typ: bezodplatná

Dátum zverejnenia: 14.02.2020
Dátum účinnosti: 15.02.2020
Dátum platnosti do: neurčito
7.2.2020Dohoda o spolupráci MAGBO1900069
Predmetom tejto dohody o spolupráci je záväzok zmluvných strán spolupracovať pri rozvoji otvorenej inovačnej platformy v oblasti mobility s dôrazom na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja hlavného mesta a jeho zdrojov, zvýšení kvality života jeho obyvateľov a dosahovaní plného potenciálu Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky.

Zmluvná strana:
Slovak Lines Služby, a.s., Bottova 7, 81109 Bratislava
HB REAVIS Slovakia, a.s., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava
MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04 Bratislava

Dátum uzatvorenia: 06.02.2020
Dátum zverejnenia: 07.02.2020
Dátum účinnosti: 08.02.2020
Dátum skončenia platnosti zmluvy: Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán ju môže písomne vypovedať i bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jednomesačná a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
5.2.2020Zmluva o spolupráci medzi Hlavným mestom SR Bratislavy a mestskou časťou Bratislava – Petržalka
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa ust. § 269 od. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Hlavným mestom SR Bratislavy a mestskou časťou Bratislava – Petržalka.

Dátum uzatvorenia: 29.01.2020
Dátum zverejnenia: 05.02.2020
3.2.2020Zmluva o vzájomnom poskytovaní údajov o výstavbe s MČ Nové Mesto
Predmetom tejto zmluvy je vzájomné poskytovanie údajov a informácií o výstavbe na území
mestskej časti pre potreby zmluvných strán a pre potreby aktualizácie 'Digitálnej technickej
mapy hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „digitálna mapa“) podľa Všeobecne záväzného
nariadenia hl. m. SR Bratislavy č. 1/1995 o digitálnej mape v znení neskorších predpisov.

Dátum zverejnenia: 01.02.2020
Dátum účinnosti: 01.02.2020
Dátum platnosti do: neručito


Dodávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
30.1.2020Dohoda o spolupráci MAGBO1900068
Predmetom tejto dohody je záväzok zmluvných strán spolupracovať pri všestrannom rozvoji mesta v oblasti umenia a architektúry, verejného priestoru a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mesta a jeho zdrojov, zvýšení kvality života jeho obyvateľov a dosahovaní plného potenciálu Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky.

Dátum uzatvorenia: 20.12.2019
Dátum zverejnenia: 31.01.2020
Dátum účinnosti: 01.02.2020

Objem finančných prostriedkov: 0 Eur

Dátum skončenia platnosti zmluvy: Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán ju môže písomne vypovedať aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jednomesačná a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
30.1.2020Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov
Ide o zmluvu uzavretú s Dopravným podnikom Bratislava, a. s., na spracúvanie osobných údajov za účelom evidencie vlastníkov/držiteľov vozidiel, ktoré boli odstránené z dôvodu, že tvorili prekážku cestnej premávky.

Dátum podpísania: 30.01.2020.
Dátum platnosti: 30.01.2020.
16.1.2020Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900066
Zmluva o spolupráci pri realizácii komunikácií Žižkova ulica a Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu v katastrálnom území Staré Mesto.

Dátum zverejnenia: 16.01.2020
31.12.2019Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900063
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby „Kopčianska JUH – Rekonštrukcia komunikácie Kopčianska ulica.“ v katastrálnom území Petržalka
Dátum zverejnenia: 31.12.2019
23.12.2019Zmluva o Poskytnutí služieb – Činnosť Stavebného dozoru pre projekt Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko – Karloveská radiála
MAGTS1900115
Dátum uzatvorenia: 23.12.2019
Dátum zverejnenia: 23.12.2019
23.12.2019Zmluva o spolupráci
MAGTS1900197
Dátum účinnosti: 24.12.2019
Dátum platnosti do: 20.12.2020
Dátum zverejnenia: 23.12.2019
20.12.2019Dohoda o spolupráci
Číslo zmluvy: MAGBO 1900055
Dátum uzatvorenia: 19.12.2019
Dátum zverejnenia: 20.12.2019
Dátum účinnosti: 23.12.2019
Dátum platnosti do: 31.10.2025
17.12.2019Zmluva o vysporiadaní zhodnotenia cudzieho majetku
Zmluva sa týka vysporiadania investície SZĽH do Zimného štadióna Ondreja Nepelu a prevzatia tohto zhodnotenia Hlavným mestom SR Bratislava, nakoľko modernizáciu a rekonštrukciu štadióna vykonal SZĽH
Dátum zverejnenia: 18.12.2019
16.12.2019Zmluva o spolupráci a nakladaní s právami duševného vlastníctva
Číslo zmluvy: MAGBO1900058
Dátum uzatvorenia: 12.12.2019
Dátum zverejnenia: 16.12.2019
Dátum účinnosti: 17.12.2019
13.12.2019Zmluva o vzájomnom poskytovaní údajov o výstavbe s MČ Jarovce
Dátum zverejnenia: 13.12.2019
Dátum účinnosti: 13.12.2019
Dátum platnosti do: neručito
28.11.2019Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Číslo zmluvy: MAGBO1900053
Dátum uzatvorenia: 27.11.2019
Dátum zverejnenia: 28.11.2019
Dátum účinnosti: 29.11.2019
Dátum platnosti do: 27.11.2022

Zobrazených je 25 z celkového počtu 439 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 18  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.