Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 139 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
9.6.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1400002
poskytovanie prác bežnej údržby na pozemnýchkomunikáciách na území Hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov napozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy uzavretej dňa 21.3. 2014.
Dátum zverejnenia: 9.6.2016
21.3.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1600021 zo dňa 19.10.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1600021 zo dňa 19.10.2016 na realizáciu Rekonštrukcie vodohospodárskych objektov Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č. 3 a č. 4. Práce realizované v rámci projektu "ACC02003 - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí" spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu Objednávateľa - Hlavného mesta SR Bratislavy.

Typ: stavebné práce
Predmet zmluvy: Realizácia rekonštrukcie vodohospodárskych objektov Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č. 3 a č. 4.
Zhotoviteľ: (názov, adresa, IČO): Združenie Vodostav SR, s.r.o. - Stanislav Orovnický VODOSTAV, zastúpenom spoločnosťou Vodostav SR, s.r.o., Viestova 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46600213
Dátum uzatvorenia: 21.03.2017
Dátum zverejnenia: 21.03.2017
Dátum účinnosti: 22.03.2017
21.3.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1600021 zo dňa 19.10.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1600021 zo dňa 19.10.2016 na realizáciu Rekonštrukcie vodohospodárskych objektov Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č. 3 a č. 4. Práce realizované v rámci projektu "ACC02003 - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí" spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu Objednávateľa - Hlavného mesta SR Bratislavy.

Typ: stavebné práce
Predmet zmluvy: Realizácia rekonštrukcie vodohospodárskych objektov Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č. 3 a č. 4.
Zhotoviteľ: (názov, adresa, IČO): Združenie Vodostav SR, s.r.o. - Stanislav Orovnický VODOSTAV, zastúpenom spoločnosťou Vodostav SR, s.r.o., Viestova 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46600213
Dátum uzatvorenia: 21.03.2017
Dátum zverejnenia: 22.03.2017
8.8.2017Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. MAGSP1700011/03 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. MAGSP1700011/03 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Stručný popis: Oprava povrchov komunikácií Karloveská a nadjazd Vajnory
27.11.2018Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. MAGSP1800012
Číslo zmluvy: MAGSP1800012
Predmet dodatku: Navýšenie ceny za dielo „Sanácia geologického prostredia-Devínska cesta-Skalný odrez“
Zmluvná strana: UNIGEO a.s., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová
Cena za dielo: 340 780,80 Eur (cena s DPH)
Dátum uzatvorenia: 27.11.2018
Dátum zverejnenia: 27.11.2018
Dátum účinnosti: 28.11.2018
8.6.2016Dodatok č. 1 MAGSP1600015,k Zmluve o dielo č. MAGSP1600008
Dodatok č. 1 MAGSP1600015,k Zmluve o dielo č. MAGSP1600008 na vypracovanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa“
Dátum zverejnenia: 8.6.2016
30.3.2017Dodatok č. 10 k Zmluve zo dňa 8. júla 1998 so spol. METRO Bratislava a.s.
Dodatok č.10 predlžuje účinnosť Dodatku č. 9 v časti prevodu práv a povinností z METRO Bratislava na Mesto Bratislava vo vzťahu k stavbe "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor" a ďalej upravuje práva a povinnosti zmluvných strán v procese dokončenia stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie".
Suma dodatku: 0 EUR
Dátum uzatvorenia: 30.03.2017
Dátum zverejnenia: 30.03.2017
Zmluvná strana: METRO Bratislava a.s.
Dátum účinnosti: 31.03.2017
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
19.12.2017Dodatok č. 2 k čiastkovej Zmluve o dielo č. MAGSP1700012/02
Titulok: Dodatok č. 2 k čiastkovej Zmluve o dielo č. MAGSP1700012/02 na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 26.07.2017
Stručný popis:poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy najmä oprava zastávok MHD na území Hlavného mesta SR Bratisalva
Predmet zmluvy:
Dodatok v dôsledku potreby rozšírenia rozsahu diela o ďalšie práce na oprave zastávky MHD Drobného, Šípová, Bzovicka, Nákupná zóna Lúky, najmä rozšírenie opravy povrchu nástupišťa MHD a stabilizácia podkladových vrstiev zastávky MHD.
26.10.2015Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo č. MAGSP 1300009, č. dodatku MAGSP 1500018
Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo č. MAGSP 1300009 na predmet zákazky "Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie"
Dátum zverejnenia: 26. 10. 2015
26.8.2014Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. MAGSP 130007
Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova - Pri kríži
Zverejnené dňa: 26.08.2014
8.3.2019Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. MAGSP 1700023
Dodatkom sa predlžuje lehota dodania požadovaných výstupov, pričom sa nemení hodnota zmluvy (celková cena).
Dodávateľ: Atelier ATRIO s. r. o.
Dátum uzavretia: 3.3.2019
Dátum zverejnenia: 8.3.2019
Dátum účinnosti: 9.3.2019
21.7.2015Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002, č.dodatku MAGSP1500009
Predmet zmluvy: predmetom dodatku je zmena termínu ukončenia zmluvy a zmena hlavného stavbyvedúceho. Dátum uzatvorenia: 14.7.2015
Dátum zverejnenia: 21.7. 2015
12.8.2015Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002, č.dodatku MAGSP1500010
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002 Električková trať Radlinského - Štefanovičova - 1. etapa. Číslo zmluvy: č.dodatku MAGSP1500010. Dátum uzatvorenia: 11.8.2015
Dátum zverejnenia: 12.8. 2015
20.10.2014Dodatok č. 31 k Zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave uzatvorenej dňa 08.11.1996 v znení dodatkov č. 1-30
Spoločnosť Siemens s.r.o. na základe Dodatku č. 31 k Zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave vybuduje pre Hlavné mesto SR Bratislavu verejné osvetlenie na Poloreckého ulici - "Vybudovanie verejného osvetlenia na prístupovej ceste k penziónu Poloreckého". Ide o modernizáciu - doplnenie osvetľovacej sústavy na Poloreckého ulici, ktorá bola predmetom Dodatku č. 29 k Zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave. Predmetný dodatok bol podpísaný dňa 17.10.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 20.10.2014
28.10.2015Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002, č.dodatku MAGSP1500017
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002 Električková trať Radlinského - Štefanovičova - 1. etapa. Dátum uzatvorenia: 27.10.2015
Dátum zverejnenia: 28.10. 2015
6.10.2014Dodatok č. 7 k Zmluve zo dňa 8. júla 1998 uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a METROM Bratislava, a.s.
Výkon inžinierskej činnosti pre projekt "NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, I. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie" bez činnosti stavebného dozoru
Zverejnené: 6.10.2014
23.11.2018Dodatok č.1 – Športový klub IAMES Bratislava
Číslo zmluvy: MAGSP 1800027
Predmet zmluvy: Zmena článku č. 4, bod 1 Zmluvy o dielo MAGSP 1800014
Dátum uzatvorenia: 16.11.2018
Dátum zverejnenia: 23.11.2018
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
21.11.2018Dodatok č.1 k Zmluve na poskytnutie služieb č. MAGSP1800011
Predmet dodatku: zmena časového harmonogramu realizácie stavebných prác
Dátum uzatvorenia: 20.11.2018
Dátum zverejnenia: 21.11.2018
Dátum účinnosti: 22.11.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
9.6.2015Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002, č.dodatku MAGSP1500007
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1500002 Električková trať Radlinského - Štefanovičova - 1. etapa
Dátum zverejnenia: 9.6. 2015
21.11.2018Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1800010
Predmet dodatku: zmena časového harmonogramu realizácie stavebných prác
Dátum uzatvorenia: 20.11.2018
Dátum zverejnenia: 21.11.2018
Dátum účinnosti: 22.11.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
6.6.2014Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.21/2012 "Nájomné byty na Čapajevovej ulici MČ Bratislava - Petržalka"
Navýšenie ceny pri realizácii stavebných prác na stavbe "Nájomné byty na Čapajevovej ulici MČ Bratislava - Petržalka"
Dátum zverejnenia: 06.06.2014
25.6.2019Dodatok č.2 k Zmluve na poskytnutie služieb č. MAGSP1800011 [PDF, 123 kB]
Číslo dodatku: MAGSP1900007
Predmet zmluvy: Predmetom dodatku je zmena časového harmonogramu realizácie stavebných prác.
Zmluvná strana: IBR Consulting SK, s.r.o..
Dátum uzatvorenia: 20.06.2019
Dátum zverejnenia: 25.06.2019
Dátum účinnosti: 26.06.2019
25.6.2019Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. MAGSP1800010 [PDF, 127 kB]
Číslo dodatku: MAGSP1900006
Predmet zmluvy: Predmetom dodatku je zmena časového harmonogramu realizácie stavebných prác.
Zmluvná strana: MBM-GROUP, a.s.
Dátum uzatvorenia: 20.06.2019
Dátum zverejnenia: 25.06.2019
Dátum účinnosti: 26.06.2019
29.6.2018Dodatok k protokolu o schválení súčasti schváleného projektu nájomcu časť „naviac práce“
Stručný popis: schválený projekt - časť „naviac práce“ – podchod Trnavské mýto
23.4.2013Dodatok k ZoD č.19/2012 na stavbu „Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica“

Zobrazených je 25 z celkového počtu 139 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.