Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 145 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
17.6.2016Zmluva o dielo so spol. EUROVIA SK, a.s. na predĺženie autobusovej zastávky
Predmetom je vykonať dielo pod názvom „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov Dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie, ucelená časť 30 Petržalka, objekt: Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatka Bosákova – Jantárová – predĺženie autobusovej zástavky“. Dátum uzatvorenia: 17.06.2016
Dátum zverejnenia: 17.06.2016
17.6.2016Výmena drevenej dlažby v podbrání
Demontáž pôvodnej drevenej dlažby, izolácia podložia, pokládka novej drevenej dlažby, odvoz a likvidácia odpadu. Dátum uzatvorenia: 10.05.2016.
Dátum zverejnenia: 17.6.2016
15.6.2016Reštaurátorská a umelecko-remeselná obnova kamenných prvkov
Reštaurátorská a umelecko-remeselná obnova kamenných prvkov na 1. a 2. nádvorí Primaciálneho námestia. Dátum uzatvorenia: 10.05.2016.
Dátum zverejnenia: 15.6.2016
15.6.2016Umelecko-remeselná obnova kamenného zábradlia
Umelecko-remeselná obnova kamenného zábradlia hlavného schodiska, oprava malieb hlavného schodiska a predsieni Zrkadlovej sály, oprava poškodených náterov dverí, lokálne opravy sanačných omietok a štukovej výzdoby, výroba a montáž drevených mreží krytov radiátorov. Dátum uzatvorenia: 24.5.2016
Dátum zverejnenia: 15.6.2016
9.6.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1400002
poskytovanie prác bežnej údržby na pozemnýchkomunikáciách na území Hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov napozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy uzavretej dňa 21.3. 2014.
Dátum zverejnenia: 9.6.2016
8.6.2016Dodatok č. 1 MAGSP1600015,k Zmluve o dielo č. MAGSP1600008
Dodatok č. 1 MAGSP1600015,k Zmluve o dielo č. MAGSP1600008 na vypracovanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa“
Dátum zverejnenia: 8.6.2016
29.4.2016Zmluva o dielo č. MAGSP1600008 na vypracovanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa“
vypracovanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa“
Dátum zverejnenia: 29.4.2016
24.2.2016Dohoda o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo
Predmetom dohody je postúpenie práv a povinností k projektovej dokumentácii s názvom "Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov. Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č.3 a 4"
Dátum uzatvorenia: 12.2.2016
Dátum zverejnenia: 24.2.2016
21.1.2016ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ STAVEBNÍKA, ev. č.: 15/886/0922100043-ZoVP/ZoPP_SP (MAGSP1600001)
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka, stavebný objekt "20-610-00 preložka VN vedenia 1. č. 464 - Starý most" a "20-611-00 Preložka VN vedenia 1. č. 273 - Starý most" v súvislosti s realizáciou stavby NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie
Zverejnené dňa : 21.1.2016
26.11.2015Zmluva o dielo č. MAGSP 1500013 na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“
Zmluva o dielo č. MAGSP 1500013 na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“ Práce budú realizované v rámci projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP) .
Dátum zverejnenia: 26.11. 2015
12.11.2015Zmluva o dielo podbránie
Umelecko-remeselná obnova kamenných prvkov vestibulu Primaciálneho paláca (ďalej len „Dielo"), podľa spracovanej dokumentácie „Umelecko-remeselná obnova kamenných soklov, stĺpov, pilastrov, šambrán a okien“
Dátum zverejnenia: 12.11.2015
6.11.2015Dodatok č. 1 k Zmluve na poskytnutie služby č. MAGSP 1400010, č. dodatku MAGSP 1500020
Dodatok č. 1 k Zmluve na poskytnutie služby č. MAGSP 1400010 - činnosť stavebno-technického dozoru pre stavbu "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie"
Dátum zverejnenia: 06. 11. 2015
28.10.2015Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002, č.dodatku MAGSP1500017
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002 Električková trať Radlinského - Štefanovičova - 1. etapa. Dátum uzatvorenia: 27.10.2015
Dátum zverejnenia: 28.10. 2015
26.10.2015Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo č. MAGSP 1300009, č. dodatku MAGSP 1500018
Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo č. MAGSP 1300009 na predmet zákazky "Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie"
Dátum zverejnenia: 26. 10. 2015
2.10.2015Zmluva o združení č. MAGSP 1500016/2015
Spoločné riešenie nevyhovujúceho stavu dotknutej komunikácie sa účastníci zmluvy dohodli na uzatvorení tejto zmluvy, na ktorej základe združia finančné prostriedky a zabezpečia opravu tejto komunikácie na prospech všetkých účastníkov zmluvy.
Zverejnené: 02.10.2015
28.8.2015Zmluva o dielo č. MAGSP 246503951500
Uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na zákazku na poskytnutie služby - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu na stavbu: "Električková trať Radlinského - Štefanovičova - vylepšenie uličného priestoru" (ďalej len "zmluva")
Zverejnené dňa: 28.08.2015
12.8.2015Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002, č.dodatku MAGSP1500010
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002 Električková trať Radlinského - Štefanovičova - 1. etapa. Číslo zmluvy: č.dodatku MAGSP1500010. Dátum uzatvorenia: 11.8.2015
Dátum zverejnenia: 12.8. 2015
21.7.2015Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002, č.dodatku MAGSP1500009
Predmet zmluvy: predmetom dodatku je zmena termínu ukončenia zmluvy a zmena hlavného stavbyvedúceho. Dátum uzatvorenia: 14.7.2015
Dátum zverejnenia: 21.7. 2015
8.7.2015Zmluva o dielo č. Z201514547Z [PDF, 75 kB]
Zmluva o dielo č. Z201514547Z na vybudovanie priechodu pre chodcov, uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou AP.
Zverejnené dňa: 08.07.2015
9.6.2015Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002, č.dodatku MAGSP1500007
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002 Električková trať Radlinského - Štefanovičova - 1. etapa
Dátum zverejnenia: 9.6. 2015
11.5.2015Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka MAGSP 1500004 (15/334/121440868-ZoP/ZoPP_SP) - Prípojka VN meniareň Bosáková
Postúpenie práv a povinností stavebníka na výstavbu stavebného objektu 30-641-00 Prípojka VN - 22 kV - meniareň Bosáková v rámci realizácie stavby NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, I. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie"
Zverejnená dňa 11.05.2015
9.4.2015Zmluva o dielo
Predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť stavbu Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa
6.11.2014Montáž a demontáž Vianočných stánkov 2014
Predmetom zmluvy o dielo je kompletná montáž a demontáž 65 ks predajných stánkov na Vianočné trhy 2014 vrátane ich elektroinštalácie
Dátum zverejnenia: 7.11.2014
24.10.2014Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
Realizácia stavebných objektov v rozsahu prípojky VN, k.ú. Petržalka a Staré Mesto - "NS MHD, prev. úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, I. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie" Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. Zmluva bola podpísaná dňa 20.10.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia : 24.10.2014
20.10.2014Dodatok č. 31 k Zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave uzatvorenej dňa 08.11.1996 v znení dodatkov č. 1-30
Spoločnosť Siemens s.r.o. na základe Dodatku č. 31 k Zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave vybuduje pre Hlavné mesto SR Bratislavu verejné osvetlenie na Poloreckého ulici - "Vybudovanie verejného osvetlenia na prístupovej ceste k penziónu Poloreckého". Ide o modernizáciu - doplnenie osvetľovacej sústavy na Poloreckého ulici, ktorá bola predmetom Dodatku č. 29 k Zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave. Predmetný dodatok bol podpísaný dňa 17.10.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 20.10.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 145 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.