Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1319 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 53  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Operačný plán údržby miestnych komunikácií I. a II. triedy, prejazdných úsekov ciest a dopravnej zelene
Operačný plán, ktorý je v súlade so zmluvou MAGTS190069 upravuje výmery úsekov a plôch, jednotkové ceny, cykličnosť, obrat a špecifikáciu úsekov jednotlivých oblastí
22.7.2019MAGTS190069 A.I.I. Technické služby s.r.o.
Čiastková Kúpna zmluva č.14
Zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 13/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov a na základe Rámcovej dohody uzatvorenej dňa 25.1.2017.
18.7.2019MAGTS190006047 520.00AUTOCONT, s.r.o.
Kúpna zmluva č. Z201917187_Z
Zmluva uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
18.7.2019MAGTS1900052 PERFORMANCE, s.r.o.
Dodatok č.1 MsP/19/00021 k rámcovej dohode č. MsP/18/00037 o servise kamerového systému
Dodatok č.1 k rámcovej servisnej dohode TS-002-101-18 (MsP/18/00037) uzatvorenej medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a poskytovateľom Morez Group a.s. Novozámocká 89, Nitra. Predmetom Dodatku je navýšenie zmluvnej ceny o cca 10 % z dôvodu potreby zabezpečenia záručného a pozáručného servisu kamerového systému. Cena predmetu Dodatku č. 1 je 5 999,88 € s DPH.
16.7.2019 5 999.88 
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb v rámci realizácie letnej údržby komunikácií a nakladania s odpadmi na území hl. mesta SR Ba
Zmluvné strany sa v súlade s čl. 8 ods. 8.2 Zmluvy na základe žiadosti dohodli na ukončení Zmluvy dňom 10.07.2019, t.j. posledným dňom poskytovania služby je 09.07.2019.
9.7.2019  Člen 1: KOSEC plus, s.r.o.
Zmluva o dielo MAGTS1900065
Úpravy ekonomického IS NORIS
9.7.2019MAGTS19000656 477.60INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb MAGTS1900054
Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb pre potreby VIP hostí medzinárodného športového podujatia Turnaj 4 miest
4.7.2019MAGTS19000545 295.57A Premium Services, s.r.o.
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb MAGTS1900053
Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb pre potreby medzinárodného športového podujatia Turnaj 4 miest
4.7.2019MAGTS190005336 208.20STH – Stavohotely. a.s.
Zmluva o úvere č. 5159297654 medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a Bytkomfort - BA, a.s.
Predmetom zmluvy je financovanie obnovy bytového domu
2.7.2019  Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere č. 5159658130 medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a NOVBYT, s.r.o
Predmetom zmluvy je financovanie obnovy bytového domu
2.7.2019  Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS1900059
Predmetom zmluvy je servis klimatizačných zariadení na obdobie 12 mesiacov pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy
2.7.2019MAGTS1900059 Novoklim s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGBO1900024
Zabezpečenie služby v oblasti zamestnaneckých benefitov, predovšetkým Programu MultiSport
2.7.2019MAGBO19000240.00Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Zmluva na dodávku údržby komunikácií, zelene a nakladania s odpadmi
Rámcová zmluva č. MAGTS1900069 na dodávku služieb letnej údržby komunikácií, údržby cestnej zelene, zimnej údržby komunikácií a nakladania s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
1.7.2019MAGTS190006949 011 486.00A.I.I. Technické služby s.r.o.
Zmluva o poskytovaní IT služieb č. MAGTS1900051
Predmetom zmluvy sú konfiguračné, implementačné, programátorské práce vývoja novej funkcionality a konzultačné práce
28.6.2019MAGTS190005117 280.00Aglo Solutions, s.r.o.
Zmluva o vykonanie preložky elektrickej energetického zariadenia
Rekonštrukcia vedenia od Linzbothovej po Učiteľskú 13- vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pre realizáciu preložky verejného osvetlenia a vedenia verejného osvetlenia.
21.6.2019   
Zmluva o Poskytnutí služieb – Činnosť Stavebného dozoru pre projekt Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko – karloveská radiála
Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa vykonať pre objednávateľa stavebný dozor pre modernizáciu električkových tratí – Dúbravsko – Karloveská radiála.
12.6.2019MAGSP19000561 000 000.00METRO Bratislava, a.s.
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb cateringu – pravidelný catering
Predmetom tejto Dohody je rámcová úprava vzájomných vzťahov medzi Objednávateľom a Poskytovateľom po dobu právnej záväznosti tejto Dohody pri poskytovaní služieb uvedených v ods. 2 a 3 tohto článku tejto Dohody
12.6.2019MAGTS1900048 Agentúra Manna, s.r.o.
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb cateringu – operatívny catering
Predmetom tejto Dohody je rámcová úprava vzájomných vzťahov medzi Objednávateľom a Poskytovateľom po dobu právnej záväznosti tejto Dohody pri poskytovaní služieb uvedených v ods. 2 a 3 tohto článku tejto Dohody.
12.6.2019MAGTS1900047 Patrik Tomko
Zmluva o poskytovaní služby – vyberanie odpadkových košov
Poskytovateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť poskytnúť objednávateľovi službu – zabezpečenie vyprázdňovania smetných košov umiestnených na prejazdných úsekoch štátnych ciest I. až III. triedy a miestnych komunikáciách I. a II. triedy a nakladania s odpadmi z čistenia komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy špecifikovaných v Prílohe č. 3 tejto zmluvy ako aj v lokalite špecifikovanej v Prílohe č. 3 tejto zmluvy (ďalej len „služba“).
12.6.2019MAGTS1900055 KOSEC plus, s.r.o.
Kúpna zmluva č. Z201917187_Z
Nákup antivírusovej ochrany koncových zariadení pre 650 pracovných staníc na 36 mesiacov vrátane implementácie
10.6.2019MAGTS190005223 934.00PERFORMANCE, s.r.o.
Interiérové vybavenie10.6.2019Z201917621_Z59 898.00HOBLO, spol. s r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve č. MsP/18/00030 o poskytovaní služieb31.5.2019MsP/19/0001833 770.00Rodex car s.r.o.
Ramcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov
Predmetom Rámcovej dohody je vypracovanie dokumentácie v oblasti ochrany osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a odborné poradenstvo v predmetnej veci.
22.5.2019  Avris Consulting, s. r. o.
Čiastková Kúpna zmluva č. 12, MsP/19/00006 k Rámcovej dohode
Čiastková Kúpna zmluva č. 12, MsP/19/00006 uzatvorená dňa 21.05.2019 k Rámcovej dohode uzatvorenej dňa 25.01.2017 ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky "Nákup výpočtovej techniky". Zverejnená dňa 22.05.2019
 MsP/19/0000610 919.00Autocont s.r.o.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hl. mesta SR Bratislava
Zmluvou získala spoločnosť MŠ MIKAŠROT, s.r.o. nové oprávnenie podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávať zber- výkup vybraných zložiek komunálnych odpadov vo svojej prevádzke na Hodonínskej ul. a ich prepravu na území hlavného mesta .
17.5.2019B-1/2019 MŠ MIKAŠROT s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1319 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 53  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.